Julkaistu: 2015-02-06 08:00:00 CET
QPR Software
Tilinpäätöstiedote

LIIKEVAIHDON KASVU KIIHTYI LOPPUVUONNA, KOKO VUODEN LIIKEVOITTO LÄHES KAKSINKERTAISTUI EDELLISVUODESTA

 

QPR SOFTWARE OYJ                                    PÖRSSITIEDOTE 6.2.2015           KLO 09:00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014

LIIKEVAIHDON KASVU KIIHTYI LOPPUVUONNA, KOKO VUODEN LIIKEVOITTO LÄHES KAKSINKERTAISTUI EDELLISVUODESTA

Yhteenveto koko vuosi 2014

 • Liikevaihto 9 541 tuhatta euroa (2013: 8 688).
 • Liikevaihto kasvoi 10 % lähinnä ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon hyvän kehityksen ansiosta. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto nousi 13 %.
 • Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 7 % ja olivat 52 % kokonaisliikevaihdosta (54). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 15 %.
 • Liikevoitto 1 095 tuhatta euroa (578), liikevoitto 11,5 % liikevaihdosta (6,7).
 • Liiketoiminnan kassavirta 1 617 tuhatta euroa (1 661).
 • Voitto ennen veroja 1 065 tuhatta euroa (554).
 • Tilikauden voitto 890 tuhatta euroa (521).
 • Tulos/osake 0,074 euroa (0,043).
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 maksettaisiin osinkoa 0,05 euroa osakkeelta (2013: 0,04).

Yhteenveto neljäs vuosineljännes 2014

 • Liikevaihto 2 685 tuhatta euroa (2 310).
 • Liikevaihto kasvoi 16 % lähinnä ohjelmistolisenssien ja konsultointipalvelujen liikevaihdon merkittävän kasvun takia. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto nousi 18 %.
 • Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 8 % ja olivat 47 % kokonaisliikevaihdosta (51). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 15 %.
 • Liikevoitto 417 tuhatta euroa (217), liikevoitto 15,5 % liikevaihdosta (9,4).
 • Liiketoiminnan kassavirta 445 tuhatta euroa (410).
 • Voitto ennen veroja 409 tuhatta euroa (206).
 • Vuosineljänneksen voitto 341 tuhatta euroa (225).
 • Tulos/osake 0,028 euroa (0,019).

Liiketoiminta

QPR Software on organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittynyt ohjelmisto- ja palveluyhtiö, jonka ohjelmistoja ja palveluja käytetään yli 50 maassa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen mallinnuksen, analysoinnin ja mittauksen keinoin näkyvyyden organisaatioiden toimintaan. Tämä näkyvyys mahdollistaa asiakkaille toiminnan tehostamisen ja parantamisen sekä strategian toteuttamisen nopeasti ja vaikuttavasti. Yhtiön tuoteportfoliota on uudistettu voimakkaasti viime vuosina. Uudet ohjelmistotuotteet tarjoavat asiakkaille  innovatiiviset ja tehokkaat välineet mallintaa organisaation kokonaisarkkitehtuuria, automaattisesti kuvata prosesseja todellisen tapahtumatiedon pohjalta sekä analysoida syitä mahdollisiin suorituskykyongelmiin

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Johtavat markkinatutkimusyhtiöt arvioivat IT-palvelujen globaalin kokonaiskysynnän kasvavan vuonna 2015 noin 2-3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yhtiö arvioi kokonaisarkkitehtuurimallinnus-, mittaus- ja prosessianalyysiohjelmistojen sekä palvelujen kysynnän kehittyvän markkina-alueillaan nopeammin kuin globaali IT-palvelujen markkina.

Näkymät tilikaudelle 2015

Yhtiö arvioi liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton kasvavan vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014.

Yhtiön edelleen vahvistunut asema kotimarkkinoilla tarjoaa hyvät edellytykset jatkaa orgaanista ja kannattavaa kasvua. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi innovatiivisten ohjelmistotuotteidensa myyntiä.

Merkittävimmät kasvupanostukset tehdään kuluvana vuonna yhtiön kehittämien, innovatiivisten kokonaisarkkitehtuurimallinnus- sekä prosessianalyysiohjelmistojen kansainväliseen jakeluun. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimii pääasiassa jälleenmyyntikumppaniensa kautta sekä panostaa uusien jälleenmyyjien rekrytointiin.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

             
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 10-12/ 2014 10-12/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2014 1-12/ 2013 Muutos, %
             
Liikevaihto 2 685 2 310 16,2 9 541 8 688 9,8
Käyttökate 615 395 55,7 1 857 1 285 44,5
 % liikevaihdosta 22,9 17,1   19,5 14,8  
Liikevoitto 417 217 92,2 1 095 578 89,4
 % liikevaihdosta 15,5 9,4   11,5 6,7  
Voitto ennen veroja         409 206  98,5 1 065 554 92,2
Katsauskauden voitto 341 225 51,6 890 521 70,8
 % liikevaihdosta 12,7 9,7   9,3 6,0  
             
Tulos/osake, euroa 0,028 0,019 49,7 0,074 0,043 72,1
Oma pääoma/osake, euroa           0,257 0,231 11,1 0,257 0,231 11,1
             
