English Estonian
Avaldatud: 2010-02-25 15:15:00 CET
Nordecon
Kvartaliaruanne
2009 IV KVARTALI JA 12 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)
2009. aasta majandustulemuste kokkuvõte                    


Kontserni äritegevuse kasumlikkus                     
  
Nordecon International kontserni brutokasum 2009. aastal moodustas 136,3 
   
miljonit krooni (8,7 miljonit eurot), mis on võrreldes eelmise aastaga
vähenenud
62%, millal brutokasumi suuruseks kujunes 357,9 miljonit krooni
(22,9 miljonit 
eurot). Brutokasumi vähenemisele absoluutnumbrites avaldas
kõige suuremat mõju 
ehitusprojektide kasumlikkuse oluline vähenemine
kõikides segmentides ning   
varasematel perioodidel sõlmitud suurema
kasumlikkusega lepingute lõppemine.  
Normaaltingimuses on keskmisest nõrgem
kasumlikkus I ja IV kvartalis olnud   
tegevuse sesoonsusest tingitult
iseloomulik just rohkem teedehituse sektoris  
tegutsevatele ettevõtetele,
mida on II-III kvartalis aga seevastu        
kompenseeritud.
Käesoleval aastal on sesoonsuse mõjule teedeehituses lisandunud 
väga nõrk
nõudlus hoonete valdkonnas aastaringselt. See omakorda on põhjustanud

äärmuslikult tihedast konkurentsist tingituna marginaalide vähenemise.
Nimetatud
põhjusel on 12 kuu brutokasum võrreldes III kvartali lõpu seisuga ka
vähenenud. 

Kontsern lõpetas 2009. majandusaasta ärikahjumiga 126,7 miljonit
krooni (8,1  
miljonit eurot). Võrreldaval perioodil oli Kontserni tegevus
kasumlik ja    
ärikasumi suuruseks 208,5 miljonit krooni (13,3 miljonit
eurot). Ärikahjumi   
tekkimisele avaldasid kõige enam mõju
brutokasumlikkuse vähenemine ning     
majandusaasta lõpus läbi viidud
Kontserni vara ja kohustuste hindamine.     

Brutokasumlikkuse
oodatavale vähenemisele 2009. aastal reageeris Kontsern    
üldhalduskulude
osas juba alates aasta algusest kokkuhoidmisvõimaluste     

rakendamisega, eesmärgiga vähendada kulubaasi 30% eelmise aastaga võrreldes. 
 
Kontserni üldhalduskulud kokku 2009. aastal moodustasid 186,4 miljonit
krooni  
(11,9 miljonit eurot). Nimetatud üldhalduskulud sisaldavad endas
olulises mahus 
komponente, millele kulude kokkuhoiu meetmeid rakendada ei saa
(näiteks     
firmaväärtuse allahindlused). Ilma nimetatud kuludeta
moodustasid        
aruandeperioodi üldhalduskulud 125,2 miljonit
krooni (8 miljonit eurot). Eelmise
aasta võrreldavate üldhalduskuludega
tähendab see ligikaudu 33% suurust kulude 
vähendamist. Täiendavalt tuleb
arvesse võtta, et 2009. aastal toimus Kontserni 
restruktureerimine, millega
kaasnesid ühekordsed väljaminekud nii tegevuskulude 
osas kui ka makstud
koondamistasud. Ilma firmaväärtuste ühekordsete       
allahindlusteta
moodustasid üldhalduskulud 5,2% müügitulust, mis ületab küll  
kergelt
juhtkonna poolt eesmärgistatud 5%-lise piirmäära, kuid on igati    

vastuvõetav, arvestades mahtude kukkumise kiirust ehitusturul tervikuna.   
 

Samuti mõjutasid ärikasumit muu vara allahindlused (nõuded ostjate vastu,
   
kinnisvarainvesteeringud), mis kajastatakse „muude ärikulude“
koosseisus. Nõuete
allahindluse kulud moodustasid 42,0 miljonit krooni (2,7
miljonit eurot) ning  
kinnisvarainvesteeringute allahindluskulu 12,5
miljonit krooni (0,8 miljonit  
eurot). Kokku on ühekordsete allahindluste
mõju ärikasumile 115,7 miljonit   
krooni (7,4 miljonit eurot).      
                    

Kontserni eesmärk on jätkuvalt
vähendada kulubaasi tervikuna kuni 30% võrra   
perioodil 2009-2010
võrreldes aastatega 2007-2008 ning valmis ollakse vajalikeks
otsusteks ka
tulevikus.                             

2009.
aastal lõpetas Kontsern puhaskahjumiga 88,7 miljonit krooni (5,7 miljonit

eurot). Sellest Kontserni emaettevõtte aktsionäridele kuuluv kahjum moodustas
 
45,3 miljonit krooni (2,9 miljonit eurot). Kontserni kuuluvate ettevõtete 
  
vähemusosanike kahjum moodustas 43,4 miljonit krooni (2,8 miljonit
eurot).   

Kontserni juhtkonna poolt jälgitavates rentaablusnäitajates on
ärikeskkonna   
märkimisväärsest halvenemisest tingituna toimunud olulised
muutused.      
Rentaablusnäitajate vähenemiseni (sh kõikidel Kontserni
tegutsemisturgudel) on 
võrreldava perioodi suhtes viinud eelkõige toimunud
langus nõudluses.      
Spetsiifiliselt väljendub see peamiselt järjest
kasvavas ehitusvõimsuse     
ülejäägis võrrelduna pakutavate uute
ehitusprojektide hulgaga. Kõikide     
ehitusettevõtete ärivajaduste
rahuldamiseks ebapiisav nõudlus avaldas järjest  
kasvavat survet hindade
langetamiseks. Konkurentsitingimustes on Kontserni 12  
kuu brutokasumi
marginaal langenud 5,7%-ni (12 kuud 2008: 9,3%).        

Kontsern
loeb nimetatud brutokasumi taset tänases turuolukorras veel kasumlikku

äritegevust võimaldavaks. Kontserni eesmärk on läbi sisemiste protsesside  
 
ümberkujundamise (teenuste sisseostmise tõhustamine, kulude kokkuhoid jms.)
ning
ehitusturul välja joonistuvate uute trendide valguses hoida
brutokasumlikkust  
tasemel, mis tagaks positiivse ärikasumi tervikuna
järgmises majandusaastas.  


Kontserni rahavood             
                  
Kontserni rahavoog äritegevusest moodustas
99,9 miljonit krooni (6,4 miljonit  
eurot), mis on oluliselt parem
majandusaasta I poolaastast, kui äritegevuse   
netorahavoog oli negatiivne
(-57,1 miljonit krooni / 3,6 miljonit eurot). Hetke 
turutingimustes toimub
projektidest raha laekumine tänu tellijate poolt     
pikendatud
maksetähtpäevadele varasemaga võrreldes pikema perioodi vältel.   
Samuti
mõjutab üldisi laekumisi ehituse sesoonse tsükli liikumine lõpu poole  
ning
sellega seoses projektide lõppaktide koostamine. Äritegevuse positiivse  

rahavoo säilimine sõltub Kontserni kohanemisvõimest uuenenud ärikeskkonnaga
(nt 
maksetähtaegade pikendamine allhankijatega) ja samuti tegevuskulude
kokkuhoiu  
ulatusest.                            
       

Investeerimistegevuse rahavoog 2009. aastal oli negatiivne
54,0 miljonit krooni 
(3,5 miljonit eurot) kui võrreldaval perioodil moodustas
raha väljaminek 156,6 
miljonit krooni (10,0 miljonit eurot). 12 kuu seisuga
moodustas         
investeerimistegevus teistesse ettevõtetesse (sh
investeeringute müük)     
väljaminekuna netosummas 30,5 miljonit krooni
(2,0 miljonit eurot). 2008. aasta 
vastav näitaja oli 139,1 miljonit krooni
(8,9 miljonit eurot).         

