Paskelbta: 2020-04-20 17:30:00 CEST
LITGRID
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2020 m. balandžio 20 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

  1. 2019 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Išklausytas LITGRID AB konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2019 m. (1 priedas)

  1. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Išklausyta nepriklausomo auditoriaus išvada (1 priedas).

  1. Konsoliduotų ir Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtintas LITGRID AB 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys (1 priedas).

  1. 2019 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Patvirtintas LITGRID AB valdybos pasiūlytas 2019 metų LITGRID AB pelno paskirstymas (2 priedas).

  1. Dėl LITGRID AB Atlygio politikos patvirtinimo.

5.1. Patvirtinta „LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politika“ (3 priedas).

5.2. Įgaliotas ir įpareigotas LITGRID AB vadovas Daivis Virbickas viešai paskelbti patvirtintą politiką, taip pat šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo rezultatus ir susirinkimo datą, kaip tai numato LR Akcinių bendrovių įstatymas.

  1. Dėl naujos kadencijos LITGRID AB valdybos išrinkimo.

6.1. Nuo 2020 m. balandžio 20 d. atšaukta in corpore 2016 m. liepos 29 d. LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 4 metų kadencijai išrinka valdyba.

6.2. Nuo 2020 m. balandžio 20 d. į  LITGRID AB valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti daugiausiai balsų Bendrovės akcininkų susirinkime surinkusieji kandidatai. Vadovaujantis 2020 m. kovo 27 d. UAB „EPSO-G” valdybos sprendimu bei 2020 m. kovo 26 d. UAB „EPSO-G” Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija, kandidatai:

6.2.1.   LITGRID AB valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinkta Jūratė Marcinkonienė;

6.2.2.   LITGRID AB valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinktas Rimvydas Štilinis;

6.2.3.   LITGRID AB valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinktas Algirdas Juozaponis;

6.2.4.   Nepriklausomu LITGRID AB valdybos nariu išrinktas Artūras Vilimas;

6.2.5.   Nepriklausomu LITGRID AB valdybos nariu išrinktas Domas Sidaravičius.

6.3. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą išrinkusiam 2020 m. balandžio 20 d. šaukiamam LITGRID AB eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

  1. Dėl naujos kadencijos valdybos veiklos sąlygų nustatymo.

7.1. Nustatyta, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ deleguotiems valdybos nariams atlygis nėra mokamas.

7.2. Nuspręsta nepriklausomiems valdybos nariams mokėti 2019 m. gruodžio 17 d. LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuris atitinka 2020 m. balandžio 20 d. susirinkimo tvirtinamos „LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politiką“, nustatytus atlygio dydžius.

7.3. Įgaliotas LITGRID AB generalinis direktorius Daivis Virbickas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio spendimo priėmimo dienos LITGRID AB vardu su naujai kadencijai išrinktais valdybos nariais pasirašyti 2019 m. gruodžio 17 d. LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintas standartines sutartis dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos LITGRID AB valdyboje bei 2019 m. balandžio 23 d.  LITGRID AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintas standartines sutartis dėl valdybos nario veiklos LITGRID AB vadyboje.

  1. Dėl įgaliojimų LITGRID AB generaliniam direktoriui suteikimo.

Įgaliotas (su teise perįgalioti) LITGRID AB generalinis direktorius Daivis Virbickas pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių atšaukimą ir naujos kadencijos valdybos išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

  1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2020 m. kovo 27 d. valdybos sprendimui Nr. 4 (protokolo Nr. 6)

9.1. Pritarta ilgalaikio turto - 330 kV įtampos oro linijos Lietuvos E – Alytus (LN 330) – sukūrimui (įrengimui), sudarant projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį su ūkio subjektų grupe, susidedančia iš AB „Kauno tiltai„ (juridinio asmens kodas: 133729589, buveinės adresas: Ateities pl. 46, Kaunas) ir UAB „Litenergoservis“ juridinio asmens kodas: 302244515, buveinės adresas: Senolių g. 3, Vilnius). Sutarties  kaina be PVM – 14.849.700,0 EUR, su PVM –17.968.137,00 EUR.

