Paskelbta: 2021-04-28 08:43:30 CEST
Invalda INVL
Kita informacija

„Invaldos INVL“ dukterinės bendrovės „INVL Asset Management“ subfondas „INVL Emerging Europe Bond Fund“ vykdys veiklą Liuksemburge

„Invaldos INVL“ dukterinės bendrovė „INVL Asset Management“ informuoja apie keičiamus suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ (toliau – Fondas), kurio subfondai yra „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“, „INVL Rusijos TOP20 subfondas“ ir „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas”, veiklos dokumentus. Fondo taisyklių pakeitimams 2021 m. balandžio 26 d. pritarė Lietuvos bankas. Pakeistos Fondo taisyklės bei atitinkamai pagal jas pakoreguotas prospektas įsigalios 2021 m. birželio 30 d.

Valdymo įmonė „INVL Asset Management“ informuoja apie keičiamus suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ (toliau – Fondas), kurio subfondai yra „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“, „INVL Rusijos TOP20 subfondas“ ir „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas”, veiklos dokumentus. Fondo taisyklių pakeitimams 2021 m. balandžio 26 d. pritarė Lietuvos bankas. Pakeistos Fondo taisyklės bei atitinkamai pagal jas pakoreguotas prospektas įsigalios 2021 m. birželio 30 d.

PAGRINDINIAI PAKEITIMAI:

„INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“ tampa finansuojančiuoju fondu

Fondo „INVL sudėtinis fondas“ subfondas „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“ (toliau – BEO) tampa finansuojančiuoju subjektu ir investuos į kartu su partneriais Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje naujai įsteigto sudėtinio investicinio fondo „INVL Fund“ subfondo „INVL Emerging Europe Bond Fund“ (toliau – LUX) investicinius vienetus.

BEO investuos ne mažiau kaip 85 proc. grynųjų aktyvų į LUX instituciniams investuotojams skirtą vienetų klasę „I”. Tokiu būdu BEO veiks kaip finansuojantysis, o LUX – kaip finansuojamasis kolektyvinio investavimo subjektas. Likusi BEO grynųjų aktyvų dalis gali būti investuojama tik į investavimo strategiją atitinkantį likvidų turtą, laikantis BEO taisyklėse ir teisės aktuose nustatytų apribojimų. Valdymo įmonė numato, kad beveik visi BEO grynieji aktyvai bus investuojami į LUX subfondą ir tik nedidelė dalis bus laikoma piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje, kad būtų galima padengti BEO einamąsias išlaidas bei vykdyti investuotojų paraiškas išpirkti investicinius vienetus.

LUX investicinius sprendimus priims valdymo įmonės „INVL Asset Management“ fondų valdytojų komanda. Todėl LUX investavimo strategija savo pagrindine kryptimi atitiks dabartinę BEO investavimo strategiją. LUX iki 100 proc. savo turto investuos į besivystančios Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Ne mažiau kaip 51 proc. obligacijų dalies LUX investuos į Vidurio ir Rytų Europos (Čekijos Respublikos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, Baltarusijos, Rusijos Federacijos, Ukrainos, Armėnijos, Azerbaidžano, Sakartvelo, Turkijos, Maltos, Albanijos, Bulgarijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Graikijos, Juodkalnijos, Kipro, Makedonijos, Moldovos, Rumunijos, Serbijos ir Kosovo) vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius.

BEO valdymo mokestis mažinamas nuo 1 proc. iki 0,45 proc. Kadangi LUX valdymo mokestis yra 0,55%, todėl bendras už investicijų valdymą tenkantis mokesčių dydis BEO investuotojams išliks toks pats kaip ir iki šiol.

Nors BEO investicijoms į LUX subfondą negali būti taikomi įmokų ir išpirkimų mokesčiai, tačiau numatoma, kad dėl BEO operacinių kaštų bendras BEO išlaidų dydis bus panašus į dabartinį.

Dėl glaudaus BEO ir LUX ryšio keičiasi BEO darbo dienos apibrėžimas – BEO darbo diena bus laikoma kiekviena kalendorinė diena, išskyrus oficialių švenčių ir poilsio dienas Lietuvoje, Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje ir Vokietijos Heseno žemėje. Šis pokytis aktualus investuotojams, BEO investicinius vienetus keičiantiems į arba iš kito „INVL sudėtinį fondą“ sudarančio subfondo vienetų, kadangi keitimas bus vykdomas tik abiejų subfondų darbo dieną. Visas BEO nedarbo dienas 2021 metais galima rasti interneto puslapyje www.invl.com.

„INVL Rusijos TOP20 subfondas“ – investavimo strategijos, sėkmės mokesčio, pavadinimo pakeitimai

Valdymo įmonė „INVL Asset Management“, atsižvelgdama į klientų poreikius, priėmė sprendimą koreguoti fondo „INVL sudėtinis fondas“ subfondo „INVL Rusijos TOP20 subfondas“ (toliau – RTS) investavimo strategiją.

