English Estonian
Avaldatud: 2008-11-11 17:41:06 CET
Nordecon
Kvartaliaruanne
2008 III KVARTALI JA 9 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)
TEGEVUSARUANNE

AS Eesti Ehitus kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on
keskendunud hoonete ja   
rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja
peatöövõtule. Geograafiliselt    
tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis,
Lätis, Leedus ja Ukrainas. Eestis on  
täiendavateks tegevusvaldkondadeks
teedeehituse ja -hoolduse ning        
keskkonnaehituse ja betoonitööde
otsetöövõtt. Kontserni emaettevõte on AS Eesti 
Ehitus, mis on registreeritud
ja asub Tallinnas, Eestis. Alates 18.05.2006 on  
emaettevõtte aktsiad
noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.    

Missioon    
                               
Olla oma
klientidele parim partner hoonete ja rajatiste projekteerimisel ja  

ehitamisel, aidates neil seeläbi oma vara väärtust kasvatada.        
 
Tagada kontserni töötajate motivatsioon, selged arenguvõimalused ja moderne
  
töökeskkond ning suurendada seeläbi ettevõtte väärtust.         
   

Visioon                               
     
Kasvada ehituskontserniks, mis suudab alati pakkuda pisut enam kui
klient oodata
oskab.                             
        

Jagatud väärtused 
                    
           
Kvaliteet                        
            
Oleme professionaalsed ehitajad - rakendame
läbimõeldult asjakohaseid töövõtteid
ja tehnoloogiaid ning järgime tunnustatud
kvaliteedistandardeid. Pakume     
klientidele madalate kogukuludega
terviklahendusi. Hoolime ümbritsevast     
keskkonnast ja tegutseme
säästlikult. Väärtustame oma töötajaid, tagades neile 
modernse, loovusele
innustava töökeskkonna ning ettevõtlikkust soosiva     

motivatsioonisüsteemi.
                           
  
Usaldusväärsus                              
   
Pidades kinni antud lubadustest ja kokkulepetest, oleme oma klientidele
    
usaldusväärseks partneriks. Tegutseme avatult ja läbipaistvalt.
Seisame     
ehitusala heade tavade järgimise eest. Me ei võta riske
klientide arvel.
    
Innovatiivsus                   
              
Oleme inseneridena uuendusmeelsed ja loovusele
orienteeritud. Kasutame     
optimaalselt infotehnoloogia poolt
pakutavaid võimalusi. Arendame oma töötajaid 
läbi järjepideva koolituse ja
tasakaalustatud karjäärivõimaluste.        


AS Eesti Ehitus
kontserni struktuur ja tegevusalad seisuga 30.09.2008 
     
2008 III
kvartali lõpu seisuga auditeerimata majandustulemused on       

konsolideeritud emaettevõtte ja järgmiste konsolideerimisgruppi kuuluvate  
 
ettevõtete raamatupidamisaruannete põhjal:                 
  
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
AS Eesti Ehitus otsene ja kaudne osalus kontserni ettevõtetes |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ettevõte      | Asukohamaa | 30.09.2008 |  30.09.2007 |  31.12.2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Linnaehitus   | Eesti    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS ASPI      | Eesti    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Järva Teed   | Eesti    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Hiiu Teed    | Eesti    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Estcon OY     | Soome    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ EE Ressursid  | Eesti    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
UAB Eurocon LT   | Leedu    |    70,0% |    100,0% |    70,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Kaurits     | Eesti    |    66,0% |    52,0% |    52,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Infra Ehitus OÜ  | Eesti    |    66,0% |    52,0% |    52,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Eurocon     | Eesti    |    63,0% |    64,0% |    64,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eurocon Ukraine  | Ukraina   |    63,0% |    61,4% |    61,4%
|
| TOV        |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Eurocon West  | Ukraina   |    63,0% |    61,4% |    61,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Instar Property OÜ | Eesti    |    63,0% |      0% |      0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Instar     | Ukraina   |    63,0% |      0% |      0%
|
| Property      |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Bukovina    | Ukraina   |    62,4% |    60,8% |    60,8%
|
| Developments    |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
SIA Abagars    | Läti    |    56,0% |    34,3% |    34,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
SIA Vides Tikli  | Läti    |    56,0% |    34,3% |    34,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV MP Ukraine   | Ukraina   |    52,6% |       |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Mapri Projekt  | Eesti    |    52,0% |    52,0% |    52,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Eston Ehitus  | Eesti    |    52,0% |     0,0% |    52,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ DSN       | Eesti    |    43,6% |    34,3% |    34,3%
|
| Ehitusmasinad   |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV V.I. Center 	  | Ukraina   |    32,8% |    32,0% |    
32,0%
|
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
TOV EA Reng Proekt | Ukraina   |    32,1% |    31,3% |    31,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Technopolis-2 | Ukraina   |    31,5% |    30,7% |    30,7%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
P/S BKT      | Läti    |    28,0% |    17,2% |    17,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Kastani     | Eesti    |    26,0% |    26,0% |    26,0%
|
| Kinnisvara     |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Sepavara    | Eesti    |    26,0% |      0% |    26,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Kalda Kodu   | Eesti    |    22,9% |      0% |    22,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Passage    | Ukraina   |    17,0% |    55,3% |    17,8%
|
| Theatre      |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Crislivnica   | Eesti    |    17,7% |      0% |    17,7%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS E-Trading    | Eesti    |    6,2% |      0% |     6,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV European House | Ukraina   |     0% |      0% |     6,1%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Baltik     | Ukraina   |     0% |    30,7% |    30,7%
|
| Development    |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Kontserni
ettevõtete tegevusalad 
                       
Eesti
Ehitus kontserni tütarettevõtted Eestis osutavad ehitusteenuseid kõikides

kontserni ärisegmentides. Emaettevõte AS Eesti Ehitus, AS Linnaehitus ja AS 
 
Eston Ehitus tegelevad peamiselt ehituse peatöövõtuga ja
projektijuhtimisega. AS
ASPI koos oma tütarettevõtetega ehitab
keskkonnarajatisi ja teid ning teostab  
teehooldust. AS ASPI kontserni
kuuluvad lisaks ettevõtted, kes tegelevad    
ehitusmasinate renditeenuste
osutamisega (Kaurits OÜ ja DSN Ehitusmasinad). OÜ 
Mapri Projekt teenib
olulise osa oma müügitulust betoonitööde teostamisest.   

Eesti Ehitus
kontserni tütarettevõtted Ukrainas on keskendunud tegevusele    
hoonete
segmendis. Olulised tütarettevõtted Eurocon Ukraine TOV ja TOV Eurocon 
West
on tegevad peamiselt ärihoonete ning tööstus- ja laohoonete ehitamisega. 

TOV EA Reng Proekt on projekteerimisteenuseid osutav ettevõte. Muud Ukrainas 
 
asuvad tütarettevõtted on seotud peamiselt erinevate kinnisvara- ja    
  
ehitusprojektide arendamisega Kiievis ja Lvovis.
            
    
Lätis registreeritud ja tegutsev tütarettevõte Abagars SIA koos oma 
     
tütarettevõtetega on keskendunud peamiselt rajatiste segmendis
muude      
infrastruktuuri (teedealused torustikud jms.) projektide
teostamisele.     
Leedu tütarettevõte Eurocon LT UAB põhitegevus toimub
hoonete segmendis ning  
ettevõte keskendub peamiselt äri- ja elamuhoonete
ehitamisele.         


Muudatused Kontserni struktuuris 2008.
aasta 9 kuu seisuga
           
Osaluste omandamine ja
tütarettevõtete asutamine                
05. veebruaril 2008
omandas OÜ Eurocon 4%lise osaluse Eurocon Ukraine TOVs ja  
sai seega
nimetatud ettevõtte ainuomanikuks.                  

12.
veebruaril 2008. aastal omandas AS Eesti Ehitus OÜ Eurocon         

vähemusaktsionärilt 2,5% tema osalusest ning tehingujärgselt on AS Eesti
Ehituse
osalus OÜs Eurocon 66,5%.                       
     

