Paskelbta: 2021-08-10 15:05:00 CEST
Siauliu Bankas
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

Šiaulių banko valdyba nusprendė supirkti savų akcijų, kurios bus suteiktos darbuotojams

AB Šiaulių banko (toliau Bankas) valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo  54 str. 21 dalimi, ir 2021 m. liepos 29 d. gautu Europos Centrinio Banko leidimu, 2021 m. rugpjūčio 10 d. posėdyje priėmė sprendimą supirkti 1 000 000 Banko akcijų (VP ISIN kodas LT0000102253), kurios bus suteiktos Banko ir Banko patronuojamųjų įmonių darbuotojams kaip atidėta metinio kintamojo atlygio dalis.

Akcijos bus superkamos Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje nuo 2021 m. rugpjūčio 11 d. iki 2021 m. rugpjūčio 12 d., atsiskaitymo už supirktas akcijas data 2021 m. rugpjūčio 13 d. Vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,75 euro.

Šis akcijų supirkimas nėra susijęs su 2020 m. kovo 31 d. vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu supirkti savų akcijų.

Papildoma informacija
Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas
Pranas Gedgaudas,  tel. 841 595653, pranas.gedgaudas@sb.lt