Publicēts: 2021-02-26 08:28:25 CET
Latvenergo
Finanšu informācija

Latvenergo koncerna nerevidētie 2020. gada rezultāti

Rīga, 2021-02-26 08:28 CET -- Šodien, 26. februārī, tiek publicēti Latvenergo koncerna 2020. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati.

2020. gadā enerģētiku, tāpat kā visu pasaules ekonomiku, ietekmēja Covid-19 pandēmija. Neskatoties uz to, Latvenergo koncerna savlaicīgā un mērķtiecīgā rīcība droša darba režīma ievērošanai nodrošināja stabilu un nepārtrauktu enerģijas ražošanu, tirdzniecību un elektroenerģijas sadali. Šajā laikā koncerns ir uzsācis darbību Lietuvas mājsaimniecību elektroenerģijas tirgū.

2020. gadā Baltijā un Ziemeļvalstīs samazinājās elektroenerģijas cena, Latvijā tā bija par 26 % zemāka nekā 2019. gadā. Viens no iemesliem ir Ziemeļvalstu hidrobilances uzlabošanās. Arī Latvijā dēļ augstākas pieteces Daugavas HES ir saražots par 23% vairāk elektroenerģijas nekā gadu iepriekš.

Latvenergo koncerns 2020. gadā atbilstoši Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 jau 13. reizi ir vērtīgākais uzņēmums Latvijā, kā arī atzīts par vērtīgāko enerģētikas uzņēmumu Baltijā. Koncerna ieņēmumi 2020. gadā ir 774,1 milj. eiro. EBITDA[1] ir pieaugusi par 14 % līdz 278,8 milj. eiro. Savukārt koncerna peļņa ir 115,8 milj. eiro. Koncernā saražotas 4 249 gigavatstundas (GWh) un pārdotas 6 394 GWh elektroenerģijas un 516 GWh dabasgāzes.

Latvenergo koncerna darbību 2020. gadā ir ietekmējuši vairāki notikumi ne tikai reģionālā, bet arī globālā mērogā. Elektroenerģijas cena Nord Pool reģionā samazinājās, ko galvenokārt noteica gan lielāka atjaunīgās elektroenerģijas izstrāde, gan zemāks pieprasījums siltāku laikapstākļu un Covid-19 ietekmē. Šo iemeslu dēļ Baltijas valstīs 2020. gadā par 2,4 %, salīdzinot ar 2019. gadu, samazinājās  elektroenerģijas patēriņš. Attiecīgi  dēļ zemas elektroenerģijas cenas un pieprasījuma krituma, par 6 % samazinājās arī elektroenerģijas izstrāde Baltijā. Latvijā kopumā saražotas 5,4 TWh.

2020. gada 10. jūnijā no Latvenergo koncerna tika nodalīti pārvades aktīvi, nododot AS "Latvijas elektriskie tīkli" akcijas Ekonomikas ministrijai 222,7 milj. eiro vērtībā. Tādējādi par šādu summu tika samazināts AS "Latvenergo" pamatkapitāls līdz 612,2 milj. EUR. Lai daļēji kompensētu veikto pamatkapitāla samazināšanu, AS "Latvenergo" akcionāru sapulcē tika nolemts pamatkapitālu palielināt līdz 790,3 milj. EUR, ieguldot  AS "Latvenergo" iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu 178,1 milj. EUR apjomā. 2020. gadā notikušas arī izmaiņas koncerna pārvaldībā –  iecelta jauna uzņēmuma padome, kā arī darbu AS "Latvenergo" pārtrauca valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs un valdes loceklis Uldis Bariss. Par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju līdz patstāvīga sastāva izveidei iecelts valdes loceklis un finanšu direktors Guntars Baļčūns.

