Paskelbta: 2021-03-22 16:31:39 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Ignitis grupė“ patvirtino vadovų ilgalaikio skatinimo akcijų opcionais programos strateginius tikslus ir jų rodiklius 2021-2024 metams

AB „Ignitis grupė“ patvirtino vadovų ilgalaikio skatinimo akcijų opcionais programos strateginius tikslus ir jų rodiklius 2021-2024 metams

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) stebėtojų taryba 2021 m. kovo 22 d. patvirtino Bendrovės įmonių grupės (toliau – Grupė) pagrindinių vadovų ilgalaikio skatinimo akcijų opcionais programos (toliau – Programa) ilgalaikius strateginius tikslus ir jų rodiklius 2021-2024 metams, jų pasiekimo vertinimo kriterijus. Vadovams, kuriems taikoma Programa, keliami ilgalaikio skatinimo programos tikslai yra susieti su Grupės strateginiuose planuose iškeltais tikslais, o didžiausias dėmesys yra skiriamas komercinės žaliosios gamybos plėtrai ir akcininkų grąžos didinimui.

  • Siekiant gerinti finansinius nereguliuojamos veiklos rodiklius, Programoje įtvirtinta būtina sąlyga, kad teisė įsigyti akcijų gali būti įgyvendinama tik tuo atveju, jeigu tenkinamos visos pirmosios trys arba ketvirtoji sąlyga:

            - žaliosios gamybos koreguoto EBITDA procentinis augimas, 2021-2024 m. bus bent 10 kartų didesnis nei reguliuojamos monopolinės veiklos, ir
            - reguliuojama monopolinė veikla 2024 m. turėtų sudaryti mažiau nei 60% Grupės koreguoto EBITDA, jei bus turto rotavimas, ir 63% Grupės koreguoto EBITDA, jei turto rotavimas bus mažesnis nei planuota, ir
            -  2024 m. žaliosios gamybos koreguotas EBITDA bus bent 2 kartus didesnis nei 2020 m. , arba
            - 2024 m. reguliuojama monopolinė veikla sudarys mažiau nei 50% Grupės 2024 m. koreguoto EBITDA

  • Didelis dėmesys atnaujintuose Programos tiksluose skiriamas Žaliosios gamybos plėtrai  – instaliuota žaliosios gamybos galia turi pasiekti 1.8 GW.
  • Didinant tinklo efektyvumą, Programoje taip pat iškeltas tikslas, kad elektros tinklo nuostolių sumažinimas 2024 m. turėtų būtų ne mažesnis nei 5%, lyginant su 2020 m.
  • Užsibrėžti ilgalaikiai Programos strateginiai tikslai ir rodikliai rodo Grupės įsipareigojimą kurti darnią ateitį – siekiama pagerinti Aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir gerosios valdysenos (ASV) reitingus.  

Programa numato akcijų suteikimą 2025 metais, pasiekus ilgalaikius Grupės strateginius tikslus (rodiklius), susietus su 2021-2024 metų Bendrovės strateginiu planu.

Būtinos ilgalaikio skatinimo sąlygos:

Žaliosios gamybos koreguoto EBITDA procentinis augimas yra bent 10 kartų didesnis nei reguliuojamos monopolinės veiklos1 (procentinis augimas nustatomas lyginant opciono sutartyje nurodytų metų, kuriems nustatyti ilgalaikiai tikslai (rodikliai), (šiuo atveju – 2024 m.) koreguotą EBITDA su finansinių metų, buvusių prieš opciono sutarties sudarymo metus, koreguotu EBITDA (2020 m.), ir
Reguliuojama monopolinė veikla sudaro mažiau nei 60% Grupės koreguoto EBITDA, jei bus Grupės turto rotavimas 2024 m., ir gautas koreguotas EBITDA lygus arba didesnis nei numatytas Grupės ilgalaikiame finansiniame plane, patvirtintame 2021 m. kovo mėnesį. Jei Grupės turto rotavimas bus mažesnis nei planuota, tuomet reguliuojama monopolinė veikla turi sudaryti 63% Grupės koreguoto EBITDA, ir
Žaliosios gamybos 2024 m. koreguotas EBITDA yra bent 2 kartus didesnis nei 2020 m. (t.y. 2024 m. žaliosios gamybos koreguotas EBITDA turi būti ne mažesnis kaip 101,4 mln. eurų), arba
2024 m. reguliuojama monopolinė veikla sudaro mažiau nei 50% Grupės 2024 m. koreguoto EBITDA.

