Publicēts: 2020-12-02 14:07:43 CET
Rīgas kuģu būvētava
Iekšējā informācija

Par paziņojumu masu informācijas līdzekļos

Pirms dažām dienām masu informācijas līdzekļi, atsaucoties uz Valsts policijas sniegto informāciju, ziņoja par izmeklēšanu, kuru pret AS “Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) veic Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde.

Šajā sakarā Sabiedrība vēlas izskaidrot situāciju.

Proti, kriminālprocess pret Sabiedrību tika ierosināts jau 2019.gada 21.janvārī un faktiski tā pamatā ir apstākļi, sakarā ar kuriem pret Sabiedrību civilprocesuālā kārtībā ir celta prasība tiesā, kas ierosināta pēc Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) prasības par Sabiedrībai izmaksātā Eiropas Savienības fonda piešķirtā atbalsta finansējuma atmaksu, kuru savukārt Sabiedrība saņēma 2013.gada 24.aprīlī noslēgtā līguma ietvaros.

Minētais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums bija paredzēts siltumtrases un siltummezglu rekonstrukciju projekta īstenošanai, kas šādam mērķim arī tika izlietots un projekts ir pabeigts Taču projekta uzraudzības laikā starp LIAA un Sabiedrību radās domstarpības par līguma nosacījumu ievērošanu, kas šobrīd tiek risinātas civillietas ietvaros, kura atrodas iztiesāšanas stadijā pirmās instances tiesā un nākamā tiesas sēde ir nozīmēta 2021.gadā. Vienlaikus Sabiedrība norāda, ka pieprasīto līdzfinansējuma atmaksu neatzīst un šajā sakarā ir iesniegusi LIAA virkni pierādījumus, kā arī sniegusi paskaidrojumus, kas apliecina projekta īstenošanā uzrādīto izdevumu pamatotību. Neskatoties uz minēto LIAA tomēr izlēma vienpusēji atkāpties no pušu noslēgtā līguma, civilprocesuālā kārtībā pieprasot Sabiedrībai atmaksāt visu saņemto atbalsta finansējumu.

Papildus norādītajiem apstākļiem, kas saistībā ar pušu strīdu par līdzfinansējuma izlietojumu tiek risināts civilprocesuālā kārtībā, LIAA vērsās pret Sabiedrību arī tiesībsargājošās iestādēs un tāpēc 2019.gada sākumā Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā uzsākts kriminālprocess pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma 177.panta trešajā daļā par iespējamām krāpnieciskām darbībām no Sabiedrības atbildīgo personu puses. Norādītajā kriminālprocesā LIAA atzīta par cietušo un ir pieteikusi kaitējuma kompensāciju apmērā, par kādu celta arī prasība pret Sabiedrību civilprocesuālā kārtībā.

Vienlaikus jānorāda, ka Sabiedrībai ir pasludināts tiesiskās aizsardzības process, kura ietvaros LIAA ir atzīta par kreditori tieši norādītā prasījuma par līdzfinansējuma atmaksu apmērā, kāds pieteikts arī kriminālprocesā. Tā kā Sabiedrība šobrīd īsteno tiesas apstiprināto tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, tad tā veic noteiktu plānā norādīto naudas līdzekļu maksājumus katru mēnesi saviem kreditoriem, tai skaitā arī LIAA, tādējādi dzēšot tās prasījumu, kas vērsts pret Sabiedrību gan civilprocesuālā, gan kriminālprocesuālā kārtībā. Tādējādi LIAA iespējamie zaudējumi izmaksātā līdzfinansējuma apmērā, ja tādus tiesa atzīs par pamatotiem civillietā, tiek jau segti tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros.

Tomēr kriminālprocesa ietvaros Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde 2020.gada 20.oktobrī pieņema lēmumu uzlikt arestu Sabiedrības piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, lai nodrošinātu iespējamu pret Sabiedrību vērstu piespiedu ietekmēšanas līdzekli.

Sabiedrība uzskata, ka pret tās īpašumiem piemērotais aresta lēmums satur vairākus būtiskus trūkumus, jo tas nesamērīgi aizskar Sabiedrības īpašuma tiesības tā kā nav samērota arestēto īpašumu vērtība ar kriminālprocesā risināmā mantiskā jautājuma apmēru. Tāpat arī nav ņemts vērā, ka kriminālprocesā tiek arestēta eventuāli pēcāk valsts labā konfiscējama manta, taču konfiskācijas process paredz pirms aresta uzlikšanas radušos kreditoru prasījumus apmierināt no mantas konfiskācijā iegūtajiem naudas līdzekļiem. Tieši šo pienākumu – apmierināt kreditoru prasījumus, tai skaitā LIAA prasījumu, Sabiedrība, kā jau minēts, veic saskaņā ar tiesas apstiprināto tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.

Norādītajos apstākļos pret Sabiedrības īpašumiem piemērotais arests neatbilst tā mērķim un ir piemērots pārsteidzīgi, procesa virzītājam rūpīgi neizvērtējot konkrēto situāciju, tāpēc Sabiedrība ir iesniegusi tiesā sūdzību par lēmumu par aresta uzlikšanu, lūdzot to atcelt. Tiesa lēmumu sakarā ar Sabiedrības sūdzību vēl nav pieņēmusi.

AS “Rīgas kuģu būvētava” norāda, ka tā sadarbojas ar tiesībsargājošām iestādēm, kā arī turpina pildīt tiesas apstiprināto tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, un šobrīd minētais lēmums par aresta uzlikšanu neietekmē Sabiedrības veikto saimniecisko darbību.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde