Estonian
Avaldatud: 2023-04-03 07:00:00 CEST
Modera
Börsiteade

Aktsiaselts Modera aktsiate teisese avaliku pakkumise teade

Aktsiaselts Modera (registrikood 11383889, Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti, edaspidi Modera või Emitent) korraldab oma aktsiate teisese avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Modera poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Modera kodulehel https://modera.com/automotive-crm/wp-content/uploads/2023/03/Modera-2023-ettevotte-kirjeldus-first-north.pdf Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Modera juhatuse liikme Raido Toonekure kommentaar:

Modera eesmärk on viia innovatsioon ja uudsed lahendused automüügisektorisse. Modera süsteem võimaldab kõigil automüügi protsessiga seotud osapooltel oma tööd efektiivsemalt korraldada ja pakkuda kliendile suuremat kasutajamugavust. Modera kasvab kiirelt ning laieneb lähiaastatele uutele turgudele. Aktsiate teisese pakkumisega soovime seda kasvulugu jagada veelgi enamate märkijate ja investoritega.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest

Avalikult pakutakse kuni 120 000 Modera lihtaktsiat. Juhul, kui  huvi pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab pakutavate aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni kaks korda ehk kuni 240 000 aktsiani.

Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 540 000 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 1 080 000 eurot. Modera kavatseb pakkumise tulu kasutada tegevuse laiendamiseks ja tootearenduseks. Täpsemalt kasutatakse tulu uutel turgudel (ennekõike Skandinaavias, Austrias, Saksamaal ja Šveitsis) tegevuste arendamiseks ja uue toote arendamiseks, mis võimaldavad veelgi paremat kasutajakogemust, sealhulgas integratsiooni sihtturgudel ja uute klientide tarbeks.

Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis. 

Modera aktsiad on kaubeldavad mitmepoolses kauplemissüsteemis First North ja Modera esitab Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse ka kõigi uute pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. 

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 3.aprillil 2023 kell 10:00 ning lõppeb 14. aprillil 2023 kell 16:00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 4,5 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 4,4 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Lisainfo leiab Modera investor lehelt: www.modera.ee/investor

Olulised kuupäevad

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

3. aprill 2023 kell 10:00 Algab pakkumisperiood
14. aprill 2023 kell 16:00 Pakkumisperioodi lõpp
17. aprill 2023 või sellele lähedane kuupäev Modera avaldab pakkumise tulemused
19. aprill 2023 või sellele lähedane kuupäev Aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine
27.aprill 2023 või sellele lähedane kuupäev Aktsiakapitali suurendamine äriregistris
2. mai 2023 või sellele lähedane kuupäev Uute emiteeritud aktsiate eeldatav esimene kauplemispäev First Northil

 Märkimiskorralduse vorm

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]
Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber: MODERA AKTSIA
ISIN-kood: EE3100084203
Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe aktsia kohta): 4 eurot ja 50 senti
Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]
Vastaspool: Swedbank AS
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99111914384
Vastaspoole kontohaldur: Swedbank AS
Tehingu liik: märkimine
Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

Jaotusreeglid

Modera otsustab pakkumise aktsiate jaotamise oma äranägemise järgi pärast pakkumisperioodi lõppu hiljemalt 17. aprillil 2023 või sellele lähedasel kuupäeval. Jaotamisel koheldakse kõiki investoreid samade asjaolude juures võrdselt, kuid Modera jätab endale õiguse eelistada Modera juhtkonda, töötajaid, kliente, olemasolevaid investoreid ja/või investoreid kelle märkimiskorralduse tehingu summa ületab 30 000 eurot. Moderal on õigus kasutada jaeinvestorite ja institutsionaalsete investorite rühmade puhul erinevaid jaotuspõhimõtteid. Aktsiate jaotamisel arvestatakse olemasolevate aktsionäride seadusest tulenevat märkimise eesõigust. Lisaks avalikule pakkumisele on Moderal õigus jaotada pakkumise aktsiaid vastavalt oma paremale äranägemisele institutsionaalsetele investoritele väljaspool Eestit eeldusel, et sellised investorid kvalifitseeruvad kutselisteks investoriteks kohalduva regulatsiooni tähenduses.

Enne Modera aktsiatesse investeerimist palume tutvuda ettevõtte kirjeldusega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.  

Lisainformatsioon:

Raido Toonekurg

Modera juhatuse liige

Tel: +372 5087 617

E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Modera on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on innovaatilise ja integreeritud automüügile suunatud kliendihaldustarkvara arendus ja müük.

Oluline teave:

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Modera aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Modera ettevõtte kirjeldusega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Modera aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Modera ettevõtte kirjelduses.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Modera aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.