English Lithuanian
Paskelbta: 2024-02-28 08:17:00 CET
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimą

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba 2024 m. vasario 28 d. šaukia eilinį visuotinį Grupės akcininkų susirinkimą (toliau – VAS).

VAS įvyks 2024 m. kovo 27 d. (trečiadienį) 13.00 val. (Vilniaus laiku), Business Garden Vilnius verslo centre, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Akcininkų registracijos pradžia – 12.15 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 12.50 val. (Vilniaus laiku).

Atvykstantiems į VAS būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Įgaliotam atstovui papildomai būtina turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

VAS darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:

  • dėl AB „Ignitis grupė“ 2023 m. konsoliduoto metinio pranešimo ir atlygio ataskaitos, kaip konsoliduoto metinio pranešimo dalies;
  • dėl AB „Ignitis grupė“ 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo;
  • dėl rezervo savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti panaikinimo;
  • dėl 2023 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo;
  • dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo;
  • dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių atlygio;
  • dėl AB „Ignitis grupė“ audito komiteto narių atlygio.

Dėl Grupės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų VAS pateikimo

Išklausiusi Grupės vadovo ir Grupės valdybos pateiktą informaciją, atsižvelgdama į auditoriaus išvadą bei į Grupės audito komiteto veiklos ataskaitą, Grupės stebėtojų taryba teikia pasiūlymus VAS:

  • pritarti AB „Ignitis grupė“ 2023 m. konsoliduotajam  metiniam pranešimui ir atlygio ataskaitai, kaip konsoliduotojo metinio pranešimo daliai;
  • tvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį; 
  • paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2023 m. pelną (nuostolius) pagal teikiamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

Taip pat Grupės stebėtojų taryba teikia siūlymą VAS patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politiką.

Stebėtojų taryba teigiamai įvertino Grupės valdybos ir Grupės vadovo veiklą bei Grupės veiklos strategijos įgyvendinimą.

Bendrąjį balsavimo biuletenį ir informaciją apie jo pasirašymą ir pateikimą galima rasti Grupės interneto svetainėje: https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:                                                                                                                

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

PriedaiBendrasis balsavimo biuletenis.pdf
Pranesimas apie eilini akcininku susirinkima.pdf