Avaldatud: 2021-02-26 16:07:54 CET
Nordic Fibreboard
Kvartaliaruanne

Nordic Fibreboard AS 2020 IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS auditeerimata 2020. majandusaasta neljanda kvartali ja 12 kuu tulemused

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2020. aasta 4. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt 2,07 miljonit eurot (2020. aasta 4. kvartalis 3,23 miljonit eurot). Kontserni peamise ärisegmendi, puitkiudplaadi, müügitulu oli 2020 aasta 4. kvartalis 2,01 miljonit eurot (2019 4. kvartalis 2,78 miljonit eurot). Müügitulu languse peamiseks põhjuseks oli  Püssi tehase sulgemine 2020. aasta märtsis, mis tulenes COVID-19 pandeemia tõttu klientide tellimuste olulistest kaotustest märkmetahvlite tööstuses. Mööbli jaemüügi müügitulu 2020. aasta 4. kvartalis oli 1 tuhat eurot, müügitulu vähenemine (võrreldes 2019. aasta 4. kvartaliga 390 tuhat eurot) tulenes Kontserni väljumisest mööbli jaemüügi segmendist 2020 aasta alguses ning majandusaasta jooksul toimus ainult mõnede järelejäänud laojääkide tühjendusmüük. Kinnisvarahalduse müügitulu, sealhulgas kommunaalkulude edasimüük, oli 2020. aasta 4. kvartalis 64 tuhat eurot, jäädes praktiliselt samale tasemele võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal (2019 4 kv. 63 tuhat eurot).

Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2020. aasta 4. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt positiivne 137 tuhat eurot (2019. aasta 4. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt positiivne 141 tuhat eurot). 2019. aasta 4. kvartali EBITDA tulemus sisaldab ühekordset tulu 324 tuhat eurot kinnisvarainvesteeringu ümberhindlusest Pärnu Riverside Development OÜ-s, samas kui 2020 aasta 4. kvartali EBITDA tulemus sisaldab kasutuseta seisnud kiudplaadi amortiseerunud büroohoone lammutuskulude ühekordset kulu 38 tuhat eurot. Peamise segmendi, kiudplaadi, EBITDA oli 2020. aasta 4. kvartalis, peale varasemalt mainitud ühekordset büroohoone lammutuskulu, positiivne 139 tuhat eurot (2019. aasta 4. kvartalis negatiivne 119 tuhat eurot), kiudplaadi EBITDA nii suure muutuse peamisteks põhjusteks on kiudplaadi divisjoni paranenud efektiivsus. Püssi tehase sulgemise tõttu viidi Püssis toodetavate ehitussektori tellimused üle Pärnu tehasesse, mille tulemusena alustas Pärnu tehas 2020. aasta aprillis tööd neljas vahetuses. Pärnu tehas töötab nüüd täisajaga tootmisvõimsusel, välja arvatud igakuiseks korraliseks hooldustööks üks kord kuu jooksul. Masinate suurema töövõimsuse kasutamise tulemusena suurenes Nordic Fibreboard Ltd OÜ brutomarginaal märkimisväärselt, ulatudes 2020. aasta 4. kvartalis 28%-ni (20194. kv 11%)

Peale amortisatsioonikulu ja neto finantskulu oli Nordic Fibreboard AS 2020. aasta 4. kvartali konsolideeritud kasum jätkuvatelt tegevustelt 1 231  tuhat eurot (2019. aasta 4. kvartalis kahjum 75 tuhat eurot jätkuvatelt tegevustelt). Kasumi muutuse põhjuseks on 2020 aasta lõpus toimunud laenude ja arvelduskrediidi refinantseerimine, millest saadi ühekordset finatstulu 1 237 tuhat eurot.

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2020. aastal jätkuvatelt tegevustelt kokku 10,27 miljonit eurot, mis on 23% langust võrreldes 2019. aasta sama perioodiga (2019: 13,33 miljonit eurot jätkuvatelt tegevustelt). Müügitulu langus on tingitud Püssi tehase sulgemise tõttu vähenenud tootmismahust.

Kontserni 2020. aasta 12 kuu kasum oli 1,07 miljonit eurot jätkuvatelt tegevustelt (2019. aastal kahjum 1,13 miljonit eurot jätkuvatelt tegevustelt). 2020 ja 2019 aasta tulemuste suure erinevuse põhjusteks on varasemalt mainitud 2020. aasta lõpus toimunud laenude ning arvelduskrediidi refinantserimisest saadud erakorraline finantstulu 1,24 miljonit eurot,  Pärnu tehase efektiivsuse parendamine ja 2019 aastal mööbli hulgimüügis sektorist väljumisel saadud ühekordne kahjum.

Ärivaldkondade ülevaade

Müügitulu ärisegmentide lõikes

  tuh EUR tuh EUR
  IV kv 2020 IV kv 2019 12k 2020 12k 2019
Jätkuvad tegevused        
Kiudplaadi tootmine ja müük 2 007 2 775 10 001 11 745
Mööbli jaemüük 1 390 56 1 515
Kinnisvara haldamine 64 63 212 111
Elimineerimine 0 (1) (0) (38)
Kokku 2 072 3 226 10 269 13 333
     
Lõpetatud tegevus 0 0 0 1 215
     
KOKKU 2 072 3 226 10 269 14 548

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR IV kv 2020 IV kv 2019 12k 2020 12k 2019
Jätkuvad tegevused        
EBITDA ärisegmentide lõikes        
Kiudplaadi tootmine ja müük 139 (119) 597 68
Mööbli jaemüük (1) (66) (40) (200)
Kinnisvara haldamine 3 322 0 352
Elimineerimine (4) 5 (18) 104
KOKKU EBITDA 137 141 540 325
Põhivara kulum ja amortisatsioon 136 177 558 669
KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM 0 (35) (19) (343)
Neto finantskulud (1 231)* 39 (1 093)* 784**
Tulumaksukulu 0 0 0 0
PUHASKASUM/-KAHJUM 1 231 (75) 1 074 (1 127)
     
Lõpetatud tegevus 0 0 0 (271)
     
KOKKU 1 231 (75) 1 074 (1 398)

* Neto finantskulu sisaldab 2020. aasta 4. kvartalis (samuti 12k 2020 veerus) laenude refinantseerimisest saadud  erakorralist finantstulu 1 237 tuhat eurot.

** Neto finatskulud sisaldavad 2019 aastal erakorralist kulu, kahjum Skano Furniture Factory OÜ müügist 540 tuhat eurot

Nordic Fibreboard Ltd: kiudplaadi müük

Puitkiudplaadi müügitulu langes 2020. aasta 4. kvartalis 28% võrreldes 2019. aasta sama perioodiga, (2020. aasta 4. kvartal 2,01 miljonit eurot versus 2019. aasta 4. kvartal 2,78 miljonit eurot).  2020. aasta 4. kvartalis müüsime oma tooteid 17 riigi klientidele. Puitkiudplaadi müügitulu 2020. aastal kokku oli 10,00 miljonit eurot, mis oli 15% langust võrreldes eelmise aastaga (2019. aastal 11,75 miljonit eurot). Müügitulu peamiseks languse põhjuseks oli märkmetahvlite segmendis klientide kaotus. Kogu selle sektori toodang toodeti Püssi tehases, mis 2020. aasta märtsis suleti. Samas meie peamistel Põhja-Euroopa ja Venemaa ehitussektori turgudel on müük olnud stabiilne. Puitkiudplaadi suurima turuosa Soome müük moodustab 2020. aasta 12 kuu müügist 26% (mille osakaal on tõusnud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, 2019. aasta 12 kuud 22%), Taani on meie suurimatest klientitest teise turuosaga riik, moodustades 2020. aasta 12 kuu müügist 22% (võrreldes eelmise aastaga on samuti tõusnud, 2019. aasta 12 kuud osakaal müügist 14%). Eesti ja Venemaa müügid on võrreldes eelmise aastaga jäänud samale tasemele samal ajal kui kaugematel turgudel oli tunda langust peamiselt koroonaviiruse negatiiivse mõju tõttu sarnastel turgudel.

Puitkiudplaadi EBITDA 2020. aasta 4. kvartalis oli positiivne 139 tuhat eurot (2019. aasta 4. kvartal: negatiivne 119 tuhat eurot), kiudplaadi 2020 terve aasta EBITDA oli 597 tuhat eurot (2019. aastal 68 tuhat eurot). EBITDA paranemise peamiseks põhjusteks oli 2020. aastal Pärnu tehase masinate täieliku kasutuvõimsuse rakendamise tulemusel saavutatud efektiivsuse parendamine. Puitkiudplaadi 4. kvartali EBITDA 139 tuhat eurot oli väiksem kui 2020. aasta teises ja kolmandas kvartalis, vastavalt 347 tuhat eurot ja 366 tuhat eurot, peamiselt iga-aastase kahenädalase hooldusseisaku tõttu, mis toimusid 2020. aasta oktoobri alguses ja 2020. aasta detsembri lõpus. Tavaliselt toimuvad hooldustöödeks ettenähtud tehase kahenädalased seisakud juulis ja detsembris. Oktoobri ja detsembri seisakute tulemusena oli 2020. aasta 4. kvartali toodangu maht väiksem kui eelneval kahel kvartalil, kus hoodustöödeks ettenähtud seisakute aeg tehases oli lühem.

Kiudplaadi müügitulu geograafiliselt

  tuh EUR tuh EUR
  Q4 2020 Q4 2019 12M 2020 12M 2019
Euroopa Liit 1 633 2 036 8 327 8 656
Venemaa 307 376 1 240 1 545
Aasia 49 115 189 544
Aafrika 0 103 96 523
Lähis-Ida 10 72 65 232
Teised riigid 9 74 85 245
TOTAL 2 007 2 775 10 001 11 745

Skano Furniture: mööbli jaemüük

Mööbli jaemüügi müügitulu 2020. aasta 4. kvartalis oli 1 tuhat eurot (2019. aasta 4. kvartalis 390 tuhat eurot). Nagu varasemates aruannetes informeeritud on mööbli jaemüük lõpetatud ning kogu 2020. aasta müük toimus ladude tühjendusmüügist.

Mööbli jaemüügitulu geograafiliselt

  tuh EUR tuh EUR  
  IV kv 2020 IV kv 2019 12k 2020 12k 2019 31.12.2020 31.12.2019
Eesti 1 370 56 1 152 0 2
Läti* 0 13 0 137 0 0
Leedu* 0 7 0 226 0 0
Kokku (toimivad kauplused) 1 390 56 1 515 0 2
         

*Eesti kauplused suleti 31.01.2020 ning Läti ja Leedu kauplused suleti 30.09.2019.

Pärnu Riverside Development: kinnisvarahaldus

2020. aasta 4. kvartali renditulu koos kommunaalkulude vahendusega oli 64 tuhat eurot (2019. aasta 4. kvartalis 63 tuhat eurot). Kogu müügitulu on Eesti sisene. Ettevõtte kulud koosnevad tegevuskuludest ning detailplaneeringuga seotud kuludest, mille tulemusena oli kinnisvarahalduse EBITDA 2020. aasta 4. kvartalis positiivne 3 tuhat eurot. 2019. aasta 4. kvartali positiivset EBITDA-d 322 tuhat eurot mõjutas tugevalt kinnisvarainvesteeringu ümberhindlus summas 327 tuhat eurot. Kinnisvarahalduse puhaskasum 2020. aasta 4. kvartalis oli 3 tuhat eurot (2019. aasta 4. kvartali puhaskasum oli 300 tuhat eurot).

