Avaldatud: 2020-04-03 13:46:52 CEST
UPP & CO Kauno 53
Perioodiline teave

Parandus: UPP & CO Kauno 53 OÜ 2019. majandusaasta ja IV kv. konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Käesoleva parandusega täiendab Ettevõte 27. märtsil 2020. a. avalikustatud finantsaruannet. Finantsaruanne on täiendatud detailsete lisade näol mis kajastavad raporteerimisperioodi 01.01.2019 - 31.12.2019. Parandused ei mõjutanud 27. märtsil 2020. a. avalikustatud finantstulemusi.

 

TEGEVUSARUANNE

Üldine informatsioon

UPP & CO Kauno 53 OÜ (edaspidi ‘Ettevõte’, ja koos tütarettevõtetega ‘Grupp’) asutati kinnisvarainvesteeringu Vievis Logistics Park (hooned ja kinnistu) finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks. Vievis Logistics Park-i asukoht on Kauno tn. 53, Vievis, Leedu Vabariik, katastritunnus 4400-1185-1420. Ettevõte asutati 30.01.2017 ning Ettevõttel puudus majanduslik tegevus kuni 21.04.2017, kui omandati Leedu Vabariigi ettevõte Promalita UAB, kelle omandisse kuulub Vievis Logistics Park logistikakinnisvara.

Ettevõtte äritegevus ei ole mõjutatud hooajalistest faktoritest. Ettevõtte tegevusel puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

Ettevõte on loodud ainult Vievis Logistics Parki finantseerimiseks, omandamiseks ja haldamiseks, seetõttu strateegilisi muutusi ettevõtte äritegevuses ei ole planeeritud.

UPP & CO Kauno 53 OÜ on jätkuvalt tegutsev.

COVID-19 mõju Ettevõtte majandustegevusele

2020. aasta alguses üle maailma levima hakanud ning 2020. a. märtsis globaalse majandusseisaku põhjustanud koroonaviirus jõudis ka Baltimaadesse, põhjustades siin riigipiiride sulgemised välisriikide kodanikele, koolide sulgemised ning esmatarbekaupade ostupaanika. Pandeemiast põhjustatud majandusseisaku tagajärgede ulatuslikus on ebaselge, kuid need on kindlasti tõsised.

Ettevõte majandustegevust viiruse puhang otseselt ei mõjuta. Viiruse puhangust on mõjutatud Ettevõtte poolt omatud kinnisvara rentivate ettevõtete majandustegevus, mis mõjutab kaudselt Ettevõtte majandustulemusi. COVID-19 puhangu ning sellest tingitud majandusseisaku mõju ulatust Ettevõtte majandustulemustele on raske hinnata kuna aruande koostamise seisuga ei ole pandeemia leviku ulatus teada ning puuduvad signaalid puhangu raugemisest. Juhatuse parim hinnang näeb ette, et olukorras kus viiruse puhang ning sellest tingitud majandusseisak oluliselt ei süvene, siis tulenevalt Ettevõtte poolt omatud kinnisvara rentivate ettevõtete tegevusvaldkonnast, on nende asjaolude mõju Ettevõtte majandustulemustele mõõdukas.

Olulised sündmused

Jättes kõrvale COVID-19 puhangu, ei toimunud aruandeaastal Ettevõttes ega Grupis olulisi sündmusi ega muudatusi. Samuti ei toimunud aruandeaastal muudatusi ega suuremaid sündmusi logistikakeskuses või selle rentnikes.

Olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid aruandeaastal ja järgmistel aastatel ette nähtud ei ole. Samuti ei ole kontsern võtnud kohustusi ega andnud välja garantiisid, mis võiksid oluliselt mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

Aruandeperioodi lõpu seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.

2019. a. neljanda kvartali ning kogu majandusaasta finantsülevaade

Ettevõttele laekus neto renditulu 2019. a. neljandas kvartalis 320 222 eurot, mis on 3,6% rohkem võrreldes 2018. a. neljanda kvartaliga, mil Ettevõttele laekus neto renditulu 309 130 eurot. Ettevõttele laekus 2019. a. neto renditulu kokku 1 287 781 eurot, mis kasvas 3,2% võrreldes 2018. a. kui Ettevõttele laekus neto renditulu kokku 1 247 276 eurot. Aruandeperioodide võrdluses on neto renditulu kasv peamiselt tingitud 2019. a. alguses toimunud rendivoo indekseerimisest.

