English Estonian
Avaldatud: 2023-04-28 07:00:00 CEST
Ekspress Grupp
Kvartaliaruanne

AS Ekspress Grupp: 2023.aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

AS-i Ekspress Grupp 2023. aasta I kvartali müügitulu kasvas 25%, ulatudes 16,8 miljoni euroni ja EBITDA 87% 1,2  miljoni euroni. Tulenevalt sesoonsusest teenis kontsern ootuspäraselt 2023. aasta I kvartalis jooksvatelt tegevustelt puhaskahjumit 0,4 miljonit eurot, mida on 20% vähem võrreldes eelmise aastaga. Märtsi lõpus moodustas digitaalsete tulude osakaal 80% kontserni kogukäibes.

Kontsern jätkab edukalt müügimahtude kasvatamist reklaamis ja digitellimustes, seda nii läbi turuosa suurenemise kui ka keskmise hinna kasvatamise. Kontserni I kvartali müügitulu tegi tugeva kasvu ja suurenes 25% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kui müügitulust jätta kõrvale 2022. aasta II poolaastal Leedus tehtud ostud (uudisteportaal Lrytas ja uudisteagentuur ELTA), kujunes müügitulu kasvuks 18%. Reklaamikasvule aitasid kaasa valimised nii Eestis kui Leedus. Lätis, kus  reklaamiturg oli aasta esimestel kuudel olnud tugeva surve all, saavutasime kasvu peamiselt läbi piletimüügiettevõtte tulu ja kasumi suurenemise. Kasvu näitas ka reklaamitulu välikraanidelt, millesse kontsern on eelnevatel aastatel teinud investeeringuid. Käesoleval aastal jätkame lisaekraanide püstitamist Lätis ja Eestis.

AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2023. aasta märtsi lõpuks võrdluses eelmise aastaga 15% ja ulatus 161,3 tuhande tellimuseni. Ekspress Grupi meediaettevõtted võitsid aastaga kokku juurde üle 21 000 digitellija, millega kinnistasime oma positsiooni Balti riikide juhtiva digitaalse ärimudeliga meediaettevõttena. Suhteliselt näitas suurimat kasvu grupi uusim liige Geenius Meedia, kellele lisandus aastaga 36% rohkem digitellijaid. Väga olulise kasvu on teinud suurima tellijate arvuga Delfi Meedia, kuhu lisandus aastaga ca 13,5 tuhat ehk 17% rohkem digitellimusi. Delfi Läti ja Leedu tütarettevõtete digitellimuste kasv nii kvartali kui aasta võrdluses tõestab, et eelmise aasta lõpus ellu viidud tellimuspakettide reform on osutunud edukaks ja nendelt turgudelt võib oodata kasvu ka edaspidi.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli I kvartalis 1,2 miljonit eurot, mis on kasvanud 87% ehk peaaegu kaks korda võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv.

I kvartali EBITDA-le ei avalda veel positiivset 100%lise osaluse soetamine Leedu ühes populaarseimas uudisteportaalis lrytas.lt 2022. aasta lõpus. Lrytase omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa, millega seotud positiivset mõju ootame käesoleva aasta teises pooles.

2023. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskahjum ilma erakorraliste kuludeta oli 0,4 miljonit eurot (I kvartal 2022: 0,5 miljonit eurot) ehk jooksvate tegevustega seotud kahjum vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrredes 20%. Puhaskasumi kujunemise peamised põhjused on lisaks ootuspärasele sesoonsusele ka kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv ning seoses Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad. Ligikaudu kaks korda kasvanud intressikulude negatiivne mõju puhaskasumile on I kvartalis 0,2 miljonit eurot.

Koos erakorraliste kuludega oli puhaskahjum 0,7 miljonit eurot, millest 0,3 miljonit moodustas ASi Express Post kojukandeteenuste sulgemisega seotud ühekordne reservkulu. I kvartalis 2023 otsustas kontserni 50%lises omanduses oleva ASi Express Post nõukogu sulgeda ettevõtte kojukandeteenuse valdkonna. Muudatus ei mõjuta Ekspress Grupi paberväljaannete väljaandmise mahtu, sagedust ega kojukande tingimusi tellijate jaoks. Aasta teises pooles prognoosime ühisettevõtte kahjumliku kojukandeteenuse sulgemisest positiivset mõju kontserni kasumlikkusele.

Kontserni likviidsus on hea ja peame oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks, kui ka majanduse võimaliku jahtumise olukorraks. 31. märtsi 2023 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 7,3 miljonit eurot (31.12.2022: 7,4 miljonit eurot). Käesoleva aasta märtsi alguses viis kontsern lõpuni aktsiate tagasiostuprogrammi, mille kohaselt osteti turult tagasi 588 tuhat aktsiat hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogumahus 1 miljon eurot. Tagasiostuprogramm pakkus aktsionäridele suurt huvi ja atraktiivseid turutingimusi väärtuse loomiseks. 4. mail 2023. aastal toimuval korralisel aktsionäride üldkoosolekul tuleb hääletamisele kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt makstakse aktsionäridele korralist dividendi 5 euro senti aktsia kohta kokku 1,5 miljoni euro väärtuses. Seega teeb kontsern 2023. aasta I poolaasta jooksul aktsionäridele väljamakseid kokku 2,5 miljoni euro ulatuses.


I KVARTALI TULEMUSED


MÜÜGITULU

2023. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,8 miljonit eurot (I kvartal 2022: 13,4 miljonit eurot). I kvartali müügitulu suurenes 25% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2023. aasta I kvartali lõpus 80% kogukäibes (2022. aasta I kvartali lõpp: 78% kogukäibes). 2023. aasta I kvartali digitaalsed tulud suurenesid 28% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2023. aasta I kvartali konsolideeritud EBITDA oli 1,2 miljonit eurot (I kvartal 2022: 0,6 miljonit eurot). EBITDA kasvas 87% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 7% (I kvartal 2022: 5%). Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasvud.

2023. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskahjum ilma erakorraliste kuludeta oli 0,4 miljonit eurot (I kvartal 2022: 0,5 miljonit eurot). 2023. aasta I kvartalis vähenes puhaskahjum 20% võrreldes eelmise aastaga. Puhaskasumi kujunemise peamised põhjused on lisaks ootuspärasele sesoonsusele ka kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv ning seoses Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad. Ligikaudu kaks korda kasvanud intressikulude negatiivne mõju puhaskasumile on I kvartalis 0,2 miljonit eurot.

Koos erakorraliste kuludega oli puhaskahjum 0,7 miljonit eurot, millest 0,3 miljonit moodustas ASi Express Post kojukandeteenuste sulgemisega seotud ühekordne reservkulu. I kvartalis 2023 otsustas kontserni 50%lises omanduses oleva ASi Express Post nõukogu sulgeda ettevõtte kojukandeteenuse valdkonna. Muudatus ei mõjuta Ekspress Grupi paberväljaannete väljaandmise mahtu, sagedust ega kojukande tingimusi tellijate jaoks. Aasta teises pooles prognoosime ühisettevõtte kahjumliku kojukandeteenuse sulgemisest positiivset mõju kontserni kasumlikkusele.

KULUD

2023. aasta I kvartali müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 16,8 miljonit eurot (I kvartal 2022: 13,8 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 3,0 miljonit eurot (+21%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 1,4 miljonit eurot (+18%).

2023. aasta I kvartalis oli kontsernis keskmiselt 969 töötajat, mis on 123 töötajat rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (I kvartal 2022: 846 töötajat). Kasvu taga olevad 88 töötajat on lisandunud läbi ettevõtete ostude, sh 2022. aasta mais omandatud ELTA uudiste agentuur Leedus ja 2022. aasta detsembris omandatud uudisteportaali lrytas.lt arvelt. 35 töötajat lisandus teistes ettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 7,3 miljonit eurot ja omakapitali 53,7 miljonit eurot (53% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2022. aasta 31. märtsi seisuga olid vastavalt 8,9 miljonit eurot ja EUR 53,2 miljonit eurot (57% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2023 oli kontserni netovõlg 13,6 miljonit eurot (31. märts 2022: EUR 7,7 miljonit eurot).

