Published: 2019-11-23 22:59:00 CET
Silvano Fashion Group
Kvartaliaruanne

Silvano Fashion Group 2019.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2019. aasta 9 kuu (võrrelduna 2018. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2019 (võrrelduna 31.12.2018) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 9 kuud 2019 9 kuud 2018 Muutus
Müügitulu 44 811 49 835 -10,1%
EBITDA 12 745 17 113 -25,5%
Aruandeperioodi puhaskasum 9 764 10 767 -9,3%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 9 292 9 858 -5,7%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,26 0,27 -3,7%
Äritegevuse rahavoog perioodil 12 856 10 752 19,6%


tuhandetes eurodes 30.09.2019 31.12.2018 Muutus
Varad kokku 44 498 45 504 -2,2%
Käibevarad kokku 24 799 34 904 -29,0%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 25 988 27 462 -5,4%
Raha ja raha ekvivalendid 4 956 13 603 -63,6%


Rentaablusanalüüs, % 9 kuud 2019 9 kuud 2018 Muutus
Brutokasum 50,6 57,1 -11,4%
EBITDA 28,4 34,3 -17,2%
Puhaskasum 21,8 21,6 0,9%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 20,7 19,8 4,5%


Finantssuhtarvud, % 30.09.2019 31.12.2018 Muutus
ROA 21,4 22,9 -6,6%
ROE 37,0 34,7 6,6%
Hinna/ kasumi suhe 7,8 7,7 1,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 3,2 2,4 33,3%
Likviidsuskordaja 1,0 1,2 -16,7%

Majandustulemused

Kontserni 2019. aasta 9 kuu käive moodustas 44 811 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 10,1%. Hulgimüügi käive vähenes 14,3% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2019. aasta 9 kuu brutokasum oli 22 657 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 20,4%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2019. aasta 9 kuu jooksul 57,1%-lt 50,6%-le. Müüdud toodangu kulu kasvas 3,7% võrra.

2019. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 36,6% ja ulatus 10 090 tuhande euroni võrreldes 2018. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 15 926 tuhat eurot. 2019. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 22,5% võrreldes 32,0%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 25,5% ja moodustas 2019. aasta 9 kuuga 12 745 tuhat eurot, mis tähendab 28,4% rentaablust (17 113 tuhat eurot ja 34,3% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2019. aasta 9 kuuga 9 292 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 858 tuhat eurot 2018. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 20,7% võrreldes 19,8%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. september 2019 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 44 498 tuhande euroni, vähenedes 2,2% võrreldes 31. detsembriga 2018.

Võrreldes 31. detsembriga 2018 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 211 tuhande euro võrra ja moodustasid  2019. aasta 30. septembri seisuga 2 437  tuhat eurot. Varude saldo vähenes 241 tuhande euro võrra ning 2019. aasta 30. septembri seisuga moodustas 17 404 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 1 474 tuhande euro võrra, ulatudes 2019. aasta 30. septembri seisuga 25 988 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2019.aasta 9 kuuga 7 070 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2019. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 1 143 tuhat eurot, 497 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2019. aasta 30. septembri seisuga oli kontsernil 1 926 töötajat, neist 507 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2018 seisuga oli 2 073 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2019. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 9 846  tuhat eurot (9 361 tuhat eurot 2018.aasta 9 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 648 tuhat eurot.

Juhtimisorganite otsused peale 2019. aasta III kvartalit

3. mail 2019 toimus AS Silvano Fashion Group korraline aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 •   Üldkoosolek kinnitas 2018. majandusaasta aruande.
 • Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,20 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev 16.05.2019). Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta alljärgnevalt:
  - tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 20.maiks 2019, (makse teostatud 20.05.2019);
  - tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 10.oktoobriks 2019; (makse teostatud 29.08.2019);
 • Üldkoosolek otsustas kutsuda SFG nõukogust Ants Susi tagasi. Ants Susi volitused SFG nõukogu liikmena lugeda lõppenuks alates 03.05.2019.
 • Üldkoosolek otsustas valida SFG uueks nõukogu liikmeks Triin Nellis, kelle volitused SFG nõukogu liikmena algavad 03.05.2019 ning lõpevad 30.06.2021.
 • Üldkoosolek otsustas muuta SFG 30. juunil 2012. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kindlaksmääratud SFG nõukogu liikmete tasustamise korda alljärgnevalt:
 • nõukogu esimehe tasu suuruseks määrata 5000 eurot kalendrikuus (bruto);
 • nõukogu liikmete tasu suuruseks määrata 2000 eurot kalendrikuus (bruto).
 • Üldkoosolek otsustas muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,20 (kakskümmend) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle“. 
 • Üldkoosolek otsustas, et:

- SFG aktsiakapitali suurendatakse 3 600 000 euro võrra 3 600 000 eurolt 7 200 000 euroni olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel 0,10 euro võrra iga aktsia kohta ehk 0,10 eurolt 0,20 eurole.
- SFG aktsiakapitali suurendatakse fondiemissiooni teel ülekursi arvelt. Fondiemissioon viiakse läbi SFG 2018.a. majandusaasta aruande alusel, mille aktsionärid on kinnitanud koos kasumi jaotamise otsusega. Fondiemissioon viiakse läbi ülekursi arvelt summas 3 600 000 eurot. Fondiemissiooni läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 7 200 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia.
- Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse 17.05.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud  isik õigustatud osalema fondiemissioonis. Aktsiate nimiväärtuse suurendamine toimub koheselt pärast aktsiakapitali suurendamise kohta äriregistrisse kande tegemist.  15.mail 2019  registreeris Tartu Kohturegister aktsiakapitali suurendamise 7 200 tuhande võrra vastavalt 03.05.2019 Üldkoosoleku otsusele.

