English Latvian
Publicēts: 2024-04-26 15:09:44 CEST
Siguldas CMAS
Akcionāru sapulces lēmumi

AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kārtējās akcionāru sapulces 2024. gada 26. aprīlī lēmumi

 1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2023. gada pārskatu.
 2. Apstiprināt gada pārskatu par 2023. gadu, t. sk. korporatīvās pārvaldības ziņojumu un valdes un padomes atalgojuma ziņojumu, kas sagatavoti kā atsevišķas gada pārskata sastāvdaļas.
 3. Pārskata gada peļņu 65 434,57 EUR atstāt nesadalītu. Izmaksāt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas, kura uzrādīta bilancē 2017. gada 31. decembrī, dividendēs 21 122,00 eiro, kas ir 0,05 eiro par vienu akciju.  Noteikt ieraksta datumu dividenžu izmaksai: 2024. gada 21. maijs, un dividenžu izmaksas datumu: 2024. gada 22. maijs. Ex-datums: 2024. gada 20. maijs.
 4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2023. gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.
 5. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Olgu Kuzmiču, sertifikāta Nr. 207, SIA “Orients Audit & Finance”, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2024. gada pārskata revīzijas veikšanu 4600,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
 6. Apstiprināt valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.
 7. Par statūtu grozījumiem un lēmuma pieņemšanu par personāla vārda akcijām: 
  7.1. Apstiprināt akciju sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.
  7.1.1. Grozīt statūtu 4.punktu šādā redakcijā:
  „Sabiedrības pamatkapitāls ir 591 416,00 EUR. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no   422 440 dematerializētām akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR. Akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.”
  7.1.2. Grozīt statūtu 7.punktu šādā redakcijā:
  „Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv sabiedrību.
  Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem. Valdes locekļi vada sabiedrību tikai kopīgi. Visiem valdes locekļiem ir sabiedrības pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs pārstāv sabiedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi – pārstāv sabiedrību tikai abi kopīgi.”
  7.2. Personāla vārda akcijas konvertēt uz dematerializētām akcijām.
  7.3. Uz dematerializētām akcijām konvertētās personāla vārda akcijas iegrāmatot depozitārijā.
  8.  Visas dematerializētās akcijas iegrāmatot centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE (reģistrācijas Nr. 4000324879).

Visi lēmumi pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.


AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valdeZanda Mālniece

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67972040

E-pasts: zanda.malniece@sigmas.lv

PielikumiSiguldas_CMAS_atalgojuma_politika_26042024.pdf
Siguldas_CMAS_statuti_26042024.pdf