2. Patvirtintos esmines 330 kV įtampos oro linijos Lietuvos E – Alytus (LN 330) rekonstravimo darbai projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties sąlygos:

9.2.1. Sutarties  šalys:

9.2.1.1. Užsakovas- LITGRID AB – juridinio asmens kodas: 302564383, buveinės adresas: Viršuliškių skg. 99B, Vilnius

9.2.1.2. Rangovas- ūkio subjektų grupė, susidedanti iš AB „Kauno tiltai„ (juridinio asmens kodas: 133729589, buveinės adresas: Ateities pl. 46, Kaunas) ir UAB „Litenergoservis“ juridinio asmens kodas: 302244515, buveinės adresas: Senolių g. 3, Vilnius);

9.2.2. Sutarties objektas – 330 kV įtampos oro linijos Lietuvos E – Alytus (LN 330) rekonstravimo darbai.

9.2.3. Darbų atlikimo terminas - Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2023-09-29 nuo Sutarties sudarymo dienos:

9.2.3.1 I etapas (per 10 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos) – gauti statybą leidžiantys dokumentai;

9.2.3.2 II etapas (iki 2023-07-29) – įjungta rekonstruota 330 kV oro linija Lietuvos E – Alytus (LN 330);

9.2.3.3  III etapas (iki 2023-09-29) gauti statybos užbaigimo aktai.

9.2.4. Sutarties galiojimo terminas  -  iki šalių sutartinių įsipareigojimų atlikimo arba Sutarties nutraukimo.

9.2.5. Sutarties kaina  be PVM – 14.849.700,0 EUR, su PVM –17.968.137,00 EUR.

9.2.6 Atsiskaitymo tvarka: 5 proc. pradinės Sutarties kainos dydžio išankstinis apmokėjimas bus mokamas Rangovui per 30 dienų nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo. Likusius visus tarpinius mokėjimus Rangovui Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal darbų žiniaraštį (už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus – pagal Rangovo Pirkimo metu pateiktą pasiūlymą). Tinkamai išrašytą PVM sąskaitą faktūrą (atskaičius sulaikytas sumas)  Užsakovas  apmokės per  30 dienų nuo jos gavimo dienos. Užsakovas sulaikys pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras, kurie viršys 90 proc. pradinės Sutarties kainos.

9.2.7. Netesybos už laiku neatliktus Darbus:

9.2.7.1  Už laiku neatliktus I etapo darbus (turi būti gauti statybą leidžiantys dokumentai - per 10 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos) - 0,005 proc. nuo pradinės Sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną.

9.2.7.2 Už laiku neatliktus II etapo darbus (Įjungta rekonstruota 330 kV Ol Lietuvos E – Alytus (LN 330) - iki 2023-07-29)  – 0,03 proc. nuo pradinės Sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną.

9.2.7.3 Už laiku neatlikus III etapo darbus (turi būti gauti statybos užbaigimo aktai iki 2023-09-29) – 0,005 proc. nuo pradinės Sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną.

9.2.8. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Užsakovui priimtino banko (bankų sąrašas nurodytas Sutarties SS 1.4 priede) pirmo pareikalavimo, besąlyginė ir neatšaukiama garantija. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos be PVM (t.y. 1.484.970,00 Eur), galiojimo terminas – iki visų Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo dienos ir 60 dienų po jos.

Pridedama:

1. Konsoliduotos ir Bendrovės 2019 m. finansinės ataskaitos, parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir konsoliduotu metiniu pranešimu;

2. 2019 m. LITGIRD AB pelno (nuostolio) paskirstymas;

3. LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politika;

4. 2020-03-27 UAB „EPSO-G” Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija dėl LITGRID AB valdybos sudėties.

5. Pranešimas spaudai.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė

tel. +370 613 19977
el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedai


2 priedas 2019 m. LG Pelno paskirstymo projektas VAS_LT.pdf
1 priedas LITGRID AB 2019 FA_su isvada su parasais LT.pdf
20200420 LITGRID pranesimas spaudai.docx
4 priedas ASK rekomendacija del LG valdybos nariu_2020-03-26.pdf
3 priedas KO_atlygio_politika_LT.pdf