Kinnisvara ümberhindamise põhjuseks oli 2019. aasta lõpus vastu võetud kinnisvarainvesteeringute arvestuspõhimõtete muutus, kus soetusmaksumuse asemel hakati kajastama kinnisvarainvesteeringuid bilansis õiglases väärtuses.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI JA RAHAVOOGUDE ARUANNE

Seisuga 31.12.2020 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 7,7 miljonit eurot (31.12.2019: 9,1 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 31.12.2020 5,0 miljonit eurot (31.12.2019: 7,5 miljonit eurot), milledest kontsernil oli laenukohustisi 3,2 miljonit eurot seisuga 31.12.2020 (31.12.2019: 4,6 miljonit).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 0,8 miljonit eurot seisuga 31.12.2020 (31.12.2019: 1,4 miljonit eurot). Varud seisuga 31.12.2020 0,5 miljonit eurot (31.12.2019 0,9 miljonit eurot). Kinnisvarainvesteeringud suurenesid õiglase väärtuse ümberhindluse ja 2020. aastal  tehtud kapitaliseeritud kulutuste tõttu 1,12 miljonilt seisuga 31.12.2019 summale 1,13 miljonit eurot seisuga 31.12.2020. Finantsvarade õiglane väärtus  (ehk Trigon Property Development  aktsiad) suurenes 397 tuhandelt eurolt seisuga 31.12.2019 summale 450 tuhat eurot seisuga 31.12.2020. Materiaalne ja immateriaalne põhivara kokku seisuga 31.12.2020 oli 4,7 miljonit eurot (31.12.2019 5,2 miljonit eurot). Bilansimahu vähenemisele 2020. aastal avaldas mõju Püssi tehase sulgemine.

Kontserni äritegevuse tulemuseks 2020. aasta jooksul oli raha sissevool 165 tuhat eurot jätkuvatelt tegevustelt (2019. aasta jooksul jätkuvatelt tegevustelt 516 tuhat eurot). Investeerimistegevustelt tulenevalt toimus 2020. aasta jooksul jätkuvatelt tegevustelt raha väljavool summas 89 tuhat eurot võrdluseks 2019. aasta jätkuvatelt tegevustelt raha väljavool 153 tuhat eurot. Finantseerimisetegevustelt oli raha väljavool jätkuvatelt tegevustelt 2020. aastal 58 tuhat eurot ( 2019. aastal jätkuvatelt tegevustelt raha väljavool 410 tuhat eurot). Netorahavoo tulemuseks jätkuvatelt tegevustelt oli 2020. aastal  raha sissevool summas 19  tuhat  eurot (2019. aastal jätkuvatelt tegevustelt raha väljavool 47 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

Nordic Fibreboard Ltd

Meie püsiklientide tellimuste portfellid Põhja-Euroopa suurimatel turgudel on endiselt suuremahulised. Nende turgude suurenenud nõudluse tõttu pidime kaugemal asuvate klientide tellimused edasi lükkama. Turu suurenenud nõudluse tulemuse tõttu kaalub juhtkond nüüd meetmeid Püssi tehase võimalikuks taasavamiseks selle aasta teisel poolel. Teisalt oleme teadlikud COVID-19 pandeemiaga seotud jätkuvast ebakindlusest ning eeldame, et lähikuudel saabub  turu nõudluse pandeemia olukorra kohta selgem ülevaade.

Pärnu Riverside Development

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist.

Töötajad

Seisuga 31.12.2020 töötas Kontsernis 97 inimest (võrreldes 126 inimesega seisuga 31.12.2019). Töötajate keskmine arv oli 2020 4. kvartalis 96 (4. kvartalis 2019: 125).

2020. aasta kaheteistkümne kuu jooksul moodustasid tööjõukulud koos maksukuludega kokku 2,0 miljonit eurot jätkuvatelt tegevustelt (kaksteist kuud 2019 2,5 miljonit eurot jätkuvatelt tegevustelt). Kõigi kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtted juhatuse liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega olid kokku 217 tuhat eurot 2020 aasta kaheteist kümne kuu jooksul ning 173 tuhat eurot kaheteistkümne kuu jooksul 2019 aastal.

Finantssuhtarvud

tuh EUR     
Kasumiaruanne IV kv 2020 IV kv 2019 12k 2020 12k 2019
Müügitulu 2 072 3 226 10 269 13 333
EBITDA 137 141 540 325
EBITDA rentaablus 7% 4% 5% 2%
Ärikasum/-kahjum 0 (35) (19) (343)
Ärirentaablus 0% (1%) (0%) (3%)
Puhaskasum/-kahjum 1 231 (75) 1 074 (1 127)
Puhasrentaablus 59% (2%) 10% (8%)
     
Lõpetatud tegevus 0 0 0 (271)
     
KASUM/KAHJUM KOKKU 1 231 (75) 1 074 (1 398)
     
     
Bilanss 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Koguvarad 7 650 9 045 7 650 9 045
Koguvarade puhasrentaablus 14% (12%) 14% (12%)
Omakapital 2 648 1 542 2 648 1 542
Omakapitali puhasrentaablus 41% (73%) 41% (73%)
Võlakordaja 65% 83% 65% 83%
     
Aktsia 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Aktsia viimane hind (EUR)* 0,45 0,41 0,45 0,41
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,24 (0,31) 0,24 (0,31)
Hind-tulu (PE) suhtarv 1,89 (1,32) 1,89 (1,32)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,59 0,34 0,59 0,34
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,76 1,20 0,76 1,20
Turukapitalisatsioon tuh EUR 2 025 1 845 2 025 1 845
Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustised / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv
Hinna-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv
*http://www.nasdaqbaltic.com/

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuh EUR 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Raha ja raha ekvivalendid (Lisa 2) 26 7 54
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 3) 794 1 394 1 142
Varud (Lisa 4) 544 894 2 255
Kokku käibevarad 1 364 2 296 3 452
       
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 5) 1 134 1 121 175
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiarauande (Lisa 8) 451 397 422
Materiaalne põhivara ja vara kasutusõigus (Lisa 6) 4 695 5 212 6 223
Immateriaalne põhivara (Lisa 7) 6 19 34
Kokku põhivarad 6 286 6 749 6 855
       
KOKKU VARAD 7 650 9 045 10 307
       
Võlakohustised (Lisas 9) 256 4 547 662
Võlad ja ettemaksed (Lisas 10) 1 574 2 665 2 418
Lühiajalised eraldised (Lisa 11) 18 20 15
Kokku lühiajalised kohustised 1 848 7 232 3 095
       
Pikaajalised võlakohustised (Lisas 9) 2 993 92 4 102
Pikaajalised eraldised (Lisa 11) 161 179 210
Kokku pikaajalised kohustised 3 154 271 4 311
Kokku kohustised 5 002 7 503 7 406
       
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 12) 450 2 699 2 699
Ülekurss 0 364 364
Kohustuslik reservkapital 0 288 288
Muud reservid 0 84 45
Jaotamata kasum (kahjum) 2 198 (1 894) (496)
Kokku omakapital 2 648 1 542 2 901
       
KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL 7 650 9 045 10 307

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 15 kuni 31.

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuh EUR IV kv 2020 IV kv 2019 12k 2020 12k 2019
         
Müügitulu (Lisa 14) 2 072 3 226 10 269 13 333
Müüdud toodangu kulu (Lisa 15) 1 591 2 928 8 099 11 538
Brutokasum 481 298 2 170 1 796
         
Turustuskulud (Lisa 16) 268 381 1 283 1 698
Üldhalduskulud (Lisa 17) 176 248 605 658
Muud äritulud (Lisa 19) 18 327 42 351
Muud ärikulud (Lisa 19) 55 31 342 134
Ärikasum (-kahjum)  0 (35) (19) (343)
         
Finantstulud (Lisa 20) 1 269 19 1 310 19
Finantskulud (Lisa 20) 38 59 218 803
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST 1 231 (75) 1 074 (1 127)
Ettevõtte tulumaks 0 0 0 0
         
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) 1 231 (75) 1 074 (1 127)
         
ARUANDEPERIOODI KASUM (KAHJUM) LÕPETATUD TEGEVUSTELT 0 0 0 (271)
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) KOKKU 1 231 (75) 1 074 (1 398)
         
Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 13) 0,27 (0,02) 0,24 (0,31)
Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 13) 0,27 (0,02) 0,24 (0,31)

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 15 kuni 31.

TORFINN LOSVIK

Juhatuse esimees
+372 569 90 988
torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

ManusNordic Fibreboard vahearuanne 2020 Q4_EST.pdf