Nuostata, kad akcijos pagrindiniams Grupės vadovams gali būti suteikiamos tik jeigu žaliosios gamybos rezultatas auga reikšmingai sparčiau nei reguliuojamos monopolinės veiklos rezultatas yra įtvirtinta ir 2021 m. vasario 17 d. Bendrovės gautame papildytame Lietuvos Respublikos finansų ministerijos lūkesčių rašte.

Pasirašomose opciono sutartyse bus nurodomas maksimalus siūlomų įsigyti akcijų skaičius. Apie pasirašomas opciono sutartis Bendrovė praneš atskiru pranešimu. Po akcijų opcionų išlaikymo termino, trunkančio ketverius metus, vadovai, jų pasirinkimu, galės įgyvendinti nuosavybės teisę į Bendrovės akcijas, kurių skaičius 2025 m. bus tikslinamas (apskaičiuotas) vertinant žemiau nurodytų ilgalaikių strateginių tikslų ir jų rodiklių 2021-2024 metams pasiekimo procentą:

Strateginis prioritetasRodiklisTikslo tipas
SvorisMinimali rodiklio pasiekimo riba (70 %)Rodiklis, 100 % pasiekimas
VeiklaTSR 
Bendrovės TSR, lyginant su vidutiniu EURO STOXX® Utilities indeksoTSR ​
40 %​≥70 %3≥100 %3 Rinkos​
GrąžaVidutinis koreguotas ROCE4 

Keturių metų periodu 2021–2024 m.​
20 %​5,8 %36,8 %3Finansinis​
Žaliosios gamybosaugimasŽaliosios gamybos galia

GW​
20 %​-​1,8​ASV​
Tinklų efektyvumo didinimasEfektyvumo reguliuojamoje monopolinėje veikloje didinimas:

• Elektros SAIFI2024 m. ≤1,09 karto;
• Elektros tinklo nuostolių sumažinimas ne mažiau nei 5% (2024 m., lyginant su 2020 m.), proporcingai skirstymo apimtims6.
10 %Pasiektas bent vienas iš rodikliųPasiekti abu rodikliaiEfektyvumo
ASV principaiDarnumo indeksai

MSCI ASV ir „Sustainalytics“ ASV rizikos reitingas​
10 %​Pagerėjo bent vienas indeksas7Pagerėjo abu indeksai​7ASV​

1. Reguliuojama monopolinė veikla – tai elektros energijos ir dujų skirstymo tinklų veikla, perdavimo sistemos operatoriui teikiamos rezervinės ir sisteminės paslaugos, kurioms nėra rengiami aukcionai, visuomeninis elektros ir dujų tiekimas reguliuojamiems vartotojams Lietuvoje ir reguliuojamos SGD paskirtojo tiekimo paslaugos.
2. TSR (angl. Total Shareholders Return) rodiklis yra apskaičiuojamas kaip vidutinės akcijos kainos laikotarpio pabaigai ir laikotarpio pradžiai skirtumo bei dividendų, tenkančių akcijai, už laikotarpį sumos santykis su akcijos kaina laikotarpio pradžiai. Vidutinis Ignitis Grupė TSR ir EURO STOXX® Utilities indeksas yra skaičiuojami naudojant dviejų mėnesių periodą (t.y. atitinkamai lapkričio ir gruodžio), einantį prieš vertinamojo laikotarpio pradžią ir pabaigą (2021 m. sausio 1 d. - 2024 m. gruodžio 31 d.), siekiant neutralizuoti galimus rinkos svyravimus. Ignitis Grupė TSR apskaičiuojamas darant prielaidą, kad dividendai yra reinvestuojami, taip pat kaip lyginamajai analizei naudojamas „EURO STOXX® Utilities“ indeksas (remiantis bendrojo pelno indekso tipu ir EUR valiuta). Ignitis Grupė akcijų vertės pokytis tarp ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos, apskaičiuotas kaip svertinis IGN1L („Nasdaq Baltic“) ir IGN GDR (Londono vertybinių popierių birža) kainų vidurkis, remiantis prekybos apimtimis.
3. Tikslas bus matuojamas pagal pasiekimų skalę tarp minimalaus vykdymo ir tikslo rėžių, naudojant linijinio interpoliavimo metodą. Jei bus pasiekta žemesnė, nei nustatyta minimali vykdymo vertė, už šį tikslą nebus motyvuojama.
4. ROCE apskaičiuojamas dalijant Ignitis Grupė koreguotą pelną prieš palūkanas ir mokesčius (koreguotas EBIT) iš jos panaudoto kapitalo (vidutinė grynoji skola ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje + vidutinė nuosavo kapitalo apskaitinės vertės dalis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje).
5. Nutraukimų dažnis vienam klientui, išskyrus išimtinius įvykius, kuriuos patvirtino reguliavimo institucija (VERT) ir apskaičiuojamas vadovaujantis rodiklio tvirtinimo metu taikyta metodika ir principais. Sistemos ilgų elektros energijos skirstymo nutraukimų vidutinio dažnumo rodiklis (angl. system average interruption frequency index, SAIFI) – rodiklis, kuriuo parodoma, kiek vidutiniškai kartų per ataskaitinį laikotarpį elektros energijos skirstymas buvo nutrauktas vienam vartotojui. Į rodiklį neįtraukiami nutraukimai, įvykę dėl stichinių gamtos reiškinių, atitinkančių stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių ir patvirtinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos remiantis Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašo nuostatomis.
6. Elektros energijos nuostolių tinkle dydį sudaro vidutiniai skaičiuotini elektros energijos technologiniai nuostoliai skirstomojo tinklo linijose ir kituose tinklo elementuose, taip pat nuostolių dalis susidaranti iš vartotojų nedeklaruotų rodmenų ir neteisėtų prisijungimų prie tinklo. 2024 m. siektina elektros nuostolių tinkle ir viso gauto elektros kiekio į skirstymo tinklą santykinė reikšmė sudarys 5,5% (faktiniai elektros tinklo nuostoliai 2020 m. sudarė 5,8%), atsižvelgiant į strateginį 2021-2024 planą ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintos Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos 9 straipsnį.
7. „Ignitis Grupės“ 2020 m. įvertinimai: MSCI ASV reitingas – „A“, „Sustainalytics“ ASV - priskiriama „Vidutinės“ ASV rizikos kategorijai. 2024 m. tikslas MSCI ASV reitingas “AA” ir/arba „Sustainalytics“ ASV priskiriama „Žemos“ ASV rizikos kategorijai.

Programa yra taikoma 9 Grupės pagrindiniams vadovams: Bendrovės valdybos nariams ir 4 Grupės įmonių („Ignitis renewables“, ESO,  „Ignitis gamyba“ ir „Ignitis“) generaliniams direktoriams.

Pagrindiniai vadovai opciono sutartis dėl 2020-2023 m. Programos tikslų sudarė 2020 metais. Bendrovė apie sudarytas opciono sutartis pranešė atskiru pranešimu (nuoroda). Apie sudarytas opciono sutartis dėl 2021-2024 m. Programos tikslų Bendrovė praneš atskiru pranešimu vertybinių popierių biržose. Apie vadovų atlygį Bendrovė skelbia savo internetinės svetainės skiltyje „Atlygis“ (nuoroda).

Daugiau informacijos:
Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076