Finantseerimistegevuse rahavoog oli
negatiivne 116,9 miljonit krooni (7,5    
miljonit eurot). Võrreldaval
perioodil oli vastav näitaja negatiivne 88,2    
miljonit krooni (5,6
miljonit eurot). Kontserni väline finantseerimine on    
aeglustunud kuna
äritegevuse mahud ei kasva ning netosummas finantskohustused  
pigem
vähenevad. Intressikandvate finantskohustustega seotud rahavoog (ilma  

intressikuludeta) 12 kuu seisuga oli negatiivne 56,1 miljonit krooni (3,6  
 
miljonit eurot) (12 kuud 2008: positiivne 49,4 miljonit krooni/3,2 miljonit
  
eurot). Ülejäänud osa finantseerimistegevusest moodustasid
dividendimaksed   
summas 31,9 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot) (12
kuud 2008: 104,1 miljonit 
krooni/6,7 miljonit eurot).            
               


Olulisemad suhtarvud ja näitajad      
                 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Suhtarv / näitaja            |   2009 |   2008 |   2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaalutud keskmine aktsiate arv*, tk   |    30 |  30 756 |  30 756
|
|                     |  756 728 |    728 |   
728
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), krooni  |   -1,47 |   4,73 |   8,70
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), eurot   |   -0,09 |   0,30 |   0,56
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu kasv              |  -37,7% |   3,1% |   49,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskmine töötajate arv          |   1 128 |   1 232 |   1 103
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta, tuhat krooni  |   2 137 |   3 140 |   3 402
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta, tuhat eurot   |    137 |    201 |    217
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööjõukulude määr müügitulust, %     |   15,1% |   12,7% |   12,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulude määr müügitulust, %   |   7,7% |   4,7% |   4,6%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
EBITDA, tuhat krooni           |  -56 897 |  281 161 |  370 581
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA, tuhat eurot           |  -3 636 |  17 969 |  23 684
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA määr müügitulust, %        |   -2,4% |   7,3% |   9,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasumi määr müügitulust, %     |   5,7% |   9,3% |   13,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr müügitulust, %      |   -5,3% |   5,4% |   8,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita, |   -5,4% |   5,3% |   7,8%
|
| %                    |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasumi määr müügitulust, %     |   -3,7% |   4,4% |   7,7%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Investeeritud kapitali tootlus, %    |   -4,1% |   19,1% |   37,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vara tootlus, %             |   -6,0% |   9,1% |   17,1%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali tootlus, %          |  -11,3% |   20,5% |   44,1%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali osakaal, %          |   37,1% |   36,5% |   36,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantsvõimendus             |   26,5% |   18,2% |   13,5%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja   |   1,47 |   1,33 |   1,30
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                     | 31.12.200 | 31.12.200 | 31.12.200
|
|                     |     9 |     8 |    
7
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata tööde mahud, | 1 530 661 | 2 220 748 | 2 526 652
|
| tuhat krooni               |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata tööde mahud, |  97 827 |  141 932 |  161 482
|
| tuhat eurot               |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
kaalutud keskmiseks aktsiate arvuks on võrreldavuse tagamiseks loetud
aktsiate
arv pärast fondiemissioone                      
     
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) =   | Puhaskasumi määr müügitulust =    
|
| Emaettevõtte aktsionäride osa    | Aruandeperioodi puhaskasum /    
 |
| puhaskasumist/Kaalutud keskmine   | Müügitulu            
  |
| aktsiate arv             | Investeeritud kapitali tootlus
=   |
| Müügitulu töötaja kohta = Müügitulu | (Kasum enne tulumaksustamist
+    |
| / Keskmine töötajate arv       | intressikulud) / Perioodi
keskmine  |
| Tööjõukulude määr müügitulust =   | (intressi kandvad
kohustused +    |
| Tööjõukulud / Müügitulu       | omakapital)  
           |
| Üldhalduskulude osakaal müügitulust | Vara tootlus
= Ärikasum / Perioodi  |
| = Üldhalduskulud / müügitulu     | keskmine
vara kokku          |
| EBITDA = Ärikasum + Kulum      |
Omakapitali tootlus = Aruandeperioodi |
| EBITDA määr müügitulust = EBITDA / 
| puhaskasum / Perioodi keskmine    |
| Müügitulu             
 | omakapital kokku           |
| Brutokasumi määr müügitulust = 
  | Omakapitali osakaal = Omakapital   |
| Brutokasum / Müügitulu    
   | kokku / Kohustused ja omakapital   |
| Ärikasumi määr müügitulust =
    | kokku                 |
| Ärikasum / Müügitulu   
     | Finantsvõimendus = (Intressikandvad  |
| Ärikasumi määr ilma
varamüügi    | kohustused - raha ja raha       |
| kasumita =
(Ärikasum - põhivara   | ekvivalendid) / (Intressikandvad   |
|
müügikasum - kinnisvara müügikasum) | kohustused + omakapital)       
|
| / Müügitulu             | Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja |
|                   | = Käibevara kokku /
Lühiajalised   |
|                   | kohustused kokku 
          
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Majandustegevus
geograafiliste turgude lõikes                  
Kontserni
väljaspool Eestit teenitud müügitulu moodustas 2009. aastal ligikaudu 
15%
kogu müügitulust. Samal perioodil aasta tagasi oli see ligikaudu 20%.   

Osakaal vähenes eelkõige Ukraina turu arvelt.                
 
Kontsern suurendas 2009. aastal varasemaga võrreldes oma tegevusmahtusid
Läti  

turul. Aasta lõpu seisuga moodustas Kontserni müügitulu Lätist
ligikaudu 11% kui
2008. aastal tervikuna oli see 6%. Arvestades, et Läti turul
toimus tegutsemine 
kahjumlikult, on Kontsern 2010. aasta alguses müünud oma
osaluse Läti      
äriettevõtetes ning 2010. aastal on oodata Kontserni
tegevusmahtude olulist   
langemist sellel turul. Kontsern jätkab
lähiaastatel äritegevust Lätis     
võimalusel läbi Eesti tütarettevõtete
projektipõhiselt, kaasates vajadusel   
partnereid. Projektipõhise töö
jätkumine eeldab, et projekte on võimalik läbi 
viia kasumlikult.      
                          

Samal ajal on vähenenud
Ukrainast teenitud müügitulu osakaal ligikaudu 3%-ni  
Kontserni
müügitulust. Ukraina müügitulu vähenemine on tingitud peamiselt   

eelmisel perioodil alustatud suuremate projektide lõpetamisest ning Ukraina 
 
majandustingimustes uute lepingute sõlmimise keerukusest. Leedus on
Kontsern  
hetkel oma aktiivse tegevuse peatanud (vt peatükk“ Toimunud
muudatused Kontserni
juhtimisstruktuuris ja äritegevuses 2009. aastal“). 
  
            
Täiendavalt on geograafiliste turgude arengut
kommenteeritud tegevusaruande   
peatükis „Väljavaated Kontserni
tegutsemisturgudele“. 
             
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
            |         2009 |     2008 |     2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eesti         |         85,7% |    80,3% |    87,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ukraina        |         2,7% |    11,4% |    11,6%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Leedu         |         0,4% |     2,4% |     0,5%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Läti          |         11,2% |     5,9% |      0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


2009.
aasta majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes             

Nordecon International kontsern on keskendunud hoonete ja rajatiste ehituse 
 
projektijuhtimisele ja peatöövõtule ning tegutseb muuhulgas teedeehituse, 
  
-hoolduse, keskkonnaehituse, betoonitööde ja kinnisvaraarenduse vallas. 
   

Kontserni müügitulu 2009. aasta IV kvartali lõpuks oli 2 410,8
miljonit krooni 
(154,1 miljonit eurot). Võrreldes eelmise perioodiga, mil
vastav näitaja oli  
3 867,9 miljonit krooni (247,2 miljonit eurot), on
müügitulu vähenenud 37,7%.  
Müügitulu vähenemist on mõjutanud eelkõige
ehitusturul toimunud nõudluse    
vähenemine kõikidel Kontserni
tegutsemisturgudel. Samuti on mõjutanud müügitulu 
absoluutnumbrit
konkurentsisurvest tulenev ehitushindade alanemine (vt täpsemaid
selgitusi ja
ootusi järgmiste perioodide osas tegevusaruande peatükis „    

Väljavaated Kontserni tegutsemisturgudele“).                 
 