Liiketoiminnan rahavirta 445 410 8,5 1 617 1 661 -2,6
Rahavarat kauden lopussa 1 426 1 365 4,5 1 426 1 365 4,5
Vapaa kassavirta 129 170 -24,1 702 815 -13,9
Korollinen nettovelka                    -1 426 -1 252 13,9 -1 426 -1 252 13,9
Nettovelkaantumisaste, %   -44,6 -43,6   -44,6 -43,6  
Omavaraisuusaste, %   44,0 42,5    44,0 42,5  
Oman pääoman tuotto, % 44,8 32,4   29,3 17,8  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 54,8 28,7   35,4 18,3  
             

RAPORTOINTI                                  

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja  -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja konsultointipalvelujen myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja konsultointipalvelut.

Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta).

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuonna 2014 QPR Softwaren ohjelmistojen liikevaihdon kasvu kiihtyi loppuvuotta kohden ja päätyi vuositasolla 13 % kasvuun huolimatta haastavana säilyneestä markkinatilanteesta.

Sekä ohjelmistolisenssien (+54 %) että ohjelmistovuokrien (+15 %) liikevaihdot kasvoivat viimeisellä vuosineljänneksellä merkittävästi edellisvuodesta ja ylläpitopalvelujen liikevaihto kasvoi hieman (+4 %). Vahva kasvu ohjelmistolisenssien liikevaihdossa johtui erinomaisesta uusmyynnistä kansainvälisessä liiketoiminnassa. Ohjelmistomyynnin kehitys osoittaa, että QPR:n toiminnankehitykseen suunnatuilla ohjelmistoilla on kysyntää myös taloudellisesti haastavina aikoina. Tuloksen ja toiminnan tehostamistyökaluja tarvitaan kiristyvässä kilpailussa yhä enemmän.

Myös yhtiön konsultointiliiketoiminta kehittyi myönteisesti tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla ja ylsi vuoden viimeisellä neljänneksellä jo 12 % liikevaihdon kasvuun. Tilauskantamme kasvoi edelleen ja markkina-asemamme vahvistui erityisesti julkisessa sektorissa loppuvuoden 2014 aikana.

Tavoitteemme on kasvaa orgaanisesti ja kannattavasti. Uusien ohjelmistotuotteidemme ja vahvistuvan palvelutarjoamamme ansiosta meillä on siihen erittäin hyvät lähtökohdat. Suurimmat kasvumahdollisuudet ohjelmistomyynnissä löytyvät Suomen rajojen ulkopuolelta, ja vahvistammekin jatkossa kasvupanostuksia kansainväliseen jakelukanavaan. Laajennamme erityisesti prosessianalyysi-, kokonaisarkkitehtuuri- ja prosessimallinnusohjelmistojemme jakelua.

Vuonna 2014 liikevoittomme lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta. Kuluvana vuonna arvioimme liikevaihtomme ja liikevoittomme parantuvan edelleen. Myös pidemmällä tähtäimellä tavoittelemme kannattavaa kasvua. Tavoitteemme on vuosina 2015 – 2017 yltää keskimäärin noin 15 % vuotuiseen kannattavaan, orgaaniseen kasvuun.

Ohjelmisto- ja palvelutarjoamamme kehitys jatkui suunnitellusti vuonna 2014. Vuoden aikana julkistimme uudet ohjelmistoversiot kaikista yhtiön ohjelmistoista. Lisäksi panostimme edelleen kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvien toiminnankehityspalvelujen kehitykseen ja tuotteistamiseen. Tulokset näkyivät niiden liikevaihdon vahvana kasvuna.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

LIIKEVAIHTO

Koko vuoden 2014 liikevaihto oli 9 541 tuhatta euroa (8 688) ja kasvoi 10 %. Liikevaihdon kasvua veti ohjelmistoliiketoiminta, jossa erityisesti ohjelmistolisenssien myynnin kehitys oli vahvaa. Myös konsultointipalvelujen liikevaihdon kasvu kiihtyi loppuvuotta kohden.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 685 tuhatta euroa (2 310) ja nousi 16 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa nostivat neljännellä vuosineljänneksellä erityisesti ohjelmistolisenssien ja konsultointipalvelujen myynnin vahva kasvu.

Liikevaihdon jakauma tuoteryhmittäin

             
Tuhatta euroa 10-12/ 2014 10-12/ 2013 Muutos,
%
1-12/ 2014 1-12/
2013
Muutos,
%
             
Ohjelmistolisenssit 512 332 54 1 470 1 034 42
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 772 742 4 3 093 3 021 2
Ohjelmistojen vuokrat 494 430 15 1 901 1 656 15
Konsultointi 907 807 12 3 077 2 977 3
Yhteensä 2 685  2 310 16 9 541 8 688 10
             

Liikevaihdon jakauma segmenteittäin

             
Tuhatta euroa 10-12/ 2014 10-12/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2014 1-12/
2013
Muutos, %
             
Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 817 1 508 20 6 193 5 574 11
Jälleenmyynti 868 803 8 3 348 3 114 8
Yhteensä 2 685  2 310 16 9 541 8 688 10
             

Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa toiminnankehityshankkeita, mikä lisäsi mallinnus-, analysointi- ja mittausohjelmistojen sekä niihin liittyvien palvelujen kysyntää.

QPR:n markkina-asema parani yhtiön tarjoaman laajentumisen myötä kansainvälisillä ohjelmistomarkkinoilla sekä myös kotimaan toiminnankehityspalvelujen markkinoilla. Ohjelmistolisenssien myynti kehittyi myönteisesti koko vuoden ajan (+ 42 %) sekä neljännellä vuosineljänneksellä (+ 54 %). Myynnin kehitys oli myönteistä erityisesti Ruotsissa, Turkissa, Indonesiassa sekä Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelut liittyvät ohjelmistolisenssien sopimusperusteiseen asiakastukeen ja ohjelmistopäivityksiin. Ylläpitopalvelujen liikevaihdosta noin 60 % tulee kansainvälisiltä ja noin 40 % suomalaisilta asiakkailta. Ylläpitopalvelujen liikevaihto kasvoi hieman sekä neljännellä vuosineljänneksellä että koko tilikauden aikana. Ylläpitopalvelujen liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti yhtiön suurimman ylläpitoasiakkaan pitkäaikaisen sopimuksen päättyminen kesäkuun lopussa 2014

QPR Softwaren ohjelmistovuokrien liikevaihto on ollut voimakkaassa kasvussa jo useiden vuosien ajan. Tämä kehitys jatkui vuonna 2014, vaikka yhtiö siirsikin uusmyynnin painopistettä ohjelmistojen vuokramyynnistä ohjelmistojen lisenssimyyntiin. Ohjelmistovuokrien osuus ohjelmistojen uusmyynnistä on edelleen suuri yhtiön kotimarkkinoilla Suomessa. Valtaosa ohjelmistovuokrista perustuu asiakkaiden kanssa solmittaviin toistaiseksi jatkuviin sopimuksiin. Neljännellä vuosineljänneksellä ohjelmistovuokrauksen liikevaihto kasvoi 15 %, samoin kuin koko tilikautenakin. Kuluvalla tilikaudella ohjelmistovuokrauksen liikevaihdon kasvuun vaikuttaa negatiivisesti merkittävän vuokra-asiakkaan runsaan 0,1 miljoonan euron vuotuinen vuokranlasku kuluvan vuoden alusta sekä uusmyynnin painottuminen aiempaa enemmän ohjelmistojen lisenssimyyntiin.

Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu neljännellä vuosineljänneksellä oli 8 % ja koko vuonna 7 %. Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 52 % (54) vuonna 2014.

Konsultointipalvelujen liikevaihto kehittyi myönteisesti vuoden jälkipuoliskolla edellisvuoden tasolle jääneen alkuvuoden jälkeen. Neljännellä vuosineljänneksellä konsultointipalvelujen kasvu kiihtyi 12 %:iin, mikä johtui erityisesti prosessianalyysi- ja kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvien toiminnankehityspalvelujen hyvästä kehityksestä.

Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevaihto nousi neljännellä vuosineljänneksellä 20 % ja koko vuonna 11 % edellisvuodesta. Kasvua veti sekä koko tilikautena että vuoden viimeisellä neljänneksellä kokonaisarkkitehtuurimallinnus- ja prosessianalyysiohjelmistojen sekä niihin liittyvien asiantuntijapalvelujen suotuisa myynnin kehitys.

Jälleenmyynnin liikevaihto nousi sekä neljännellä vuosineljänneksellä että koko vuonna 8 %, mikä pääosin johtui ohjelmistolisenssien liikevaihdon noususta. Kasvua hidasti liiketoiminnan epäsuotuisa kehitys Venäjällä.

TULOSKEHITYS

Liikevoitto

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto nousi 92 % ja oli 417 tuhatta euroa (217) eli 15,5 % liikevaihdosta (9,4). Koko vuoden liikevoitto nousi 89 % ja oli 1 095 tuhatta euroa (578) eli 11,5 % liikevaihdosta (6,7). Liiketoiminnan kokonaiskulut kasvoivat sekä neljännellä vuosineljänneksellä että koko tilikaudella liikevaihtoa hitaammin.

Liikevoiton jakauma segmenteittäin

             
Tuhatta euroa 10-12/ 2014 10-12/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2014 1-12/
2013
Muutos, %
             
Suora- ja OEM-liiketoiminta 350 216 62 842 536 57
Jälleenmyynti 166 87 91 621 385 61
Kohdistamattomat -99 -86 15 -368 -343 7
Yhteensä 417 217 92 1 095 578 89
             

Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto nousi edellisvuodesta liikevaihdon kasvun myötä sekä neljännellä vuosineljänneksellä että koko tilikaudella.

Jälleenmyynnin liikevoitto nousi edellisvuodesta sekä neljännellä vuosineljänneksellä että koko tilikaudella lähinnä ohjelmistolisenssien myynnin hyvän kehityksen vuoksi. Jälleenmyynnin tulokseen sisältyy luottotappioita 26 tuhatta euroa (17) neljännellä vuosineljänneksellä ja 96 tuhatta euroa (53) koko tilikaudella.

