Published: 2020-03-27 12:50:53 CET
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” akcionaru sapulces sasauksana

 
AS Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”akcionāru sapulces sasaukšana

 

(Reģ. Nr. LV40003030454 juridiskā adrese Klijānu ielā 18, Rīga)

valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci, kas notiks 2020.gada 26. aprīlī plkst.12.00

 

Darba kārtība:

1. Valdes ziņojums par 2019.gada darbības rezultātiem

2. Padomes ziņojums

3. Par 2019. gada pārskata apstiprināšanu

4. Par pašu kapitālu

5. Par zvērinātu revidentu 2020. Gadam

6.Valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas apstiprināšana

 

Ieraksta datums akcionāru dalībai sapulcē ir 2020.gada 17.aprīlis. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar ieraksta datumā tiem piederošo akciju skaitu piedalīties akcionāru sapulcē 2020.gada 26.aprīlī-tikai neklātienē.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā, vienlaicīgi iesniedzot to lēmumu projektus, kā arī iesniegt lēmumu projektus par darba kārtībā jau iekļatajiem jautājumiem. Tos var nosūtīt pa sabiedrības e-pasta adresi: rimowood2@inbox.lv

Turpat, sākot ar 2020.gada 13.aprīli būs iespējams iepazīties ar sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem. Tālrunis 673717352, e-pasts rimowood2@inbox.lv. Informācija ievietota arī csri.investino.lv un www.nasdagbaltic.com.


 Dālība AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcē – tikai neklātienē


Saistībā ar jaunā koronavīrusa izplatību AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” informē, ka dalība 2020. gada 26. aprīlī kārtējā akcionāru sapulcē būs iespējama tikai neklātienē (izsniedzot pilnvaru).
Lai ar krietna un rūpīga saimnieka mērauklu nodrošinātu akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” darbības nepārtrauktību un mūsu akcionāru interešu ievērošanu, akciju sabiedrība “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” paziņo, ka sabiedrības 2020. gada 26. aprīlī  kārtējā akcionāru sapulce norisināsies, ievērojot iepriekš paziņoto dienaskārtību. Taču, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un ārkārtējo situāciju Latvijas Republikā, kas izsludināta ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai aizsargātu akcionāru, akciju sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, informējam, ka šajā sapulcē ir iespējams piedalīties tikai neklātienē.
Izskatāmo jautājumu izlemšanai lūdzam akcionārus pilnvarot akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” valdi, vienlaicīgi ar pilnvaru izdodot arī balsošanas uzdevumu par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Lūdzam abus dokumentus (pilnvaru un balsošanas uzdevumu) aizpildītus un:

  • parakstītus ar derīgu e-parakstu nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: rimowood2@inbox.lv; vai
  • parakstītus nosūtīt uz sabiedrības pasta adresi: akciju sabiedrība "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca", Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013.
Ja tas iespējams, aicinām balsošanā izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus. Balsojumā tiks ņemtas vērā visas pilnībā aizpildītās pilnvaras un balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti iepriekš norādītāja veidā līdz 2020. gada 25.aprīlim.                                  
Pielikumā:
  1. Pilnvaras veidlapa.
  2. Balsošanas uzdevuma veidlapa.
 
Gadījumā, ja Jums nepieciešama papildus informācija, lūdzam sazināties:
Tel. + (371) 67 371352
E-pasts: rimowood2@inbox.lv

 

 


2020.04.26-_balsosanas_uzdevums_LV.doc
AS RAR Pilnvara LVL 26.04.2020..doc