English Estonian
Avaldatud: 2018-06-07 09:55:17 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

ASi Tallinna Sadam aktsiate esmase avaliku pakkumise märkimistulemused

Tallinn, Eesti, 2018-06-07 09:55 CEST --  

Täna viidi edukalt lõpuni ASi Tallinna Sadam aktsiate esmane avalik pakkumine, mis kuulutati välja 25. mail 2018. a. Pakkumise käigus pakuti müügiks kokku kuni 86 704 968 ASi Tallinna Sadam lihtaktsiat, sh kuni 75 404 968 uut lihtaktsiat ja kuni 11 300 000 olemasolevat lihtaktsiat (edaspidi: „Pakkumine“). Ettevõtte praegune ainuaktsionär, Eesti Vabariik (mida esindab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), on kinnitanud aktsiate Pakkumise lõpliku hinna 1,70 eurot aktsia  kohta, mis on Pakkumise hinnavahemiku 1,40 – 1,80 eurot ülemises veerandis. Kõik pakutud aktsiad jaotatakse investoritele vastavalt nüüdseks kinnitatud allokatsioonile, mille tulemusel kujunes Pakkumise kogumahuks 147,4 miljonit eurot. Kokku osales Pakkumises 102 institutsionaalset investorit 22 riigist ja 13 723 jaeinvestorit Eestist. Pakkumine märgiti pakkumise lõpliku hinna juures üle rohkem kui kolmekordselt. Täpsemad Pakkumise tulemused on esitatud teatele lisatud Pakkumise hinnastamise teates.

Eesti institutsionaalne nõudlus moodustas kogu institutsionaalsest nõudlusest ligikaudu 29%, millest enamus tulenes Eesti pensionifondidest. Kogu Baltikumi institutsionaalne nõudlus oli 34% kogu institutsionaalsest nõudlusest, ülejäänud institutsionaalne nõudlus pärines Põhjamaadest 27%, Ühendkuningriigist 21%, ülejäänud Euroopast 8%, USA-st 8% ja muudest regioonidest 1%.  

Eesti jaepakkumise nõudlus moodustas 23% pakkumise kogunõudlusest. Jaeinvestoritele jaotatakse kokku 18 404 968 aktsiat ehk ligikaudu 21% kõigist jaotatavatest aktsiatest.

Kõigile jaeinvestoritele jaotatakse 100% märgitud aktsiatest kuni 1000 aktsia ulatuses. Jaeinvestorite märkimisavaldustele kuni 3000 aktsiat jaotatakse 1000  aktsiat ületavast mahust 51,34%. ASi Tallinna Sadam kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmetele ning töötajatele jaotatakse 100% märgitud aktsiatest kuni 2000 aktsia ulatuses ning märkimisavaldustele kuni 3000 aktsiat jaotatakse 2000  aktsiat ületavast mahust 51,34%. 3000 aktsiat ületavas osas jaotatakse kõigile jaeinvestoritele 4,5% märgitud aktsiatest.

51% pakkumises osalenud jaeinvestoritest märkis kuni 1000 aktsiat ja 78% jaeinvestoritest märkis kuni 3000 aktsiat. 

Pakkumise raames jaotatud aktsiad annavad uutele aktsionäridele õiguse 1. jaanuaril 2018. a alanud majandusaasta ning sellele järgnevate majandusaastate eest makstud dividendidele.

Investoritele jaotatud aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 12. juunil 2018. a või sellele lähedasel kuupäeval. ASi Tallinn Sadam aktsiate esimeseks kauplemispäevaks Nasdaq Tallinn börsi Balti Põhinimekirjas on planeeritud 13. juuni 2018. a.

 

Valdo Kalm
AS Tallinna Sadam
Juhatuse esimees

 

Lisainfo:
Marju Zirel
AS Tallinna Sadam
Investorsuhete juht 
m.zirel@ts.ee           

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.

 

   

OLULINE TEADAANNE

Käesolev teadaanne on reklaam ning ei ole prospekt EL-i direktiivi 2003/71/EÜ (koos hilisemate muudatustega) tähenduses (edaspidi „Direktiiv“) ja/või Eesti väärtpaberituru seaduse (edaspidi „VPTS“) tähenduses.

