English Lithuanian
Paskelbta: 2023-08-17 15:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl patvirtinto elektros ir gamtinių dujų investicijų grąžos lygio 2024 m.

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad 2023 m. rugpjūčio 17 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) patvirtino elektros ir gamtinių dujų sektorių atnaujintus duomenis investicijų grąžos normai (toliau – angl., weighted average cost of capital, WACC) nustatyti. Atitinkamai, nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiantys Grupės Tinklų ir Sprendimų klientams segmentų WACC sudarys:

Verslo segmentas
(veikla)
Įmonė WACC
2023 m.
WACC
2024 m.1
Pokytis Reguliuojamo turto bazė (RAB) 2023 m.2
Tinklai
(elektra)
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 4,17 % 5,09 % +0,92 p.p. 1 183 mln. Eur
Tinklai
(gamtinės dujos)
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 3,99 % 5,03 % +1,04 p.p. 254 mln. Eur
Sprendimai klientams UAB „Ignitis“ 3,09 % 4,36 % +1,27 p.p. 8 mln. Eur3

1 WACC apskaičiuotas vadovaujantis atnaujinta WACC nustatymo metodika (žr. žemiau), kurią numatyta taikyti nuo 2024 m. sausio 1 d.
2 2023 m. VERT patvirtintos atskirų įmonių RAB vertės pateikiamos iliustraciniais tikslais, siekiu atkreipti dėmesį į pokyčių proporcinį reikšmingumą.
3 Sprendimo klientams veikloje RAB sudaro apyvartinis kapitalas elektros energijos visuomeninio tiekimo poreikio tenkinimui.
Grupė primena, kad 2023 m. liepos 27 d. VERT patvirtino atnaujintą WACC nustatymo metodiką (toliau – Metodika). Žemiau pateikiamas buvusios ir atnaujintos Metodikos palyginimas ir įtaka nustatytam WACC.

 

Parametras
Elektra Gamtinės dujos Metodika
2023 m. 2024 m. 2023 m. 2024 m. Buvusi Atnaujinta
(1) Nerizikingų investicijų grąžos norma 1,42 % 2,86 % 2,32 % 2,86 % 1. Nustatoma 5 m. laikotarpiui.
2. Nustatymo principas: vidutinis Lietuvos vyriausybės obligacijų išleistų per paskutinius 10 metų pajamingumas, kurių grąžinimo terminas yra 9,5–10 metų.
1. Nustatoma kasmet.
2. Nustatymo principas: vidutinis Lietuvos vyriausybės obligacijų išleistų per paskutinius 12 mėnesių pajamingumas, kurių grąžinimo terminas yra ne trumpesnis nei 9,5–10 metų1.
(2) Nuosavo kapitalo rizikos premija 5,00 % 5,00 % 4,43 % 5,00 % Fiksuota 5,0 %. Fiksuota 5,0 %.
(3) Svertinė beta 0,779 0,769 0,720 0,761 1. Nustatoma 5 m. laikotarpiui.
2. Nustatymo principas:
2.1. nesvertinė beta nustatoma atsižvelgiant į vidutinę sektoriaus betą, pagal Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) ataskaitoje publikuojamus duomenis2.
2.2 svertinė beta nustatoma, pritaikant 50/50 skolos ir nuosavo kapitalo santykį bei 15 % įmonių pelno mokesčio tarifą.
1. Nustatoma kasmet.
2. Nustatymo principas:
2.1. nesvertinė beta nustatoma atsižvelgiant į vidutinę sektoriaus betą, pagal Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) ataskaitoje publikuojamus duomenis2.
2.2 svertinė beta nustatoma, pritaikant 50/50 skolos ir nuosavo kapitalo santykį bei 15 % įmonių pelno mokesčio tarifą.
(4) Įmonių pelno mokestis 15 % 15 % 15 % 15 % Lietuvos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas. Lietuvos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas.
Nuosavo kapitalo kaina (prieš mokesčius) 6,25 % 7,89 % 6,48 % 7,84 % - -
(5) Skolinto kapitalo kaina 2,09 % 2,30 % 2,32 % 2,21 % 1. Nustatoma kasmet.
2. Nustatymo principas: nustatoma pagal tai, kuri mažesnė, t. y. arba (1) faktinės ESO skolos palūkanos arba (2) Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis (toliau - LB vidurkis).
3. Papildomas skatinimas: jei faktinės ESO skolos palūkanos yra mažesnės nei LB vidurkis, taikomas papildomas skatinimas, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp atitinkamo sektoriaus vidutinės svertinės skolinto kapitalo kainos ir faktinės ESO skolinimosi kainos. Jei skirtumas yra teigiamas, jis pridedamas prie ESO skolos palūkanų kaip skatinimas, jei neigiamas - skatinimas netaikomas.
1. Nustatoma kasmet.
2. Nustatymo principas: nustatoma pagal tai, kuri mažesnė, t. y. arba (1) faktinės ESO skolos palūkanos arba (2) Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis (toliau - LB vidurkis).
3. Papildomas skatinimas: jei faktinės ESO skolos palūkanos yra mažesnės nei LB vidurkis, taikomas papildomas skatinimas, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp atitinkamo sektoriaus vidutinės svertinės skolinto kapitalo kainos3 ir faktinės ESO skolinimosi kainos. Jei skirtumas yra teigiamas, jis pridedamas prie ESO skolos palūkanų kaip skatinimas, jei neigiamas - skatinimas netaikomas.
Skolinto kapitalo kaina (prieš mokesčius) 2,09 % 2,30 % 2,32 % 2,21 % - -
(6) D/(D+E) 50 % 50 % 60 % 50 % Fiksuota 50 %. Fiksuota 50 %.
WACC (prieš mokesčius) 4,17 % 5,09 % 3,99 % 5,03 % - -

1 Jei per pastaruosius 12 mėnesių (iki einamųjų metų liepos 1 d.) tokio termino aukcionų nebuvo, naudojamos artimiausios mažesnės trukmės obligacijos.
2 CEER ataskaitos pasiekiamos čia (nuoroda anglų k.).
3 Skaičiuojant atitinkamo sektoriaus skolinto kapitalo kainą nėra įskaičiuojamos tarptautinių finansų institucijų, kurių narė yra Lietuva ir kurių sąrašas yra skelbiamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinklalapyje (pvz., Europos investicijų banko, Tarptautinio valiutos fondo, Šiaurės investicijų banko ir kt.), suteiktos paskolos.    

Grupė primena, kad priimtus Metodikos pakeitimus vertina teigiamai, nes jie suteikia galimybę reaguoti į realią makroekonominę situaciją bei pokyčius finansų rinkose. Taip pat sprendimas turės teigiamos įtakos ESO valdant piniginius srautus ir tuo pačiu užtikrins savalaikį planuotų investicijų įgyvendinimą bei padės išlaikyti tvarų Grupės skolinimosi lygį.

Šiame pranešime pateikta informacija neturi įtakos 2023 m. Grupės koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) prognozei.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ korporatyvinės komunikacijos vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076