Paskelbta: 2020-07-31 08:15:00 CEST
Siauliu Bankas
Tarpinė informacija

Šiaulių banko grupės 2020 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

  • Šiaulių banko grupė pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 20,9 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno
  • Paskolų portfelis per antrąjį ketvirtį išaugo 88 mln. eurų ir pasiekė 1,76 mlrd. eurų, t. y. 16 proc. daugiau nei prieš metus
  • Įveikiant pandemijos iššūkius, Banko grupė užtikrino nuolatinį visų paslaugų teikimą klientams padaliniuose bei nuotoliniu būdu, siūlė paramos sprendimus dėl COVID-19 nukentėjusiems gyventojams ir verslo įmonėms
  • Atitinkant aukščiausius gerosios valdysenos standartus, į stebėtojų tarybos komandą išrinkti dar du nepriklausomi nariai

Šiaulių banko grupė pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 20,9 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno (pernai tuo pačiu metu - 27,8 mln. eurų). Veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą ir pelno mokestį per pirmuosius šešis šių metų mėnesius siekė beveik 34 mln. eurų, t.y. 2 proc. daugiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį.

Grynosios palūkanų pajamos išaugo 10 proc., lyginant su 2019 m. pirmuoju pusmečiu, ir siekė 37,4 mln. eurų. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos nuosaikiai sumažėjo iki 7,7 mln. eurų, t.y. 8 proc. mažiau nei per praėjusių metų pirmąjį pusmetį.

Per antrąjį ketvirtį dėl šių metų neigiamų šalies ekonomikos raidos perspektyvų papildomai suformuota 3,4 mln. eurų atidėjinių galimiems vertės sumažėjimo nuostoliams, pusmečio atidėjiniai siekia 8,3 mln. eurų. Pusmečio rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekia 1,0 proc., nors pagal pirmojo ketvirčio pabaigoje atnaujintas prognozes tikėtasi, kad metinis rodiklis sieks 1,4 proc.

Banko grupės veiklos efektyvumas išlieka aukštas - išlaidų ir pajamų santykis birželio mėn. pabaigoje nesiekė 37 proc., o nuosavo kapitalo grąža viršijo 13 proc.

Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta, o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga – padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) 223 proc.*, o kapitalo pakankamumo rodiklis (CAR) 18,7 proc.*

Verslo segmentų apžvalga

Verslo ir privačių klientų finansavimas

Paskolų ir finansinės nuomos portfelis sudarė 1,76 mlrd. eurų, t. y. 5 proc. daugiau nei praėjusio ketvirčio pabaigai, ir 16 proc. daugiau nei prieš metus. Per ketvirtį didžiausią įtaką paskolų portfelio augimui turėjo įsigytas 121 mln. eurų vertės „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo privačių klientų būsto paskolų portfelis bei aktyvūs veiksmai būsto paskolų rinkoje. Būsto paskolų portfelis pusmečio pabaigoje pasiekė 247 mln. eurų, kai prieš metus buvo 65 mln. eurų. Neapibrėžtumas dėl pandemijos mažino verslo skolinimo apimtis, verslo paskolų portfelis per ketvirtį sumažėjo 2 proc. ir siekė 1,12 mlrd. eurų. Bankas vienas pirmųjų rinkoje pagal valstybės verslo paramos programas pradėjo teikti paskolas įmonėms, susiduriančioms su finansiniais iššūkiais dėl COVID-19 pandemijos. Nuo karantino pradžios iki paramos programos pabaigos pasirašyta paskolų už 46,5 mln. eurų daugiau nei su 500 įmonių. Šių paskolų išdavimas turės teigiamą efektą komisinių pajamoms.

Iki birželio 30 d. Šiaulių banko grupė atidėjo kreditų mokėjimus 675 klientams, kurie patyrė finansinių sunkumų dėl COVID-19 viruso pandemijos ir paskelbto karantino. Daugiausiai paskolų atidėjimų sulaukė verslo klientai – 426 įmonės (vertė 227 mln. eurų), kredito įmokų mokėjimai pristabdyti 249 privatiems klientams (vertė 8 mln. eurų). Moratoriumai yra pratęsti iki rugsėjo 30 d., todėl Banko grupė prašymų atidėjimui vis dar sulaukia, bet padidėjusio aktyvumo, lyginant su karantino laikotarpiu, jau nebėra. Daugiausiai dėl pagalbos kreipėsi nekilnojamo turto, apgyvendinimo ir maitinimo, didmeninės ir mažmeninės prekybos sektorių įmonės, o privatūs klientai daugiausia kreipėsi dėl būsto, lizingo ir NT kredito mokėjimų atidėjimo.