Muut laajan tuloslaskelman erät

Nettorahoituskulut vuonna 2014 olivat 30 tuhatta euroa (25). Nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 29 tuhatta euroa (15).

Tulos ennen veroja oli 1 065 tuhatta euroa (554). Tilikauden tuloverot olivat 175 tuhatta euroa (33). Niihin vaikutti alentavasti Suomessa vuosina 2013–2014 voimassaoleva tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennys, jota yhtiö arvioi pystyvänsä hyödyntämään edellisvuoden tapaan vuoden 2014 verotuksessa. Tuloverojen 142 tuhannen euron kasvu johtui pääasiassa edellisvuotta korkeammasta verotettavasta tuloksesta sekä Ruotsin tytäryhtiön aiempia vuosia koskevasta lähdeverokirjauksesta.

Tilikauden voitto kasvoi 71 % ja oli 890 tuhatta euroa (521). Osakekohtainen tulos vuonna 2014 oli 0,074 euroa (0,043).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Vuonna 2014 liiketoiminnan rahavirta laski hieman 1 617 tuhanteen euroon (1 661), ja jäi edellisvuotta alhaisemmaksi lähinnä vuoden 2013 poikkeuksellisen laskutusrytmin takia. Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta nousi edellisvuodesta ja oli 445 tuhatta euroa (410). Investoinnit vuonna 2014 olivat 915 tuhatta euroa (849). Yli puolet investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja ohjelmisto- ja konsultointipalvelutuotteiden kehittämiseen.

Rahavarojen nettomuutos tilikaudella oli 65 tuhatta euroa (-35) ja viimeisellä vuosineljänneksellä 129 tuhatta euroa (118). Tilikauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 426 tuhatta euroa (1 365).

Yhtiöllä ei ollut tilikauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Vuoden 2013 lopussa korolliset rahoitusvelat olivat 113 tuhatta euroa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -45 %  (-44). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 261 tuhatta euroa (1 406). Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2014 oli 35 % (18) ja neljännellä vuosineljänneksellä (per annum) 55 % (29).

Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 44 % (43) ja konsernin oma pääoma 3 196 tuhatta euroa
(2 871). Oman pääoman tuotto tilikaudella oli 29 % (18) ja neljännellä vuosineljänneksellä (per annum) 45 % (32).

TUOTEKEHITYS

Vuonna 2014 tuotekehitysmenot olivat 1 847 tuhatta euroa (1 683) eli 19 % liikevaihdosta (19). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja.

Tilikaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 683 euroa (507). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Tilikaudella kirjattiin tuotekehityspoistoja 396 tuhatta euroa (277).

Tuotekehityksessä työskenteli tilikauden lopussa 27 henkilöä (27), mikä vastaa 34 % (34) koko henkilöstöstä.

Yhtiö kehittää QPR Suite -ohjelmistoperhettä, joka sisältää seuraavat ohjelmistotuotteet: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics sekä QPR ProcessDesigner. Lisäksi yhtiö kehittää prosessianalyysiin ja –monitorointiin keskittyvää QPR ProcessAnalyzer –tuotetta.

Tammikuussa 2014 QPR Software julkisti ohjelmistoperheestään uuden QPR Suite 2014 –version. Se sisältää ohjelmistotyökalut kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnan kehitykseen sekä sitä tukevan metodologian. QPR Suite 2014 on saatavilla yli 20 kielellä.

Tammikuussa 2014 QPR Software julkisti myös uuden version QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 2014.1 tuo uutta tehokkuutta prosessien analysointiin integroidulla datahaulla. Yleisimpien IT-järjestelmien lisäksi dataa voidaan tuoda nyt myös suoraan yritysten käytössä olevista tietokannoista. Automatisoidut ilmoitukset sekä prosessivirtojen animointi puolestaan nostavat prosessien suorituskyvyn valvonnan ja visualisoinnin aivan uudelle tasolle.

Konsultointipalvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä konsultointipalvelukonsepteja ja ratkaisuja.

HENKILÖSTÖ

Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 78 henkilöä (79). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2014 oli 81 (82) ja henkilöstökulut olivat yhteensä 6 092 tuhatta euroa (5 703) eli 64 % liikevaihdosta (66).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta.  Lisätietoa kannustinjärjestelmistä on luettavissa vuoden 2013 vuosikertomuksessa, osoitteessa: www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
 
     
Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-12/2014 1-12/2013 Muutos, %
       
Vaihdetut osakkeet, kpl 2 828 001 624 427 353
Vaihto, euroa 2 751 903 586 842 369
% osakkeista 22,7 5,0  
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa 0,97 0,94 4
Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl 37 400 133 722 -72
       
Osake ja markkina-arvo 31.12.2014 31.12.2013 Muutos, %
       
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 -
Omat osakkeet, kpl 457 009 419 609 9
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 -
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 12 025 254 0
Osakkeenomistajat, kpl 820 627 31
Päätöskurssi, euroa 1,01 0,93 9
Osakekannan markkina-arvo, euroa 12 107 733 11 183 486 8
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa 50 271 46 157 9
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa 439 307 395 134 11
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 3,7 3,4  
       

QPR Softwaren osakkeen vaihto lähes viisinkertaistui tilikauden aikana. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 31 % ja oli tilikauden lopussa 820 (627).

QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013 jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti (0,04) eli yhteensä 480 tuhatta euroa (486). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2014 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2014.

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 13.3.2014 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 700 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö ei ole toistaiseksi käyttänyt näitä valtuutuksia.

TILIKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT 

Helmikuussa 2014 QPR Software tiedotti, että kansainvälinen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner Inc. On sijoittanut QPR Softwaren parhaaseen raportissa käytettyyn luokkaan ”MarketScope for Enterprise Business Process Analysis” raportissaan, yleisarvosanalla ”Positive”. Gartner kehottaa asiakkaita harkitsemaan tähän ryhmään kuuluvia ohjelmistovalmistajia mahdollisena valintana, kun asiakkaalla on tarve löytää ohjelmistoja tukemaan strategisia tai taktisia investointejaan. Arvioinnissaan Gartner on käyttänyt seuraavia muuttujia: tuote/palvelu, yleinen kannattavuus, markkinaymmärrys, tarjoama- eli tuotestrategia, liiketoimintamalli, innovatiivisuus ja asiakaskokemus. Kahdella viimeksi mainitulla muuttujalla oli suurin painoarvo arvioinnissa.

Maaliskuussa QPR Software ja Tieto solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille liiketoimintalähtöisiä kokonaisarkkitehtuuripalveluita merkittävien liiketoiminnallisten tulosten saavuttamiseksi. QPR Software toimittaa Tiedolle QPR EnterpriseArchitect -ohjelmiston ja siihen sisältyvän liiketoimintalähtöisen metodologian. Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä Tiedon kanssa tarjota kokonaisvaltaisempia palveluita asiakkaille, jotka parantavat entisestään kokonaisarkkitehtuurityöstä saatavia liiketoimintahyötyjä.

Maaliskuussa QPR Software ja Affecto Finland Oy solmivat yhteistyösopimuksen, jonka avulla Affecto voi tarjota asiakkailleen datalähtöistä lähestymistapaa prosessien analysointiin ja kehittämiseen. QPR Software toimittaa Affectolle prosessien automaattiseen kuvaamiseen ja analysointiin kehitetyn QPR ProcessAnalyzer ohjelmiston. Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä Affecton kanssa tarjota asiakkaille keinon tuoda läpinäkyvyyttä prosessien toimintaan, nähdä muutokset ja näin päästä vaikuttamaan suoraan liiketoiminnan tehokkuuteen.

Huhtikuussa QPR Softwaren suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen kehitetty QPR Metrics –ohjelmisto sijoittui “Facilitators” -luokkaan Nucleus Researchin Corporate Performance Management Technology Value Matrix -raportissa. Nucleus Research määrittelee kyseisen luokan tuotteet sellaisiksi, jotka ovat intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja nopeita ottaa käyttöön ilman merkittävää koulutuspanostusta.

Kesäkuussa Lontoossa pidetyssä IRMUK Business Process Management -konferenssissa QPR Software julkaisi uuden ja laajennetun 2014.1 -version kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvasta toiminnan kehityksen mallistaan. Malli sisältää erittäin käytännönläheisen ja liiketoimintalähtöisen viitekehyksen, jolla asiakasyrityksen strategia linkitetään liiketoiminnan kyvykkyyksiin ja niiden käytännön toteuttamiseen organisaatiossa, prosesseissa ja tietojärjestelmissä.

Elokuussa QPR Software tiedotti toimittavansa prosessien analysointi- ja mittarointiratkaisun johtavalle eurooppalaiselle teollisuuskonsernille, joka toimii noin 30 maassa ja jolla on tuotantoa lähes kymmenessä maassa. Pilvipalveluna toimitettavan ratkaisun avulla asiakas voi analysoida, kehittää ja mitata globaalia tilaus-toimitusprosessiaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmässään olevan tiedon avulla. Ratkaisu auttaa asiakasta saavuttamaan mittakaavaetuja tuotantoyksiköissään samaan aikaan, kun markkinat vaativat siltä alati suurempaa joustavuutta toimitusten suhteen. QPR Software arvioi, että sovitun ohjelmisto- ja palvelutoimituksen kokonaisarvo ylittää 0,2 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Elokuussa QPR Software tiedotti, että maailman suurimpiin teräksen valmistajiin kuuluva ja yksi Turkin suurimmista teollisuusryhmittymistä, Erdemir Group, on valinnut QPR Softwaren ja sen turkkilaisen Ironman Consulting -jälleenmyyjän konserninsa strategisen sekä henkilökohtaisen suorituskyvyn johtamisen ratkaisun toimittajiksi. Ironman on yksi Turkin merkittävimmistä strategisen johtamisen konsulteista. Ratkaisun teknisenä alustana toimii QPR Metrics suorituskyvyn johtamisen ohjelma, joka tarjoaa nopeasti käyttöön otettavan ja joustavan verkkopohjaisen ympäristön suorituskyvyn johtamiseen. Joulukuussa QPR tiedotti Erdemir-konsernin laajentavan ratkaisun käytön kaikkiin toimihenkilöihinsä.