Pārskata gadā Latvenergo koncerns bija lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 29 % no kopējā Baltijas valstīs izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Savukārt 60 % no tās ir saražoti no atjaunīgajiem energoresursiem, kas ir par 18 procentpunktiem vairāk nekā 2019. gadā. Latvenergo elektrostacijās ir saražotas 4 249 GWh elektroenerģijas un 1 702 GWh siltumenerģijas. Elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas HES, salīdzinot ar 2019. gadu, ir par 23 % lielāks, un tas ir 2 528 GWh. Salīdzinoši lielāku izstrādi ietekmēja netipiski zemā ūdens pietece Daugavā 2019. gadā. Ja 2020. gadā tā bija 500 m3/s, tad gadu iepriekš tā bija tikai 401 m3/s. Būtiski uzsvērt, ka Daugavas HES kaskāde operatīvi nodrošināja Latvijas un kaimiņvalstu energoapgādi 2020. gada jūnijā, kad pārvades tīklā notikusī avārija uz brīdi atstāja bez elektrības lielu daļu no Rīgas un pilsētas apkārtnes.

Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC pārskata gadā ir 1 685 GWh, un tas ir par 39 % mazāk nekā 2019. gadā. TEC darbība tiek pielāgota elektroenerģijas tirgus apstākļiem un siltumenerģijas pieprasījumam. 2020. gadā saražotās siltumenerģijas apjoms ir samazinājies par 8 %, salīdzinot ar 2019. gadu, ko galvenokārt ietekmēja siltāki laikapstākļi.

2020. gadā Latvenergo darbojās visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, turpinot arī aktīvi paplašināt darbību jaunos biznesa virzienos, uzsākot darbību Lietuvas elektroenerģijas mājsaimniecību tirgū. Pārskata gadā Latvenergo koncerns saviem klientiem Baltijā kopumā pārdeva 6,4 TWh elektroenerģijas, no kā  Latvijā 4,2 TWh, Lietuvā – 1,2 TWh un Igaunijā – 0,9 TWh. Kopējais Latvenergo klientu skaits sasniedz 740 tūkstošus, no kuriem ārpus Latvijas – 49 tūkstoši klientu. Atveroties Lietuvas mājsaimniecību elektroenerģijas tirgum, līdz 2020. gada beigām Latvenergo ir noslēdzis  jau vairāk nekā 13 tūkstošus līgumu. Pārskata gadā par 70 % pieaudzis Latvenergo koncerna pārdotās dabasgāzes apjoms mazumtirdzniecības klientiem, un tas ir 516 GWh. Savukārt dabasgāzes klientu skaits Baltijā ir 13,5 tūkstoši, no kuriem 12,1 tūkstoši mājsaimniecības.

Gads bijis īpaši sekmīgs saules paneļu tirdzniecībā - Baltijā noslēgti vairāk nekā 600 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu, tādējādi noslēgto līgumu skaits ir gandrīz dubultojies, salīdzinot ar 2019. gadu. Paplašinot šo segmentu, Elektrum ir uzsācis divu saules paneļu parku izbūves projektus Lietuvā un Igaunijā ar kopējo jaudu 1,75 MW. 

2019. gadā uzsāktajā darbībā elektromobilitātes tirgū ir paplašināts elektroauto uzlādes staciju tīkls – līdz 36 pieslēgvietām 2020. gada beigās. Elektrum publiskajās uzlādes stacijās Elektrum mobilās lietotnes klienti veikuši vairāk nekā 8 000 uzlādes. Paralēli tiek attīstīti arī citi elektromobilitātes pakalpojumi un produkti - gan juridiskām personām, izveidojot uzlādes vietas, gan mājsaimniecībām, tirgojot mājas uzlādes iekārtas.

Pārskata gadā Latvenergo koncerna ieņēmumi sasniedza 774,1 milj. EUR, kas ir par 67,5 milj. EUR jeb 8 % mazāk nekā 2019. gadā. To galvenokārt ietekmēja mazāki ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas zemākas elektroenerģijas cenas un saražotās elektroenerģijas ietekmē, mazāki sadales segmenta ieņēmumi, samazinoties sadalītās elektroenerģijas apjomam un sadales sistēmas pakalpojuma tarifam un mazāki siltumenerģijas pārdošanas ieņēmumi siltāku laikapstākļu dēļ. EBITDA sasniedza 278,8 milj. EUR, kas ir par 14 % jeb 35,3 milj. EUR vairāk nekā 2019. gadā, ko pozitīvi galvenokārt ietekmēja zemākas enerģijas iepirkuma cenas un lielāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES. Koncerna peļņa pārskata gadā sasniedza 115,8 milj. EUR.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2020. gadā ir 168,9 milj. EUR, kas ir par 60,6 milj. EUR jeb 26 % mazāk nekā 2019. gadā, ko nosaka mazākas investīcijas pārvades aktīvos. Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 18,5 milj. eiro. Rekonstrukcijas programmu plānots īstenot līdz 2023. gadam, un tās kopējās rekonstrukcijas izmaksas pārsniegs 200 milj. eiro. Palielinot atjaunīgo resursu izmantošanu, rekonstrukcija nodrošinās hidroagregātu darbību turpmākos 40 gadus. Nemainīgi būtisks investīciju apjoms ieguldīts tīklu modernizācijā - 69 % no kopējām investīcijām, kas ļauj nodrošināt augstu tīkla pakalpojumu kvalitāti, tehniskos rādītājus un darbības drošumu.