18. veebruaril 2008 asutas AS Eesti Ehitus tütarettevõtja OÜ
Eurocon uue    
äriühingu Instar Property OÜ (osalus 100%). Instar
Property OÜ osakapital    
asutamisel on 40 000 krooni (ligikaudu 2 557
eurot). Instar Property OÜ    
tegutseb peamiselt valdusäriühinguna,
millesse kavatsetakse kontsernisiseste  
ümberkorralduste käigus koondada
otsesed ja kaudsed osalused Ukrainas      
teostatavates
kinnisvaraarendusprojektides.                   

02. mail
2008 omandas AS Eesti Ehitus 100%line tütarettevõtja AS ASPI 56%lise 

osaluse oma tütarettevõtjalt OÜ Kaurits Läti Vabariigis tegutsevas ettevõttes
 
SIA Abagars. Peale tehingut omab AS ASPI otseosalust SIAs Abagars 56%.   
  

19. mail 2008 suurendas AS ASPI (AS Eesti Ehitus 100%line
tütarettevõte) oma  
osalust OÜs Kaurits 14% võrra. Peale tehingut omab AS
ASPI OÜs Kaurits osalust 
66%.                        
              

08. septembril 2008 asutasid Mapri Projekt OÜ
(AS Eesti Ehitus 52%line     
tütarettevõte) ja Eurocon Ukraine TOV (AS
Eesti Ehitus 63%lise tütarettevõtte  
Eurocon OÜ 100%line tütarettevõte)
Ukrainas asuva ettevõtte TOV MP Ukraine.   
Osalused ettevõttes jagunevad
Mapri Projekt OÜ ja Eurocon Ukraine TOV vahel   
vastavalt 95% ja 5%. 
  
                           
Osaluste võõrandamine 
                            
04. aprillil 2008
võõrandas AS Eesti Ehitus osakapitali suurendamise teel    
Ukraina
residendile 4%lise osaluse ettevõttes Eurocon OÜ. 
           
10.
aprillil 2008 võõrandas AS Eesti Ehitus tütarettevõtja Eurocon Ukraine TOV 

33%lise osaluse Ukraina äriühingus TOV Passage Theatre. 
          
  
14. aprillil 2008 võõrandas AS Eesti Ehitus tütarettevõtja Eurocon
Ukraine TOV 
50%lise osaluse Ukraina äriühingus TOV Baltic Development.
  
         
Juunis sõlmis AS Eesti Ehitus tütarettevõtja Eurocon Ukraine
TOV aktsiate    
müügilepingu, mille kohaselt ta müüb oma kogu 10% suuruse
finantsinvesteeringu 
Ukraina äriühingus TOV European House. 30.09.2008
seisuga on müügilepingu kõik 
tingimused täidetud ning AS Eesti Ehitus ei oma
osalust ettevõttes TOV European 
House.
                   
                  
Juunis müüs AS Eesti Ehitus
tütarettevõtja Eurocon Ukraine TOV varem müügiootel 
põhivarana kajastatud 30%
osaluse Ukraina äriühingus TOV Passage Theatre.    
Tehingujärgselt on
Eurocon Ukraine TOV osalus TOVs Passage Theatre 27%.     

Septembris
sõlmis OÜ Eurocon ettevõtte osa ostu-müügi lepingu, millega     

võõrandati 8%line osa Ukraina kinnisvaraarenduse ettevõttes TOV V.I. Center. 
 
Tehingujärgselt on OÜ Eurocon osalus ettevõttes TOV V.I. Center 28%.    
  


Majandustulemuste kokkuvõte 2008. aasta 9 kuu seisuga        
     

Kontserni kasumlikkus                      
       
2008. aasta 9 kuu seisuga moodustas AS Eesti Ehitus kontserni
brutokasum 312,0 
miljonit krooni (19,9 miljonit eurot), mis on võrreldes
eelmise aastaga     
vähenenud 10,1%, millal brutokasumi suuruseks kujunes
346,9 miljonit krooni   
(22,2 miljonit eurot).               
              

Kontserni puhaskasum 2008. aasta 9 kuu seisuga
oli 183,5 miljonit krooni (11,7 
miljonit eurot). Võrreldes aastataguse
perioodi 208,8 miljoni krooniga (13,3  
miljonit eurot) on puhaskasum
vähenenud 12,1%. Puhaskasumi vähenemisele avaldas 
olulist mõju kontserni
poolt eelmiste majandusaastate tulemuste põhjal     
väljamakstud
rekordiliste dividendide tulumaksukulu kuna maksustamiseelne kasum 
võrreldes
eelmise aastaga oli sisuliselt samal tasemel, ligikaudu 227 miljonit 
krooni
(14,5 miljonit eurot) (30.09.2007: 226,3 miljonit krooni/14,5 miljonit 

eurot).                                   
 

Oodatult on kontserni rentaablusnäitajatele mõju avaldanud ehitusturul
tihenenud
konkurentsitingimused ja majanduskasvu ning koos sellega ehitusturu
kasvu    
seiskumine Eestis. Kontserni juhtkonna poolt jälgitavates
olulistes       
rentaablusnäitajates on vähenemine toimunud eelkõige
nimetatud põhjustel. 2008. 
aasta 9 kuu seisuga kujunes brutokasumi määraks
müügitulus 10,7% kui võrreldaval
perioodil moodustas brutokasum müügitulust
13,0%. Siiski püsib brutokasumi   
marginaal piirides, mis on Kontserni
juhtkonna hinnangul tegevusharu kontekstis 
hetkeolukorda vaadates hea
tulemus. Marginaalide langemise tendentsi on eelpool 
viidatud sündmustele (sh
tulumaksukulu) viidates oodatult näha ka äri- ja    
puhaskasumi
rentaablusnäitajates, mis olid 2008. aasta 9 kuu seisuga vastavalt 
6,1% ja
6,3% (30.09.2007: 8,7% ja 7,9%).                    


Kontsernis on astutud samme üldhalduskulude ohjamise osas ning vaatamata  
  
Kontserni ettevõtete arvu suurenemisele ja kiirenenud inflatsioonile ei
ole   
Kontserni üldhalduskulude osas toimunud olulist kasvu. Üldhalduskulud
     
moodustavad 2008. aasta 9 kuu seisuga müügitulust 4,7% (30.09.2007:
4,4%), mis 
Kontserni juhtkonna hinnangul annab tunnistust tegevusharu
konteksti silmas   
pidades suhteliselt efektiivsest kulude juhtimisest.
Kontserni juhtkonna eesmärk
on säilitada sarnastes suurusjärkudes
üldhalduskulude taset müügitulu suhtes ka 
järgmistes perioodides.      
                      


Kontserni rahavood      
                         

Kontserni äritegevuse
rahavoog 2008. aasta 9 kuu seisuga oli positiivne 142,5  
miljonit krooni
(9,1 miljonit eurot). Võrreldaval perioodil oli vastav rahavoog 
28,7 miljonit
krooni (1,8 miljonit eurot). Positiivse rahavoo suurenemiseni on 
viinud
eelkõige laekumiste suurenemine ostjatelt, sh lõpetatud ehitusprojektide

lepinguliste maksete laekumine.
                      
  
Võrreldes eelmise aasta positiivse investeerimistegevuse rahavooga
(30.09.2007: 
+8,9 miljonit krooni / +0,6 miljonit eurot) on Kontserni
investeerimistegevusega
seotud väljaminekud aruandeperioodil märgatavalt
suurenenud ning 30.09.2008   
seisuga oli investeerimistegevuse rahavoog
negatiivne 158,6 miljonit krooni   
(10,1 miljonit eurot). Olulise osa
väljaminekutest moodustavad tütarettevõtete 
soetamisega seotud väljaminekud
206,9 miljonit krooni (13,2 miljonit eurot), mis
tasuti osaliselt ka eelmistel
perioodidel toimunud äriühenduste eest (AS Eston 
Ehitus soetamine 2007.
aastal). Raha sissetulek investeerimistegevusest on   
seotud peamiselt
eelmistel perioodidel antud laenude tagasimaksetega ning   

sidusettevõtete müügiga.
                          
