Paskelbta: 2021-03-31 15:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Valdyba patvirtino 2020 m. finansines ataskaitas ir siūlo mokėti 0,10 euro dividendų vienai akcijai už 2020 metus

 

2021 m. kovo 30 d. Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba nutarė:

  • Patvirtinti audituotos 2020 m. Bendrovės metinės konsoliduotosios ir atskirosios finansinės atskaitomybės projektą, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti 2020 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų projektą.

Audituoti 2020 m. „Telia Lietuva“ įmonių grupės veiklos rezultatai nesiskiria nuo 2021 m. sausio 29 d. paskelbtų 2020 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų: audituotos 2020 m. konsoliduotos „Telia Lietuva“ įmonių grupės pajamos sudarė 398 083 tūkst. eurų, o 2020 m. laikotarpio pelnas – 55 866 tūkst. eurų. 2020 m. EBITDA sudarė 134 915 tūkst. eurų.

  • Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2020 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinimui.
  • Patvirtinti 2020 metų pelno paskirstymo projektą ir pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pelną paskirstyti pagal patvirtintą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 145 652 tūkst. eurų skirti 58 261 tūkst. eurų 2020 m. dividendams mokėti, t. y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai, o 87 391 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Tomui Balžekui ir Mindaugui Glodui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2020 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.
  • Sušaukti eilinį visuotinį Telia Lietuva, AB akcininkų susirinkimą 2021 m. balandžio 27 d. 13.00 val. Vilniuje, Saltoniškių g. 7A, „Telia Lietuva“ buveinėje ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. 2020 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2020 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
3. 2020 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
4. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.
5. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
6. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
7. Dėl sprendimų vykdymo.

 

PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų, konsoliduoto metinio pranešimo ir nepriklausomo auditoriaus išvados už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus projektas.
- Telia Lietuva, AB įmonių grupės 2020 m. audituotų veiklos rezultatų pristatymas.

Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt

 

 

PriedaiTelia Lietuva AB_2020_Finansines_ataskaitos_ir_metinis_pranesimas.pdf
Telia Lietuva AB_2020_audituotu_rezultatu_pristatymas.pdf