English Lithuanian
Paskelbta: 2024-03-27 13:00:00 CET
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, 2024 m. kovo 27 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 

1. Dėl AB „Ignitis grupė“ 2023 m. konsoliduoto metinio pranešimo ir atlygio ataskaitos, kaip konsoliduoto metinio pranešimo dalies.
1.1. . Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2023 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui ir atlygio ataskaitai, kaip konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.

2. Dėl AB „Ignitis grupė“ 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
2.1. Tvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

3. Dėl rezervo savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti panaikinimo.
3.1. Pervesti 37 659 965 Eur (trisdešimt septynis milijonus šešis šimtus penkiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt penkis eurus) iš AB „Ignitis grupė“ rezervo savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti į paskirstytinąjį pelną.
3.2. Panaikinti AB „Ignitis grupė“ rezervą savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti.

4. Dėl 2023 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.
4.1. Paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2023 m. pelną (nuostolius) pagal teikiamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).

5. Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo.
5.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką (pridedama).

6. Dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių atlygio.
6.1. Vadovaujantis atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika, nuo 2024 m. balandžio 1 d. nustatyti AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams šį fiksuotą per kalendorinį mėnesį atlygį:
6.1.1. nepriklausomam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariui – 3 466 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt šeši eurai) neatskaičius mokesčių;
6.1.2. jeigu nepriklausomas AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narys išrenkamas stebėtojų tarybos pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 4 614 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiolika eurų) neatskaičius mokesčių;
6.1.3. valstybės tarnautojui, einančiam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario pareigas, – 1 733 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt trys eurai) neatskaičius mokesčių;
6.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti su AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais susitarimus dėl sutarčių dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos ir dėl AB „Ignitis grupė“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos pakeitimo pagal šio sprendimo 6.1 papunktyje nurodytas sąlygas.

7. Dėl AB „Ignitis grupė“ audito komiteto narių atlygio.
7.1. Vadovaujantis atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika, nuo 2024 m. balandžio 1 d. nustatyti AB „Ignitis grupė“ audito komiteto nariams šį fiksuotą per kalendorinį mėnesį atlygį:
7.1.1. nepriklausomam AB „Ignitis grupė“ audito komiteto nariui, kuris nėra AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narys, – 1 987 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai) neatskaičius mokesčių;
7.1.2. jeigu nepriklausomas AB „Ignitis grupė“ audito komiteto narys, kuris nėra AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narys, išrenkamas audito komiteto pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 2 208 Eur (du tūkstančiai du šimtai aštuoni eurai) neatskaičius mokesčių.
7.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti su AB “Ignitis grupė“ audito komiteto nariais, kurie nėra AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariai, susitarimus dėl sutarčių dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ audito komiteto nario veiklos pakeitimo pagal šio sprendimo 7.1 papunktyje nurodytas sąlygas.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Grupės tinklalapyje  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas ir Grupės buveinės patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, darbo valandomis (7.30 – 11.30 val. ir 12.15 – 16.30 val., penktadieniais 7.30 – 11.30 val. ir 12.15 – 15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Papildoma informacija apie paskirtus dividendus

Grupė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Grupės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje (record date), t. y. 2024 m. balandžio 11 d. pabaigoje, bus Grupės paprastųjų vardinių akcijų (toliau – PVA) savininkai. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Grupės PVA nesuteikia teisės gauti dividendų už 2023 m. II pusmetį, yra 2024 m. balandžio 10 d. 

Dividendai bus išmokėti Grupės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą 2024 m. balandžio 23 d. Dividendų suma, išskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (15%), išskyrus atvejus, aprašytus žemiau, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje.

Grupės PVA reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (angl. Global Depositary Receipt, toliau – TDP) savininkai dėl teisės į dividendus atsiradimo momento bei kitų aspektų turi atsižvelgti į TDP reglamentavimo specifiką, rinkų skirtumus bei konsultuotis su TDP leidėju – The Bank of New York Mellon, jo įgaliotu asmeniu, ar savo vertybinių popierių tvarkytoju.

Detalesnė informacija apie dividendų mokėjimo tvarką, įskaitant apmokestinimo gaires, prisegama priede bei pateikiama Grupės tinklalapyje https://www.ignitisgrupe.lt/lt/dividendai.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

Priedai2023 metu AB Ignitis grupe pelno nuostoliu paskirstymas.pdf
Dividendu mokejimo tvarka_2023_II_LT.pdf
Grupes Atlygio politika_LT.pdf