Syyskuussa QPR Software tiedotti suunnittelevansa Venäjän asiakas- ja jälleenmyyntituen siirtämistä Moskovasta Helsinkiin, jossa hoidetaan keskitetysti tuki myös muiden maiden jälleenmyyjille. Venäjän liiketoiminnan osuus yhtiön liikevaihdosta on noin kaksi prosenttia. Muutos astui voimaan vuoden 2015 alussa  ja sen arvioidaan pienentävän hieman kustannuksia, mutta sillä ei ole merkittäviä tulosvaikutuksia.

Syyskuussa QPR Software ilmoitti julkaisevansa uuden 2014.2 -version kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvasta toiminnan kehityksen mallistaan. Uudessa versiossa on lisätty toimintoja, jotka tukevat yritysten riskien, sovellusportfolion ja henkilöstötoimintojen hallintaa, sekä raportteja, jotka auttavat käyttäjiä suodattamaan merkityksellisen tiedon eri liiketoimintojen ja funktioiden kannalta. QPR Softwaren toiminnan kehittämisen metodologia (QPR ODM) palvelee jo monia yrityksiä eri aloilla ja eri tilanteissa, kuten yritysostoissa ja fuusioissa sekä liiketoiminnan jatkuvuuteen, riskien analysointiin tai teknologian uusimiseen liittyvissä tarpeissa.

Lokakuussa Gartner Inc., maailman johtava tietoteknologian tutkimus- ja neuvontayritys, julkisti kokonaisarkkitehtuurin ohjelmistotyökaluja koskevan ”Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools” -raporttinsa, jossa QPR Software on mukana uutena ohjelmistotoimittajana. Gartnerin päätös lisätä QPR Software raporttiin perustuu Gartnerin tekemään arvioon QPR EnterpriseArchitect -lippulaivaohjelmistosta. Yhteensä raportti arvioi 13 eri toimittajaa.

Marraskuussa yhtiö tiedotti voittaneensa valtion tieto- ja viestintäkeskus Valtorin järjestämän kilpailutuksen julkishallinnolle tarjottavasta kokonaisarkkitehtuurivalmennuksesta. QPR Software tulee valmentamaan julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnan kehittäjiä ja arkkitehtuurityötä tekeviä vuoteen 2018 asti.

Joulukuussa QPR ilmoitti voittaneensa Liikenneviraston järjestämän kilpailutuksen kokonaisarkkitehtuurityön tukikonsultoinnista. Tukikonsultoinnin sopimuskausi on 4.12.2014 – 3.12.2016 ja hankinnan arvioitu arvo on noin 0,3 miljoonaa euroa.

Joulukuussa Senaatti-kiinteistöt valitsi QPR:n kokonaisarkkitehtuurityönsä tukikonsultoinnin toimittajaksi. Sopimuskausi on kuusi kuukautta alkaen 1.12.2014, jonka jälkeen sopimuskautta voidaan jatkaa optiona kuusi kuukautta kerrallaan jaksolla 2015 – 2017. Hankinnan arvioitu arvo sisältäen sopimuskauden ja mahdolliset jatkokaudet vuosina 2014 – 2017 on runsaat 0,3 miljoonaa euroa.

Tiivistelmä yhtiön tiedonantopolitiikasta on julkistettu yhtiön verkkosivulla, osoitteessa: www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm .

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovutuksesta ja omien osakkeiden hankinnasta. 

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 13.3.2014 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa, www.qpr.fi/sijoittajille/ir-porssitiedoitteet.htm .

TALOUDELLISET TAVOITTEET

QPR Software on osana vuotuista suunnitteluprosessiaan päivittänyt strategiansa ja vuosien 2015 – 2017 taloudelliset tavoitteet. Yhtiö tavoittelee edelleen kannattavaa, noin 15 %:n suuruista vuotuista liikevaihdon kasvua investoimalla uusien ohjelmistotuotteidensa (QPR EnterpriseArchitect ja QPR ProcessAnalyzer) kansainväliseen jakeluun sekä organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittyvän konsultointiliiketoimintansa laajentamiseen kotimarkkinoillaan Suomessa.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT  

QPR Softwaren sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR Software on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yhtiö kirjasi tilikaudella luottotappioita 96 tuhatta euroa (53). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli tilikaudenlopussa 6  % (5) myyntisaamisten määrästä.

Tilikauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 81 % oli euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuoden 2014 lopussa.

Tilikaudella ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2013 toimintakertomuksen sivuilla 13–15, osoitteessa: www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm.

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Hallitus ehdottaa 12.3.2015 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 maksettaisiin osinkoa 0,05 euroa osakkeelta, yhteensä 599 tuhatta euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 16.3.2015 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.4.2015.

Hallituksen esittämä osinko tilikaudelta 2014 vastaa 37 % konsernin liiketoiminnan rahavirrasta 2014.