Ettevõtte korrigeeritud ärikasumi tulem 2019. a. neljandas kvartalis oli 307 625 eurot, mis on 0,4% rohkem võrreldes 2018. a. neljanda kvartaliga, mil Ettevõtte korrigeeritud ärikasumi tulem oli 306 342 eurot. Ettevõtte korrigeeritud ärikasum 2019. a. oli kokku 1 239 897 eurot, mis on 1% rõhkem võrreldes 2018. a., kui Ettevõtte ärikasum oli 1 227 008. Aruandeperioodide võrdluses on korrigeeritud ärikasum jäänud oodatud tasemele.

Ettevõtte korrigeeritud puhaskasum 2019. a. neljandas kvartalis oli 148 076 eurot, mis on 20% rohkem võrreldes 2018. a. neljanda kvartaliga, mil Ettevõtte korrigeeritud puhaskasum oli 122 679 eurot. 2019. majandusaasta korrigeeritud puhaskasum oli 536 688 eurot, mis on 13,6% rohkem võrreldes 2018. a. korrigeeritud puhaskasumiga 472 439 eurot. Aruandeperioodide võrdluses on korrigeeritud puhaskasumi kasv peamiselt tingitud maksustatava kasumi vähenemisest. 2018. majandusaasta kõrgem maksustatav kasum oli tingitud kinnisvara õiglase väärtuse ümberhindlusest akrediteeritud hindajate poolt. Kui 2018. majandusaastal. sai Ettevõte tulu kinnisvara ümberhindlusest 350 000 eurot, siis 2019. majandusaastal oli tulu kinnisvara ümberhindlusest 50 000 eurot.

Aruandeperioodi lõpus toimus Ettevõtte omanduses oleva kinnisvara õiglase väärtuse perioodiline ümberhindamine. Hindamine viidi läbi akrediteeritud hindajate poolt.

 

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

KONSOLIDEERITUD BILANSS

eurodes

 

  31.12.2019   31.12.2018   Lisa
           
Raha 362 919   159 684   2
Nõuded ja ettemaksed 11 458   9 751    
Käibevara kokku 374 377   169 435    
           
Kinnisvarainvesteeringud 15 750 000   15 700 000   4
Materiaalne põhivara 14 049   22 113    
Firmaväärtus 853 880   1 067 348   5
Põhivara kokku 16 617 929   16 789 461    
           
VARAD KOKKU 16 992 306   16 958 896    
           
Lühiajalised laenukohustised 460 000   460 000   6
Võlad ja ettemaksed 143 297   132 512   7
Lühiajalised kohustised kokku 603 297   592 512    
           
Pikaajalised laenukohustised 12 885 183   13 345 183   6
Pikaajalised eraldised 2 309 664   2 192 196   8
Pikaajalised kohustised kokku 15 194 847   15 537 379    
           
KOHUSTISED KOKKU 15 798 144   16 129 891    
           
Osakapital 2 500   2 500   9
Jaotamata kasum 1 191 662   826 505    
OMAKAPITAL KOKKU 1 194 162   829 005    
           
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL KOKKU 16 992 306   16 958 896    

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

eurodes, aasta kohta

    2019 12 kuud   2019 4 kvartal   2018 12 kuud   2018 4 kvartal   Lisa
                     
Müügitulud   1 287 781   320 222   1 247 276   309 130   10
Muud äritulud 50 000   50 000   350 000   355 431    
                     
Mitmesugused tegevuskulud -46 255   -12 557   -18 320   -2 709   11
Tööjõu kulud -292   -40   -1 037   -79    
Põhivara kulum -221 531   -55 207   -229 666   -217 352   5
Muud ärikulud   -1 337   0   -911   0    
Ärikasum   1 068 366   302 418   1 347 342   444 421    
                     
Finantstulud (-kulud) -562 170   -140 076   -574 121   -143 019   12
                     
Kasum enne tulumaksustamist 506 196   162 342   773 221   301 402    
Tulumaks   -141 039   -19 473   -180 448   -40 644   13
Aruandeaasta puhaskasum 365 157   142 869   592 773   260 758    
                     
sh. emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 365 157   142 869   592 773   260 758    

 

         Siim Sild
         Direktor
         +372 5626 0107
         siim.sild@unitedpartners.ee


K53 cons. vahearuanne 31.12.2019_03042020.pdf