  
Finantseerimistegevuse rahavoog oli negatiivne 35,8 miljonit krooni (2,3 
   
miljonit eurot). Võrreldaval perioodil oli vastav näitaja negatiivne
37,9    
miljoni krooniga (2,4 miljoni euroga). Finantseerimistegevuse
käigus saadud ja 
tagasimakstud laenude koondsumma oli 30.09.2008 seisuga
positiivne 140,0    
miljonit krooni (8,9 miljonit eurot) kui võrreldaval
perioodil oli see     
positiivne 69,1 miljonit krooni (4,4 miljonit
eurot). Suurimad ühekordsed    
väljaminekud seoses
finantseerimistegevusega on seotud dividendimaksetega, mis 
võrreldes eelmise
aastaga suurenesid 2 korda ning moodustasid 104,1 miljonit  
krooni (6,7
miljonit eurot).
                          

Kontserni rahajäägi muutus oli 2008. aasta 9 kuu seisuga negatiivne 52
miljonit 
krooni (3,3 miljonit eurot). Võrreldaval perioodil oli Kontserni
raha sisse- ja 
väljaminekute kokkuvõtlik mõju nullilähedane, millal Kontserni
vabade rahaliste 
vahendite muutus oli negatiivne 0,3 miljonit krooni (0,02
miljonit eurot).   
Seisuga 30.09.2008 oli Kontsernil vabu rahalisi
vahendeid 184,1 miljonit krooni 
(11,8 miljonit eurot) (30.09.2007: 155
miljonit krooni / 9,9 miljonit eurot).  


Olulisemad suhtarvud ja näitajad
                       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Suhtarv / näitaja        | 9k 2008 | 9k 2007 |  9k 2006 |   2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaalutud keskmine aktsiate arv, | 30 756 |  30 756 |  30 756 |  30 756
|
| tk               |   728 |   728 |    728 |   
728
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), |  5,06 |   6,38 |   3,72 |   8,70
|
| krooni             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), |  0,32 |   0,41 |   0,24 |   0,56
|
| eurot              |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Müügitulu kasv         |  9,9% |  50,7% |   39,7% |   49,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskmine töötajate arv     |  1 267 |  1 113 |    882 |   1 103
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta, tuhat |  2 306 |  2 389 |   2 001 |   3 402
|
| krooni             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta, tuhat |   147 |   153 |    128 |    217
|
| eurot              |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööjõukulude määr müügitulust, |  12,4% |  11,2% |   9,7% |   12,3%
|
| %                |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulude määr      |  4,7% |   4,4% |   4,2% |   4,7%
|
| müügitulust, %         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
EBITDA, tuhat krooni      | 234 230 | 277 622 |  165 432 |  370 575
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA, tuhat eurot       | 14 970 |  17 743 |  10 573 |  23 684
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA määr müügitulust, %   |  8,0% |  10,4% |   9,4% |   9,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasumi määr müügitulust, % |  10,7% |  13,0% |   10,9% |   13,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr müügitulust, %  |  6,1% |   8,7% |   8,1% |   8,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr ilma varamüügi  |  6,0% |   8,4% |   6,6% |   7,8%
|
| kasumita, %           |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasumi määr müügitulust, % |  6,3% |   7,9% |   6,6% |   7,7%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Investeeritud kapitali tootlus, |  18,9% |  26,3% |   24,2% |   32,7%
|
| %                |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vara tootlus, %         |  7,7% |  13,4% |   12,0% |   17,1%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali tootlus, %     |  21,7% |  35,8% |   37,5% |   44,1%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali osakaal, %     |  35,5% |  32,6% |   29,1% |   36,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantsvõimendus        |  28,7% |  23,2% |   16,2% |   13,5%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajaliste kohustuste     |  1,42 |   1,38 |   1,27 |   1,30
|
| kattekordaja          |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                | 30.09.2 | 30.09.20 | 30.09.200 | 31.12.200
|
|                 |   008 |    07 |     6 |    
7
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Ehituslepingute teostamata   3 042 654 |3 161 956 | 2 200 663 | 2 526 652
|
| tööde mahud, tuhat krooni    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata   | 194 461 | 202 086 |  140 648 |  161 482
|
| tööde mahud, tuhat eurot    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
kaalutud keskmiseks aktsiate arvuks on võrreldavuse tagamiseks loetud
aktsiate
arv pärast fondiemissioone                      
     
   


--------------------------------------------------------------------------
   ------
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) =   | Puhaskasumi määr müügitulust =    
|
| Emaettevõtte aktsionäride osa    | Aruandeperioodi puhaskasum /    
 |
| puhaskasumist/Kaalutud keskmine   | Müügitulu            
  |
| aktsiate arv             | Investeeritud kapitali tootlus
=   |
| Müügitulu töötaja kohta = Müügitulu | (Kasum enne tulumaksustamist
+    |
| / Keskmine töötajate arv       | intressikulud) / Perioodi
keskmine  |
| Tööjõukulude määr müügitulust =   | (intressi kandvad
kohustused +    |
| Tööjõukulud / Müügitulu       | omakapital)  
           |
| Üldhalduskulude osakaal müügitulust | Vara tootlus
= Ärikasum / Perioodi  |
| = Üldhalduskulud / müügitulu     | keskmine
vara kokku          |
| EBITDA = Ärikasum + Kulum      |
Omakapitali tootlus = Aruandeperioodi |
| EBITDA määr müügitulust = EBITDA / 
| puhaskasum / Perioodi keskmine    |
| Müügitulu             
 | omakapital kokku           |
| Brutokasumi määr müügitulust = 
  | Omakapitali osakaal = Omakapital   |
| Brutokasum / Müügitulu    
   | kokku / Kohustused ja omakapital   |
| Ärikasumi määr müügitulust =
    | kokku                 |
| Ärikasum / Müügitulu   
     | Finantsvõimendus = (Intressikandvad  |
| Ärikasumi määr ilma
varamüügi    | kohustused - raha ja raha       |
| kasumita =
(Ärikasum - põhivara   | ekvivalendid) / (Intressikandvad   |
|
müügikasum - kinnisvara müügikasum) | kohustused + omakapital)       
|
| / Müügitulu             | Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja |
|                   | = Käibevara kokku /
Lühiajalised   |
|                   | kohustused kokku 
          
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Müügitulu
jaotus geograafiliste segmentide lõikes               
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
           |  9k 2008 |   9k 2007 |   9k 2006 |     2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eesti        |   80,1% |    88,1% |    92,4% |    87,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ukraina       |   13,4% |    11,9% |    7,6% |    11,6%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Leedu        |    2,4% |     0% |     0% |     0,5%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Läti         |    4,1% |     0% |     0% |      0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Kontsern
on 2008. aasta 9 kuu seisuga varasemaga võrreldes suurendanud oma   

tegevust Ukrainas, Lätis ja Leedus. Kontserni Eesti väliselt teenitud
müügitulu 
moodustas 2008. aasta 9 kuu seisuga 20% kogu müügitulust kui see
sama perioodil 
aasta tagasi ning eelmisel majandusaastal oli 12%. Müügitulu
hajutamine     
erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud
Kontserni juhtkonna poolt  
valitud strateegia, mille abil hajutatakse
riske, mis tulenevad liigsest    
kontsentreeritusest ühele turule.    
                    


2008. aasta 9 kuu seisuga
tegevusvaldkondade lõikes 
              
Eesti Ehitus kontsern
on keskendunud hoonete ja rajatiste ehituse        
projektijuhtimisele
ja peatöövõtule ning tegutseb muuhulgas teedeehituse,    
-hoolduse,
keskkonnaehituse, betoonitööde ja kinnisvaraarenduse vallas.    

Kontserni müügitulu 2008. aasta 9 kuu seisuga oli 2 921,7 miljonit krooni
(186,7
miljonit eurot). Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli
2 659,4  
miljonit krooni (170 miljonit eurot), on müügitulu kasvanud 10%.
Müügitulu   
kasvule absoluutnumbrites on mõju avaldanud konsolideeritavate
ettevõtete    
lisandumine. 
                      
           
Kontserni üheks eesmärgiks on hoida erinevate segmentide
esindatust       
tasakaalustatuna, kuna see võimaldab hajutada riske ja
tagada paremad võimalused
ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus
mõnda ärisegmenti on tabanud
tegevusmahtude langus. Ettevõtte fookusest ja
strateegiast lähtuvalt hoitakse  
elamuarendusprojektide osakaalu suhteliselt
madalal müügitulust (ületades mitte 
rohkem kui 20%).   
         
