Paskelbta: 2021-05-03 09:01:11 CEST
AUGA group
Metinė informacija

2020 m. metinė informacija

2021 m. balandžio 30 d. eilinis visuotinis AUGA group, AB (Bendrovė) akcininkų susirinkimas patvirtino Bendrovės konsoliduotąjį metinį pranešimą, konsoliduotąsias bei atskirąsias finansines ataskaitas ir nepriklausomo auditoriaus išvadą už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. (pridedama).

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340

PriedaiP2_Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
P1_AUGA group Metinis Pranesimas.pdf