Tilikauden 2014 lopussa emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 1 282 tuhatta euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

vuoden 2015 aikana QPR Software Oyj julkaisee vuosikertomuksen sekä kolme osavuosikatsausta suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

 • Vuosikertomus 2014: torstai, 19. helmikuuta 2015.
 • Osavuosikatsaus 1 – 3/2015: torstai, 23. huhtikuuta 2015.
 • Osavuosikatsaus 1 – 6/2015: torstai, 30. heinäkuuta 2015.
 • Osavuosikatsaus 1 – 9/2015: torstai, 22. lokakuuta 2015.

Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 12. maaliskuuta 2015.

QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397                              

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.qpr.fi

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA        
             
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 10-12/ 2014 10-12/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2014 1-12/ 2013 Muutos, %
             
Liikevaihto 2 685 2 310 16 9 541 8 688 10
Liiketoiminnan muut tuotot - -   26 32 -19
             
Materiaalit ja palvelut 94 86 9 337 292 15
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 640 1 482 11 6 092 5 703 7
Liiketoiminnan muut kulut 336 348 -3 1 281 1 439 -11
Käyttökate 615 395 56 1 857 1 285 45
             
Poistot 198 178 11 761 707 8
Liikevoitto 417 217 92 1 095 578 89
             
Rahoitustuotot ja -kulut -8 -11  -27 -30 -25 20
Voitto ennen veroja 409 206 99 1 065 554 92
             
Tuloverot -68 19   -175 -33 430
Katsauskauden voitto 341 225 52 890 521 71
             
             
Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja laimennettu) 0,028 0,019 50 0,074 0,043  
72
             
Konsernin laaja tuloslaskelma:            
Katsauskauden voitto 341 225   890 521  
Muut laajan tuloksen erät,
jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteisiksi:
           
           
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät            
 muuntoerot -29 -4   -40 -12  
 Muihin laajan tuloksen eriin
 liittyvät verot
- -   - -  
 Laajan tuloslaskelman voitto 312 221   850 509  

 

KONSERNITASE        
         
Tuhatta euroa 31.12.2014 31.12.2013 Muutos, %  
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat:        
Aineettomat hyödykkeet 1 815 1 628 11  
Liikearvo 513 513 0  
Aineelliset hyödykkeet 175 207 -16  
Muut pitkäaikaiset varat 27 82 -67  
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 529 2 431 4  
         
Lyhytaikaiset varat:        
Myynti- ja muut saamiset 4 572 4 365 5  
Rahavarat 1 426 1 365 4  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 5 998 5 730 5  
         
Varat yhteensä 8 527 8 161 4  
         
Oma pääoma ja velat        
         
Oma pääoma:        
Osakepääoma 1 359 1 359 0  
Muut rahastot 21 21 0  
Omat osakkeet -439 -395 11  
Muuntoerot -221 -181 22  
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 0  
Kertyneet voittovarat 2 471 2 061 20  
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 3 196 2 871 11  
         
Pitkäaikaiset velat:        
Korottomat velat 25 42 -40  
Pitkäaikaiset velat yhteensä 25 42 -40  
         
Lyhytaikaiset velat:        
Korolliset rahoitusvelat - 113 -100  
Saadut ennakot 1 261 1 406 -10  
Siirtovelat 3 223 2 976 8  
Osto- ja muut korottomat velat 822 753 9  
Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 305 5 248 1  
         
Velat yhteensä 5 331 5 290 1  
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 8 527 8 161 4  
         

  

 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
         
             
Tuhatta euroa 10-12/ 2014 10-12/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2014 1-12/ 2013 Muutos, %
             
Liiketoiminnan rahavirta:            
Katsauskauden voitto 338 225 50 887 521 70
Oikaisut kauden tulokseen 173 161 7 725 700 4
Käyttöpääoman muutokset -57 -23 148 25 573 -96
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -2 -4 -50 -13 -30 -57
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot 1 1 0 3 8 -63
Maksetut verot -8 50   -10 -111 -91
Liiketoiminnan rahavirta   445 410 9 1 617 1 661 -3
             
Investointien rahavirta:            
Ostetut tytäryhtiöt - -   - -3 -100
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -316 -240 32 -915 -846 8
Investointien rahavirta     -316 -240 32 -915 -849 8
             
Rahoituksen rahavirrat:            
Lainojen takaisinmaksut - -   -113 -226 -50
Omien osakkeiden hankinta - -52 -100 -44 -134 -67
Maksetut osingot - -   -480 -486 -1
Rahoituksen rahavirta 0 -52 -100 -637 -847 -25
             
Rahavarojen muutos 129 118 9 65 -35  
Rahavarat kauden alussa   1 303 1 248 4 1 365 1 404 -3
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -6 -1   -4 -4  
Rahavarat kauden lopussa 1 426 1 365 4 1 426 1 365 4

 

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA      
               
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muunto-erot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-neet voitto-varat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 1 359 21 -169 -261 5 2 026 2 981
Osingonmaksu           -486 -486
Omien osakkeiden hankinta       -134     -134
Kauden laaja tulos     -12     521 509
Oma pääoma 31.12.2013 1 359 21 -181 -395 5 2 061 2 871
Osingonmaksu           -480 -480
Omien osakkeiden hankinta       -44     -44
Kauden laaja tulos     -40     890 850
Oma pääoma 31.12.2014 1 359 21 -221 -439 5 2 471 3 196

