English Estonian
Avaldatud: 2024-01-25 14:31:14 CET
Airobot Technologies
Börsiteade

Airobot Technologies AS 2023. majandusaasta teise poolaasta ja 12 kuu auditeerimata vahearuanne

Juhtkonna aruanne tegevuse kohta


Airobot Technologies 2023 teise poolaasta käive oli 1 061 718 eurot, mis kasvas võrreldes 2023. aasta teise poolaastaga ligi 1,7  korda. Möödunud aasta II poolaasta kasum oli 283 796 eurot, millest 98 993 eurot moodustab tootearenduskulude kapitaliseerimine.

2023. aasta kogukäive oli 1 533 832 eurot, mis oli 2023. aasta kogukäibest 1,5 korda suurem. Airoboti möödunud aasta kasumiks kujunes 92 956 eurot.

Sõltumata ehitusturu langusest ja üldisest ebakindlusest ehitussektoris, jõudis Airobot 2023. aastal esmakordselt enda ajaloos kasumisse. Kasumlikkus tulenes märkimisväärsest turuosa kasvust koduturul.

Airoboti kasvule aitas olulisel määral kaasa uute mudelite müük, mis täitis varasemad lüngad Airoboti tooteportfellis. Täna suudab Airobot pakkuda nutikaid verntilatsioonilahendusi igas suuruses eramutele.

Samuti toetas Airoboti kasumlikkust edukas sisenemine nutika küttejuhtimise automaatika kategooriasse. Airoboti nutikad termostaadid ja teised küttejuhtimise lahendused on hästi vastu võetud partnerite ning edasimüüjate poolt, jõudes kasvavas tempos järjest enamatesse kodudesse.

Tegevusplaanid 2024 1. poolaastal

Airobot panustab jätkuvalt tootearendusse nii targa ventilatsiooni kui ka küttejuhtimise kategoorias, olles täna teadaolevalt ainus õhutehnoloogia ettevõte, kelle ventilatsioonisüsteemid on ühendatavad nende küttejuhtimise lahendusega.

Airobot jätkab agressiivselt uute ekspordivõimaluste otsimisega ning 2023. aastal loodud kontaktide tugevdamise ja jätkumüükidega ligi 14-sse ekspordi riiki.

Airoboti töö- ja tarnekindlus on kasvatanud kohalike kinnisvaraarendajate huvi kodumaiste ventilatsiooniseadmete vastu. Kuigi täna on 2024 ehitusturgu keeruline prognoosida, näeb Airobot kinnisvaraarenduse segmendis enda ventilatsiooniseadmete kasvupotentsiaali. 

 

Finantsnäitajad          
        2023      2023 II p/a 2022 2022 II p/a
Müügitulu     1 533 832 1 061 718 1 002 360 639 172
Müügitulu kasv   53,0% 66,1% 109,4% 17,6%
Puhaskasum   95 647 286 391 -388 248 -154 266
Puhasrentaablus = puhaskasum : müügitulu *100 6,2% 27,0% -38,7% -24,1%
Puhas käibekapital = käibevarad - lühiajalised kohustised 239 588 239 588 301 712 301 712
Varade rentaablus (ROA) = puhaskasum : varad *100 11,8% 35,4% -53,7% -16,2%
Omakapitali rentaablus (ROE) = puhaskasum : omakapital *100 19,5% 42,1% -98,5% -28,1%

 

 

 Finantsaruanded        
             
Konsolideeritud bilanss      
(eurodes)          
        31.12.2023 30.06.2023 31.12.2022
             
Varad          
   Käibevarad        
  Raha     318 211 263 115 387 640
  Nõuded ja ettemaksed 37 269 23 922 52 495
  Varud     202 233 292 623 189 814
  Kokku käibevarad 557 713 579 660 629 949
   Põhivarad          
  Materiaalsed põhivarad 98 970 98 781 17 218
  Immateriaalsed põhivarad 151 343 66 797 75 325
  Kokku põhivarad   250 313 165 578 92 543
   Kokku varad   808 026 745 238 722 492
             