Praėjusį ketvirtį Europos investicijų bankas (EIB) pasirinko Šiaulių banką 200 mln. eurų renovacijos fondo steigimui. Šiuo metu yra derinamos bendradarbiavimo sutarties tarp banko su EIB sąlygos, taip pat jau vyksta derybos su pirmo ir antro lygio kreditoriais bei investuotojais į fondo nuosavą kapitalą. Turėdamas beveik 10 metų patirtį bei būdamas lyderis šioje rinkoje, bankas turi visą reikiamą infrastruktūrą bei „know how“ įdarbinti surinktas fondo lėšas daugiabučių renovacijai.

Kasdienė bankininkystė

Karantino laikotarpiu Šiaulių bankas nebuvo apribojęs paslaugų teikimo padaliniuose, t. y. neapsiribojo tik būtinosiomis paslaugomis. Bankui sumažinus veikiančių padalinių skaičių mažėjo grynųjų pinigų operacijų, valiutos konvertavimo, atsiskaitymų apimtys bei pajamos. Nuo birželio 1 d. visi Banko padaliniai jau veikė įprastu darbo laiku. Būtent šiuo laikotarpiu vėl ėmė augti verslo kreditavimo užklausų apimtys, atsistatė dalies sektorių pardavimai. Į prieškarantininį lygį sugrįžo namų ūkių lūkesčiai kartu ir vartojimo apimčių bei kreditų užklausų rodikliai. Karantino metu gyventojai ėmė daugiau naudotis skaitmeniniais kanalais - interneto banku ir mobiliąja programėle. Po karantino apie 25 proc. daugiau klientų dėl banko paslaugų konsultuojasi nuotoliniu būdu.

Taupymas ir investavimas

Indėlių portfelis per balandžio-birželio mėnesius viršijo 2,17 mlrd. eurų, o augimas siekė 2 proc., lyginant su paskutiniuoju ketvirčiu ir 10 proc. lyginant su praėjusių metų birželio pabaiga. Indėlių portfeliui daugiausiai įtakos turėjo indėlių iki pareikalavimo augimas, kuris siekė virš 160 mln. eurų per pusmetį.

Bankas per birželio mėn. ECB TITRO III operaciją pasiskolino 150 mln. eurų trijų metų laikotarpiui. Tai dar labiau sustiprino banko finansavimosi šaltinių įvairovę. Siekiant efektyvaus lėšų panaudojimo, gautos lėšos iškart buvo investuotos į vyriausybių vertybinius popierius, o ateityje ECB paskola užtikrins finansinius išteklius banko augimui.

2020 m. tikslai

Nors pirmojo pusmečio rezultatai viršija dėl pandemijos pakoreguotus 2020 m. tikslus, pasaulyje dar yra daug neapibrėžtumo. Bankas toliau atidžiai stebi situaciją ir informuos savo interesų dalininkus apie finansinių tikslų pokyčius.

Kitos naujienos

Vadovaujantis aukštais valdysenos ir skaidrumo standartais, į Šiaulių banko grupės stebėtojų tarybos komandą išrinkti dar du nepriklausomi, didelę patirtį finansų sektoriuje sukaupę profesionalai - Adriano Arietti ir Susan Gail Buyske. Gavus priežiūros institucijos leidimą, stebėtojų tarybą sudarys 8 nariai, iš kurių 5 bus nepriklausomi. Bankas kelia sau tikslą ir toliau, remiantis geriausia pasauline praktika, tobulinti grupės valdyseną.

Šiaulių banko valdoma gyvybės draudimo bendrovė „Bonum Publicum“ nuo liepos 1 d. pakeitė pavadinimą į „SB draudimas“. Pokytį paskatino sinergijos galimybės pardavimų ir produktų vystymo srityje su Šiaulių banku ir grupės mastu įgyvendinama įvaizdžio strategija - būti arčiau kliento ir siūlyti klientams visas grupės įmonių finansines paslaugas iš vienų rankų.

Šiaulių bankas kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2020 metų pirmojo pusmečio finansinių rezultatų ir aktualijų pristatymą internetiniame seminare. Pradžia - 2020 m. rugpjūčio 5 d. 16.30 val. (EEST). Seminaras vyks anglų kalba. Daugiau informacijos čia.

*- prognozuojami duomenys

Papildomą informaciją teikia
Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas
Donatas Savickas +370 41 595 602, donatas.savickas@sb.lt

Priedas


2020-2q lt.pdf