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida ärisegmentide (hooned ja rajatised) 
   
esindatus müügitulus tasakaalustatuna, kuna see võimaldab hajutada
riske ja   
tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates
turutingimustes, kus  
mõnda ärisegmenti on tabanud tegevusmahtude langus.
Arvestades hinnanguid    
korterite nõudlusele kinnisvaraturul ning
elamuarendusega seotud riske, jääb ka 
järgnevatel aastatel korterelamute
ehitamise osakaal (Kontsern arendajana või  
ehitajana) kogumüügist oluliselt
alla strateegiliselt määratud 20% piiri.    

Segmentide müügitulu    
                          
Erinevalt viimasest
paarist aastast on 2009. aastal rajatiste müügitulu ületanud
hoonete oma.
Peamiselt on seda mõjutanud hetkel valitsev olukord ehitusturul  
(eelkõige
Eestis), kus rajatiste segmendi tööde osakaal teostamata tööde    

portfellis hakkas suurenema võrreldes hoonete omaga juba 2008. majandusaasta 
 
teisest poolest.                              
  

2009. aastal moodustas hoonete ja rajatiste segmentide müügitulu kokku
vastavalt
1 047,4 ja 1 339,2 miljonit krooni (66,9 ja 85,6 miljonit eurot).
Aasta tagasi 
olid vastavad näitajad 2 136,9 ja 1 698,5 miljonit krooni
(136,6 ja 108,6    
miljonit eurot). Hoonete segmendi müügitulu langus 51%
peegeldab Kontserni   
juhtkonna arusaamasid turuolukorrast ning langus on
olnud selles osas     
ootuspärane.                   
               

Müügitulu jaotus segmentides*         
                
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Ärisegmendid              |   2009 |   2008 |    2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Hooned                 |    45% |    63% |    53%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rajatised                |    55% |    37% |    47%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
Tulenevalt rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IFRS 8         

„Tegevussegmendid“ jõustumisega aruandeperioodil on Kontsern muutnud     
 
raamatupidamisaruandes segmentide käsitlust. Ukraina hoonete segment, mis 
  
raamatupidamise vahearuandes on esitatud eraldiseisvalt, kuulub
tegevusaruandes 
hoonete segmendi koosseisu. Tegevusaruande segmendiinfo ei
sisalda       
raamatupidamisaruande „muud segmendid“ müügitulu.    
            

Tulenevalt turuolukorrast on Kontserni juhtkonna
hinnangul oodata põhisegmentide
osas 2010. majandusaastal jätkuvalt rajatiste
segmendi osakaalu suurenemist   
võrreldes eelmise aastaga. Sellele viitab
ka Kontserni ehituslepingute     
teostamata tööde maht, kus 31.12.2009
seisuga ületavad rajatiste segmendiga   
seotud lepingud hoonete omasid (vt
tegevusaruande peatükk „Ehituslepingute   
teostamata tööde mahud“).    
                      

Segmendisisene müügitulu    
                        
Hoonete ärisegmendis on
müügitulu jaotus püsinud eelmiste perioodidega sarnastes
vahemikes, kus
ärihoonete osakaal moodustab üle 50% kogu segmendi müügitulust. 
Alamsegmendi
osakaalu suurenemisele 2/3-ni segmendi müügitulust andsid kaks  

suurprojekti: Nordea panga maja Tallinnas ja Lõunakeskuse laiendamine Tartus.
 
Oodatult on majandusolukorrast tingituna vähenenud müügitulu osakaal
tööstus- ja
laohoonete ehitusest. Tingituna soodsatest ehitushindadest on
tunda ühiskondlike
hoonete osakaalu mõningast kasvu segmendisiseselt tänu
omavalitsuste poolt   
tehtavatele investeeringutele koolimajadesse,
lasteaedadesse jm. avalikesse   
ehitistesse. Vaatamata soodsatele
ehitushindadele on seejuures takistavaks   
teguriks aga ehitusprojektide
finantseerimise lahendamise keerukus.      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Müügitulu jaotus hoonete segmendis   |   2009 |   2008 |    2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärihooned                |    66% |    59% |    58%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööstus- ja laohooned          |    10% |    16% |     9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ühiskondlikud hooned          |    18% |    14% |    19%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Korterelamud              |    6% |    11% |    14%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Nordecon
Infra SIA alamkontserni tegevuse kasv aastatel 2008-2009 tõi kaasa  

struktuurinihkeid müügitulu jaotumises rajatiste segmendi sees võrreldes
2007. 
aastaga. Nii on segmendisiseselt võrreldes eelmise ja üleeelmise
aastaga    
kasvanud muude rajatiste osatähtsus, mis koosneb suures osas
teostatud     
torustike- ja välisvõrkude ehitustöödest. Alates 2010.
aastast on seoses    
Nordecon Infra SIA müügiga oodata muude rajatiste
osakaalu langust (vt peatükk 
„Väljavaated Kontserni tegutsemisturgudele“).
Riigi- ja omavalitsuste poolsest 
investeeringute lisandumisest ehitushindade
alanedes annab aimu keskkonnaehituse
osakaalu suurenemine.          
                   
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Müügitulu jaotus rajatiste segmendis  |   2009 |   2008 |    2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Teedeehitus ja -hooldus         |    49% |    45% |    41%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sadamaehitus              |    12% |    24% |    33%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud rajatised             |    31% |    25% |    13%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskkonnaehitus             |    8% |    6% |    13%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Ehituslepingute
teostamata tööde mahud                     
Kontserni
ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht    
seisuga
31.12.2009 oli 1 531 miljonit krooni (98 miljonit eurot), mis on    

ligikaudu kolmandiku võrra vähem võrreldes aastataguse 2 221 miljoni 
krooniga 
(142 miljoni euroga).                       
      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
                    | 31.12.200 | 31.12.200 | 31.12.2007
|
|                     |     9 |     8 |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata tööde mahud, | 1 530 661 | 2 220 748 | 2 526 652
|
| tuhat krooni              |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata tööde mahud, |  97 827 |  141 932 |  161 482
|
| tuhat eurot               |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Seejuures
on Kontserni ehituslepingute teostamata tööde mahud kasvanud
rajatiste
segmendi osas võrreldes eelmise perioodiga. Seisuga 31.12.2009
moodustas    
rajatiste tööde osakaal 74% kogu portfellist (31.12.2008:
rajatiste osakaal   
59%). See viitab ehitusturgudel hetkel valitsevale
olukorrale, kus hoonete   
segmendis on ehitusmahtude vähenemine olnud
märgatavalt kiirem kui rajatiste  
segmendis nende lisandumine.
Ehituslepingute teostamata tööde mahtude      
absoluutnumbritele on
märkimisväärset mõju avaldanud lisaks ehitusmahtude    
vähenemisele ka
ehitushindade oluline langus võrreldava perioodi suhtes.    

Perioodil
bilansipäevast (31.12.2009) kuni käesoleva vahearuande        

avalikustamiseni on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud 
 
ligikaudu 61 miljoni krooni väärtuses (3,9 miljonit eurot).        
  


Töötajad                               
     
Nordecon peab oma suurimaks väärtuseks siin töötavaid inimesi ning
on      
ettevõttena väärt nii palju kui professionaalsed, motiveeritud
ja lojaalsed on 
tema töötajad. Kontserni juhtkonna üks selgeid eesmärke on
luua Nordeconi    
töötajatele kaasaegne ja professionaalset arengut toetav
töökeskkond, seda nii 
töötingimuste, karjäärivõimaluste kui töö sisu osas. 
             

Töötajad ja tööjõukulud              
               
2009. aasta IV kvartali lõpu seisuga töötas
Kontserni emaettevõttes ja     
tütarettevõtetes kokku aastas keskmiselt
1 128 inimest. Nendest insenertehniline
personal moodustab ligikaudu 470
inimest. 2009. aastal on lisandunud Läti    
tütarettevõtte SIA LCB
soetamisega üle 100 töötaja. Siiski on töötajate arvu  
kasvukõver 2008.a.
lõpust pöördunud langusele seoses töötajate koondamistega,  
mille on kaasa
toonud töömahtude märkimisväärne vähenemine.           

