English Latvian
Publicēts: 2024-05-30 15:03:15 CEST
DelfinGroup
Akcionāru sapulces lēmumi

AS DelfinGroup 2024. gada 30. maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

1.     Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2023. gada pārskata apstiprināšana
 
1)     Pieņemt zināšanai AS DelfinGroup valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērinātu revidentu atzinumu.
2)     Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sastādītos un padomes izskatītos:
1.     AS DelfinGroup atsevišķo 2023. gada pārskatu;
2.     AS DelfinGroup Koncerna konsolidēto 2023. gada pārskatu;
3.     AS DelfinGroup Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2023. gadu.
4.     AS DelfinGroup Atalgojuma ziņojumu par 2023. gadu.
 
2.     Peļņas izlietošana
 
1)     Izmaksāt no AS DelfinGroup 2023.gada peļņas dividendēs EUR 399 322,04 jeb 0,0088 uz katru akciju.
 
2)     Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2024.gada 10. jūlijs (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2024.gada 11. jūlijs. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2024.gada 12. jūlijs.
 
3.     Neauditētā konsolidētā starpperioda pārskata Janvāris – Marts 2024 apstiprināšana
 
Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sagatavoto un padomes izskatīto Sabiedrības neauditēto konsolidēto starpperiodu pārskatu Janvāris – Marts 2024.
 
4.     Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa
 
1)     Izmaksāt no AS DelfinGroup 2024.gada pirmā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 807 719,59 EUR jeb 0,0178 EUR par vienu akciju.
 
2)     Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2024.gada 12. jūnijs (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2024.gada 13. jūnijs Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2024.gada 14. jūnijs.
 
5.     Statūtu grozījumi
 
Grozīt AS DelfinGroup statūtus un izteikt statūtu 3.3. un 5.1. punktus sekojošā redakcijā:
-     “3.3. Katra akcija ir dematerializēta akcija ar nominālvērtību 0,10 EUR (desmit centi) apmērā.”
-     “5.1. Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv Sabiedrības  intereses un uzrauga  valdes darbību un Sabiedrības attīstību.”
 
6.     Izmaiņas akciju opciju programmas noteikumos
 
Grozīt AS DelfinGroup  akciju opciju programmas noteikumus un izteikt noteikumu 1.2., 3.1., 6.1. un 6.2. punktus sekojošā redakcijā:
 
“1.2. Atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, personāla opciju piešķiršana papildus jau esošajai Sabiedrības darba samaksas un citu labumu sistēmai, dod tiesības Sabiedrības personāla opciju turētājiem iegūt noteiktu skaitu Sabiedrības jaunās emisijas dematerializētas akcijas un ienākumu no šo akciju atsavināšanas, tādējādi motivējot personāla opciju turētājus aizvien labāku rezultātu sasniegšanā ilgākā laikā posmā, viņus ieinteresējot Sabiedrības sekmīgas un ilgtspējīgas turpmākās darbības nodrošināšanā un Sabiedrības vērtības palielināšanā.
3.1 Visu personāla opciju segšanai paredzētas 450 000 vienas kategorijas dematerializētas akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0.10, kas nepārsniedz 10% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla brīdī, kad pieņemts valdes/padomes lēmums par personāla opciju piešķiršanu.
6.1. Viena piešķirtā personāla opcija Opciju turētājam dod tiesības iegūt vienu Sabiedrības akciju dematerializētā formā.
6.2. Opciju turētāji, izlietojot savas personāla opcijas, ir tiesīgi iegūt Sabiedrības jaunās emisijas akcijas par maksu. Vienas Sabiedrības jaunās emisijas akcijas cena ir EUR 0.10 (10 centi).”
 
AS DelfinGroup valde
 

Par DelfinGroup

DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs Latvijā un Lietuvā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. DelfinGroup ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu.      

 

         Papildu informācija:
         Aldis Umblejs,
         AS DelfinGroup finanšu direktors
         Tālrunis: +371 26189988
         E-pasts: IR@delfingroup.lv