Käesolevad materjalid ei kujuta endast Äriühingu  väärtpaberite („Aktsiad“) pakkumist ega selle osa ega üleskutset Aktsiate ostmise pakkumise tegemiseks, samuti ei toimu Aktsiate müüki jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine, üleskutset või müük oleks enne registreerimist, registreerimiskohustusest vabastamist või sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse kvalifikatsiooni kohaselt ebaseaduslik. Mistahes pakkumine Aktsiate omandamiseks tehakse ning iga investor peaks oma investeeringu tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub prospektis ja selle lisades, mis avalikustatakse seoses sellise pakkumisega. Nendes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides, kus on üle võetud direktiiv 2003/71/EÜ või direktiiv 2010/73/EL (koos kõigi lepinguriikide vastavate rakendusmeetmetega (edaspidi „Prospektidirektiiv“), välja arvatud Eestis, on käesolev teadaanne adresseeritud ning suunatud ainult vastava riigi kutselistele investoritele Prospektidirektiivi tähenduses.

Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta või märkida Aktsiaid Ameerika Ühendriikides. Aktsiad ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. a Ameerika Ühendriikide väärtpaberiseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: US Securities Act of 1993, edaspidi “USA Väärtpaberiseadus”) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud USA Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit USA Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest. Aktsiate emitent ei ole registreerinud ning ei kavatse registreerida Ameerika Ühendriikides mistahes osa pakkumisest ning ei kavatse Ameerika Ühendriikides läbi viia väärtpaberite avalikku pakkumist. Kui Ameerika Ühendriikides müüakse Aktsiaid, siis müüakse neid ainult kvalifitseeritud institutsionaalsetele ostjatele (nagu defineeritud USA Väärtpaberiseaduse reeglis 144A) tuginedes reeglile 144A või muule USA Väärtpaberiseadusest tulenevale erandile USA Väärtpaberiseaduses sätestatud registreerimise nõuetest.

Käesolev teadaanne on mõeldud levitamiseks ainult sellistele isikutele ja on suunatud ainult sellistele isikutele, kes (i) on väljaspool Ühendkuningriiki; (ii) omavad professionaalselt kogemust investeerimistegevuses 2000. a finantsteenuste- ja turgude seaduse (finantsturundamine) 2005. a korralduse (koos hilisemate muudatustega) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) artikli 19(5) tähenduses (edaspidi „Finantsturundamise Korraldus“); või (iii) on isikud, kes kuuluvad Finantstegevuse Soodustamise Korralduse artiklis 49(2)(a) kuni (d) ("kõrge netoväärtusega äriühingud, inkorporeerimata ühingud, jne“); (kõiki selliseid isikuid nimetatakse koos „asjakohased isikud“) reguleerimisalasse. Käesolev teadaanne on suunatud ainult asjakohastele isikutele ning selle alusel ei või tegutseda ning sellele ei või tugineda isikud, kes pole asjakohased isikud. Kõik käesoleva teadaandega seonduvad investeeringud või investeerimistegevus on kättesaadavad ainult asjakohastele isikutele ning seda viiakse läbi ainult koos asjakohaste isikutega.

Aktsiaid ei ole mõeldud pakkuda, müüa või mistahes muul viisil kättesaadavaks teha ning neid ei tohi pakkuda, müüa või muul viisil kättesaadavaks teha jaeinvestoritele üheski teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis peale Eesti. Käesoleval juhul tähendab „jaeinvestor“ isikut, kes on üks (või mitu) järgnevatest: (i) jaeklient direktiivi 2014/65/EL (edaspidi „MIFID II“) artikkel 4(1) punkti (11) tähenduses; (ii) klient direktiivi 2002/92/EÜ (koos hilisemate muudatustega) tähenduses, kui seda klient ei loeta professionaalseks kliendiks MFID II artikli 4(1) punkti (10) tähenduses; või (iii) ei ole kutseline investor Prospektidirektiivi tähenduses.

Citigroup Global Markets Limited (edaspidi „Citigroup“) ja Carnegie Investment Bank AB tegutsevad Pakkumise rahvusvaheliste peakorraldajate ning tehingu koordinaatoritena (edaspidi „Rahvusvahelised Peakorraldajad“). Erste Group Bank AG ja Swedbank AS tegutsevad kui peakorraldajad (edaspidi „Peakorraldajad“). AS LHV Pank tegutseb kui kaaskorraldaja, edaspidi Rahvusvaheliste Peakorraldajatega ja Peakorraldajatega koos nimetatud kui „Emissiooni Korraldajad“, inglise keeles: Underwriters).