Töötajate
keskmine arv kontserni ettevõtetes (emaettevõte ja tütarettevõtted): 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
   Aasta   |    ITP     |   Töölised   |  Keskmine kokku 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
   2009    |    467     |    661    |    1 128    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
   2008    |    511     |    721    |    1 232    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
   2007    |    425     |    678    |    1 103    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
Kontserni
2009. aasta tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 363,5   

miljonit krooni (23,2 miljonit eurot), mis on 27% vähem kui eelmise     
 
majandusaasta võrreldavas perioodis, millal tööjõukulud olid kokku 498,6  
  
miljonit krooni (31,9 miljonit eurot).                  
   

Tööjõukulude vähenemine on tingitud nii Kontserni töötajate
koondamisest kui ka 
põhipalkade vähendamisest võrreldes eelmise perioodiga.
Kontserni ettevõtetes on
läbiviidud töötajate töötasude vähendamine, sh on
insenertehnilise personali  
(ITP) töötasusid vähendatud keskmiselt 15%.
Samuti on vähenenud projektpersonali
töötasude osana arvestatavad
tulemustasud, mis on otseselt sõltuvad       
ehitusprojektide
kasumlikkusest.                        

2009. aastal
on tingituna üldisest majandusolukorrast ja ehitusturul toimunud  
langusest
Konterni ettevõtetes töösuhe lõpetatud ligikaudu 620 töötajaga. Samas 
ei
mõjuta see koheselt samas summas perioodi keskmist töötajate arvu. Arvestada

tuleb seejuures ka töötajate lisandumisi tütarettevõtete soetamise kaudu ning
 
tähtajaliste lepingutega tööle võetud inimeste arvu. Kontserni töötajate
arvu  
vähenemine võib jätkuda ka 2010. aastal, kuid olulisemalt aeglasemas
tempos, v.a
tütarettevõtte Nordecon Infra SIA müümise mõju, millega töötajate
arv Kontsernis
väheneb ligikaudu 150 töötaja võrra.              
        

Nordecon International AS nõukogu liikmetele on 2009.
aastal arvestatud tasusid 
koos sotsiaalmaksuga 1 436 tuhat krooni (92 tuhat
eurot). Eelmisel aastal oli  
vastav näitaja 1 443 tuhat krooni (92 tuhat
eurot). Nordecon International AS  
juhatuse liikmetele kokku on 2009. aastal
arvestatud tasusid ja preemiahüvitisi 
koos sotsiaalmaksuga 3 254 tuhat krooni
(208 tuhat eurot) ning 2008. aastal   
võrreldava perioodi kohta 14 514
tuhat krooni (928 tuhat eurot). Erinevused   
juhatuse tasudes tulenevad
asjaolust, et alates 5. jaanuarist 2009 on Nordecon 
International AS
juhatuses kolm liiget ning oktoobrist alates on juhatuse    
liikmeid kaks.
 2008. aastal oli juhatuses viis liiget (vt peatükk „Toimunud  
muudatused
Kontserni juhtimisstruktuuris ja äritegevuses 2009. aastal“). Samuti 
on mõju
avaldanud kontserni ettevõtete juhatuse liikmete teenistustasu     

vähendamine sarnaselt töötajatega 15% võrra.                 
 


Aktsia ja aktsionärid                         
    
Aktsiainformatsioon                         
     
ISIN 	EE3100039496                         
     
Väärtpaberi lühinimi 	NCN1T (kuni 03.04.2009 EEH1T)        
      
Nominaalväärtus	10,00 EEK / 0,64 EUR               
       
Emiteeritud väärtpabereid 	30 756 728             
        
Noteeritud väärtpabereid 	30 756 728             
         
Noteerimise kuupäev 	18.05.2006              
          

Nordecon International AS aktsiakapital koosneb
30 756 728 lihtaktsiast     
nimiväärtusega 10 Eesti krooni aktsia.
Lihtaktsia omanikel on õigus saada    
dividende kui ettevõte neid jagab.
Iga lihtaktsia annab ühe hääle Nordecon   
International AS üldkoosolekul. 
                        


Aktsiatega kauplemise
koondtulemused                      
Väärtpaberi
kauplemisajalugu (EEK)                       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Hind             |     2009 |     2008 |     2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Avamishind          |    16,43 |     76,51 |    166,64
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kõrgeim            |    29,26 |     76,51 |    224,53
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Madalaim           |     8,61 |     14,86 |     69,00
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Viimane sulgemishind     |    24,72 |     15,96 |     76,67
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaubeldud aktsiaid (tk)    |  9 627 956 |   6 447 283 |   7 284 775
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käive, mln          |    188,24 |    313,68 |    845,09
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Noteeritud aktsiate arv    |    30 757 |    30 757 |    15 378
|
| (31.12.), tuhat tükki     |       |        |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Turuväärtus (31.12.), mln   |    760,36 |    490,86 |   2 358,07
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----

Väärtpaberi
kauplemisajalugu (EUR)                       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Hind             |     2009 |     2008 |     2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Avamishind          |     1,05 |     4,89 |     10,65
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kõrgeim            |     1,87 |     4,89 |     14,35
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Madalaim           |     0,55 |     0,95 |     4,41
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Viimane sulgemishind     |     1,58 |     1,02 |     4,90
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaubeldud aktsiaid (tk)    |  9 627 956 |   6 447 283 |   7 284 775
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käive, mln          |    12,03 |     20,05 |     54,01
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Noteeritud aktsiate arv    |    30 757 |    30 757 |    15 378
|
| (31.12.), tuhat tükki     |       |        |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Turuväärtus (31.12.), mln   |    48,60 |     31,37 |    150,71
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----


Aktsionäride
struktuur                             
Nordecon
International AS suurimad aktsionärid 31.12.2009 seisuga       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Aktsionär                   | Aktsiate arv |  Osalus (%)
|
|                        |     (tk) |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Nordic Contractors             |  16 507 464 |     53,67
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Skandinaviska Enskilda Banken Ab Clients   |  2 608 822 |     8,48
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
State Street Bank and Trust Omnibus Account A |  1 147 911 |     3,73
|
| Fund                     |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
ING Luxembourg S.A.              |  1 111 853 |     3,61
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ain Tromp                   |   678 960 |     2,21
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
ASM Investments OÜ              |   519 600 |     1,69
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
SEB Pank AS                  |   405 757 |     1,32
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aivo Kont                   |   339 480 |     1,10
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raul Rebane                  |   316 104 |     1,03
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

4.
septembril 2009 teatas AS Nordic Contractors, et on müünud 2 300 000
Nordecon
International AS aktsiat (7,48% aktsiatest) institutsionaalsetele
investoritele.
Tehingu tagajärjel vähenes Kontserni tuumikaktsionäri osalus
Nordecon      
International AS-is 53,67%-ni. 16. septembril 2009 teatas
East Capital Asset  
Management AB, et East Capital grupi ettevõtete osalus
Nordecon International  
AS-is läbi esindajakontode on 5,04%.        
              

Nordecon International AS aktsionäride struktuur
seisuga 31.12.2009:      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
                       | Aktsionäride |  Osalus (%)
|
|                        |   arv (tk) |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega > 5%          |      1 |    53,67%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega 1%-5%          |      8 |    23,18%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega < 1%          |    1 882 |    23,15%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku                     |    1 891 |    100,00%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Nordecon
International AS nõukogu liikmete poolt kontrollitud aktsiad
31.12.2009
seisuga:                              
      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
 Nõukogu            |         |  Aktsiate arv |  Osalus
|
|                 |        |      (tk) |   
(%)
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Toomas Luman (AS Nordic     | Nõukogu    |   16 559 144 |   53,84
|
| Contractors, OÜ Luman ja    | esimees    |        |    
 |
| Pojad)*             |        |        |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ain Tromp            | Nõukogu liige |    678 960 |   2,21
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Alar Kroodo (ASM Investments  | Nõukogu liige |    519 600 |   1,69
|
| OÜ)*              |        |        |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Andri Hõbemägi         | Nõukogu liige |     40 000 |   0,13
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tiina Mõis           | Nõukogu liige |       0 |   0,00
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Meelis Milder          | Nõukogu liige |       0 |   0,00
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
eraisiku poolt kontrollitavad ettevõtted                   


Nordecon International AS juhatuse liikmete poolt kontrollitud aktsiad   
  
31.12.2009 seisuga:                           
   
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
 Juhatus            |         |  Aktsiate arv |  Osalus
|
|                |        |      (tk) |   
(%)
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaano Vink           | Juhatuse   |     34 000 |   0,11%
|
|                | esimees    |         |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Priit Tiru           | Juhatuse   |        0 |   0,00%
|
|                | liige     |         |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Nordecon
International AS nõukogu ja juhatuse liikmetele ega nende poolt    

kontrollitavatele ettevõtetele ei ole väljastatud aktsiaoptsioone, mille
alusel 
oleks võimalik omandada tulevastel perioodidel Nordecon International
AS    
aktsiaid.                             
      


Info oluliste tehingutega kohta seotud osapooltega      
         
26.03.2009 soetas Nordecon Ehitus AS 50% OÜ Unigate
osadest. OÜ Unigate soetati 
Kontserni tuumikaktsionäri Nordic Contractors AS
tütarettevõttelt AS Arealis.  
OÜ Unigate on Eestis registreeritud ettevõte,
mis tegutseb kinnisvaraarenduse  
(elamuehitus) tegevusvaldkonnas. Ettevõtte
majandustegevus on seotud tema    
omandis olevate kinnistute
arendamistegevusega, mis asuvad Tallinnas Paekalda  
tänaval. Osalus OÜ-s
Unigate soetati vastavalt Kontserni strateegilistele    
eesmärkidele.
Strateegia kohaselt on Kontsern 2009-2010 aastal valmistumas ette 
Eesti
kinnisvaraturu uueks võimalikuks tõusuperioodiks peale 2010. aastat.   

Seetõttu luuakse Kontserni tütarettevõtetesse kinnistuportfell, mis võimaldab
 
õigeaegselt alustada elamuarendust turusentimendi muutumise korral.    
  

Tehingutingimuste kohaselt tasuti 20,0 miljonit krooni (1,3 miljonit
eurot):  
sellest 1,5 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) osaluse eest
osakapitalis ning 
18,5 miljonit krooni (1,2 miljonit krooni) AS Arealis
laenunõuete eest OÜ    
Unigate vastu. Sõltuvalt kinnistute arendamise
edukusest hakatakse AS-le Arealis
hiljem tasuma ka muutuvosa 450 krooni (28,8
eurot) müüdud ruutmeetri pealt.   
Veebruaris 2009 oli OÜ Unigate omandis
olevate kinnistuste turuväärtus (Nordecon
Ehitus AS-le kuuluv osa) ligikaudu
47,5 miljonit krooni (3,0 miljonit eurot).  


Väljavaated Kontserni
tegutsemisturgudele                    

Eesti      
                               
Eesti
ehitusturgu iseloomustavad 2010. aastal Kontserni juhtkonna hinnangul  

järgmised sündmused:                             
 
- Ehitusturu kogunõudluse erakordselt suur sõltuvus riigihangetest ning
Euroopa 
Liidu finantstoel läbiviidavatest (eelkõige infrastruktuuri-,
keskkonnaehituse- 
jms.) projektidest (sh oluliselt riigi ja kohalike
omavalitsuste        
haldussuutlikkusest) ning hinnakujundusest.
Siiski ei kompenseeri rajatiste   
ehitamise mahtude mõõdukas kahanemine
võrreldes eelmiste perioodidega järsku  
langust hoonete ehitusmahtudes,
kust hetkel on kadunud enamus eraettevõtetest ja
-isikutest kliente. Nii
eeldab Kontserni juhtkond 2010. aastaks, et võrreldes  
2008. aastaga on
ehitusturu kogumahud langenud üle 50%.             

-
Elamuarendusele ja -ehitusele spetsialiseerunud ettevõtete hulga vähenemine

(turu konsolideerumine). Jätkub 2008. aastal alanud suund, kus seni peamiselt
 
elamuehitusele keskendunud ettevõtted püüavad siirduda teistesse      
  
turusegmentidesse (sh infrastruktuuride ehitus) ning teravdavad seeläbi 
   
oluliselt konkurentsisurvet. Turu madalseisu jätkumine viib ettevõtete 
    
ühinemisteni, ülevõtmisteni ning pankrottideni.           
     

- Suure tõenäosusega peatub 2010. aastal ehitushindade langus ja
eeldada võib 
pigem nende pöördumist tõusule võrreldes 2008-2009 aastaga.
Sellistes      
tingimustes põhjendamatult madala marginaaliga või alla
omahinna sõlmitud    
pikaajaliste lepingute lõpetamine võib osutuda
äärmiselt kahjumlikuks, tuues  
kaasa märgatavaid raskuseid neile
ehitusettevõtetele, kes mainitud trendi on  
tähelepanuta jätnud.      
                        

- 2009. aastal haripunkti
jõudnud üleilmse finantskriisi järel on pankade poolt 
pakutavad
finantseerimistingimused hakanud küll paranema, kuid siiski on suurel 
osal
erasektori ettevõtetel raskusi uute ehitusprojektide finantseerimisega  

võõrkapitali abil. Nõudluse järsemat vähenemist aitab ehk mingil määral
siiski 
pehmendada ehitusturu tihenevast konkurentsist tulenev hinnalangus,
mis muudab 
tellijatele investeerimise atraktiivsemaks võrreldes turuhindade
kõrgperioodiga 
aastatel 2006-2007.                      
         

- Ehitusturu kasvuperioodil toodangumahtusid
märkimisväärselt suurendanud 
ehitusmaterjalide tootjad kogesid 2009. aastal
nõudluse jätkuvat vähenemist   
ehitusmaterjalide osas ning tootmisvõimsuse
suurendamiseks võetud kohustuste  
täitmine oli oluliselt raskem.
Ehitusmaterjalide hinnalangus on täna pidurdunud 
ning 2010. aastal on oodata
pigem hindade kasvu.                

- Ehituse peatöövõtu ja
projektijuhtimisega tegelevatel ehitusettevõtetel 
ebatõenäoliselt laekuvate
ja lootusetute nõudesummade kasvamise suurenev    
tõenäosus.       
                            

-
Infrastruktuuriobjektide tähtsustumise kaudu on kujunenud
senisest
olulisemateks 
eduteguriteks spetsiifiline (insenertehniline)
oskusteave ja kogemused koos   
vastavate ressursside olemasoluga.     
                  

- Halvenev majanduskliima ja suurenenud
konkurents ehitusturul seoses mahtude 
vähenemisega on põhjustanud
ehitustööliste tööpuuduse jätkuva kasvu, mis läbi  
tööjõu pakkumise
suurenemise on aidanud ehitusettevõtetel tööjõukulusid     
vähendada.  
                                 

-
Ehitusprojektide finantseerimisskeemide muutumine (sh tellija maksetähtaegade

oluline pikendamine) ning täiendavad nõuded projektide peatöövõtjapoolsele  
 
finantseerimisele ehitustegevuse perioodil, mis kokkuvõttes avaldab survet 
  
ettevõtete likviidsusele.                        
   

Nordecon International kontsern tegutseb pikaajalistele eesmärkidele
tuginedes, 
mida korrigeeritakse väliskeskkonna muutumisest tulenevate
mõjudega. Vastav   
strateegilise juhtimise protsess kuulub Kontserni
juhtkonna töökohustuste hulka 
(vt Kontserni strateegia kirjeldus peatükis
„Kontserni strateegia ja eesmärgid 
aastatel 2009-2013“).          
                   

Kontsern on valmistunud senise
majanduskeskkonna muutumiseks järgmiselt:    

- Kasumlikkuse tagamiseks
keskendutakse kulude kokkuhoiule ning efektiivsete 
tehniliste lahenduste
otsimisele, mis peaksid kasumimarginaalide languse 2010. 
aastal võrreldes
eelmiste perioodidega peatama;                 

- Klientide
makse- ja krediidivõime senisest kriitilisem eelanalüüs ning
tähtaja ületanud
nõuetega varasem ning aktiivsem tegelemine; 

- Riskide maandamine läbi
projektiportfelli kujundamise; 

- Tegevuse kiire kokkutõmbamine
välisturgudel ning keskendumine koduturule. 


