Avaldatud: 2021-09-15 13:00:00 CEST
Coop Pank
Muudatused kapitalis ja hääleõigustes

Optsiooniprogrammiga seotud aktsiakapitali suurendamine

Coop Pank AS (edaspidi: Pank) nõukogu otsustas 15. septembril 2021 suurendada Panga aktsiakapitali 61 329,82 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel. Aktsiakapitali suurendamise otsus võeti vastu Panga 11. detsembri 2017 üldkoosoleku otsusega kinnitatud optsiooniprogrammi raames väljastatud optsioonide realiseerimise võimaldamiseks viidatud otsuses määratud tingimustel. Aktsiakapitali suurendamine toimub kooskõlas Panga põhikirja punktiga 3.3.5.

Nõukogu otsused:

  1. Suurendada Panga aktsiakapitali 61 329,82 euro võrra, mille tulemusena suureneb Panga aktsiakapital 62 124 248,18 eurolt 62 185 578 euroni.
  2. Aktsiakapitali suurendamine toimub uute aktsiate (ISIN kood: EE3100007857) emiteerimise teel. Aktsiakapitali suurendamise käigus lasta välja kuni 90 000 uut Panga lihtaktsiat arvestusliku väärtusega 0,6814546 eurot ühe aktsia kohta. Pärast aktsiakapitali suurendamist on Pangal kokku 91 254 176 nimiväärtuseta lihtaktsiat. Panga aktsiakapitali suurendamisega seoses ei teki Panga lihtaktsiatega seoses mistahes erisusi või eriõigusi. 
  3. Vastavalt Panga 28. mai 2020 aktsionäride üldkoosolekul päevakorrapunktis nr 5 vastu võetud otsusele kuulub väljalastavate uute aktsiate märkimise eesõigus Panga töötajatele, kellele laieneb 11. detsembri 2017 Panga üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ning kellega Pank on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud (optsioonisaajad). Vastavalt Panga 28. mai 2020 üldkoosoleku otsusele on seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõigus aktsiate osas, mis lastakse välja optsioonisaajatele vastavalt põhikirja punktile 3.3.5. Panga aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks, välistatud.
  4. Märkimise eesõiguse teostamise tähtaeg ja uute väljalastavate aktsiate märkimise aeg on 16. septembrist 2021 kuni 17. septembrini 2021.a.
  5. Ühe aktsia väljalaskehind on 0,8057 eurot ühe aktsia kohta, millest 0,6814546 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 0,1242454 eurot on ülekurss.
  6. Aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate eest tasumine toimub täies ulatuses rahaliste sissemaksetega.
  7. Anda Panga juhatusele õigus tühistada uued aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud (ning märkimata jäänud aktsiatele vastavas ulatuses ka aktsiakapitali suurendamine) või pikendada märkimise aega. Juhatus võib eelnimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu (või täiendava märkimisaja andmisel sellise täiendava tähtaja möödumisel). Kui Panga juhatus tühistab märkimata aktsiad 15 päeva jooksul märkimisaja lõpust, loetakse märkimine kehtivaks ja õnnestunuks ning Eesti väärtpaberite registris ning äriregistris registreeritakse aktsiakapitali suurendamine optsioonisaajate poolt märgitud ulatuses vastavalt Panga juhatuse otsuses märgitule. 
  8. Aktsiakapitali suurendamise käigus väljalastavad uue aktsiad annavad õiguse dividendidele alates 1. jaanuaril 2021 alanud majandusaasta eest.
  9. Panga juhatusel korraldada uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 104 700 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902
E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee