English Latvian
Publicēts: 2020-09-07 17:50:00 CEST
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Akciju sabiedrības “Olainfarm”, reģistrācijas numurs 40003007246, kārtējās 2020.gada 22.septembra akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Akciju sabiedrības “Olainfarm”, reģistrācijas numurs 40003007246, kārtējās 2020.gada 22.septembra akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

  1. Valdes ziņojums par 2019. gada darbības rezultātiem

Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes ziņojumu par 2019.gada darbības rezultātiem.

  1. Padomes ziņojums par 2019. gada darbības rezultātiem

Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes ziņojumu par 2019.gada darbības rezultātiem.

  1. Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2019. gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšana

Lēmuma projekts:
Apstiprināt akciju sabiedrības „Olainfarm” 2019. gada konsolidēto gada pārskatu, ar peļņu 22 239 000,00 euro apmērā.

  1. 2019. gada peļņas izlietošana

Lēmuma projekts:
4.1.  Izmaksāt akciju sabiedrības „Olainfarm” akcionāriem dividendēs 4 507 224,96 euro, kas veido 0,32 euro (trīsdesmit divi centi) uz katru akciju, no uzkrātās līdz 2017.gada 31.decembrim nesadalītās akciju sabiedrības „Olainfarm” peļņas.
4.2.  Noteikt par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2020. gada 7.oktobris, dividenžu ieraksta datumu 2020. gada 8.oktobris un par dividenžu maksājuma datumu 2020. gada 9. oktobris.
4.3.  Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2019.gada peļņu 22 239 000,00 euro apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt akciju sabiedrības „Olainfarm” attīstībai;


5.     Revīzijas komitejas nolikuma atcelšana un jauna nolikuma apstiprināšana

Lēmuma projekts:
Atcelt 2015.gada 11.jūnija normatīvo aktu “Akciju sabiedrības „Olainfarm” Revīzijas komitejas nolikums”.

  1. Akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes un valdes atalgojuma politikas apstiprināšana

Lēmuma projekts:
Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes un valdes atalgojuma politiku.

  1. Prasības celšana pret akciju sabiedrības “Olainfarm” iepriekšējiem valdes locekļiem

Lēmuma projekts:

  1. Pamatojoties uz Komerclikuma 169.pantu, celt prasību par zaudējumu piedziņu, pret Olainfarm valdes locekļiem, kas bija amatā laikā kad tika noslēgts 2017.gada 2.janvāra līgums par pakalpojumu sniegšanu Nr.2-2017 (turpmāk – Līgums), kas noslēgts ar Kipras Republikā reģistrēto Banestar Management Limited, reģistrācijas numurs HE142944 (turpmāk – Banestar), un ir bijuši iesaistīti Līguma slēgšanā, turpināšanā (neizbeigšanā), tā faktiskās izpildes nepietiekamā kontrolē, un saimnieciskuma nenodrošināšanā, kā arī pret citiem valdes locekļiem, kas valdes locekļa amatā ir bijuši vēlākos laika posmos un saistībā ar Līgumu nav rīkojušies kā krietni un rūpīgi saimnieki.
  2. Papildus veikt izvērtējumu par trešo pušu, tostarp, bet ne tikai, apdrošināšanas sabiedrību, kas nodrošināja valdes locekļu, pret kuriem šī lēmuma 1.punkta ietvaros ceļama prasība, atbildības apdrošināšanu, piesaistīšanas nepieciešamību tiesvedības ietvaros un, ja nepieciešams, veikt šāda izvērtējuma ietvaros secināto trešo pušu piesaistīšanu šī lēmuma 1. punktā uzsāktās tiesvedības ietvaros.
  3. Atbilstoši Komerclikuma 172.panta trešajai daļai noteikt, ka prasību pret valdes locekļiem ceļ un uztur padome. 

Akciju sabiedrības “Olainfarm” valde

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com