Läti ja Leedu        
                         
2009. aasta III kvartali
aruandes avalikustas Kontsern, et Läti turul tegutsev 
ettevõte Nordecon
Infra SIA on sattunud likviidsusraskustesse, kuna suuremate  
projektide
tellijad ei ole vahendite nappuse ning haldussuutmatuse tõttu
tasunud
õigeaegselt ehitustööde teostamise eest. Lisaks sellele tegutses
ettevõtte   
turuolukorras, kus kasumlik tegevus ei olnud võimalik ilma
ebaproportsionaalseid
riske võtmata. Tulenevalt asjaolust, et 2009. aastal
tegutses Kontsern Läti   
turul kahjumiga ning lähiajal ei ole oodata selles
tegevusvaldkonnas      
positiivseid arenguid, müüs Kontsern oma osaluse
Läti ettevõttes Nordecon Infra 
SIA veebruaris 2010.             
                 

Leedu majanduse viimase aja arengud on
sarnased teiste Balti riikide omadega.  
Investeeringute pidurdumine era- ja
avalikus sektoris jms tegurid mõjutavad   
otseselt ehitusturgu. Äripindade
ja korterelamute (Kontserni ettevõte kui    
peatöövõtja, mitte arendaja)
ehitamise osas on turg järsult kokku tõmbunud ning 
uute projektide algatamine
eraettevõtetest investorite poolt lähiajal ei ole  
tõenäoline.       
                            

Eelnevast tulenevalt
on Kontsern käesolevaks hetkeks Leedus tegutseva Nordecon 
Statyba UAB
(endine UAB Eurocon LT) aktiivse tegevuse sisuliselt peatanud ning 
jälgib
turul toimuvat. Tegevuse ajutise peatamisega ei kaasne Kontsernile   

olulisi kulusid. Kontserni juhtkond ei välista, et Leedus on tegevus peatatud
ka
peale 2010. aastat. See otsus ei muuda Kontserni strateegilisi eesmärke
seoses 
osalemisega Leedu ehitusturul ega tähenda ettevõtte müümist ega
likvideerimist. 


Ukraina                         
           
Kontsern jätkab Ukrainas eelkõige kui ehituse
peatöövõtu ja projektijuhtimisega 
tegelev ettevõtte äri- ja tootmishoonete
vallas. 2009. aastal on hoonete    
segmendis turul reaalselt alustatud
ehituslepingute hulk oluliselt vähenenud.  
Selles osas ei ole
märkimisväärset elavnemist oodata ka vähemalt 2010 aasta   
esimeses pooles.
                                

Mahukaid
investeeringuid nõudvad tegevused kinnisvaraarendusprojektiga     

(Kontsernil hetkel kaks konserveeritud arendusprojekti) on peatatud, et   
 
minimeerida riske ning oodata olukorra selginemist Ukraina ja maailma   
  
finantsturgudel.                             
   

Kohaliku ehitusturu põhilised riskid on seotud riigi- ja omavalitsuse
ning   
kohtusüsteemi nõrga toimimisefektiivsusega, inflatsiooni ja
kvaliteetsete    
ehitussisendite kättesaadavusega. Nõudlusele on hetkel
suurimat mõju avaldamas 
tellijate finantsvahendite puudumine ehitustegevuse
alustamiseks. Praeguseks  
hetkeks on 2008. aastal alanud kohaliku valuuta
odavnemine peatunud ning    
Kontserni avatus turust tulenevale
valuutariskile oluliselt vähenenud.     
Samas on 46 miljoni elanikuga
riigi ehitusturg pakkumas siiski võimalusi    
äritegevuse läbiviimiseks
ka tulevikus. Peamiseks eduteguriks Kontsernile turul 
tegutsemisel on vähene
konkurents ehituse projektijuhtimisfirmade hulgas    
(euroopalike
juhtimistavade- ja oskustega paindlik ehituse           

projektijuhtimisettevõte). Kontserni juhtkond on veendunud, et täna nähtav
kriis
Ukraina ehitusturul ja majanduses tervikuna korrigeerib oluliselt riigis
    
kehtinud arusaamu ning tõekspidamisi kaasaegset ehituse peatöövõtu- ja
     
projektijuhtimisettevõtet iseloomustavate põhimõtete osas ja
uuenenud mõtteviis 
parandab tuntavalt Kontserni positsiooni pikemas
perspektiivis.         


Peamiste riskide kirjeldus        
                   
Äririskid                
                    
Äritegevuse sesoonsusest (peamiselt
ilmastikutingimused talvekuudel) tulenevate 
riskide maandamiseks on Kontsern
muuhulgas sõlminud teehoolduslepinguid, kus on 
aastaringne hooldamiskohustus.
Samuti otsivad Kontserni ettevõtted jätkuvalt  
uusi tehnilisi lahendeid,
mis lubaksid senisest tõhusamalt töötada muutuvates  
ilmastikutingimustes. 
                            

Igapäevaste
ehitustegevuse riskide haldamiseks on kontserniettevõtted sõlminud 
ehituse
koguriskikindlustuse lepingud. Sõltuvalt konkreetse projekti iseloomust

kasutatakse nii üldiseid raamlepinguid kui ka konkreetse projekti eripära
ning 
tellija soove arvestavaid projektipõhiseid kindlustusi. Alltöövõtjatega
sõlmitud
töövõtulepingutest tulenevate alltöövõtjate kohustuste täitmise
tagamiseks   
esitatakse Kontserni ettevõtte kasuks reeglina pangagarantii.
Garantiiperioodil 
ilmneda võivate ehitajast tingitud puuduste kõrvaldamiseks
on kõigis      
kontserniettevõtetes loodud garantiikulude eraldis.
31.12.2009 seisuga moodustas
garantiieraldis (lühi- ja pikaajaline osa) kokku
15,7 miljonit krooni (1,0   
miljonit eurot). Võrreldava perioodi vastav
näitaja oli 14,6 miljonit krooni  
(0,93 miljonit eurot).          
                   

Krediidiriskid            
                     
Krediidiriski haldamisel
analüüsitakse juba pakkumistegevuse etapis tulevase  
võimaliku
lepingupartneri senist maksekäitumist ja -võimet. Lepingu sõlmimise 

järgselt toimub kliendi maksekäitumise pidev monitooring, alates ettemaksu  
 
lepingukohasest tasumisest kuni edaspidise lepingujärgsest maksegraafikust 
  
kinnipidamiseni, mis omakorda on reeglina sõltuvuses valminud ehitustööde
   
akteerimisest. Usume, et kirjeldatud viisil toimimine võimaldab
maksehäirete  
ilmnemisele piisava kiirusega reageerida. Aruandeperioodi
lõpu seisuga hindame 
oma klientide maksekäitumist valitsevas
majandusolukorras heaks, kuid esineb ka 
suuremahulisi probleemseid kliente.
Tähtaja ületanud nõuete osakaal on kasvanud,
mis suurendab krediidikahjumite
tekkimise võimalust ka järgmistel perioodidel. 
Kontserni arvestuspõhimõtete
kohaselt kajastatakse kuludes kõik nõuded, mis on 
ületanud maksetähtaja
rohkem kui 180 päeva või mille osas puuduvad täiendavad  
kokkulepped
klientidega võlgnevuste tasumiseks.                 

2009.
aastal moodustas netokahjum ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 42,0  

miljonit krooni (2,7 miljonit eurot). Nimetatud allahindlus sisaldab III   
 
kvartali aruandes viidatud Peterburi Ärikvartali ehitusega seotud nõuete  
  
allahindlust. Eelmisel perioodil ületasid varasemalt alla hinnatud nõuete
   
laekumisest tekkinud tulu aruandeperioodi nõuete allahindlusest
tekkinud kulu  
9,0 miljoni krooni võrra (0,6 miljonit eurot).        
         

