Avaldatud: 2015-05-20 14:46:49 CEST
Nordecon
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Otsusesse 1.2. lisatud dividendiõigluslike aktsionäride määramise kuupäev ja dividendide maksepäev.

Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) korraline üldkoosolek toimus 20. mail 2015. a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Omega (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele vastu järgmised otsused:

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

1.1. Kinnitada Seltsi 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.

1.2. Jaotada Seltsi kasum alljärgnevalt: Seltsi 2014. aasta konsolideeritud puhaskasum on 1956 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 9758 tuhat eurot, kokku moodustab jaotuskõlblik kasum 31.12.2014. a seisuga 11714 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 923 tuhat eurot (0,03 eurot aktsia kohta). Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist on 10791 tuhat eurot.

Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse seisuga 03.06.2015 kell 23.59. Oma aktsiate eest dividende ei maksta, dividendikõlbulike aktsiate arv on 30 756 728. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 26.06.2015.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2015. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

2.1. Valida 2015. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete valimine

3.1. Seoses nõukogu liikmete Toomas Luman, Meelis Milder, Tiina Mõis, Ain Tromp ja Alar Kroodo ametiaja lõppemisega 15. mail 2015. aastal, mis on enne 2015. a korralise üldkoosoleku toimumist, valida Seltsi uuteks nõukogu liikmeteks põhikirjajärgseks ametiajaks Toomas Luman, Meelis Milder, Sandor Liive ja Vello Kahro. Nõukogu liikmete volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja lõppevad 20.05.2020. a.

Päevakorrapunkt 4. Nõukogu liikmete tasustamine

4.1. Määrata alates 1. juuni 2015. a nõukogu esimehe põhitasuks 7490 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasuks 1000 eurot kuus.

Vastavalt koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale oli Nordecon AS üldkoosolekul esindatud 23 623 513 Seltsi lihtaktsiatega määratud häält ehk 72,97% aktsiatega määratud häältest.


Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2014. aasta konsolideeritud müügitulu oli 161 miljonit eurot ja puhaskasum 2,3 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd üle 710 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.

         Andri Hõbemägi
         Nordecon AS
         Investorsuhete juht
         Tel: +372 6272 022
         Email: andri.hobemagi@nordecon.com
         www.nordecon.com