English Estonian
Avaldatud: 2022-06-01 16:18:01 CEST
Trigon Property Development
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsionäride 1. juuni 2022. a korralise üldkoosoleku otsused

AS Trigon Property Development (registrikood 10106774; edaspidi „Aktsiaselts“) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 1. juunil 2022.a. Tallinnas, Pärnu mnt 18.

Üldkoosolek algas kell 14:00. Üldkoosolekul oli aktsiatega esindatud 2 569 153 häält, mis moodustab 57,10% kõigist Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

          1.     Aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud Aktsiaseltsi 2021 a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Aktsiaseltsi bilansimaht 31.12.2021 a. seisuga oli 2 558 672 Eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 272 142 Eurot.

          2.     Aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta kasumi jaotamine

Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 584 878 eurot ehk 0,13 eurot aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 16. juuni 2022. aasta Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 15. juuni 2022. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 22. juunil 2022. aastal.

          3.     Aktsiaseltsi 2022. a majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine

Valida Aktsiaseltsi 2022.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876; aadress Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

          4.     Aktsiaseltsi nõukogu liikme volituste pikendamine

Seoses Aktsiaseltsi nõukogu liikme Torfinn Losvik volituste tähtaja lõppemisega, pikendada Aktsiaseltsi nõukogu liikme Torfinn Losviku volitusi järgmiseks viie (5) aastaseks ametiajaks.

          5.     Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Kiita heaks nõukogu poolt kinnitatud juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted. Juhatus selgitab, et vastavalt väärtpaberituru seadusele (VPTS § 135² lg 11) hääletab üldkoosolek tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul ja vastav üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel http://www.trigonproperty.com/.

Rando Tomingas

Juhatuse liige

+372 66 79 200

info@trigonproperty.com