Likviidsusriskid                     
           
Vabu rahalisi vahendeid hoiab ettevõte
tegutsemisturgude suurimates pankades  
üleöö- või fikseeritud intressiga
tähtajalistel hoiustel. Kohustuste tähtaegse 
täitmise tagamiseks hoitakse
arveldus- või üleöödeposiidi kontodel ligikaudu  
kahe nädala käiberaha ning
vajadusel kasutatakse arvelduskrediiti. Kontserni  
käibevara ületab
lühiajalisi kohustusi 1,47 kordselt (31.12.2008: 1,33 korda). 
Bilansipäeva
seisuga oli Kontsernil vabu rahalisi vahendeid 225,2 miljonit   
krooni
(14,4 miljonit eurot) (31.12.2008: 296,2 miljonit krooni / 18,9 miljonit

eurot), mis moodustab piisava likviidsusvaru Kontserni äritegevuse
läbiviimiseks
võrreldes eelmise aastaga keerulisemates majandustingimustes.  
        

Intressiriskid                       
          
Kontserni intressikandvad võlakohustused pankade ees on
peamiselt fikseeritud  
intressimääradega. Kapitalirendi lepingud on ujuva
intressimääraga ja põhinevad 
EURIBOR-il. Kontserni intressikandvad
võlakohustused on võrreldes varasema   
perioodiga suurenenud 4,3 miljoni
krooni võrra (0,3 miljonit eurot). Seisuga  
31.12.2009 on Kontsernil
intressikandvaid kohustusi summas 558,8 miljonit krooni
(35,7 miljonit eurot).
Intressikulud 2009. aastal moodustasid 26,6 miljonit   
krooni (1,7 miljonit
eurot) ning võrreldes 2008. aastaga on intressikulud    
vähenenud 11,3
miljonit krooni (0,7 miljonit eurot), tulenevalt EURIBOR-i    
baasintressi
langemisest ning võlakohustuste vähenemisest.           


Valuutariskid                               
  
Ehituslepingud ja allhankelepingud on reeglina sõlmitud asukohamaa
valuutas,  
Eesti kroonides (EEK), Läti lattides (LVL), Leedu littides (LTL)
ja Ukraina   
grivnades (UAH). Välisriikidest sisseostetud teenused on
olulises osas eurodes, 
mille osas valuutarisk kontserni Eesti, Läti ja Leedu
ettevõtetele puudub.   
Kontserni kursikasumid ja -kahjumid tekivad
peamiselt Ukraina äritegevusest, kus
kohalik valuuta on ujuvkursiga võrreldes
euro ja seega ka Eesti krooniga.    
Praeguseks on 2008. aasta viimases
kvartalis alanud Ukraina grivna kursi    
nõrgenemine euro suhtes
peatunud. Kontserni kursikasumid ja -kahjumid kokku   
moodustasid 2009.
aastal kahjumi 0,7 miljonit krooni (0,04 miljonit eurot).   
Võrreldaval
perioodil oli kursierinevuste tulemuseks kasum summas 6,6 miljonit 
krooni
(0,4 miljonit eurot).                          Raamatupidamise vahearuanne
                      
    
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne               
     
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
EEK`000                  |   31.12.2009 |   31.12.2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA                    |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara                 |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid         |    225 191 |    296 184
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu            |    338 767 |    473 935
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud nõuded ja ettemaksed         |    322 283 |    408 541
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaks           |      776 |      776
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaksu nõuded              |       0 |     3 207
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud                   |    403 307 |    386 733
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara            |     4 616 |       0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku              |   1 294 941 |   1 569 376
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara                  |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud     |     35 933 |    112 605
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud          |     87 975 |    116 783
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara            |    204 115 |    263 295
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara           |    268 233 |    305 188
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku               |    596 256 |    797 871
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA KOKKU                 |   1 891 197 |   2 367 247
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED                 |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused          |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused              |    262 959 |    235 948
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele             |    244 764 |    439 615
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksuvõlad                 |     45 169 |     65 760
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad ja ettemaksed          |    318 742 |    423 270
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised eraldised           |     10 364 |     11 600
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku       |    881 998 |   1 176 193
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused          |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused        |    295 828 |    318 578
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud pikaajalised võlad          |     4 846 |     2 534
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised eraldised           |     7 041 |     6 630
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku       |    307 715 |    327 742
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU              |   1 189 712 |   1 503 935
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL                 |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital               |    307 567 |    307 567
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital         |     40 012 |     34 800
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed         |     -3 201 |     -4 106
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)          |    345 777 |    426 995
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv     |    690 155 |    765 256
|
| omakapital                 |        |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Mittekontrolliv osalus           |     11 330 |     98 056
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU              |    701 485 |    863 312
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU       |   1 891 197 |   2 367 247
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
     -----


