Avaldatud: 2021-03-17 13:00:00 CET
Coop Pank
Korralise üldkoosoleku kutse

Coop Pank AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade


 

Coop Pank AS-i (registrikood 10237832, aadress Narva mnt 4, Tallinn, 15014; edaspidi Selts) juhatus kutsub kokku Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 14. aprillil 2021 algusega kell 13:00 (Eesti aja järgi) Tallinna Ülikooli saalis „Maximum“ (Narva mnt 29, Tallinn).

Vastavalt Seltsi nõukogu 17. märtsi 2021 otsusele on Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos juhatuse ja nõukogu ettepanekutega vastu võetavate otsuste osas järgmine, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides hääletamist vajavates päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. Coop Pank AS-i 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Coop Pank AS-i 2020. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 1. Coop Pank AS-i 2020. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada Coop Pank AS-i 2020. aasta kasum 7 259 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

  • kanda 363 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
  • mitte teha kandeid ühtegi teise seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservi ning mitte kasutada kasumit teistel eesmärkidel;
  • mitte maksta aktsionäridele dividendi ning kanda  6 896 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.
 1. Info nõukogu liikme tagasiastumisavalduse kohta

Nõukogu liige Ardo Hillar Hansson on esitanud Coop Pank AS-ile enda tagasiastumisavalduse. Ardo Hillar Hanssoni nõukogu liikme volituste viimane päev on 14.04.2021.

 1. Nõukogu liikme valimine

Valida Coop Pank AS-i nõukogu uueks liikmeks Viljar Arakas, volitustega alates üldkoosoleku otsuse kuupäevast, tähtajaga 3 (kolm) aastat.

 1. Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2021. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Juhatuse esimehe ülevaade aktsionäridele ärikeskkonnast ja Seltsi 2021. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.  

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 07. aprilli 2021. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osavõtjate registreerimine algab tund aega enne koosoleku algust, s.o kell 12:00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel olla aegsasti kohal, arvestades osalejate registreerimisele kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada. Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: info@cooppank.ee või viies eelpool nimetatud dokumendid Seltsi kontorisse, Narva mnt 4, Tallinn, 4. korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00–17:00 hiljemalt 12. aprillil 2021 kell 17:00 (Eesti aja järgi), kasutades selleks Seltsi kodulehel https://www.cooppank.ee/teated avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise kohta leiate Seltsi kodulehel  https://www.cooppank.ee/teated.

Seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga soovitab juhatus aktsionäridel üldkoosolekul hääletamiseks volitada Seltsi juhatuse esimeest Margus Rinki, kasutades selleks Seltsi kodulehel https://www.cooppank.ee/teated avaldatud blankette, ning üldkoosolekul ise füüsiliselt mitte osaleda.

Juhatus kinnitab, et üldkoosoleku toimumispaigas rakendatakse osalejate kaitsmiseks vajalikke meetmeid koroonaviiruse leviku võimaluse minimeerimiseks ning koosoleku toimumiskohas on kättesaadavad vajalikud desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid. Vajadusel rakendatakse täiendavaid meetmeid vastavalt üldkoosoleku toimumise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele piirangutele.

Üldkoosolekuga seotud materjalidega ja üldkoosoleku otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Seltsi 2020. aasta majandusaasta aruande ja nõukogu 2020. aasta tegevusaruande) ja muude avalikustamisele kuuluvate andmetega on võimalik tutvuda Seltsi kodulehel https://www.cooppank.ee/teated ja üldkoosolekust teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimimise päevani Seltsi peahoones Tallinnas, Narva mnt 4 tööpäeviti eelnevalt kooskõlastatult ajavahemikus 9:00‑17:00. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada Seltsi e-posti aadressil info@cooppank.ee.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 30. märtsil 2021 kell 23:59 Seltsi e-posti aadressile https://www.cooppank.ee/teated või Seltsi peahoonesse Narva mnt 4, Tallinn. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult Seltsi e-posti aadressile info@cooppank.ee või Seltsi peahoonesse Narva mnt 4, Tallinn. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 11. aprillil 2021 kell 23:59.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Muudele üldkoosoleku korraldamisega seotud küsimustele vastatakse tööpäeviti telefonil 669 0900 või Seltsi e‑posti aadressil info@cooppank.ee

Lugupidamisega

Margus Rink
Coop Pank AS
juhatuse esimees


Teate edastas:
Kristjan Seema
Turundus ja kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5505 253
e-mail: kristjan.seema@cooppank.ee