English Estonian
Avaldatud: 2024-04-22 17:30:00 CEST
Enefit Green
Korralise üldkoosoleku kutse

Enefit Green AS-i korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Enefit Green AS (edaspidi Selts) (registrikood 11184032, asukoht Lelle tn 22, 11318 Tallinn, Harju maakond, Eesti) juhatus kutsub Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku 14. mail 2024 algusega kell 13:00 (Eesti aja järgi) Fotografiska Tallinn (Telliskivi 60a-8, Tallinn).

Koosolekust on kavas korraldada ka veebiülekanne, vastav link ülekande jälgimiseks tehakse avalikult kättesaadavaks Seltsi veebilehel. Veebiülekande kaudu ei ole võimalik küsida küsimusi ega osaleda hääletamisel. Koosolek toimub eesti keeles, kohapeal tagatakse sünkroontõlge inglise keelde.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 07. mail 2024. a., Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas koosoleku päeval st. 14. mail 2024 kell 12.00 ja lõpeb kell 12.50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.


Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument ja esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles;

2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument ja väljavõte vastavast äriregistrist, kus juriidiline isik on registreeritud (ja millelt nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada); volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, siis peab väljavõte olema legaliseeritud või apostilliga kinnitatud, kui see on õigusaktidest tulenevalt nõutud, ning peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Kui välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgse esindaja esindusõigus ei nähtu äriregistri väljavõttelt, siis võib Selts registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed sisalduvad mõnes muus Seltsi poolt sobivaks hinnatud dokumendis.

Aktsionäril palume enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud volikirja või originaalvolikirja pdf-koopia (originaalvolikiri tuleb esitada koosolekul) e-posti aadressile investor@enefitgreen.ee või toimetades originaalvolikirja isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus kl 9.00-16.00 aadressile Lelle 22, 11318 Tallinn, hiljemalt 09.05.2024 kell 16.00. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Seltsi veebilehel aadressil enefitgreen.ee/investorile


Vastavalt Seltsi nõukogu 18.04.2024 otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud aktsionäridele järgmised:

1. Nõukogu esimehe pöördumine

2. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsuse projekt: Kinnitada Enefit Green AS 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

3. 2023.aasta juhatuse tasustamisaruande kinnitamine

Otsuse projekt: Kinnitada majandusaasta aruande lisana Enefit Green AS 2023. a juhatuse tasustamisaruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

4. Kasumi jaotamine

Enefit Greeni grupi jaotamata kasum kokku seisuga 31. detsember 2023 oli 223 718 tuhat eurot, sh 2023. aasta puhaskasum 55 793 tuhat eurot.

Otsuse projekt:

4.1 Jaotada Enefit Green AS-i 2023. majandusaasta puhaskasum summas 55 793 tuhat eurot järgmiselt:

4.1.1. Maksta dividendidena välja 27 749 tuhat eurot (0,105 eurot aktsia kohta).

4.1.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 2 736 tuhat eurot. Mitte teha eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

4.1.3. Kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 25 308 tuhat eurot.

4.2 Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 11.06.2024 Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 10.06.2024; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 18.06.2024.

5. Audiitori määramine

Otsuse projekt:

1.1   Nimetada 2024-2026 majandusaastateks Seltsi audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja vastutavateks audiitoriteks Lauri Past ja Toomas-Hendrik Parts.

1.2   Maksta audiitorile tasu vastavalt Enefit Green AS-i ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule hankes sätestatud tingimustel ning näha lepingus ette Enefit Green AS-le võimalus lepingu pikendamiseks majandusaastateks 2027 ja 2028.

6. Põhikirja muutmine

Otsuse projekt:

6.1 Muuta põhikirja punkti 4.1.14 (a) ja sõnastada see järgmiselt:

„(a) osaluse omandamine, võõrandamine või lõppemine teistes ühingutes või sellise osaluse omandamisest loobumine, seltsi poolt mistahes muus ühisettevõtjas või partnerluses või muus organisatsioonis osalemine v.a erialaliitudesse kuulumine;“

6.2 Kinnitada Enefit Green AS põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.

7. Muudatused nõukogu koosseisus

Otsuse projekt:

7.1 Kutsuda Enefit Green AS-i nõukogust tagasi Raine Pajo.

7.2 Valida Enefit Green AS-i nõukogu liikmeks Kristjan Kuhi, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat s.o kuni 14.05.2027.

7.3 Pikendada Enefit Green AS-i sõltumatute nõukogu liikmete Anne Sulling ja Erkki Raasuke volitusi arvates volituste lõppemisest järgmiseks 3-aastaseks perioodiks s.o kuni 21.10.2027.

7.4 Määrata alates 23.10.2024 Enefit Green AS  sõltumatutele nõukogu liikmetele makstava tasu suuruseks 1500 eurot kuus.

8. Nõukogu liikmete nimetamise põhimõtete kinnitamine

Otsuse projekt: Kinnitada nõukogu liikmete nimetamise põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Üldkoosoleku materjalidega (sh majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, nõukogu aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga), otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega on võimalik tutvuda Seltsi veebilehel enefitgreen.ee/investorile.

Äriseadustiku §-s 2941 sätestatud teave on avaldatud Seltsi veebilehel enefitgreen.ee/investorile.

Aktsionär saab esitada küsimusi päevakorras olevate teemade kohta, saates vastavad küsimused e-posti aadressil investor@enefitgreen.ee.

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib kahjustada aktsiaseltsi huve. Juhul, kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue koos otsuse eelnõu või põhjendusega on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 29.04.2024 e-posti aadressile investor@enefitgreen.ee või aadressil: Enefit Green AS, Lelle 22, 11318 Tallinn, Eesti.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 11.05.2024, esitades selle e-posti aadressile investor@enefitgreen.ee või aadressil: Enefit Green AS, Lelle 22, 11318 Tallinn, Eesti.

Kuna koosoleku päevakorras on otsus, mis on nõukogu kohta muudatuse tegemise aluseks, siis peab üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõstatud ja koosolekul osaleb ka notar.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Manused2024 Volikiri.docx
2024 Volituse tagasivotmise teade.docx