---------------------------------------------------------------------
   -----------
|
EUR`000                   |  31.12.2009 |   31.12.2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA                    |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara                  |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid          |    14 392 |     18 930
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu            |    21 651 |     30 290
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud nõuded ja ettemaksed          |    20 598 |     26 110
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaks           |      50 |       50
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaksu nõuded              |       0 |      205
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud                    |    25 776 |     24 717
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara             |      295 |       0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku               |    82 762 |    100 301
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara                  |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud     |     2 297 |     7 197
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud          |     5 623 |     7 464
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara            |    13 045 |     16 828
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara           |    17 143 |     19 505
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku               |    38 108 |     50 993
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA KOKKU                 |    120 870 |    151 295
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED                 |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused           |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused               |    16 806 |     15 080
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele              |    15 644 |     28 096
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksuvõlad                 |     2 887 |     4 203
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad ja ettemaksed          |    20 371 |     27 052
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised eraldised           |      662 |      741
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku        |    56 370 |     75 172
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused           |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused        |    18 908 |     20 361
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud pikaajalised võlad           |      310 |      162
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised eraldised           |      450 |      424
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku        |    19 668 |     20 947
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU              |    76 038 |     96 119
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL                 |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital                |    19 657 |     19 657
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital          |     2 557 |     2 224
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed          |     -205 |      -262
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)          |    22 099 |     27 290
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv     |    44 108 |     48 909
|
| omakapital                 |        |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Mittekontrolliv osalus           |      724 |     6 267
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU              |    44 832 |     55 176
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU       |    120 870 |    151 295
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Konsolideeritud
koondkasumiaruanne                       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
EEK`000             |  IV kv |  IV kv | 12 kuud | 12 kuud
|
|                 |   2009 |   2008 |   2009 |  
2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu            | 443 158 | 945 036 |  2 410 |  3 867
|
|                 |     |     |   798 |   
917
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu       | 472 075 | 899 262 |  2 274 |  3 510
|
|                 |     |     |   493 |   
006
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum            | -28 917 |  45 774 | 136 305 | 357 911
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turustuskulud          |  2 626 |  1 795 |  9 416 |  8 007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud          |  90 494 |  45 376 | 186 376 | 182 526
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
 sh firmaväärtuse allahindlus  |  61 206 |    0 |  61 206 |    0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud          |  3 282 |  45 435 |  25 458 |  63 947
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud          |  52 592 |  14 268 |  92 710 |  22 845
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)        | -171 347 |  29 770 | -126 738 | 208 480
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Finantstulud           |  48 848 |  19 690 |  84 657 |  96 877
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud           |  8 205 |  37 765 |  33 910 |  68 019
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud kokku   |  40 643 | -18 075 |  50 747 |  28 858
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kapitaliosaluse meetodil     |   340 |  -2 181 |  1 855 |    17
|
| arvestatud kasum         |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil     |  4 653 |  22 672 |  7 691 |  24 770
|
| arvestatud kahjum        |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil     |  -4 313 | -24 853 |  -5 836 | -24 753
|
| arvestatud kasum/kahjum kokku  |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Maksustamiseelne kasum (-kahjum) | -135 017 | -13 158 | -81 827 | 212 585
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks             |  1 525 |  -1 176 |  6 842 |  41 269
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum (-kahjum)       | -136 542 | -11 982 | -88 669 | 171 316
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Muu koondkasum (-kahjum):    |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed    |   569 |  -3 263 |   905 |  -6 371
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku muu koondkasum (-kahjum)  |   569 |  -3 263 |   905 |  -6 371
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku koondkasum (-kahjum)    | -135 973 | -15 245 | -87 764 | 164 945
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
     -----
-------------------------------------------------------------------------
   -------
|
 Puhaskasum (-kahjum):      |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte aktsionäridele  | -111 818 |  -9 722 | -45 242 | 145 580
|
| kuuluv osa            |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale osalusele  | -24 724 |  -2 260 | -43 427 |  25 736
|
| kuuluv osa            |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                 | -136 542 | -11 982 | -88 669 | 171 316
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kokku koondkasum (-kahjum):   |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte aktsionäridele  | -111 249 | -12 045 | -44 337 | 139 120
|
| kuuluv osa            |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale osalusele  | -24 724 |  -3 200 | -43 427 |  25 825
|
| kuuluv osa            |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                 | -135 973 | -15 245 | -87 764 | 164 945
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Aruandeperioodi puhaskasum    |     |     |     |     
|
| aktsia kohta emavõtte      |     |     |     |    
 |
| aktsionäridele:         |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia kohta   |  -3,64 |  -0,32 |  -1,47 |   4,73
|
| (EEK/aktsia)           |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum aktsia   |  -3,64 |  -0,32 |  -1,47 |   4,73
|
| kohta (EEK/aktsia)        |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ------------------------------------------------------------------------
   -----------
|
EUR`000             |  IV kv |  IV kv | 12 kuud | 12 kuud
|
|                 |   2009 |   2008 |   2009 |  
2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu            |  28 323 |  60 399 | 154 078 | 247 205
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu       |  30 171 |  57 473 | 145 367 | 224 330
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum            |  -1 848 |  2 925 |  8 711 |  22 875
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turustuskulud          |   168 |   115 |   602 |   512
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud          |  5 784 |  2 900 |  11 912 |  11 666
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
 sh firmaväärtuse allahindlus  |  3 912 |    0 |  3 912 |    0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud          |   210 |  2 904 |  1 627 |  4 087
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud          |  3 361 |   912 |  5 925 |  1 460
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)        | -10 951 |  1 903 |  -8 100 |  13 324
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Finantstulud           |  3 122 |  1 258 |   5411 |  6 192
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud           |   524 |  2 414 |  2 167 |  4 347
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud kokku   |  2 598 |  -1 155 |  3 244 |  1 844
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kapitaliosaluse meetodil     |    21 |   -139 |   118 |    1
|
| arvestatud kasum         |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil     |   297 |  1 449 |   492 |  1 583
|
| arvestatud kahjum        |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil     |   -276 |  -1 588 |   -374 |  -1 582
|
| arvestatud kasum/kahjum kokku  |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Maksustamiseelne kasum (-kahjum) | - 8 629 |   -841 |  -5 230 |  13 587
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks             |    97 |   -75 |   437 |  2 638
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum (-kahjum)       |  -8 727 |   -766 |  -5 667 |  10 949
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Muu koondkasum (-kahjum):    |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed    |    36 |   -208 |    58 |   -407
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku muu koondkasum (-kahjum)  |    36 |   -208 |    58 |   -407
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku koondkasum (-kahjum)    |  -8 690 |   -974 |  -5 609 |  10 542
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
 Puhaskasum (-kahjum):      |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte aktsionäridele  |  -7 147 |   -621 |  -2 892 |  9 304
|
| kuuluv osa            |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale osalusele  |  -1 580 |   -144 |  -2 775 |  1 645
|
| kuuluv osa            |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                 |  -8 727 |   -766 |  -5 667 |  10 949
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kokku koondkasum (-kahjum):   |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte aktsionäridele  |  -7 110 |   -770 |  -2 834 |  8 891
|
| kuuluv osa            |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale osalusele  |  -1 580 |   -204 |  -2 775 |  1 651
|
| kuuluv osa            |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                 |  -8 690 |   -974 |  -5 609 |  10 542
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Puhaskasum aktsia kohta emavõtte |     |     |     |     
|
| aktsionäridele:         |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia kohta   |  -0,23 |  -0,02 |  -0,09 |   0,30
|
| (EUR/aktsia)           |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum aktsia   |  -0,23 |  -0,02 |  -0,09 |   0,30
|
| kohta (EUR/aktsia)        |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Konsolideeritud
rahavoogude aruanne                      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
                |    EEK`000    |    EUR`000    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                | 12k 2009 | 12k 2008 | 12k 2009 | 12k 2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood äritegevusest     |     |     |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laekumised ostjatelt      |  3 337 |  4 693 |  213 303 |  282 802
|
|                |   467 |   418 |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed hankijatele       |  -2 799 |  -3 809 | -178 928 | -243 468
|
|                |   616 |   442 |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed töötajatele ja     | -427 098 | -540 926 |  -27 296 |  -34 571
|
| töötajate eest         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud tulumaks        | -10 858 | -38 041 |   -694 |  -2 431
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog äritegevusest   |  99 895 | 305 009 |   6 385 |  19 494
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |     |     |       |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood            |     |     |       |     
|
| investeerimistegevusest    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalse põhivara soetamine |  -2 156 | -11 856 |   -138 |   -758
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalse põhivara     |  -7 609 |   -929 |   -486 |    -59
|
| soetamine           |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara müük         |  17 406 |  11 989 |   1 112 |    766
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringute   |   -200 |    0 |    -13 |     
|
| soetamine           |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete soetamine,   | -11 688 | -211 331 |   -747 |  -13 507
|
| netorahavoog          |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete müük      |    0 |  2 063 |     0 |    132
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sidusettevõtete soetamine   |  -6 000 |  -7 615 |   -383 |   -487
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sidusettevõtete müük      |  7 230 |  77 812 |    462 |   4 973
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ühisettevõtete soetamine    | -20 000 |    0 |  -1 278 |     0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenud          | -80 828 | -120 756 |  -5 166 |  -7 718
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenude laekumised    |  34 897 |  86 721 |   2 230 |   5 542
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud dividendid       |    61 |   183 |     4 |    12
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud intressid        |  14 907 |  17 079 |    953 |   1 092
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog          | -53 980 | -159 640 |  -3 450 |  -10 011
|
| investeerimistegevusest    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |     |     |       |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood            |     |     |       |     
|
| finantseerimistegevusest    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenud         | 343 242 | 415 558 |  21 937 |  26 559
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenude tagasimaksed  | -348 364 | -309 607 |  -22 265 |  -19 787
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud dividendid       | -31 933 | -104 130 |  -2 041 |  -6 655
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitalirendi maksed      | -51 029 | -56 517 |  -3 261 |  -3 612
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud intressid       | -28 284 | -33 283 |  -1 808 |  -2 127
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud maksed          |   -487 |   -258 |    -31 |    -16
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog          | -116 855 | -88 237 |  -7 469 |  -5 639
|
| finantseerimistegevusest    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |     |     |       |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavoog kokku         | -70 940 |  60 132 |  -4 534 |   3 843
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |     |     |       |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid   | 296 184 | 236 112 |  18 930 |  15 090
|
| perioodi algul         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Valuutakursimuutused      |   -53 |   -60 |    -3 |    -4
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha jäägi muutus       | -70 940 |  60 132 |  -4 534 |   3 843
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid   | 225 191 | 296 184 |  14 393 |  18 930
|
| perioodi lõpul         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Nordecon
International kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete
ja
rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule.
Geograafiliselt
tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Lätis, Leedus ja
Ukrainas. Eestis on
täiendavateks tegevusvaldkondadeks lisaks teedeehituse ja
-hoolduse ning
keskkonnaehituse ja betoonitööde otsetöövõtt. Kontserni
emaettevõte on Nordecon
International AS, mis on registreeritud ja asub
Tallinnas, Eestis. Kontserni
kuulub lisaks emaettevõttele üle 15
tütarettevõtte. Kontserni 2008. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 3,9
miljardit krooni (247 miljonit eurot) ja
konsolideeritud puhaskasum 171
miljonit krooni (11 miljonit eurot). Nordecon
International kontsern andis
2009. aasta lõpus tööd ligikaudu 1 000 inimesele.
Alates 18.05.2006 on
emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi
põhinimekirjas.


1 euro = 15,6466 krooni


Raimo Talviste
Nordecon International
AS
Finants- ja investorsuhete juht
Tel: +372 615 4445
Email:
raimo.talviste@nordecon.com 
www.nordecon.com
 


ncn_4q_2009_est.pdf