Avaldatud: 2020-08-19 09:00:00 CEST
Baltika
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

AS BALTIKA juhatus tegi 24. juulil 2020 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosoleku teade avaldati 24. juulil 2020 börsi infosüsteemis, AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com ning lehes „Päevaleht“. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 7. Augusti 2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning elektroonilise hääletuse periood oli 10-16 August 2020.

Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 4 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 48 873 678 häält ehk 90,37 % kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.

AS Baltika aktsionärid võtsid 16 August 2020 vastu järgmised otsused:

  1. 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS Baltika 2019. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 873 678  häält ehk 90,37 % häältest.
  

      2.     2019. a majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada 2019. majandusaasta konsolideeritud puhaskahjum summas 5 908 558 eurot.   

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 873 678  häält ehk 90,37 % häältest.

  1. Nõukogu liikme tagasikutsumine
     

3.1. Kutsuda nõukogust tagasi Tiina Mõis tema tagasiastumisavalduse valguses.

3.2. Nõukogu jätkab neljaliikmelisena.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 758 678  häält ehk 90,16 % häältest.

      4.     Audiitori nimetamine ja tasustamise kord

Nimetada AS Baltika audiitoriks 2020. majandusaasta aruande auditeerimisel AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 873 678 häält ehk 90,37 % häältest.

Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS Baltika veebilehel www.baltikagroup.com/annual-general-meeting/


Flavio Perini

Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com