Kohustised ja omakapital      
   Kohustised        
  Lühiajalised kohustised      
     Laenukohustised 137 028 137 028 137 028
     Võlad ja ettemaksed 181 096 404 699 191 209
     Kokku lühiajalised kohustised 318 124 541 727 328 237
  Kokku kohustised 318 124 541 727 328 237
             
Omakapital          
   Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital      
  Aktsiakapital nimiväärtuses 251 107 251 107 251 107
  Ülekurss   764 308 764 308 764 308
  Muud reservid   230 751 230 751 230 751
  Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -851 911 -851 911 -463 663
  Aruandeaasta kasum (kahjum) 95 647 -190 744 -388 248
  Kokku emaettevõtja aktsionäridele või 489 902 203 511 394 255
  osanikele kuuluv omakapital      
  Kokku omakapital   489 902 203 511 394 255
Kokku kohustised ja omakapital 808 026 745 238 722 492
             
             
Konsolideeritud kasumiaruanne      
(eurodes)          
             
        2023 2023 II p/a  2022
             
 Müügitulu     1 533 832 1 061 718 1 002 360
 Muud äritulud   1 390 1 383 1 754
 Kaubad, toore, materjal ja teenused -641 523 -415 770 -511 894
 Mitmesugused tegevuskulud -306 767 -100 992 -401 352
 Tööjõukulud   -440 373 -229 159 -444 133
 Põhivarade kulum ja väärtuse langus -35 784 -21 619 -21 472
 Muud ärikulud   -8 207 -5 093 -6 347
 Ärikasum (kahjum)   102 568 290 468 -381 084
 Intressitulud   26 13 43
 Intressikulud   -6 947 -4 090 -7 207
 Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 95 647 286 391 -388 248
 Aruandeaasta kasum (kahjum) 95 647 286 391 -388 248
             
             
Konsolideeritud rahavoogude aruanne      
(eurodes)          
             
        2023 2023 II p/a 2022
             
Rahavood äritegevusest      
   Ärikasum (kahjum)   102 568 290 468 -381 084
   Korrigeerimised        
  Põhivarade kulum ja väärtuse langus 35 784 21 620 21 472
  Kokku korrigeerimised 35 784 21 620 21 472
   Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 15 226 -13 347 28 447
   Varude muutus   -12 419 90 390 -98 146
   Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -16 279 -230 074 53 737
   Laekunud intressid   24 13 43
   Kokku rahavood äritegevusest 124 904 159 070 -375 531
Rahavood investeerimistegevusest      
    Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade -190 015 -102 815 -6 543
    soetamisel        
   Kokku rahavood investeerimistegevusest -190 015 -102 815 -6 543
Rahavood finantseerimistegevusest      
   Makstud intressid   -4 308 -1 150 -18 586
   Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 0 0 780 003
   Kokku rahavood finantseerimistegevusest -4 308 -1 150 761 417
Kokku rahavood   -69 419 55 105 379 343
Raha ja ekvivalendid perioodi alguses 387 640 263 116 8 297
Raha ja ekvivalentide muutus -69 419 55 105 379 343
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 318 221 318 221 387 640

 

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne        
(eurodes)            
               
      Aktsiakapital Ülekurss Muud reservid Jaotamata kasum Kokku
      nimiväärtuses     (kahjum)  
               
31.12.2022   251 107 764 308 230 751 -851 911 394 255
Aruandeaasta kasum       -190 744 -190 744
(kahjum)            
30.06.2023   251 107 764 308 230 751 -1 042 655 203 511
Aruandeaasta kasum       286 391 286 391
(kahjum)            
31.12.2023   251 107 764 308 230 751 -756 264 489 902

    

Lisainformatsioon: 
Heiki Aulik
Airobot Technologies AS
Juhatuse liige
Tel: +372 528 3181
E-mail: heiki@airobothome.com

 


AIROBOT ARUANNE 2023 12 kuud aud-ta.pdf