2023. aasta I kvartali kontserni rahavood äritegevusest olid 2,4 miljonit eurot (I kvartal 2022: 0,5 miljonit eurot), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on taastunud ning tulenevalt kõrgematest piletihindadest parem võrreldes koroona eelsele perioodile.

2023. aasta I kvartali kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -0,7 miljonit eurot (I kvartal 2022: -1,8 miljonit eurot, sh -1,0 miljonit eurot investeeringud uutesse LED ekraanidesse).

2023. aasta I kvartali kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -1,9 miljonit eurot (I kvartal 2022: -0,8 miljonit eurot), millest -1,0 miljonit eurot moodustab omaaktsiate tagasiostmine. Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes -0,4 miljonit eurot ja rendikohustustes -0,5 miljonit eurot.

AKTSIATE TAGASIOST JA DIVIDENDID

Aktsiate tagasiostuprogrammi raames ostis AS Ekspress Grupp 9.märtsil 2023 tagasi 588 235 aktsiat hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogusummas 1,0 miljonit eurot.

2023. aasta märtsis tegi kontserni juhatus ettepaneku maksta 2022. majandusaasta puhaskasumi arvel aktsionäridele dividendidena välja 5 eurosenti aktsia kohta, kokku 1,5 miljonit eurot. Kasumi jaotamise otsus tehakse 4. mail 2023. aastal toimuval aktsionäride korralisel üldkoosolekul.


SEGMENTIDE ÜLEVAADE


Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  I kv 2023 I kv 2022 Muutus % 12 kuud 2022
Meediasegment 16 867 13 081 29% 62 690
 reklaam 9 681 7 840 23% 37 613
tellimused (sh üksikmüük) 4 560 3 886 17% 16 819
turuplatsid 636 353 80% 2 232
väliekraanid 688 402 71% 2 396
muud müügitulud 1 302 600 117% 3 630
Kesksed tegevused 1 226 1 092 12% 4 500
Segmentidevahelised elimineerimised (1 339) (747)   (3 050)
KONTSERN KOKKU 16 755 13 426 25% 64 141
sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest 13 384 10 434 28% 49 928
% tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest 80% 78%   78%


(tuhandetes EUR) EBITDA
  I kv 2023 I kv 2022 Muutus % 12 kuud 2022
Meediasegment 1 478 893 66% 10 183
Kesksed tegevused (321) (230) -39% (1 122)
Segmentidevahelised elimineerimised (3) (46)   (171)
KONTSERN KOKKU 1 153 616 87% 8 891


EBITDA marginaal I kv 2023 I kv 2022 12 kuud 2022
Meediasegment 9% 7% 16%
KONTSERN KOKKU 7% 5% 14%

 

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 31.03.2023 31.12.2022
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 7 272 7 448
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 12 090 11 661
Ettevõtte tulumaksu nõuded 74 49
Varud 278 286
Käibevara kokku 19 714 19 444
Põhivara    
Muud nõuded ja investeeringud 1 580 1 580
Edasilükkunud tulumaksu vara 59 60
Investeeringud ühisettevõtetesse 983 1 017
Investeeringud sidusettevõtetesse 2 225 2 279
Materiaalne põhivara 9 104 8 736
Immateriaalne põhivara 66 838 66 720
Põhivara kokku 80 790 80 392
VARAD KOKKU 100 504 99 836
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 3 050 3 393
Võlad tarnijatele ja muud võlad 21 152 19 004
Ettevõtte tulumaksu kohustused 21 25
Lühiajalised kohustused kokku 24 223 22 422
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised võlakohustused 22 536 21 948
Muud pikaajalised kohustused 44 43
Pikaajalised kohustused kokku 22 580 21 991
KOHUSTUSED KOKKU 46 803 44 413
OMAKAPITAL    
Vähemusosalus 150 147
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:    
Aktsiakapital 18 478 18 478
Ülekurss 14 277 14 277
Omaaktsiad (1 334) (334)
Reservid 2 067 2 059
Jaotamata kasum 20 063 20 796
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku 53 551 55 276
OMAKAPITAL KOKKU 53 701 55 423
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 100 504 99 836


Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) I kv 2023 I kv 2022 12 kuud 2022
Müügitulu 16 755 13 426 64 141
Müüdud toodangu kulu (13 641) (11 034) (48 185)
Brutokasum 3 114 2 393 15 956
Muud äritulud 70 119 789
Turunduskulud (571) (655) (2 979)
Üldhalduskulud (2 551) (2 147) (8 823)
Muud ärikulud (20) (42) (146)
Ärikasum /(-kahjum) 42 (332) 4 797
Intressitulud 9 10 36
Intressikulud (330) (169) (738)
Muud finantstulud/(kulud) (11) (14) 179
Kokku finantstulud/(-kulud) (331) (172) (523)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt (553) (133) (242)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt 128 130 325
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist (715) (508) 4 357
Tulumaks (16) (4) (302)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum) (730) (512) 4 055
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav  
Emaettevõtte aktsionäridele (733) (511) 4 048
Vähemusosalusele 3 (1) 7
Koondkasum /(-kahjum) kokku (730) (512) 4 055
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav  
Emaettevõtte aktsionäridele (733) (511) 4 048
Vähemusosalusele 3 (1) 7
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta  (0,0243)  (0,0169) 0,1335
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta  (0,0235)  (0,0163) 0,1294


Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) I kv 2023 I kv 2022 12 kuud
 2022
Rahavood äritegevusest      
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum) 42 (332) 4 797
Korrigeerimised (mitterahalised):      
Põhivara kulum 1 112 948 4 084
(Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest (2) (7) 29
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 8 9 29
Äritegevuse rahavood:      
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (441) (214) (1 939)
Varude muutus 7 (6) (9)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 1 960 378 2 188
Makstud ettevõtte tulumaks (44) (131) (401)
Makstud intressid (262) (104) (767)
Rahavood äritegevusest kokku 2 380 542 8 011
Rahavood investeerimistegevusest      
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha)/
sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse
(387) (257) (7 632)
Laekumised muudest investeeringutest 0 0 10
Saadud intressid 0 1 2
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (495) (1 627) (3 748)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 2 25 66
Antud laenud 0 (30) (30)
Antud laenude tagasimaksed 0 86 86
Saadud dividendid 199 0 601
Rahavood investeerimistegevusest kokku (681) (1 803) (10 645)
Rahavood finantseerimistegevusest      
Makstud dividendid 0 0 (2 425)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (456) (402) (1 751)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (420) (420) 3 296
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel (1 000) 0 0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku (1 876) (823) (880)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (176) (2 084) (3 514)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 448 10 962 10 962
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 7 272 8 878 7 448


Muudatused kontserni juriidilises struktuuris
ASi Ekspress Grupp nõukogu otsustas teha kontserni struktuuris mitu muudatust, mille eesmärk on suurendada juhtimise efektiivsust ja läbipaistvust, lihtsustada grupi juriidilist struktuuri ning muuta kontserni kesksete finantsteenuste osutamine efektiivsemaks. Samuti aitavad muudatused täita panga esitatud nõudeid.
Leedus otsustas nõukogu ühendada kontserni tütarettevõtte UAB Satyre eelmisel aastal omandatud UAB-ga Lrytas. Eestis otsustati liita 100% kontsernile kuuluv tütarettevõte OÜ Ekspress Finants emaettevõttega AS Ekspress Grupp. Kontserniülest finantseerimis- ja raamatupidamisteenust pakub kontserni tütarettevõtetele Eestis edaspidi emaettevõte.
ÄS § 421 lg 4 järgi ei ole ühinemise heakskiitmine ühinemisotsusega ASi Ekspress Grupp poolt nõutav, sest ühendatava osaühingu (Ekspress Finants) osakapitalist 100% kuulub ühendavale ühingule. Ühinemisotsus on vajalik, kui seda nõuavad ühendava aktsiaseltsi aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist. ASi Ekspress Grupp aktsionäridel on vastava nõude esitamiseks aega kuni 28. maini 2023. a.
Nimetatud tehingutel ei ole mõju ASi Ekspress Grupp kontserni konsolideeritud kasumile, varadele ega kohustustele.


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.

ManusEG_I_kvartal_2023_EST.pdf