 

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
     
Tuhatta euroa 1-12/2014 1-12/2013
     
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:    
Hankintameno 1.1. 6 112 5 428
Lisäykset 538 687
     
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:    
Hankintameno 1.1. 1 351 1 234
Lisäykset 74 159
     
     
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS
     
Tuhatta euroa 1-12/2014 1-12/2013
     
Korolliset rahoitusvelat 1.1. 113 339
Takaisinmaksut -113 -226
Korolliset rahoitusvelat 31.12. - 113
     

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET      
       
Tuhatta euroa 31.12.2014 31.12.2013 Muutos, %
       
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa) 1 391 1 394 0
       
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat      
vähimmäisvuokrat      
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 304 163 87
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 436 38 1047
 Yhteensä 740 201 268
       
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 2 131 1 595 34
       

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    
                 
Tuhatta euroa 10-12/ 2014 7-9/
2014
4-6/
2014
1-3/
2014
10-12/ 2013 7-9/
2013
4-6/
2013
1-3/ 2013
                 
Liikevaihto 2 685 2 167 2 465 2 225 2 310 1 961 2 335 2 082
Liiketoiminnan muut tuotot - 1 10 15 - - - 32
                 
Materiaalit ja palvelut 94 66 92 85 86 72 73 61
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 640 1 370 1 557 1 525 1 482 1 209 1 484 1 528
Liiketoiminnan muut kulut 336 316 304 325 348 327 382 383
Käyttökate 615 416 522 305 395 353 396 142
                 
Poistot 198 189 178 197 178 183 174 173
Liikevoitto 417 227 344 107 217 171 222 -31
                 
Rahoitustuotot ja -kulut -8 -5 -12 -4 -11 -3 0 -11
Voitto ennen veroja 409 222 332 103 206 167 222 -42
                 
Tuloverot -68 -54 -43 -10 19 -25 -33 6
Katsauskauden voitto 341 167 288 93 225 142 189 -36
                 
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT          
                 
Tuhatta euroa 10-12/ 2014 10-12/
2013
Muutos,
%
1-12/
2014
1-12/
2013
Muutos,
%
 
                 
Liikevaihto              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 817 1 508 20 6 193 5 574 11  
  Jälleenmyynti 868 803 8 3 348 3 114 8  
  Yhteensä 2 685 2 310 16 9 541 8 688 10  
                 
Käyttökate              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 452 314 44 1 249 921 36  
  Jälleenmyynti 262 166 58 975 708 38  
  Kohdistamattomat -99 -86 15 -368 -343 7  
  Yhteensä 615 395 56  1 857 1 285 44  
                 
Liikevoitto              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 350 216 62 842 536 57  
  Jälleenmyynti 166 87 91 621 385 61  
  Kohdistamattomat -99 -86 15 -368 -343 7  
  Yhteensä 417 217 92 1 095 578 89  
                 
Rahoitustuotot ja -kulut -8 -11 -27 -30 -25 20  
Tuloverot -68 19   -175 -33 430  
Katsauskauden voitto 341 225 52 890 521 71  
                 
Muut tiedot:              
                 
Poistot              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 102 98 4 407 384 6  
  Jälleenmyynti 96 80 20 354 323 10  
  Yhteensä 198 178 11 761 707 8  
                 
                 
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT    
       
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-12/2014 tai
31.12.2014
1-12/2013 tai 31.12.2013  
       
Liikevaihto 9 541 8 688  
Liikevaihdon muutos, % 9,8 -6,8  
Käyttökate 1 857 1 285  
 % liikevaihdosta 19,5 14,8  
Liikevoitto 1 095 578  
 % liikevaihdosta 11,5 6,7  
Voitto ennen veroja 1 065 554  
 % liikevaihdosta 11,2 6,4  
Katsauskauden voitto 890 521  
 % liikevaihdosta 9,3 6,0  
       
Oman pääoman tuotto, % 29,3 17,8  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 35,4 18,3  
Korollinen vieras pääoma - 113  
Rahavarat 1 426 1 365  
Vapaa kassavirta 702 815  
Korollinen nettovelka -1 426 -1 252  
Oma pääoma 3 196 2 871  
Nettovelkaantumisaste, % -44,6 -43,6  
Omavaraisuusaste, % 44,0 42,5  
Taseen loppusumma 8 527 8 161  
       
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 915 846  
% liikevaihdosta 9,6 9,7  
Tuotekehitysmenot 1 847 1 683  
% liikevaihdosta 19,4 19,4  
       
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 81 82  
Henkilöstö kauden alussa 79 81  
Henkilöstö kauden lopussa 78 79  
       
Tulos/osake, euroa 0,074 0,043  
Oma pääoma/osake, euroa 0,257 0,231  
                                       


QPR – Quality. Processes. Results.

QPR Software on erikoistunut yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Missiomme on auttaa asiakkaitamme tulemaan ketteriksi ja tehokkaiksi toiminnassaan. Tarjoamme ohjelmistoja ja konsultointipalveluja kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä, prosessien mallintamisessa ja analysoinnissa sekä suorituskyvyn mittaamisessa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.qpr.fi