Publicēts: 2020-08-31 16:30:03 CEST
Moda Kapitāls
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS "Moda Kapitāls" 6 mēnešu finanšu pārskats

AS "Moda kapitāls" nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats par 2020.gada I.pusgadu

AS "Moda Kapitāls" nerevidētie finanšu rezultāti par 2020.gada I.pusgadu ir sekojoši: * Neto zaudējumi 127.006,00 EUR :(2019.gada I.pusgada Neto zaudējumi 68.930,00 EUR) * Neto apgrozījums: 791.280,00 EUR (2018.gada I.pusgada Neto apgrozījums: 769.433,00 EUR).

APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

          01.01.2020-30.06.2020   01.01.2019-30.06.2019
          EUR   EUR
Neto apgrozījums   791,280   769,433
Finanšu ieņēmumi   387,477   521,207
Pārdoto preču izmaksas   -639,690   -653,405
Finanšu izmaksas   -213,799   -206,209
Bruto peļņa   325,286   431,026
         
Pārdošanas izmaksas   -336,050   -366,056
Administrācijas izmaksas   -115,310   -128,682
Pārējie ieņēmumi   7,194   10,946
Pārējās izmaksas   -8,108   -16,164
Peļņa vai zaudējumi pirms ienākumu nodokļa   -127,006   -68,930
         
Uzņēmumu ienākuma nodoklis         
Neto peļņa vai zaudējumi     -127,006   -68,930
Citi ienākumi / (zaudējumi)            
Kopējie ienākumi       -127,006   -68,930
FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS        
            30.06.2020 31.12.2019
AKTĪVS           EUR EUR
     
Ilgtermiņa ieguldījumi    
Nemateriālie ieguldījumi 67,389 67,449
Pamatlīdzekļi * 421,656 422,753
Lietošanas tiesību aktīvs 76,856 88,410
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 425,200 425,200
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi 142 142
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 991,243 1004,004
     
Apgrozāmie līdzekļi    
Krājumi 1,130,250 1,120,858
Aizdevumi un pircēju parādi 1,367,022 1,502,842
Pārējie apgrozāmie līdzekļi 38,324 43,845
Nauda un naudas ekvivalenti 215,276 215,959
Apgrozāmie līdzekļi kopā 2,750 ,872 2,883 504
               
AKTĪVS KOPĀ 3,742,115 3,887,508
               
               
            30.06.2020 31.12.2019
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS       EUR EUR
     
Pašu kapitāls    
Akciju kapitāls 426,862 426,862
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 161,073 163,706
Nesadalītā peļņa/(uzkrātie zaudējumi) -842,259 -715,253
Pašu kapitāls kopā -214,059 -84.420
     
Saistības    
Ilgtermiņa saistības    
Aizņēmumi 298,549 198,000
Nomas saistības 23,137 22,879
Ilgtermiņa kreditori kopā 353,185 264,269
     
Īstermiņa saistības    
Aizņēmumi 183,345 193,595
Nomas saistības 23,137 22,879
Parādi piegādātājiem un citi kreditori 199,852 146,130
Īstermiņa saistības kopā 3 602 989 3 707 659
     
Saistības kopā 3,956,174 3,971,928
     
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS KOPĀ 3 742 115 3 887 508

 

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         Tālrunis: +37167344234
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv


Pusgada parskats 2020.gads.pdf