English Estonian
Avaldatud: 2022-07-29 07:00:00 CEST
Ekspress Grupp
Kvartaliaruanne

AS Ekspress Grupp: 2022.aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

AS-i Ekspress Grupp müügitulu oli teises kvartalis 16,4 miljonit ja puhaskasum 1,27 miljonit eurot. 2022. aasta 6 kuu müügitulu kasvas 23% võrdluses eelmise aastaga 29,8 miljoni euroni ning puhaskasum 12% 0,76 miljoni euroni. Digitaalsete tulude osakaal moodustas juuni lõpus 76% kontserni kogukäibest. Digitaalsed tulud kasvasid 28% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kontserni II kvartali müügitulu vastas ootustele. Kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,4 miljonit eurot (II kvartal 2021: 13,3 miljonit eurot), kasvades 23% võrreldes eelmise aastaga. Kontserni online reklaami müük näitas head kasvu, mis põhines nii kogu turu kasvul kui ka klientidele pakutud paindlikel digitaalsetel erilahendustel. Reklaamiostjad suunavad järjest suurema osa eelarvest online kanalitesse, mis avab Ekspress Grupi ettevõtete jaoks uusi võimalusi. I poolaasta müügitulu oli 29,8 miljonit eurot, suurenedes 23% võrreldes eelmise aastaga. Esimese poolaasta kasv oli tugev, samas on kontsern teadvustanud majanduskeskkonna nõrgenemisest tingitud kõrgemaid riske ning võimalikku surutise perioodi tekkimist teisel poolaastal. Eelmise aastaga võrreldes 12% suurenenud puhaskasumi kasvu pidurdasid reklaamimüügi osakaalu suurenemine läbi agentuuride, mis on kontserni jaoks kõrgema kulubaasiga ning tööjõu- ja teiste sisendkulude (eeskätt paberi-, energia ja teenuste hindade) kasv.

AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta juuni lõpuks 34% võrdluses eelmise aastaga ja ulatus 151 tuhande tellimuseni. Aastases võrdluses jätkas kontsern digitellimuste arv kiiret kasvu, kuid tänavu II kvartalis kasvutempo mõnevõrra aeglustus. Aeglustumine tuleneb ühelt poolt ootuspäraselt asjaolust, et varasema perioodiga võrdlusbaas on järjest kõrgem, teisest küljest paneb üldine hindade tõus osasid tarbijaid regulaarseid kulutusi üle vaatama. Digitellimuste keskmised hinnad on aasta-aastalt samas märgatavalt tõusnud.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli II kvartalis 2,22 miljonit ja esimesel poolaastal 2,83 miljonit eurot. EBITDA kasv oli nii II kvartalis kui ka esimesel poolaastal 1% võrreldes sama perioodiga 2021. aastal. Tulenevalt sisendhindade kasvust ning üldise majanduskeskkonna survest palgakuludele on kontserni 6 kuu EBITDA marginaal langenud 12%-lt 9%-le. Püüame leida muutnud majanduskeskkonnas võimalusi efektiivsemaks protsesside juhtimiseks ning müügitulude kasvatamiseks.

2022. aasta II kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,27 miljonit eurot ja I poolaastal 0,76 miljonit eurot. 2022. aasta I poolaastas kasvas puhaskasum 12% võrreldes eelmise aastaga.

AS Ekspress Grupp sõlmis mais lepingu uudisteagentuuri ELTA äritegevuse omandamiseks Leedus. Uudisteagentuuri ELTA tegevuse omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa. Tehingu põhieesmärk on tugevdada ja moderniseerida saja-aastase kogemusega uudisteagentuur, pakkudes kaasaegset ja objektiivset infoallikat nii Leedu meediale kui ka väliskanalitele ning tekitada Leedu uudiste tootmise turule konkurentsi.

2022. aasta I poolaasta ärikeskkond osutus heitlikuks ja tekitab tuleviku suunal ebakindlust, mis nõuab kontsernilt paindlikkust ja kiiret reageerimist. Kontsern on viimasel kahel aastal näidanud võimet rasketes oludes kiiresti kohaneda ning säilitada äri kasumlikkuse isegi nõrkades majandustingimustes.


II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSED


MÜÜGITULU

2022. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,4 miljonit eurot (II kvartal 2021: 13,3 miljonit eurot). II kvartali müügitulu suurenes 23% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 29,8 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 24,3 miljonit eurot). I poolaasta müügitulu suurenes 23% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2022. aasta II kvartali lõpus 76% kogukäibest (2021. aasta II kvartali lõpp: 72% kogukäibest). 2022. aasta I poolaasta digitaalsed tulud suurenesid 28% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2022. aasta II kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,22 miljonit eurot (II kvartal 2021: 2,20 miljonit eurot). 2022. aasta II kvartalis kasvas EBITDA 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 14% (II kvartal 2021: 17%). 2022. aasta I poolaasta konsolideeritud EBITDA oli 2,83 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 2,80 miljonit eurot). 2022. aasta I poolaastas kasvas EBITDA 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 9% (I poolaasta 2021: 12%).

