Published: 2020-09-07 08:00:00 CEST
Ekspress Grupp
Erakorralise üldkoosoleku kutse

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Parda 6, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 29.09.2020. a algusega kell 10.00 ASi Ekspress Grupp asukohas Tallinnas Parda 6 VI korrusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9.30 koosoleku toimumiskohas.

Juhatus palub aktsionäridel arvestada, et koroonaviiruse põhjustatud COVID-19 haiguse tõttu on soovitatav minimeerida füüsiliste kogunemiste ulatust ning nendest osavõttu. Seetõttu soovitab juhatus aktsionäridel hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid elektrooniliselt enne üldkoosolekut ning üldkoosolekul füüsiliselt mitte osaleda.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäridel täita hääletussedel, mis on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti börsi (https://nasdaqbaltic.com/) kui ka Ekspress Grupi kodulehel, ning edastada see e-posti teel aadressile egrupp@egrupp.ee hiljemalt 28.09.2020. a kella 16.00-ks kas

  1. digitaalselt allkirjastatuna

või

  1. omakäeliselt allkirjastatuna ja skaneerituna koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

Aktsionäri volitatud esindajal tuleb edastada lisaks hääletussedelile kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Ekspress Grupi veebilehel https://egrupp.ee/. Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koos hääletussedeliga koopia vastava välisriigi äriregistri kehtivast väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

Elektroonilise hääletamise täpsem kord on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele eelnimetatud veebilehtedel.

Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

  1. 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimine ja aktsionäride 13.06.2017. a üldkoosoleku otsuse muutmine
  2. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate osas
  3. Põhikirja muutmine
  4. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine

ASi Ekspress Grupp juhatus teeb aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud.

1. 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimine ja aktsionäride 13.06.2017. a üldkoosoleku otsuse muutmine

Kiita heaks järgmised optsiooniprogrammi täitmiseks vajalikud tegevused.

1.1. Ekspress Grupp emiteerib kuni 1,3 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega 0,6 eurot aktsia. Aktsiad emiteeritakse nõukogu valitud optsiooniprogrammi korraldajale.
1.2. Ekspress Grupp sõlmib optsiooniprogrammi korraldamise lepingu nõukogu valitud usaldusväärse kolmanda isikuga (optsiooniprogrammi korraldaja). Lepingu alusel kohustub optsiooniprogrammi korraldaja omandama nominaalhinnaga Ekspress Grupi optsiooniprogrammi täitmiseks emiteeritud aktsiad ning need kokku lepitud tingimustel ja nominaalhinna eest Ekspress Grupile tagasi võõrandama.
1.3. Muuta ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku 13.06.2017 otsuse punkti 4.10 ning sõnastada see järgmiselt:

4.10. Aktsiaoptsioonide täitmiseks omandab aktsiaselts perioodil alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest kuni 01.04.2021. a optsiooniprogrammi korraldajalt kuni 1,3 miljonit oma aktsiat. Oma aktsiate omandamise miinimum- ja maksimumhind on aktsiate nominaalhind. Aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali ja reservkapitali, ning aktsiad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega.


2. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate osas

Välistada aktsionäride eesõigus märkida 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavaid aktsiaid.

3. Põhikirja muutmine

Lisada põhikirja punkt 5.9 järgmiselt:

5.9. Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul põhikirja redaktsiooni kehtima hakkamisest suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kuni 780 000 (seitsmesaja kaheksakümne tuhande) euro võrra.

4. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp aktsiaoptsiooniprogramm perioodiks 2021–2023.


Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 22.09.2020. a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigi ASi Ekspress Grupp erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee ja Nasdaq Balti börsi lehel (https://nasdaqbaltic.com/).

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 26.09.2020, esitades selle e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee.

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 7.09.2020. a seisuga 17 878 104,60 eurot. Aktsiaid kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 17 527 oma aktsiat.

Erakorralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

  • Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ja volitusi tõendav kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis dokument eesti või inglise keeles.
  • Välismaise juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada koopia vastava välisriigi äriregistri kehtivast väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema ingliskeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.
  • Aktsionäri volitatud esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv volitusi tõendav kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis dokument eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Ekspress Grupi veebilehel. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil egrupp@egrupp.ee või toimetades eespool nimetatud dokumendi(d) ASi Ekspress Grupp kontorisse Parda 6, Tallinn 10151, VI korrus (tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 28.09.2020. a kell 16:00.

Posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

AS Ekspress Grupp jätab endale õiguse üldkoosolek ära jätta, kui selgub, et riiklikult rakendatud uute piirangute tõttu või muul põhjusel ei ole koosoleku läbiviimine mõistlikult võimalik.

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp 
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas tegevust 1989. aastal, annab tööd 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades, annab kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

Manused


volikirja tagasiv6tmine EST- 29 09 2020.docx
Selgitus aktsionaride eelisoiguse valistamise ja emissioonihinna kohta.pdf
Aktsiaoptsiooniprogramm 2021_2023 EST.pdf
Elektroonilise haaletamise kord.pdf
Haaletussedel 2020 09 29.docx
EG_pohikiri_EST 2020 09 29.pdf
Volikiri EST- 29 09 2020.docx
EG_otsuste eelnoud_EST 2020 09 29.pdf