                    
2008. aasta 9 kuu seisuga moodustas
hoonete ja rajatiste segmendi tulu     
ehituslepingutest vastavalt
1 840,4 ja 1 037,4 miljonit krooni (117,6 ja 66,3  
miljonit eurot). 2007
vastavad näitajad olid 1 361,6 ja 1 271,9 miljonit krooni 
(87,0 ja 81,3
miljonit eurot). Müügitulu langus rajatiste segmendis võrreldes  
eelmise
aastaga tuleneb peamiselt suurprojektide teostamise ajastusega seotud 

asjaoludest keskkonna- ja sadamaehituses. 
                 
  
Müügitulu jaotus põhisegmentides on Kontserni juhtkonnale ootuspärane
ning aasta
lõpuks on oodata segmentidevaheliste osakaalude erisuste
tasandumist. Rajatiste 
ärisegmendi osakaalu kasvule viitab ka Kontserni
ehituslepingute teostamata   
tööde maht, kus 30.09.2008 seisuga ületavad
rajatiste segmendiga seotud lepingud
hoonete omad (vt tegevusaruande peatükk
„Ehituslepingute teostamata tööde mahud 
ja 2008 sõlmitud olulisemad
ehituslepingud).  
                 
Hoonete segmendis on
müügitulu jaotus püsinud eelmiste perioodidega sarnastes  
vahemikes, kus
ärihoonete osakaal moodustab üle 50% kogu segmendi müügitulust. 
Võrreldes
aastataguse olukorraga on oodatult turuolukorrast tingituna vähenenud

korterelamute ehitamisest saadud tulu. Rajatiste segmendis on võrreldes
eelmise 
perioodiga suurenenud teedeehituse- ja hoolduse osakaal segmendi
müügitulus.  

Kasv teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendis on tingitud nii
teedeehituse    
mahtude kasvust absoluutnumbrites kui ka eelmisel aastal
samal perioodil kestnud
sadama- ja keskkonnaehituse suurprojektide
lõpetamisest käesolevaks ajaks.   
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
Müügitulu jaotus     |     |     |      |       | 
|
| segmenditi        |     |     |      |       |
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärisegmendid       | 9k 2008 | 9k 2007 | 9k 2006  |   2007   | 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Hooned          |  64%  |  52%  |  56%   |   53%   | 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rajatised        |  36%  |  48%  |  44%   |   47%   | 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu jaotus hoonete | 9k 2008 | 9k 2007  |  9k 2006  |   2007  
|
| segmendis        |     |      |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärihooned        |  59%  |  58%   |   44%   |   61%   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööstus- ja laohooned  |  16%  |   9%   |   24%   |   11%   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ühiskondlikud hooned   |  14%  |  19%   |   19%   |   16%   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Korterelamud       |  11%  |  14%   |   13%   |   12%   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---

-------------------------------------------------------------------------
   -------
|
Müügitulu jaotus rajatiste  |  9k 2008 | 9k 2007 | 9k 2006* |  2007  
|
| segmendis          |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Teedeehitus ja -hooldus   |  52%  |  37%  |   -   |  41%  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sadamaehitus         |  19%  |  39%  |   -   |  33%  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud rajatised        |  23%  |  12%  |   -   |  13%  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskkonnaehitus       |  6%   |  12%  |   -   |  13%  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*Rajatiste
segmendis ei olnud 2006. aastal detailset jaotust          Ehituslepingute teostamata tööde mahud ja 2008 sõlmitud
olulisemad
ehituslepingud 
                         
        
Ehituslepingute teostamata tööde mahud            
        
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
                | 30.09.2 | 30.09.20 | 30.09.200 | 31.12.200
|
|                 |   008 |    07 |     6 |    
7
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata   3 042 654 |3 161 956 | 2 200 663 | 2 526 652
|
| tööde mahud, tuhat krooni    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata   | 194 461 | 202 086 |  140 648 |  161 482
|
| tööde mahud, tuhat eurot    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Kontserni
ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht    
seisuga
30.09.2008 oli 3 043 miljonit krooni (194 miljonit eurot), mis on 4%  
vähem
võrreldes aastataguse 3 162 miljoni krooniga (202 miljonit eurot).
   

Kontserni ehituslepingute teostamata tööde mahud on kasvanud rajatiste
segmendi 
osas alates 2008 I kvartalist võrreldes eelmiste perioodide seisuga.
Rajatiste 
segmendi ehituslepingute teostamata tööde mahud moodustavad
30.09.2008 seisuga 
52% koguportfellist (30.09.2007: rajatiste osakaal 19%).
See viitab ehitusturul 
hetkel valitsevale trendile, kus hoonete segmendis on
ehitusmahtude vähenemine 
olnud märgatavalt kiirem kui rajatiste segmendi
osas nende lisandumine.     
Ehituslepingute teostamata tööde mahtudele on
märkimisväärset mõju avaldanud  
ehitushindade langus võrreldava perioodi
suhtes.
                
                  
       
2008 . aasta 9 kuu seisuga sõlmitud olulisemad ehituslepingud  
       
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
Ehituslepingu lühikirjeldus   | Maksumus    | Riik    | Planeeritud
|
|                 | (tuh      |      | valmimine
 |
|                 | EEK/tuhEUR)   |      |    
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Riigimaantee 92 Rõhu-Puhja   | 92 336 / 5 901 | Eesti   | august 2009
|
| lõigu taastusremont       |         |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Paldiski Lõunasadama kai nr. 8 | 316 363 / 20  | Eesti   | mai 2009  
|
| ja 9 ehitamine         | 219       |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Teaduskeskus AHHAA hoone    | 179 100 / 11  | Eesti   | august 2010
|
| projekteerimine         | 447       |      |     
 |
| ja ehitamine          |         |      |    
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tarmeko KV sisustuskaubamaja  | 63 000 / 4 026 | Eesti   | oktoober  
|
| Tartus             |         |      | 2008   
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Väike-Paala ärihoone Tallinnas | 101 500 / 6 487 | Eesti   | mai 2009  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tallinn-Tartu maantee Mäo    | 402 881 / 25  | Eesti   | august 2010
|
| möödasõidu projekteerimine ja  | 749       |      |     
 |
| ehitamine            |         |      |    
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sempeterise linnaosa vee- ja  | 194 242 / 12  | Läti    | detsember 
|
| kanalisatsioonivõrgustiku    | 414       |      | 2009   
 |
| laiendamistööd Riias      |         |      |    
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tartu Lõunakeskuse       | 284 270 / 18  | Eesti   | september 
|
| laiendamistööd         | 168       |      | 2009   
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vabaaja- ja kaubanduskeskuse  | 112 398 / 7 184 | Ukraina  | mai 2009  
|
| ehitustööd Darnitski rajoonis  |         |      |     
 |
| Kiievis             |         |      |    
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Koidula Raudteepiirijaama    | 279 760 /    | Eesti   | detsember 
|
| esimene ehitushange (Eesti   | 17 880     |      | 2010   
 |
| Ehitus ja Teede REV-2      |         |      |    
  |
| ühishange)           |         |      |   
   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Virtsu sadama 8. kai ehitamine | 79 000 / 5 049 | Eesti   | oktoober  
|
|                 |         |      | 2009   
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----


Töötajad
ja tööjõukulud                            


2008. aasta 9 kuu seisuga töötas kontserni tütarettevõtetes kokku
keskmiselt 1 
267 inimest, kellest üle 500 omab insenertehnilist haridust.
Viimastel aastatel 
on insenertehnilise personali osakaal kasvanud seoses
kontserni tegevusmahtude 
suurenemisega. Võrreldes eelmise aastaga on
töötajate arv samas perioodis    
suurenenud pea 200 töötaja võrra, mis on
tingitud peamiselt Eston Ehitus AS ja 
Läti ettevõtte Abagars SIA saamisega
tütarettevõteteks.             