19. juunil 2019 toimus AS Silvano Fashion Group erakorraline aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

-      Muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised

aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,10 (kümme) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle“. 

 • Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro võrra iga aktsia kohta;
 • Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,10 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud;
 • Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi strateegiliste eesmärkidega. Vähendatud aktsiakapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega. Otsuse läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 3 600 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia;
 • Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri   fikseeritakse 04.07.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 03.07.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama aktsiakapitali vähendamisel tehtavaid väljamakseid. 23.septembril 2019 registreeris Tartu Kohturegister aktsiakapitali vähendamise 3 600 tuhande euro võrra vastavalt 19.juunil 2019 toimunud Üldkoosoleku otsusele. Väljamakse teostati 27.09.2019.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 30.09.2019 31.12.2018
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod   4 956 13 603
Väljaantud laenud   2 8
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2   2 437   3 648
Varud 3 17 404 17 645
Käibevara kokku   24 799 34 904
    
Põhivara    
Pikaajalised nõuded   321 292
Investeeringud sidusettevõtetesse   75 64
Müügiootel finantsvara   333 305
Edasilükkunud tulumaksuvara   1 617 1 433
Immateriaalne põhivara   406 261
Kinnisvarainvesteeringud   907 851
Materiaalne põhivara 4 16 040 7 394
Põhivara kokku   19 699 10 600
VARAD KOKKU   44 498 45 504
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised kapitalirendikohustused   547 0
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 5 600 14 163
Maksuvõlad   1 608 662
Lühiajalised kohustused kokku   7 755 14 825
    
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus   4 7
Pikaajalised kapitalirendikohustused   7 292 0
Pikaajalised eraldised   66 61
Pikaajalised kohustused kokku   7 362 68
Kohustused kokku   15 117 14 893
    
Omakapital    
Aktsiakapital 6 3 600 3 600
Ülekurss   4 967 8 567
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Ümberhindluse reserv   355 355
Realiseerimata kursivahed   -14 662 -14 696
Jaotamata kasum   30 422 28 330
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   25 988 27 462
Mittekontrolliv osalus omakapitalis   3 393 3 149
Omakapital kokku   29 381 30 611
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   44 498 45 504

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad III kvartal  2019 III  kvartal 2018 9 kuud 2019 9 kuud 2018
Müügitulu 8 14 547 16 302 44 811 49 835
Müüdud toodangu kulu   -7 383 -7 205 -22 154 -21 367
Brutokasum   7 164 9 097 22 657 28 468
          
Turustuskulud   -2 902 -3 028 -8 756 -8 956
Üldhalduskulud   -1 114 -1 055 -3 401 -3 178
Muud äritulud   72 71 219 197
Muud ärikulud   -191 -179 -629 -605
Ärikasum   3 029 4 906 10 090 15 926
          
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   443 -1 679 2 913 -1 920
Muud finantstulud/(kulud)   -147 15 -367 55
Finantstulud ja -kulud kokku   296 -1 664 2 546 -1 865
         
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest   3
6

3

18
Kasum enne tulumaksu 3 328
3 248

12 639

14 079
Tulumaks   -767
-899

-2 875

-3 312
           
Aruandeperioodi kasum   2 561 2 349 9 764 10 767
Sealhulgas:         
  Emaettevõte omanike osa   2 370 2 201 9 292 9 858
  Mittekontrolliva osaluse osa   191 148 472 909
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) 7 0,07


0,060,260,27
    Konsolideeritud koondkasumiaruanne         
         
tuhandetes eurodes Lisad III kvartal 2019 III kvartal 2018 9 kuud 2019 9 kuud 2018
         
Aruandeperioodi kasum   2 561 2 349 9 764 10 767
Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa   325 -197

336


8
Sealhulgas:          
  Emaettevõte omanike osa   227 28 34 153
  Mittekontrolliva osaluse osa   98 -225 302 -145
           
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku   2 886 2 152 10 100 10 775
Sealhulgas:         
  Emaettevõte omanike osa   2 597 2 229 9 326 10 011
  Mittekontrolliva osaluse osa   289 -77 774 764

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes 9 kuud 2019 9 kuud 2018
Rahavood äritegevusest   
Perioodi kasum 9 764 10 767
Korrigeerimised:   
  Põhivara amortisatsioon 2 655 1 187
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud  investeeringutest -3 -18
  (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist 23 22
  Finantstulud ja -kulud kokku -2 546 1 865
  Ebatõenäoliselt laekuvate arvete provisjon 0 1
  Pikaajaliste hüvitiste eraldis 5 -2
Tulumaksu kulu 2 875 3 312
Varude muutus 241 1 164
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 1 211 -790
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -417 -4 032
Kapitalirendikohustuste muutus 547 0
Makstud tulumaks - 1 499 -2 724
Kokku rahavood äritegevusest 12 856 10 752
   
Rahavood investeerimistegevusest   
Saadud intressid 9 26
Saadud dividendid 0 3
Materiaalse põhivara müük 61 12
Antud laenude tagasimaksed 6 0
Materiaalse põhivara soetus -1 143 -497
Immateriaalse põhivara soetus -165 -144
Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 232 -600
   
Rahavood finantseerimistegevusest   
Kapitalirendikohustuste tagasimaksed -1 646 0
Väljamakstud dividendid -7 730 -18 376
Aktsiakapitali vähendamie -10 800 0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -20 176 -18 376
   
Raha ja raha ekvivalentide muutus -8 552 -8 224
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 13 603 21 230
Valuutakursi muutuste mõju rahale  -95  92
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 956 13 098

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com

Manus


SFG 2019.a. III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne.pdf