Paskelbta: 2019-10-30 15:00:00 CET
Kauno Energija
Tarpinė informacija

2019 m. 9 mėnesių ūkinės veiklos rezultatai

2019 m. spalio 30 d. AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) valdyba įvertino Bendrovės 2019 m. 9 mėnesių ūkinės veiklos rezultatus ir finansinę padėtį 2019 m. rugsėjo 30 dienai ir pritarė AB „Kauno energija“ konsoliduotiesiems ir Bendrovės 2019 m. 9 mėnesių neaudituotiems ūkinės veiklos rezultatams.
Esminiai ekonominiai faktoriai įtakojantys veiklos rezultatus yra besikeičiančios perkamos šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų kainos bei pradėta taikyti Bendrovės valdybos nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji mažinanti parduodamos šilumos kainą vartotojams, kuri susidarė dėl Bendrovės gautų papildomų pajamų pasiekus efektyvesnių rodiklių nei nustatyta Bendrovės šilumos bazinėje kainoje.
Bendrovės 2019 m. 9 mėnesių veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus yra 1 005 tūkst. Eur nuostolis (2018 m. 9 mėnesių rezultatas – 1 862 tūkst. EUR pelnas), pardavimų pajamos – 38 411 tūkst. Eur (2018 m. 9 mėnesius – 41 750 tūkst. EUR), o Grupės, kurią sudaro AB „Kauno energija“ bei jos patronuojamos bendrovės UAB „Kauno energija NT“ (įm. kodas 303042623) ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ (įm. kodas 304217723), nuostolis – 866 tūkst. Eur (2018 m. 9 mėnesių rezultatas – 1 688 tūkst. EUR pelnas), pardavimų pajamos – 38 405 tūkst. Eur (2018 m. 9 mėnesius – 41 741 tūkst. EUR).
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 m. rugsėjo 30 dienai) Bendrovės kritinio likvidumo koeficientas, palyginantis trumpalaikį turtą be atsargų su trumpalaikiais įsipareigojimais, per laikotarpį nuo 2018 metų pabaigos sumažėjo nuo 1,54 iki 0,99 (Grupės – sumažėjo nuo 1,47 iki 0,97). 2019 m. 9 mėnesių EBITDA Bendrovės – 4 332 tūkst. Eur (2018 m. 9 mėnesių – 7 347 tūkst. EUR), Grupės – 4 954 tūkst. Eur (2018 m. 9 mėnesių rezultatas – 7 662 tūkst. EUR).
Pateikiame 2019 metų 9 mėnesių tarpinių neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį su atsakingų asmenų patvirtinimu.

Projektų valdymo skyriaus projektų vadovė Agnė Šermukšnienė, tel. (8 37) 305 602

Priedas


IFRS KE Q3 LT 2019 09 30.pdf