Töötajate arv kontserni
tütarettevõtetes:                   
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
  Periood   |    ITP     |   Töölised   |  Keskmine kokku 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
  9k 2008   |    525     |    742    |    1 267    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
  9k 2007   |    413     |    675    |    1 088    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
  9k 2006   |    317     |    540    |    857    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
   2007    |    425     |    678    |    1 103    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Kontserni
2008. aasta 9 kuu seisuga moodustasid tööjõukulud koos kõikide    

maksudega 363,7 miljonit krooni (23,2 miljonit eurot), mida on 22% rohkem kui
 
2007 võrreldavas perioodis, millal tööjõukulud olid kokku 297,2 miljonit
krooni 
(19 miljonit eurot). Tööjõukulude kasv on tingitud peamiselt uute
ettevõtete  
lisandumisega võrreldava perioodi suhtes, aga ka tulenevalt
Kontserni töö    
tasustamise (sh tulemustasude määramine) üldistest
põhimõtetest. Samas on    
kontserni tööjõukulude kasv suhestatuna
müügitulusse olnud tagasihoidlik. 2008. 
aasta 9 kuu seisuga olid tööjõukulud
12,4% müügitulust, mis on 1,2       
protsendipunkti enam võrreldes
aastatagusega.
                  
2008. aasta 9 kuu seisuga
on AS-i Eesti Ehitus kontserni nõukogu liikmetele   
arvestatud tasusid 1
084 tuhat krooni (69 tuhat eurot). AS-i Eesti Ehitus    
juhatuse
liikmetele on arvestatud tasusid 13 550 tuhat krooni (866 tuhat eurot).
2007
III kvartali seisuga oli nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestatud tasusid

vastavalt 810 tuhat krooni (52 tuhat eurot) ja 7 722 tuhat krooni (494 tuhat 
 
eurot).                                  
  


Aktsia ja aktsionärid                        
     
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
ISIN                   | EE3100039496           
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Väärtpaberi lühinimi           | EEH1T               
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nominaal                 | 10,00 EEK/0,64EUR        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emiteeritud väärtpabereid        | 30 756 728            
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Noteeritud väärtpabereid         | 30 756 728            
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Noteerimise kuupäev           | 18.05.2006            
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Aktsionäride
struktuur                             
AS Eesti
Ehitus suurimad aktsionärid 30.09.2008 seisuga:            
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Aktsionär                 |  Aktsiate arv |   Osalus (%)
|
|                      |      (tk) |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Nordecon                |   18 807 464 |     61,15%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
ING Luxembourg S.A.            |   1 111 853 |      3,62%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ain Tromp                 |    678 960 |      2,21%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
ASM Investmets OÜ             |    519 600 |      1,69%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
JP Morgan Chase Bank/ Dekabank Deutche  |    500 000 |      1,63%
|
| Girozentrale               |        |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Skandinaviska Enskilda Banken AB clients |    458 758 |      1,49%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Martin Sööt                |    457 848 |      1,49%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Central Securities Depository of     |    432 782 |      1,41%
|
| Lithuania                 |        |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raul Rebane                |    356 104 |      1,16%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
The Bank of New York Mellon Treaty    |    353 323 |      1,15%
|
| Omnibus                  |        |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Clearstream Banking Luxembourg S.A.    |    339 910 |      1,11%
|
| clients                  |        |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aivo Kont                 |    339 480 |      1,10%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Skandinaviska Enskilda Banken Finnish   |    331 580 |      1,08%
|
| clients                  |        |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
State Street Munich Care of SSB Boston/  |    331 247 |      1,08%
|
| DWS Polska Fundusz            |        |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Seisuga
30.09.2008 oli Eesti väärpaberite keskregistri andmetel AS Eesti Ehitus

aktsionäride struktuur järgmine:                       
 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
               |   Aktsionäride arv (tk) |   Osalus (%)
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega > 5%  |             1 |     61,15%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega 1%-5%  |             12 |     20,20%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega < 1%  |           1 535 |     18,65%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku             |           1 548 |     100,00%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

AS
Eesti Ehitus nõukogu ja juhatuse liikmete poolt kontrollitud
aktsiad
30.09.2008 
seisuga:                         
           
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
                  |        | Aktsiate arv |  Osalus
|
|                  |       |     (tk) |   
(%)
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Toomas Luman (AS Nordecon, OÜ   |   Nõukogu |  18 889 144 |  61,41%
|
| Luman ja Pojad)*          |   esimees |       |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ain Tromp             |   Nõukogu |   678 960 |   2,21%
|
|                  |    liige |       |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Alar Kroodo (ASM Investments OÜ)* |   Nõukogu |   519 600 |   1,69%
|
|                  |    liige |       |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Andri Hõbemägi           |   Nõukogu |    34 000 |   0,11%
|
|                  |    liige |       |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tiina Mõis             |   Nõukogu |      0 |   0,00%
|
|                  |    liige |       |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Meelis Milder           |   Nõukogu |      0 |   0,00%
|
|                  |    liige |       |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
eraisiku poolt kontrollitavad ettevõtted                   
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
                  |        |  Aktsiate arv |  Osalus
|
|                  |       |      (tk) |   
(%)
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaano Vink            |   Juhatuse |     34 000 |  0,11%
|
|                  |   esimees |        |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Avo Ambur             |   Juhatuse |     32 322 |  0,11%
|
|                  |    liige |        |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Erkki Suurorg           |   Juhatuse |     4 150 |  0,01%
|
|                  |    liige |        |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sulev Luiga            |   Juhatuse |     1 000 |  0,00%
|
|                  |    liige |        |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Priit Pluutus           |   Juhatuse |       0 |  0,00%
|
|                  |    liige |        |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Audiitorid
ja nõustajad                             
Eesti
Ehitus kontserni olulise suurusega tütarettevõtete ja alamkontsernide  

lepinguline audiitor on KPMG Baltics AS, kellega vastavalt aktsionäride   
 
üldkoosoleku otsusega on sõlmitud pikaajaline koostööleping 2008-2010   
  
majandusaastate auditeerimiseks.
                    
    
Kontsern on muudel nõustamisteenustel (nt vara hindamine, due
dilligence jms.) 
kasutanud oma valdkonnas üldtunnustatud spetsialistide
teenuseid.        
Nõustamisteenuse läbiviiva spetsialisti valimine
toimub konkursi teel.     


Riskide kirjeldus             
                   
Äririskid                
                    
Igapäevaste ehitustegevuse riskide
haldamiseks on kontserniettevõtted sõlminud 
ehituse koguriskikindlustuse
lepingud. Sõltuvalt konkreetse projekti iseloomust 
kasutatakse nii üldiseid
raamlepinguid kui ka konkreetse projekti eripära ning 
tellija soove
arvestavaid projektipõhiseid kindlustusi. Alltöövõtjatega
sõlmitud
töövõtulepingutest tulenevate alltöövõtjate kohustuste täitmise
tagamiseks   
esitatakse AS-i Eesti Ehitus kasuks reeglina pangagarantii.
Garantiiperioodil  
ilmneda võivate ehitajast tingitud puuduste
kõrvaldamiseks on kõigis      
kontserniettevõtetes loodud
garantiieraldiste reserv. 2008 III kvartali lõpuks 
moodustas reserv (lühi-
ja pikaajaline osa) kokku 10,3 miljonit krooni (0,66  
miljonit eurot).
Võrreldava perioodi vastav näitaja oli 12,3 miljonit krooni  
(0,8 miljonit
eurot).                             


Krediidiriskid                               
  
Krediidiriski haldamisel analüüsitakse juba pakkumistegevuse etapis
tulevase  
võimaliku lepingupartneri senist maksekäitumist ja -võimet.
Lepingu sõlmimise  
järgselt aga toimub kliendi maksekäitumise pidev
monitooring, alates ettemaksu 
lepingukohasest tasumisest kuni edaspidise
lepingujärgsest maksegraafikust   
kinnipidamiseni, mis omakorda on
reeglina sõltuvuses valminud ehitustööde    
akteerimisest. Usume, et
kirjeldatud viisil toimimine võimaldab maksehäirete  
ilmnemisele piisava
kiirusega reageerida. Aruandeperioodi lõpu seisuga hindame 
oma klientide
maksekäitumist heaks. Kontserni arvestuspõhimõtete kohaselt   

kajastatakse kuluna kõik nõuded, mis on ületanud maksetähtaja 180 päeva.   
 
2008. aasta 9 kuu seisuga ületas varasemalt ebatõenäoliselt laekuvateks  
  
tunnistatud nõuete väljanõudmisest saadud tulu aruandeperioodil nõuete  
   
allahindlusest tekkinud kulu 194 tuhande krooniga (12 tuhande euroga).
2008.  
aastal on Kontsern järjepidevalt ning edukalt tegutsenud varem
allahinnatud   
nõuete sissenõudmisega. Selle tulemusena on 30.09.2008
seisuga tõenäoliselt   
laekuvateks hinnatud 17,3 miljoni krooni (1,1
miljoni euro) eest nõudeid, mis  
kajastati kuludes 2007. majandusaastal.  
                  

Likviidsusriskid            
                    
Vabu rahalisi vahendeid hoiab
ettevõte Eesti suurimates pankades üleöö- või   
fikseeritud intressiga
tähtajalistel hoiustel. Kohustuste tähtaegse täitmise  
tagamiseks hoitakse
arveldus- või üleöödeposiidi kontodel ligikaudu kahe nädala 
käiberaha ning
vajadusel kasutatakse arvelduskrediiti. Kontserni käibevara   
ületab
lühiajalisi kohustusi 1,42 kordselt (30.09.2007: 1,38). Bilansipäeva  

seisuga oli Kontsernil vabu rahalisi vahendeid 184 miljonit krooni (11,8   
 
miljonit eurot) (30.09.2007: 155,6 miljonit krooni / 9,9 miljonit eurot),
mis  
koos sõlmitud arvelduskrediidi lepingute kasutamata jääkidega moodustab
piisava 
likviidsusvaru Kontserni majandusaasta tegevustsükli lõpetamiseks
senisest   
ebakindlamates majandustingimustes võrreldes eelmise aastaga. 
        

Intressiriskid                       
          
Kontserni ettevõtete poolt Eesti, Läti ja Ukraina
pankadelt võetud laenud on  
peamiselt fikseeritud intressimääraga.
Kapitalirendi lepingud on ujuva     
intressimääraga ja põhinevad
EURIBOR-il. Kontserni intressikandvad       
laenukohustused on
kasvanud võrreldes 2007. aasta III kvartali lõpu seisuga   
kasvanud 210
miljoni krooni võrra (13,4 miljonit eurot). Seisuga 30.09.2008 on 
Kontsernil
intressikandvaid kohustusi summas 612,3 miljonit eurot (39,1 miljonit
eurot).
Intressikulud on kohustuste suurenemisest tulenevalt aruandeperioodil 

kasvanud 12,9 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot) võrreldes eelmise aastaga 
 
ning kokku moodustavad 28,3 miljonit krooni (1,8 miljonit eurot).     
  

Valuutariskid                             
    
Ehituslepingud ja allhankelepingud on reeglina sõlmitud asukohamaa
valuutas,  
Eesti kroonides (EEK), Läti lattides (LVL), Leedu littides (LTL)
ja Ukraina   
grivnades (UAH). Välisriikidest sisseostetud teenused on
olulises osas eurodes, 
mille osas valuutarisk kontserni Eesti, Läti ja Leedu
ettevõtetele puudub.   
Ukrainas võib esineda üksikuid materjalide tarneid,
mille arveldusvaluutaks on 
euro. Samuti arveldab kontserni emaettevõte AS
Eesti Ehitus oma Ukraina     
tütarettevõtte Eurocon Ukraine TOVga
eurodes, kuid mitte olulises mahus.    
Arvestades, et Ukraina grivna
kursi kõikumine USA dollari suhtes jääb väga   
väikesesse vahemikku,
eksisteerib sellest tulenevalt Ukrainas grivna      
kursikõikumistes
euro suhtes valuutarisk, kuid mõistlikud võimalused selle riski
maandamiseks
koostöös kohalike pankadega on pea olematud. Ukraina tegevusest  
saadud
Kontserni kahjum valuutakursi muutustest 2008. aasta 9 kuu seisuga oli  
0,7
miljonit krooni (0,04 miljonit eurot), mis on 6,4 miljonit krooni (0,4   

miljonit eurot) vähem kui võrreldaval perioodil.               
 


Väljavaated lähitulevikuks                       
    

Eesti                               
      
Järgnevatel aastatel prognoositav majanduskasvu peatumine Eestis
väljendub   
kohalikul ehitusturul eeldatavasti eelkõige järgnevates
trendides:
       
Ehitusturu senisest suurem sõltuvus riigihangetest
ning Euroopa Liidu      
finantstoel alustatavate infrastruktuuri,
keskkonnaehituse jms. projektide   
hulgast ning hinnakujundusest;
    
                     
Elamuarenduse ja -ehituse mahtude
kahanemine. Elamuarendusele ja -ehitusele   
spetsialiseerunud ettevõtete
hulga vähenemine (turu konsolideerumine). Esmase  
konsolideerumisprotsessiga
kaasneb ettevõtetevahelise konkurentsi teravnemine, 
seni elamuehitusele
keskendunud ettevõtete siirdumine teistesse         
turusegmentidesse
(infrastruktuuride ehitus) ning seeläbi konkurentsisurve;
   
Üleilmalisest
finantskriisist tingituna on üha suuremal osal erasektorist    
raskusi
uute ehitusprojektide finantseerimisega võõrkapitali abil, mis vähendab

veelgi nõudlust ehitusteenuse järele. Nõudluse järsemat vähenemist aitab
mingil 
määral siiski pehmendada ehitusturu tihenevast konkurentsist tulenev 
     
hinnalangus, mis muudab tellijatele investeerimise atraktiivseks
võrreldes   
turuhindade kõrgperioodiga aastatel 2006-2007;
       
          
Ehitusturu kasvuperioodil toodangumahtusid
märkimisväärselt suurendanud     
ehitusmaterjalide tootjad seisavad
silmitsi nõudluse vähenemisega        
ehitusmaterjalide osas ning
tootmisvõimsuse suurendamiseks võetud kohustuste  
täitmisega; 
      
                            
Kinnisvaraarendusega
tegelevate ehitusettevõtete olemasolevate laenude     
teenindamise ja
tagasimaksevõime halvenemine ja uute laenude võtmisel     

krediidikõlbulikkuse vähenemine. Ehituse peatöövõtu ja -projektijuhtimisega 
 
tegelevatel ehitusettevõtetel ebatõenäoliselt laekuvate ja lootusetute   
  
nõudesummade kasvamise suurenev tõenäosus;
               
    
Infrastruktuuriobjektide tähtsustumise kaudu kujunevad senisest
olulisemateks  
eduteguriteks spetsiifiline (insenertehniline) oskusteave ja
kogemused, koos  
vastavate ressursside olemasoluga;
           
            
Eelmistel aastatel teravnenud tööjõupuuduse vähenemine
ehitussektoris ning   
sedakaudu tööjõukulude kasvu aeglustumine;
    
               
Ehitusprojektide finantseerimisskeemide
muutumine (sh tellija maksetähtaegade  
oluline pikendamine) ning täiendavad
nõuded seetõttu projektide         
peatöövõtjapoolsele
finantseerimisele ehitustegevuse perioodil, mis avaldab   
survet ettevõtete
likviidsusele.
                        
Eesti Ehitus
kontsern tegutseb pikaajalistele eesmärkidele tuginedes, mida   

korrigeeritakse väliskeskkonna muutumisest tulenevate mõjudega. Vastav    
 
strateegilise juhtimise protsess kuulub Kontserni juhtkonna töökohustuste
hulka.
Kontsern on valmistunud senise majanduskeskkonna muutumiseks muuhulgas
riskide 
maandamisega projektiportfelli kujundamise läbi (nt elamuehituse
osakaal ei   
ületa 20% müügitulust), oma põhikompetentsidele tuginedes
positsiooni hoidmisele
Eesti turul ning tegevuse hajutamisega geograafiliselt.
            

Läti ja Leedu                   
              
Läti ja Leedu ehitusturgu mõjutab Eestiga sarnane
majandussituatsioon.     
Segmendid, kus Kontserni tütarettevõtted on
nendel turgudel esindatud, on    
lähitulevikus oodata järgmisi trende:
 
                    
Lätis püsivad samal tasemel või
loodetavasti suurenevad riigi- ja kohalike   
omavalitsuste poolt Euroopa
Liidu toetusfondide raha abil finantseeritavate   
mitmesuguste
infrastruktuuriprojektide mahud. Ehitustegevusele avaldab survet  
eelkõige
kõrge inflatsioon.
                          

