English Lithuanian
Paskelbta: 2022-09-30 11:30:00 CEST
Linas
Tarpinė informacija

AB „Linas“ įmonių grupės 2022 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2022 metų šešių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija


 

2022 m. rugsėjo 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2022 metų šešių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ įmonių grupės 2022 metų pirmo pusmečio pardavimo pajamos sudarė 8,99 mln. eurų, kai 2021 m. jos sudarė 8,55 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,61 mln. eurų. 2021 m. to paties laikotarpio Grupės – pelnas 0,75 mln. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2022 m. šešių  mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100


 

PriedasTarpine informacija 2206.pdf