Avaldatud: 2016-05-03 23:01:00 CEST
PRFoods
Korralise üldkoosoleku kutse

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinn, Eesti, 2016-05-03 23:01 CEST --  

AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Viru 19, 10140 Tallinn, Eesti Vabariik), kutsub käesolevaga kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 26. mail 2016. a algusega kell 10.00 hotelli „Radisson Blu Hotel Olümpia“ saalis „Beta“ (aadressil Liivalaia 33, Tallinn).

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne koosoleku toimumist, s.t 18. mail 2016. a kell 23.59.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas 26. mail 2016. a kell 9.00 ja lõpeb kell 10.00.

Registreerimisel palume esitada:

  • füüsilisest isikust aktsionäril pass või isikutunnistus. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kirjaliku volikirja.
  • juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus); ning esindaja pass või isikutunnistus. Juhul, kui juriidilist isikut esindab isik, kes ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik ka kirjalik volikiri. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest ASi PRFoods, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile investor@prfoods.ee või toimetades kirjaliku teate isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressile Viru 19, 10140 Tallinn, Eesti Vabariik, hiljemalt 25. maiks 2016. a kell 16.00.

Vastavalt AS PRFoods nõukogu 03. mai 2016. a otsusele on aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekutega aktsionäridele alljärgnev:

1. Eelmiste perioodide kahjumi katmine
AS PRFoods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku katta eelmiste perioodide kahjum 2 026 000 eurot AS PRFoods reservkapitali ja ülekursi arvelt.

2. 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine
AS PRFoods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku kinnitada ASi PRFoods 2015. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

3. Kasumi jaotamise otsustamine
AS PRFoods eelmiste perioodide kahjum seisuga 31. detsember 2014. a on 2 026 000 eurot ning pärast punktis 1 nimetatud kahjumi katmise otsuse vastuvõtmist on AS PRFoods jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2015. a  1 179 000 eurot.

AS PRFoods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku kanda 1/10 puhaskasumist  reservkapitali 12 400 eurot ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada.

4. Audiitori nimetamine 2016. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine
AS PRFoods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku määrata AS PRFoods audiitoriks 2016. a majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

5. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine
AS PRFoods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad ning seoses sellega muuta põhikirja punkte 3.2. 3.3. ja 9.1 ning kinnitada need alljärgnevas sõnastuses:

3.2.   Aktsiaseltsi nimiväärtuseta aktsiate miinimumarv on 38 682 860 ja maksimumarv on 154 731 440.

3.3.     Aktsiaseltsil on ainult nimelised nimiväärtuseta aktsiad. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Aktsiad on ainult ühte  liiki ja  annavad aktsiate omanikele ühesugused õigused.

9.1.    Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsia arvestuslikule väärtusele.

Lisada põhikirja punkt 5.7 alljärgnevas sõnastuses:

5.7.   Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel, kui see on sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise teates. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates sätestatakse, kas elektrooniline hääletamine on võimalik ning kuidas saab tutvuda juhatuse poolt kehtestatud elektroonilise hääletamise korraga. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Kustutada Aktsiaseltsi põhikirja punkt 3.6.

AS PRFoods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku kinnitada aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud põhikirja uus redaktsioon.

6. 29. mai 2014 üldkoosoleku otsuse oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine osaline muutmine
AS PRFoods nõukogu teeb ettepaneku muuta 29. mail 2014 aktsionäride korralise üldkoosoleku punkti 4 (Oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine) alapunkte b, c ja d ning kehtestada need alljärgnevalt:

b) ASil PRFoods on õigus oma aktsiaid tagasi osta ühe tehinguga või osade kaupa börsilt või börsiväliselt alates käesoleva otsuse avalikustamisest kuni 29. mai 2019;

c) maksimaalne tagasiostetavate aktsiate arv on 1 000 000 aktsiat;

d) maksimaalne hind, millega aktsiaid tagasi osta on 0,60 eurot aktsia kohta.

Muus osas jätta 29. mai 2014 otsus oma aktsiate omandamise otsustamise ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramise kohta muutmata. 

Kõigi AS PRFoods korralise aktsionäride üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas 2015. a majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kahjumi katmise ettepaneku, põhikirja uue redaktsiooni projekti ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast ASi PRFoods veebilehel www.prfoods.ee.

ASi PRFoods veebilehel www.prfoods.ee avalikustatakse ka käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade ning aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval.

Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra punktidega seotud küsimused võib saata e-posti aadressil investor@prfoods.ee.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi PRFoods tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui ASi PRFoods juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi PRFoods aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 22. mail 2016. a, esitades selle kirjalikult aadressil: AS PRFoods, Viru 19, 10140 Tallinn, Eesti Vabariik.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi PRFoods aktsiakapitalist, võivad ASilt PRFoods nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 10. mail 2016.a aadressil: AS PRFoods, Viru 19, 10140 Tallinn, Eesti Vabariik.

AS PRFoods teeb aktsionäride korralisest üldkoosolekust otseülekande ja vastab täiendavatele küsimustele ülekande ajal veebilahenduse kaudu

Soovime oma tegevuses olla läbipaistvad, mistõttu teeme aktsionäride korralisest üldkoosolekust otseülekande ning vastame küsimustele ülekande ajal.

Otseülekannet viib läbi AS PRFoods juhatuse liige Indrek Kasela, kes jagab infot aktsionäride üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta ning tutvustab 2015. aasta tulemusi. Küsimused võib saata enne koosoleku toimumist, hiljemalt 24. mai kell 23.59 e-kirja teel hannele@voting.ee või koosoleku ülekande ajal veebilahenduse kaudu.

Otseülekande jälgimiseks palume registreeruda hiljemalt 24. mai kell 23.59 e-kirja teel hannele@voting.ee või läbi registreerimisvormi. Otseülekande kuulamise ja küsimuste esitamise õigus on aktsionäridel, kes on aktsionäride nimekirjas seisuga 18. mai 2016 kell 23:59. Registreerumise järgselt saadetakse aktsionärile e-kirja teel juhised otseülekande jälgimiseks ja küsimuste esitamiseks. Aktsionäri õiguste teostamine (st hääletamine) ei ole otseülekande vahendusel võimalik.

Aktsionäride üldkoosoleku otseülekanne lindistatakse ning avalikustatakse ettevõtte kodulehel www.prfoods.ee.

 

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: 6 033 800
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee


PRF_pohikiri_projekt.pdf
PRF_noukogu_aruanne_03-05-2016.pdf
PRF_korralise_koosoleku_otsuste_projektid_26-05-2016.pdf
PRF_teave_aktsiate_ja_aktsiatega_seotud_haaleoiguste_koguarvu_kohta_04-05-2016.pdf