Leedus on hoonete segmendis head väljavaated väiksemate ja keskmise suurusega
 
äri- ja ühiskondlike hoonete ehitamise jätkumisele. Korterelamute
(Kontserni  
ettevõte kui peatöövõtja, mitte arendaja) ehitamise osas on
märgata turul    
mahtude vähenemist. Olulisemad riskid on seotud
inflatsiooni mõjuga       
ehitushindadele.
              
                  
Kontserni juhtkond on äraootaval
seisukohal seoses Läti ja Leedu ehitusturgude 
arengutega lähitulevikus kuna
sarnaselt Eestile on nendes riikides raskustesse 
sattunud või sattumas
majandus tervikuna, mille mõju avaldub moel või teisel ka 
ehitussektoris.
Kontsern kavatseb jätkata oma tegevust orgaanilise kasvu nimel 
Läti ja Leedu
turul väliskeskkonna muutustest tulenevaid asjaolusid arvesse   
võttes.
Seniste tegevusmahtude oluline kasvatamine Lätis ja Leedus on reaalne  
vaid
läbi täiendavate investeeringute.                     


Ukraina                                  
  
Ärihoonete segmendis on põhiline nõudlus mitmesuguste kaubandus- ja   
   
logistikahoonete ning büroopindade järele.
              
     
Kontsern jätkab Ukrainas eelkõige kui ehituse peatöövõtu ja
projektijuhtimisega 
tegelev ettevõtte äri- ja tootmishoonete vallas. Suure
tõenäosusega peatuvad  
lähiperioodidel mahukaid investeeringuid nõudvad
tegevused töösolevate     
kinnisvaraarendusprojektiga, et minimeerida
riske ning oodata olukorra     
selginemist Ukraina ja maailma
finantsturgudel.
                 
Kohalikku ehitusturu
põhilised riskid on seotud riigi- ja omavalitsuse nõrga  

toimimisefektiivsusega, Ukraina grivna sõltuvusest USA dollariga,
inflatsiooni 
ja kvaliteetsete ehitussisendite kättesaadavusega. Alates
oktoobrist 2008 on  
Ukraina rahandus- ja pangandussüsteem sattunud tugeva
surve alla, mis mõjutab  
negatiivselt seni kasvanud majandust ning mõjutab
potentsiaalsete ehitus- ja  
arendusprojektide alustamistähtaegasid.    
                Konsolideeritud bilanss        
                    
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
Auditeerimata EEK`000         | 30.09.2008 | 30.09.2007 | 31.12.2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARAD                 |      |      |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara               |      |      |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid       |  184 084 |  155 646 |  236 112
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu         |  579 544 |  645 376 |  511 819
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud nõuded ja ettemaksed       |  437 840 |  229 007 |  264 551
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaks        |    384 |   1 015 |   1 905
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud                 |  415 465 |  477 525 |  393 529
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara          |     0 |     0 |   43 362
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku            | 1 617 317 | 1 509 569 | 1 451 277
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara               |      |      |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud  |  143 997 |   60 432 |  111 686
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud       |  132 594 |   25 761 |  133 984
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara         |  279 512 |  266 998 |  221 748
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara        |  305 323 |  167 479 |  273 223
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku            |  861 426 |  520 670 |  740 641
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARAD KOKKU              | 2 478 743 | 2 030 239 | 2 191 918
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED              |      |      |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused        |      |      |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused            |  159 529 |  130 699 |  135 856
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele           |  442 404 |  431 171 |  335 754
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksuvõlad              |   50 744 |   35 336 |   53 777
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaksukohustus           |    594 |    363 |    994
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad ja ettemaksed       |  482 853 |  485 287 |  574 722
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised eraldised        |   6 335 |   10 633 |   12 458
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku     | 1 142 459 | 1 093 489 | 1 113 561
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused        |      |      |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused     |  452 759 |  271 861 |  263 723
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud pikaajalised võlad        |    761 |    490 |    714
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaksukohustus    |     63 |     0 |     0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised eraldised        |   3 938 |   1 697 |   4 328
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku     |  457 521 |  274 048 |  268 765
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU           | 1 599 980 | 1 367 537 | 1 382 326
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL              |      |      |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vähemusosalus             |  101 477 |   51 666 |   90 095
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital             |  307 567 |  307 567 |  307 567
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ülekurss               |    509 |     0 |     0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital       |   34 800 |   11 666 |   11 766
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed       |   -1 957 |   3 480 |   2 354
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)       |  436 367 |  288 323 |  397 810
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv  |  777 286 |  611 036 |  719 497
|
| omakapital              |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU           |  878 763 |  662 702 |  809 592
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU    | 2 478 743 | 2 030 239 | 2 191 918
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
     ------------------------------------------------------------------------
   -------------
|
Auditeerimata EUR`000        | 30.09.200 | 30.09.2007 |  31.12.2007
|
|                   |     8 |      |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARAD                |      |      |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara              |      |      |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid      |  11 765 |   9 948 |    15 090
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu         |  37 040 |   41 311 |    32 711
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud nõuded ja ettemaksed      |  27 983 |   14 636 |    16 908
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaks        |    25 |     65 |     122
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud                |  26 553 |   30 519 |    25 151
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara         |     0 |     0 |    2 771
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku           |  103 365 |   96 479 |    92 754
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara               |      |      |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud  |   9 203 |   3 862 |    7 138
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud       |   8 474 |   1 646 |    8 563
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara         |  17 864 |   17 064 |    14 172
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara        |  19 514 |   10 704 |    17 462
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku            |  55 055 |   33 277 |    47 336
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARAD KOKKU             |  158 421 |  129 756 |   140 089
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED              |      |      |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused       |      |      |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused           |  10 196 |   8 353 |    8 683
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele          |  28 275 |   27 557 |    21 459
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksuvõlad              |   3 243 |   2 258 |    3 437
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaksukohustus          |    38 |     23 |      64
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad ja ettemaksed       |  30 860 |   31 015 |    36 731
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised eraldised        |    405 |    680 |     796
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku    |  73 016 |   69 887 |    71 170
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused       |      |      |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused     |  28 937 |   17 375 |    16 855
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud pikaajalised võlad       |    49 |     31 |      46
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaksukohustus   |     4 |     0 |      0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised eraldised        |    252 |    108 |     277
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku    |  29 241 |   17 515 |    17 177
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU           |  102 257 |   87 402 |    88 347
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL              |      |      |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vähemusosalus            |   6 486 |   3 302 |    5 758
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital            |  19 657 |   19 657 |    19 657
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ülekurss               |    33 |     0 |      0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital      |   2 224 |    746 |     752
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed      |   -125 |    222 |     150
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)       |  27 889 |   18 427 |    25 425
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv  |  49 678 |   39 052 |    45 984
|
| omakapital              |      |      |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU           |  56 163 |   42 354 |    51 742
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU    |  158 421 |  129 756 |   140 089
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Konsolideeritud
kasumiaruanne                         
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
             | III KV | III KV |  9 kuud |  9 kuud |   2007
|
| Auditeerimata EEK`000  |  2008 |  2007 |   2008 |   2007 |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu        | 1 051 |  1 139 |  2 921 |  2 659 |  3 752
|
|             |  062 |   833 |   697 |   415 |   
028
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu   |  977 |  1 009 |  2 609 | 2 312 49 |  3 252
|
|             |  791 |   163 |   689 |    3 |   
051
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum        | 73 271 | 130 670 | 312 008 | 346 922 | 499 977
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turunduskulud      | 2 810 |  1 871 |  6 212 |  3 840 |  2 395
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud      | 44 266 | 45 767 | 137 354 | 116 276 | 176 273
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud      |  105 |  2 085 |  18 525 |  8 624 |  16 411
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud      | -7 622 |   249 |  8 068 |  4 427 |  30 256
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)    | 33 922 | 84 868 | 178 899 | 231 003 | 307 464
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud       | 53 760 |  3 155 |  77 187 |  16 364 |  31 486
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud       | 4 751 | 10 457 |  29 886 |  22 458 |  30 028
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud  | 49 009 | -7 302 |  47 301 |  -6 094 |  1 458
|
| kokku          |    |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil | 2 198 |   599 |  2 198 |  1 593 |   856
|
| arvestatud kasum     |    |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |  746 |  -685 |  1 093 |   241 |  4 031
|
| arvestatud kahjum    |    |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil | 1 452 |  1 284 |  1 105 |  1 352 |  -3 175
|
| arvestatud kasum/kahjum |    |     |     |     |    
 |
| kokku          |    |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kasum (kahjum) enne   | 84 383 | 78 850 | 227 306 | 226 261 | 305 747
|
| tulumaksu        |    |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks         | 11 622 |   -41 |  43 772 |  17 426 |  15 976
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aruandeperioodi     | 72 761 | 78 891 | 183 534 | 208 835 | 289 771
|
| puhaskasum (-kahjum)   |    |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sh emaettevõtte     | 51 204 | 72 432 | 155 476 | 196 310 | 267 482
|
| aktsionäride osa     |    |     |     |     |    
 |
| kasumist         |    |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vähemusosaluse osa    | 21 557 |  6 459 |  28 058 |  12 525 |  22 289
|
| kasumist         |    |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia  |  1,66 |  2,35 |   5,06 |   6,38 |   8,70
|
| kohta (kroonides)*    |    |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum  |  1,66 |  2,35 |   5,06 |   6,38 |   8,70
|
| aktsia kohta       |    |     |     |     |    
 |
| (kroonides)*       |    |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
kaalutud keskmiseks aktsiate arvuks on võrreldavuse tagamiseks loetud
aktsiate
arv pärast fondiemissioone ehk 30 756 728 aktsiat          
     