Naujas investavimo strategijos aprašymas apibrėžia, kad RTS lėšos gali būti investuojamos tik į Rusijos Federacijoje ir kitose NVS šalyse (įskaitant ir buvusias NVS nares) veikiančių bendrovių, išskyrus valstybės kontroliuojamas bendroves, finansines priemones. Valstybės kontrole bendrovės atžvilgiu bus laikoma didesnė kaip 20 proc. akcijų dalis. Tai reiškia, kad įsigaliojus pakeistoms Fondo taisyklėms RTS nebegalės investuoti į valstybines įmones.

Šiuo pakeitimu bus siekiama investuoti į efektyviau, skaidriau valdomas, todėl ilguoju laikotarpiu patrauklesnes, nevalstybines įmones. Nauja strategija taip pat leis padidinti investicijas į naujosios ekonomikos (informacinių ir finansinių technologijų, el. prekybos ir pan.) verslus, kurių svoris ir reikšmė ekonomikoje sparčiai kyla. Valdymo įmonės vertinimu, ilguoju laikotarpiu privačių bendrovių augimo potencialas turėtų būti didesnis, o RTS portfelis – stabilesnis.

Dėl minėtų pokyčių RTS pavadinimas keičiamas į „INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas“ (angl. INVL Russia ex-government Equity Subfund).

Taip pat keičiasi RTS sėkmės mokesčio dydis ir skaičiavimo principas. Įsigaliojus naujai taisyklių redakcijai sėkmės mokestis bus 20 proc. nuo RTS grynųjų aktyvų vertės augimo, viršijančio 8 proc. metinę grąžą (angl. hurdle rate) per praėjusius 3 metus. Šiuo metu taikomas 15 proc. sėkmės mokestis apskaičiuojamas nuo paprasto vertės prieaugio. Nuo taisyklių naujos redakcijos įsigaliojimo nepraėjus 3 metams, 8 proc. metinės grąžos kriterijus bus taikomas tik nuo taisyklių naujos redakcijos įsigaliojimo, t.y., hurdle rate nebus taikomas retrospektyviai. Valdymo įmonės vertinimu, pakoreguota sėkmės mokesčio skaičiavimo formulė, įvedanti papildomus kriterijus, užtikrins, kad sėkmės mokestis klientams būtų taikomas tik RTS subfondui vidutiniu laikotarpiu stabiliai generuojant aukštą grąžą.

Grynųjų aktyvų vertės augimas, kaip ir iki šiol, bus skaičiuojamas aukščiausios pasiektos ribos principu (angl. high watermark). Nuo naujos taisyklių redakcijos įsigaliojimo aukščiausios pasiektos ribos lygis nebus skaičiuojamas iš naujo, t.y., ir toliau bus naudojama istorinė aukščiausia pasiekta riba.

Keičiasi paraiškų pirkti, keisti ir parduoti priėmimo laikas

Paraiškų pirkti, keisti ir parduoti visų Fondą sudarančių subfondų investicinius vienetus priėmimo laikas (angl. cut-off time) keičiamas iš 24:00 val. į 11:00 val. Tai reiškia, kad paraiškos, gautos iki 11:00 val. ir apmokėtos iki tos pačios dienos 23:59 val., bus vykdomos paraiškos pateikimo dienos verte, o po 11:00 val. gautos ir iki tos pačios dienos 23:59 val. apmokėtos paraiškos bus vykdomos artimiausios darbo dienos verte. Jei paraiškos gavimo ir apmokėjimo dienos skirsis, paraiškos bus vykdomos apmokėjimo dienos verte. Daugiau informacijos apie paraiškų pateikimo ir vykdymo taisykles pateikiama subfondų prospekte, kurį galima rasti interneto svetainėje www.invl.com.

Papildytas kitų išlaidų sąrašas

Išlaidos, leidžiamos dengti iš atitinkamo subfondo lėšų, papildytos mokesčiais priežiūros institucijai už finansų rinkų dalyvių priežiūrą ir finansinių indeksų, naudojamų subfondų lyginamuosiuose indeksuose, tiekėjams už indeksų sudėčių informaciją ir istorinius duomenis. Šiais naujais mokesčiais papildomos kitos išlaidos, leidžiamos dengti iš atitinkamo subfondo lėšų, kurių maksimalus dydis nesikeičia ir išlieka 1 proc. nuo subfondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės. Taip pat patikslintas sąlygų ir atvejų, kuriems esant iš atitinkamo subfondo lėšų būtų dengiamos teisinės išlaidos, sąrašas.

Kiti pakeitimai
Kartu Fondo veiklos dokumentuose atliekami ir kiti mažesnės apimties pakeitimai.

Papildoma informacija:
Investuotojai turi teisę iki 2021 m. birželio 29 d. (imtinai) pareikalauti išpirkti jų turimus atitinkamo subfondo investicinius vienetus. Kaip ir iki šiol, išpirkimo mokestis nebus taikomas.
Su keičiamais Fondo dokumentais (taisyklėmis ir prospektu) galima susipažinti interneto puslapyje www.invl.com, Valdymo įmonės buveinėje adresu Gynėjų g. 14, 01109 Vilniuje arba el. paštu info@invl.com.

Asmuo, įgaliotas suteikti daugiau informacijos:
Vaidotas Rūkas, "INVL Asset Management" Investicijų valdymo padalinio vadovas
El. paštas vaidotas.rukas@invl.com