2022. aasta II kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,27 miljonit eurot (II kvartal 2021: 1,12 miljonit eurot). 2022. aasta II kvartalis kasvas puhaskasum 13% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta I poolaasta konsolideeritud puhaskasum oli 0,76 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 0,68 miljonit eurot). 2022. aasta I poolaastas kasvas puhaskasum 12% võrreldes eelmise aastaga. II kvartali puhaskasumile avaldas ühekordset mõju summas 0,20 miljonit eurot Biļešu Paradīze ostuga seotud lõpposamakse ümberhindlusest tekkinud kasum.

KULUD

2022. aasta I poolaasta müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 29,20 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 23,42 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid I poolaastas 5,78 miljonit eurot (25%), millest tööjõukulude kasv moodustab 3,31 miljonit eurot (26%). Töötajate arv suurenes II kvartalis 13 võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja seisuga 30.06.2022 on kontsernis 145 töötajat rohkem võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on 47 töötajat, kes lisandusid 2021. aasta lõpus omandatud OÜ Geenius Meedia arvelt ja 98 töötajat teistes meediaettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks üldisest hinnatõusust tekkinud survest palkade kasvule on töötajatega seotud kulubaasi suurendanud Ukraina sõjategevuse kajastamisega seotud toimetuste lisakulud.

I poolaastas on kajastatud ühekordse väljaminekuna toetuseid Ukrainale kogusummas 0,14 miljonit eurot (II kvartal 2022 annetatud täiendavalt 0,05 miljonit eurot).

Ukraina sõda on avaldanud olulist negatiivset mõju Baltimaade majanduskasvule. Mõju tulemusena on majanduskasv vähenenud ning tekitanud kõrge inflatsioonilise keskkonna (2022. aasta juunis oli inflatsioon Eestis: 21,9%, Leedus 21% ja Lätis: 19,3% võrreldes eelmise aastaga). Kontsern ei oma äritegevust ega vara Ukrainas või Venemaal, seega mõjutab kontserni vaid sõja kaudne mõju.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 6,8 miljonit eurot ja omakapitali 52,1 miljonit eurot (56% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 30. juuni seisuga, mis sisaldavad ka trükiteenuste segmenti, olid vastavalt 4,2 miljonit eurot ja EUR 55,4 miljonit eurot (59% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2022 oli kontserni netovõlg 15,7 miljonit eurot (31. detsember 2021: EUR 11,3 miljonit eurot).

2022. aasta I poolaasta kontserni rahavood äritegevusest olid 2,57 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 1,99 miljonit eurot, sh trükiteenuste segment), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on taastunud ning tulenevalt kõrgematest piletihindadest parem võrreldes koroona eelsele perioodile.

2022. aasta I poolaasta kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -3,60 miljonit eurot (I poolaasta 2021: -1,42 miljonit eurot), millest -2,34 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja  immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse. I poolaastas investeeris kontsern uutesse LED ekraanidesse -1,31 miljonit eurot, mis finantseeritakse kapitalirendiga 2022. aasta II poolaastas.

2022. aasta I poolaasta kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -3,14 miljonit eurot (I poolaasta 2021: -2,64 miljonit eurot), millest -2,43 miljonit eurot moodustab dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele. Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes ja rendikohustuse põhiosa tagasimakseid, kus avaldab positiivset mõju 2021. aasta suvel sõlmitud SEB laenulepingute muudatused. 2021. aasta I poolaastas osteti tagasi omaaktsiaid summas 0,45 miljonit eurot.

DIVIDENDID

2. mail 2022. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 8  eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,43 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal.


Segmentide peamised finantsnäitajad


(tuhandetes EUR) Müügitulu
  II kv 2022 II kv 2021 Muutus % I pa 2022 I pa 2021 Muutus % 12 kuud 2021
Meediasegment 16 062 12 904 24% 29 144 23 560 24% 52 093
  sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 12 494 9 939 26% 22 580 17 603 28% 40 453
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online  kanalitest 78% 77%   77% 75%   78%
Kesksed tegevused 1 090 1 054 3% 2 182 2 106 4% 4 118
Segmentidevahelised elimineerimised (743) (652)   (1 490) (1 357)   (2 695)
KONTSERN KOKKU 16 409 13 306 23% 29 836 24 308 23% 53 516
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 76% 75%   76% 72%   76%


(tuhandetes EUR) EBITDA
  II kv 2022 II kv 2021 Muutus % I pa 2022 I pa 2021 Muutus % 12 kuud 2021
Meediasegment 2 501 2 281 10% 3 394 3 076 10% 8 927
Kesksed tegevused (261) (111) -136% (491) (289) -70% (669)
Segmentidevahelised elimineerimised (24) 33   (70) 13   (18)
KONTSERN KOKKU 2 216 2 204 1% 2 832 2 800 1% 8 240


EBITDA marginaal II kv 2022 II kv 2021 I pa 2022 I pa 2021 12 kuud 2021
Meediasegment 16% 18% 12% 13% 17%
KONTSERN KOKKU 14% 17% 9% 12% 15%


Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 30.06.2022 31.12.2021
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 6 793 10 962
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 10 786 9 323
Ettevõtte tulumaksu nõuded 181 2
Varud 293 266
Käibevara kokku 18 053 20 553
Põhivara    
Muud nõuded ja investeeringud 1 617 1 671
Edasilükkunud tulumaksu vara 42 42
Investeeringud ühisettevõtetesse 833 1 011
Investeeringud sidusettevõtetesse 2 170 2 210
Materiaalne põhivara 9 100 7 964
Immateriaalne põhivara 61 017 60 807
Põhivara kokku 74 779 73 705
VARAD KOKKU 92 831 94 258
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 2 379 3 201
Võlad ja ettemaksed 17 621 17 664
Ettevõtte tulumaksu kohustused 40 82
Lühiajalised kohustused kokku 20 040 20 947
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised võlakohustused 20 098 19 018
Muud pikaajalised kohustused 601 601
Pikaajalised kohustused kokku 20 699 19 619
KOHUSTUSED KOKKU 40 739 40 566
OMAKAPITAL    
Vähemusosalus 138 140
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:    
Aktsiakapital 18 478 18 478
Ülekurss 14 277 14 277
Omaaktsiad (362) (384)
Reservid 2 048 1 920
Jaotamata kasum 17 513 19 261
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku 51 954 53 552
OMAKAPITAL KOKKU 52 092 53 692
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 92 831 94 258


Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)II kv 2022II kv 2021I pa 2022I pa 202112 kuud 2021
Jätkuvad tegevusvaldkonnad     
Müügitulu16 40913 30629 83624 30853 516
Müüdud toodangu kulu(12 407)(9 691)(23 441)(18 693)(39 674)
Brutokasum 4 0023 6156 3955 61513 842
Muud äritulud198212317318929
Turunduskulud(783)(682)(1 437)(1 099)(2 359)
Üldhalduskulud (2 170)(1 747)(4 317)(3 623)(7 435)
Muud ärikulud(43)(25)(85)(49)(113)
Ärikasum /(-kahjum)1 2051 3738731 1624 864
Intressitulud98191735
Intressikulud(178)(181)(347)(362)(709)
Muud finantstulud/(kulud)210(11)1974339
Kokku finantstulud/(-kulud)41(184)(131)(341)(335)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete
aktsiatelt ja osadelt
(87)(63)(220)(170)(281)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete
aktsiatelt ja osadelt
1433227367161
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist1 3021 1577947184 409
Tulumaks(31)(34)(36)(39)(276)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)
jätkuvatest tegevusvaldkondadest
1 2711 1247596794 133
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)
lõpetatud tegevusvaldkonnast
01230304(1 876)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)1 2711 2477599822 257
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav   
Emaettevõtte aktsionäridele 1 2721 2467619802 243
Vähemusosalusele(1)1(2)214
Koondkasum /(-kahjum) kokku1 2711 2477599822 257
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele 1 2721 2467619802 243
Vähemusosalusele(1)1(2)214
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta0,04190,03710,02510,02240,1362
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta0,04050,03570,02420,02160,1316
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta0,04190,04120,02510,03250,0742
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta0,04050,03960,02420,03120,0716


Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) I pa 2022 I pa 2021* 12 kuud
 2021*
Rahavood äritegevusest      
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum) 873 1 524 3 060
Korrigeerimised (mitterahalised):      
Põhivara kulum 1 959 2 281 4 162
(Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest 2 36 (10)
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 18 19 36
Kahjum lõpetatud tegevusvaldkonna müügist 0 0 2 077
Äritegevuse rahavood:      
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (1 385) (1 150) (1 599)
Varude muutus (27) 160 (33)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 1 572 (390) 1 464
Makstud ettevõtte tulumaks (262) (212) (281)
Makstud intressid (181) (277) (803)
Rahavood äritegevusest kokku 2 569 1 992 8 073
Rahavood investeerimistegevusest      
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) /
sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse
(1 971) (201) (3 325)
Lõpetatud tegevusvaldkonna müügist laekunud raha (miinus rahasaldo) 0 0 6 326
Laekumised muudest investeeringutest 10 51 51
Saadud intressid 1 2 3
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (2 335) (1 268) (2 786)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 40 1 3
Antud laenud (30) (82) (212)
Antud laenude tagasimaksed 86 0 156
Saadud dividendid 601 78 828
Rahavood investeerimistegevusest kokku (3 598) (1 419) 1 044
Rahavood finantseerimistegevusest      
Makstud dividendid (2 425) 0 (3 028)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (851) (954) (1 814)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed 136 (1 235) 864
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel 0 (446) (446)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku (3 140) (2 635) (4 424)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (4 169) (2 062) 4 693
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 10 962 6 269 6 269
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 793 4 207 10 962

*2021. aasta konsolideeritud rahavoogudes vastavalt IFRS-i nõuetele korrigeerimisi tehtud ei ole. Trükiteenuste segmendiga seotud rahavood on endiselt rida-realt konsolideeritud.


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd enam kui 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

ManusEG_II_kvartal_2022_EST.pdf