Emissiooni Korraldajad tegutsevad seoses Pakkumisega üksnes Äriühingu, ning mitte kellegi teise, nimel. Ükski Emissiooni Korraldaja ei loe ühtki teist isikut (hoolimata sellest, kas tegu on käesoleva teadaande saajaga või mitte) Pakkumisega seoses kliendiks ning ei ole vastuta mille kellegi teise kui Äriühingu ees kaitsemeetmete kohaldamise eest, mida võimaldatakse klientidele, samuti seoses Pakkumisega antud nõuannete või mistahes käesolevas teadaandes viidatud tehingute, asjaolude või korralduste osas.

Seoses Pakkumisega võivad Emissiooni Korraldajad ning nende vastavad sidusettevõtted, kes tegutsevad investoritena enda arvel, märkida ja/või omandada Aktsiaid ning selles ulatuses säilitada, osta, müüa, pakkuda müügiks või muul viisil teha tehinguid enda arvel selliste Aktsiatega ning muude Äriühingu väärtpaberitega või Pakkumisega seotud või mitteseotud investeeringutega. Sellest tulenevalt tuleks käesolevas teadaandes sisalduvaid viiteid Aktsiate emiteerimisele, pakkumisele, märkimisele, omandamisele, paigutamisele või muude tehingute tegemisele lugeda nii, et need hõlmavad endas mistahes emiteerimist, pakkumist, märkimist, omandamist, kauplemist või paigutamist Emissiooni Korraldajate või nende mistahes sidusettevõtete poolt, kes tegutsevad investoritena enda nimel. Lisaks sellele võivad Emissiooni Korraldajad (või nende sidusettevõtted) sõlmida finantseerimislepinguid (sealhulgas vahetuslepinguid) investoritega, millega seoses võivad Emissiooni Korraldajad (või nende ükskõik millised sidusettevõtted) aeg-ajalt omandada, hoida või käsutada Aktsiaid. Ükski Emissiooni Korraldaja ei kavatse avalikustada ühegi sellise investeeringu või tehingu mahtu, välja arvatud ulatuses, mis on nõutav vastavalt seadustele või regulatsioonidele.

Emissiooni Korraldajad ja nende sidusettevõtted võivad olla teinud Äriühingu ja Riikliku Aktsionäriga tehingud ning võivad olla osutanud neile erinevaid investeerimispanganduse, finantsnõustamise ning muid teenuseid, mille eest nad on võinud saada tavapärast tasu. Emissiooni Korraldajad ja ükskõik milline nende sidusettevõtetest võib ka tulevikus selliseid teenuseid Äriühingule, Riiklikule Aktsionärile ning nende vastavatele sidusettevõtetele osutada.

Seoses Aktsiate pakkumise või müügiga võib Stabiliseerimise Korraldaja 30 päeva jooksul pärast kauplemise algust teostada tehinguid, mille eesmärk toetada väärtpaberite turuhinna püsimist kõrgemal tasemel, kui see võiks olla ilma selliste tehinguteta. Mistahes stabiliseerimistegevused (mis võivad, kuid ei pruugi aset leida) viiakse läbi Stabiliseerimise Korraldaja poolt kooskõlas kohalduvate seaduste ja regulatsioonidega ning nende läbiviimine võib igal ajal lõppeda.

Ükski Emissiooni Korraldajatest ega ühegi neist tütarettevõte, sidusettevõte või nende direktor, juht, töötaja, nõustaja, esindaja või mistahes muu isik ei võta vastutust ega kohustusi ning ei anna ühtegi kinnitust või garantiid (otseselt või kaudselt) seoses käesoleva teadaande sisuga, sealhulgas selle õigsuse, täpsuse, terviklikkuse ega käesolevas teadaandes sisalduva informatsiooni või arvamuste kinnitatuse või õigluse kohta (või seoses sellega, kas mingi informatsioon on teadaandest välja jäetud) või mistahes muu informatsiooniga, mis seondub Äriühingu, Riikliku Aktsionäri ning nende sidusettevõtetega, sõltumata sellest, kas informatsioon on kirjalikus, suulises, visuaalses või elektroonilises vormis, ning  sõltumata sellest, kas informatsioon on edastatud või tehtud avalikuks, ning seoses mistahes kahjuga, mis on tekkinud käesoleva teadaande või selle sisu kasutamisest või tekkinud muul viisil seoses käesoleva teadaande või selle sisuga.

