Paskelbta: 2018-09-24 15:59:24 CEST
Siauliu Bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai (pataisymas: pataisyta paragrafų numeracija)

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai.

2018 m. rugsėjo 24 d. įvykusiame AB Šiaulių banko neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime darbotvarkės klausimais priimti sprendimai:

1. Banko įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais

Nuspręsta:

1.1. Padidinti AB Šiaulių banko įstatinį kapitalą 16 571 428,53 euro papildomais įnašais, išleidžiant 57 142 857 vienetus paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų.

1.2. Nustatyti išleidžiamų akcijų emisijos kainą 0,35 euro už vieną akciją.

2. Akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujos emisijos akcijų atšaukimas

Nuspręsta:

2.1. Atšaukti visiems AB Šiaulių banko akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujos emisijos akcijų proporcingai jų turimų akcijų bendrai nominaliai vertei. Pirmumo teisė atšaukiama siekiant įgyvendinti Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko paskolos konvertavimo teisę pagal 2013-02-23 AB Šiaulių banko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko sudarytą subordinuotos konvertuojamos paskolos sutartį, konvertuojant suteiktą paskolą į AB Šiaulių banko akcijas.

2.2. Suteikti Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui – tarptautinei finansų institucijai, kurios buveinės adresas One Exchange Square, London EC2A 2JN,United Kingdom, teisę įsigyti visas naujos emisijos akcijas - 57 142 857 (penkiasdešimt septynis milijonus šimtą keturiasdešimt du tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt septynias), apmokant šias akcijas AB Šiaulių banko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko tarpusavio įsipareigojimų pagal 2013-02-23 AB Šiaulių banko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko sudarytą subordinuotos konvertuojamos paskolos sutartį įskaitymo būdu.

3. Banko įstatų pakeitimas

Nuspręsta:

3.1. Vieninteliam investuotojui (Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui), kuriam suteikta išskirtinė teisė įsigyti naujos emisijos akcijas, pasirašius ir apmokėjus visas išleidžiamos emisijos akcijas, pakeisti Banko įstatų 3.5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.5 Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 174 210 616.27 (šimtas septyniasdešimt keturi milijonai du šimtai dešimt tūkstančių šeši šimtai šešiolika ir dvidešimt septynios šimtosios) euro. Jis padalintas į 600 726 263 (šešis šimtus milijonų septynis šimtus dvidešimt šešis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro.“

3.2. Įgalioti banko administracijos vadovą pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas įregistruoti įstatų pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo padidinimu.

Papildomą informaciją teikia Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595653.