   


--------------------------------------------------------------------------
   ------
|
Auditeerimata EUR`000  | III KV | III KV | 9 kuud |  9 kuud |   2007
|
|             |  2008 |  2007 |  2008 |   2007 |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu        | 67 175 | 72 849 | 186 730 | 169 968 | 239 798
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu   | 62 492 | 64 497 | 166 790 | 147 795 | 207 844
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum        |  4 683 |  8 351 | 19 941 |  22 172 |  31 954
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turunduskulud      |   180 |   120 |   397 |   245 |   153
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud      |  2 829 |  2 925 |  8 779 |  7 431 |  11 266
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud      |    7 |   133 |  1 184 |   551 |  1 049
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud      |  -487 |   16 |   516 |   283 |  1 934
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)    |  2 168 |  5 424 | 11 434 |  14 764 |  19 651
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud       |  3 436 |   202 |  4 933 |  1 046 |  2 012
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud       |   304 |   668 |  1 910 |   1435 |  1 919
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud  |  3 132 |  -467 |  3 023 |   -389 |    93
|
| kokku          |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |   140 |   38 |   140 |   102 |    55
|
| arvestatud kasum     |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |   48 |   -44 |   70 |    15 |   258
|
| arvestatud kahjum    |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |   93 |   82 |   71 |    86 |   -203
|
| arvestatud kasum/kahjum |     |     |     |     |    
 |
| kokku          |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kasum (kahjum) enne   |  5 393 |  5 039 | 14 528 |  14 461 |  19 541
|
| tulumaksu        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks         |   743 |   -3 |  2 798 |  1 114 |  1 021
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aruandeperioodi     |  4 650 |  5 042 | 11 730 |  13 347 |  18 520
|
| puhaskasum (-kahjum)   |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sh emaettevõtte     |  3 273 |  4 629 | 9 937 |  12 546 |  17 095
|
| aktsionäride osa     |     |     |     |     |    
 |
| kasumist         |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vähemusosaluse osa    |  1 378 |   413 |  1 793 |   800 |  1 425
|
| kasumist         |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia  |  0,11 |  0,15 |  0,32 |   0,41 |   0,56
|
| kohta (eurodes)*     |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum  |  0,11 |  0,15 |  0,32 |   0,41 |   0,56
|
| aktsia kohta (eurodes)* |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
kaalutud keskmiseks aktsiate arvuks on võrreldavuse tagamiseks loetud
aktsiate
arv pärast fondiemissioone ehk 30 756 728 aktsiat.  
       
      

Konsolideeritud rahavoogude aruanne              
       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
                  |   EEK`000   |    EUR`000   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                  | 9 kuud | 9 kuud |  9 kuud |  9 kuud
|
|                  |  2008 |  2007 |   2008 |  
2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood äritegevusest       |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laekumised ostjatelt        |  3 521 | 2 917 8 | 225 085 | 186 484
|
|                  |   815 |   38 |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed hankijatele         | -2 912 | -2 556  | -186 128 | -163 359
|
|                  |   266 |   016 |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed töötajatele ja töötajate  |  -430 | -315 07 | -27 489 | -20 137
|
| eest                |   106 |    2 |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud tulumaks          | -36 959 | -18 028 |  -2 362 |  -1 152
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog äritegevusest     | 142 484 | 28 722 |  9 106 |  1 836
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Rahavood investeerimistegevusest  |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalse põhivara soetamine   | -9 845 | -26 147 |   -629 |  -1671
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalse põhivara soetamine  |  -929 | -4 254 |   -59 |   -272
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara müük           | 10 753 | 15 500 |   687 |   991
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete soetamine     |  -206 | -30 219 | -13 221 |  -1931
|
|                  |   856 |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lisandunud raha tütarettevõtte   |  4 056 |    0 |   259 |    0
|
| soetamisest            |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete müük        |  2 063 |   656 |   132 |    42
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sidusettevõtete soetamine     | -10 842 |    0 |   -693 |    0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sidusettevõtete müük        | 102 927 | 10 499 |  6 578 |   671
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud investeeringud        |    0 | -3 670 |    0 |   -235
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenud            |  -118 | -17 304 |  -7 571 |  -1 106
|
|                  |   454 |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenude laekumised      | 56 562 | 53 027 |  3 615 |  3 389
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud dividendid         |   122 |    0 |    8 |    0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud intressid          | 11 794 | 10 819 |   754 |   691
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog            |  -158 |  8 907 | -10 140 |   569
|
| investeerimistegevusest      |   649 |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Rahavood finantseerimistegevusest |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenud           | 405 466 | 135 553 |  25 914 |  8 663
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenude maksed       |  -265 | -66 437 | -16 965 |  -4 246
|
|                  |   443 |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitalirendi maksed        | -42 387 | -47 942 |  -2 709 |  -3 064
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud dividendid         | -104 13 | -52 135 |  -6 655 |  -3 332
|
|                  |    0 |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud intressid         | -29 053 | -17 898 |  -1 857 |  -1 144
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud maksed            |  -301 | 10 916 |   -19 |   698
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog            | -35 848 | -37 943 |  -2 291 |  -2425
|
| finantseerimistegevusest      |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Rahavoog kokku           | -52 013 |  -314 |  -3 324 |   -20
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi | 236 112 | 155 980 |  15 090 |  9 969
|
| algul               |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Valuutakursimuutused        |   -15 |   -20 |    -1 |    -1
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha jäägi muutus         | -52 013 |  -314 |  -3 324 |   -20
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi | 184 084 | 155 646 |  11 765 |  9 948
|
| lõpul               |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---AS
Eesti Ehitus kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete
ja
rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule.
Geograafiliselt
tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Lätis, Leedus ja
Ukrainas. Eestis on
täiendavateks tegevusvaldkondadeks lisaks teedeehituse ja
-hoolduse ning
keskkonnaehituse ja betoonitööde otsetöövõtt. Kontserni
emaettevõte on AS Eesti
Ehitus, mis on registreeritud ja asub Tallinnas,
Eestis. Kontserni kuulub
lisaks emaettevõttele üle 20 tütarettevõtte.
Kontserni 2007. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 3,8 miljardit krooni (240
miljonit eurot) ja
konsolideeritud puhaskasum 290 miljonit krooni (19 miljonit
eurot). AS Eesti
Ehitus kontsern annab tööd rohkem kui 1200 inimesele. Alates
18.05.2006 on
emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi
põhinimekirjas. 

1 euro = 15,6466 krooni


Raimo Talviste
AS Eesti
Ehitus
Investorsuhete juht
Tel: +372 615 4403
Email:
raimo.talviste@eestiehitus.ee 
www.eestiehitus.ee
 


ee_9m_2008_est_uni.pdf