Käesolevas teadaandes sisalduv informatsioon on mõeldud ainult taustinformatsioonina ning ei proovi olla täielik või lõplik. Käesolevas teadaandes sisalduva informatsioonile või selle täpsusele või täielikkusele ei või tugineda mistahes eesmärgil. Kogu informatsiooni, mis käesolevas teadaandes sisaldub, võidakse kontrollida, parandada, täiendada või muuta ilma teavituseta. Siiski ei võta Äriühing kohustust teavitada käesoleva teadaande saajat mistahes täiendavast informatsioonist või uuendada käesolevat teadaannet või parandada mistahes ebatäpsusi.

Käesolev teadaanne ei kujuta endast soovitust seoses Pakkumisega. Väärtpaberite hind ja väärtus ning nendest tulenev mistahes tulu võib nii langeda kui ka tõusta. Varasemad tulemused ei näita, millised on tulevased tulemused. Käesolevas teadaandes sisalduvale informatsioonile või mistahes Pakkumisega seonduvatele dokumentidele ei saa tugineda tulevaste tulemuste üle otsustamiseks. Enne Aktsiate ostmist peaksid isikud, kes tutvuvad käesoleva teadaandega, tegema kindlaks, et nad mõistavad täielikult ja aktsepteerivad riske, mida kajastatakse prospektis, kui see avaldatakse.

Tulevikku suunatud avaldused

Teatud avaldused, mis käesolevas teadaandes sisalduvad, sealhulgas kogu informatsioon seoses Äriühingu strateegia, plaanide või tuleviku finants- või tegevustulemustega kujutavad endast „tulevikku suunatud avaldusi“. Neid tulevikku suunatud avaldusi saab ära tunda tulevikku suunatud terminoloogia kasutamise järgi, sealhulgas terminite „usub“, „prognoosib“, „eeldab“, „plaanib“, „ootab“, „kavatseb“, „seab eesmärgiks“, „planeerib“, „ennustab“, „võib“, „tahab“, „püüab“, „peaks“ või nende terminite eituse või sarnase terminoloogia kasutamisest, või selle järgi, et arutatakse strateegiat, plaane, eesmärke, sihte, tuleviku sündmusi või kavatsusi. Need tulevikku suunatud avaldused hõlmavad endas kõiki asjaolusid, mis pole ajaloolised faktid. Sellised avaldused sisalduvad käesolevas teadaandes mitmes kohas ning sisaldavad avaldusi, milles väljendavad Äriühingu juhtide kavatsusi, veendumusi või praegusi ootusi seoses (muuhulgas) Äriühingu  tegevustulemuste, finantsolukorra ja tulemuste, väljavaadete, kasvu ja strateegia ning majandusharu osas, milles Äriühing tegutseb.

Tulevikku suunatud avaldused käsitlevad oma olemuse tõttu asjaolusid, mis sisaldavad endas riske ja teadmatust, kuna on seotud selliste sündmustega ja sõltuvad sellistest asjaoludest, mis võivad aga ei pruugi tulevikus juhtuda. Tulevikku suunatud avaldused ei anna tulevikutulemuste garantiiks ning Äriühingu tegelikud tegevustulemused ja finantsolukord ning selle ärisektori areng, milles Äriühing tegutseb, võivad oluliselt erineda käesolevas teadaandes sisalduvates tulevikku suunatud avaldustest.

Lisaks sellele, isegi kui Äriühingu tegevustulemused ning finantsolukord ning selle ärisektori areng, milles Äriühing tegutseb, vastavad sellele, mida kajastati käesoleva teate tulevikku suunatud avaldustes, siis ei pruugi need tulemused või arengud näidata seda, millised on tulemused või arengud järgnevatel perioodidel.

Käesolevas teadaandes sisalduvad tulevikku suunatud avaldused annavad informatsiooni ainult teadaande tegemise kuupäeva seisuga. Äriühing loobub mistahes kohustusest või lubadusest avaldada uuendusi või muudatusi ükskõik millise käesolevas teates sisalduva tulevikku suunatud avaldusega seoses, et anda edasi Äriühingu ootustes või sündmustes, tingimustes või asjaoludes toimunud muudatusi, millel vastavad avaldused põhinevad, välja arvatud juhul, kui selline kohustus on nõutav kohalduva õiguse kohaselt.

 

      

 


Pakkumise hinnastamise teade.pdf