English Latvian
Publicēts: 2018-06-05 13:34:09 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2018.gada 5.jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2018.gada 5.jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

 1. Valdes ziņojums par 2017. gada darbības rezultātiem.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Olainfarm” Valdes ziņojumu par 2017. gada darbības rezultātiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Padomes ziņojums par 2017. gada darbības rezultātiem.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Olainfarm” Padomes ziņojumu par 2017. gada darbības rezultātiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Revīzijas komitejas paziņojums par 2017.gadu.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Olainfarm” Revīzijas komitejas paziņojumu par 2017.gadu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Akciju sabiedrības „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2017. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2017. gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. 2017. gada peļņas izlietošana.
  1. Novirzīt akciju sabiedrības “Olainfarm” 2017.gada peļņas daļu EUR 2 957 866,38 (divi miljoni deviņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši euro un 38 centi) apmērā dividenžu izmaksai akciju sabiedrības “Olainfarm” akcionāriem (akciju ISIN kods LV0000100501), dividendēs EUR 0,21 apmērā par vienu akciju izmaksājot 2 posmos, III, un IV ceturksnī, bet peļņas daļu EUR 6 312 133,62 (seši miljoni trīs simti divpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs euro un 62 centi) apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt to akciju sabiedrības “Olainfarm” attīstībā. I posmā izmaksājami EUR 0,10 par vienu akciju, II posmā izmaksājami EUR 0,11 par vienu akciju.
  2.  Noteikt sekojošo dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību:

I posms (III ceturksnis): par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) noteikt 2018. gada 3.jūliju, par aprēķina datumu noteikt 2018.gada 04.jūliju un par izmaksas datumu noteikt 2018.gada 05.jūliju;
II posms (IV ceturksnis): par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) noteikt 2018.gada 2.oktobri, par aprēķina datumu noteikt 2018.gada 03.oktobri un par izmaksas datumu noteikt 2018.gada 04.oktobri.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Valdes ziņojums par 2018. gada budžetu un darbības plānu.

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2018. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka akciju sabiedrības “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2018.gadā sasniegs 96 miljonus euro, akciju sabiedrības “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 10,9 miljonus euro, konsolidētais apgrozījums būs 130 miljoni euro, bet konsolidētā peļņa sastādīs 11,5 miljonus euro.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Zvērināta revidenta vēlēšanas 2018. gadam un atlīdzības noteikšana zvērinātajam revidentam.
  1. Ievēlēt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību PriceWaterhouseCoopers (licence Nr.5, vienotais reģistrācijas Nr.40003142793) par akciju sabiedrības „Olainfarm” gada un konsolidētā gada pārskata obligāto revidentu 2018., 2019. un 2020. finanšu gadiem.
  2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atlīdzību 2018., 2019. un 2020. finanšu gadiem EUR 172 800,00 (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Padomes locekļu atsaukšana no amata.

Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļus:
Valentīnu Andrējevu;
Ivaru Godmani;
Andi Krūmiņu;
Aleksandru Raici;
Guntu Veismani.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Jaunas padomes vēlēšanas.
  1. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” Padomi sekojošā sastāvā uz piecu gadu termiņu:
 1. Signi Balderi – Sildedzi;
 2. Irinu Maliginu;
 3. Milanu Beļeviču;
 4. Ivaru Kalviņu;
 5. Ivaru Godmani.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

  1. Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro) apmērā.
  2. Atsauktajiem akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļiem, kuri netiek atkārtoti ievēlēti par akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļiem, ņemot vērā viņu personīgo ieguldījumu akciju sabiedrības “Olainfarm” attīstībā, noteikt papildus atlīdzību par akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļa pienākumu veikšanu 2017. un 2018. gadā ikmēneša atlīdzības divkāršā apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

  1. Uzdot Irinai Maliginai sasaukt akciju sabiedrības “Olainfarm” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Olainfarm” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Olainfarm” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Revīzijas komitejas vēlēšanas.
  1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” Revīzijas komitejas locekļus:
 1. Viesturu Gurtlavu;
 2. Valentīnu Andrējevu;
 3. Guntu Veismani.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

  1. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” Revīzijas komiteju sekojošā sastāvā uz divu gadu termiņu:
 1. Viesturu Gurtlavu;
 2. Milanu Beļeviču;
 3. Ivaru Godmani.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

  1. Noteikt revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 11 500,00 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro) apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Olainē, 2018.g. 5.jūnijā

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde
Papildu informācija:
Salvis Lapiņš
AS „Olainfarm“ valdes loceklis
mob. tālr. +37126448873
e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv