Paskelbta: 2015-03-31 19:41:51 CEST
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas eilinis visuotinis „Litgrid“ akcininkų susirinkimas

Vilnius, Lithuania, 2015-03-31 19:41 CEST -- AB „Litgrid“ (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu, atsižvelgus į bendrovės stebėtojų tarybos pateiktus pasiūlymus, 2015 m. balandžio 24 d. 10.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis „Litgrid“ akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. balandžio 24 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. balandžio 24 d. 9.55 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2015 m. balandžio 17 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra „Litgrid“ akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2015 m. gegužės 11 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Pritarimas 2014 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.

Siūlomas sprendimas:

Pritarti „Litgrid“ konsoliduotam metiniam pranešimui apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2014 m.

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

3. Konsoliduotų ir bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Siūlomas sprendimas:

Patvirtinti „Litgrid“ konsoliduotų ir bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

4. 2014 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.

Siūlomas sprendimas:

Patvirtinti „Litgrid“ valdybos pasiūlytą 2014 metų „Litgrid“ pelno (nuostolio) paskirstymą.

5. „Litgrid“ audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2015 metams.

Siūlomas sprendimas:

Išrinkti audito įmonę UAB „PriceWaterhouseCoopers” 2015 m. „Litgrid“ finansinių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti ne didesnį kaip 19 210,00 (devyniolikos tūkstančių dviejų šimtų dešimt) eurų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas suteikus paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

6. Naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas

Siūlomi sprendimai:

Nuo 2015 m. balandžio 25 d. „Litgrid“ stebėtojų tarybos nariu, likusiai stebėtojų tarybos kadencijai, išrinkti [vardas pavardė].

Atsižvelgiant į tai, kad į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę yra įtrauktas klausimas dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario išrinkimo, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d., bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų,  kviečiami siūlyti kandidatus į „Litgrid“ stebėtojų tarybos narius.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti „Litgrid“ patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu.

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 23 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti susirinkime.

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 23 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Pridedama:

1. Auditoriaus išvados;

2. Konsoliduotų ir bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys;

3. 2014 m. bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas;

4. Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektas;

5. Balsavimo biuletenis. 

         Vilija Railaitė
         „Litgrid“ komunikacijos vadovė
         Tel. 8 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu


Litgrid 2014 LT.pdf
Balsavimo biuletenis_LT.docx
Pelno nuostoliu paskirstymo projektas 2014 LT.pdf