Atbilstoši likumam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" AS "Latvenergo" maksājamo dividenžu paredzamais apjoms 2021. gadā (par 2020. pārskata gadu) ir ne mazāk kā 98,2 miljoni EUR (t.sk. uzņēmumu ienākuma nodoklis). Latvenergo koncerna kapitāla struktūras rādītāji ir pietiekami, lai veiktu dividenžu izmaksu. Koncerna aktīvi 2020. gada 31. decembrī sasniedz 3,4 miljardus EUR, bet pašu kapitāls pārsniedz 2,1 miljardus EUR.

AS "Latvenergo" dividendes tiek izmantotas arī OIK likmes samazinājuma finansēšanai (vērtība no 2021. gada 1. janvāra ir par 23 % zemāka – 17,51 EUR/MWh), gan arī kā finansējuma avots valsts budžeta programmai "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts".

Pēc pārskata gada beigām 2021. gada 11. februārī Moody's veica AS "Latvenergo" kredītreitinga periodisko pārskatīšanu. Reitings Baa2 ir nemainīgi stabils jau sesto gadu pēc kārtas, apliecinot Latvenergo koncerna stabilitāti un finansiālo uzticamību.

Revidētie Latvenergo koncerna 2020. gada rezultāti tiks publicēti 2021. gada 14. aprīlī.

[1] EBITDA - ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas, un nemateriālo ieguldījumu, un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

 

LATVENERGO KONCERNA GALVENIE RĀDĪTĀJI

Ņemot vērā, ka 2020. gada 10. jūnijā pārvades aktīvi tika nodalīti no Latvenergo koncerna, salīdzinošie rezultāti veidoti, pārvades segmenta darbību atspoguļojot kā pārtraucamo darbību. Skatīt Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" 2020. gada nerevidētā saīsinātā finanšu pārskata 18. pielikumu.

Darbības rādītāji

    2020 2019
Pārdotā elektroenerģija GWh   8 854 9 259
Mazumtirdzniecība* GWh   6 394 6 505
Vairumtirdzniecība** GWh   2 460 2 754
Mazumtirdzniecībā pārdotā dabasgāze GWh   516 303
Elektroenerģijas izstrāde GWh   4 249 4 880
Siltumenerģijas izstrāde GWh   1 702 1 842
Darbinieku skaits     3 295 3 423
Moody's kredītreitings     Baa2 (stabils)  Baa2 (stabils)

* Iekļaujot saimniecisko patēriņu

** tai skaitā OI ietvaros iepirktās enerģijas pārdošana Nord Pool

 

Finanšu rādītāji*

                                                                                                                        milj. EUR

    2020 2019
Ieņēmumi**   774,1 841,6
EBITDA1)**   278,8 243,5
Peļņa   115,8 94,4
Aktīvi   3 366,9 3 864,9
Pašu kapitāls   2 127,5 2 265,5
Neto aizņēmumi (koriģēts)2)**   555,9 570,7
Investīcijas   168,9 229,4

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas, un nemateriālo ieguldījumu, un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

2) Neto aizņēmumi = aizņēmumi pārskata perioda beigās – aizdevumi AS "Augstsprieguma tīkls" – nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" 2020. gada nerevidētā saīsinātā finanšu pārskata "Formulas".

** Izkļauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi) - sk. Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" 2020. gada nerevidētā saīsinātā finanšu pārskata 18. pielikumu.

 

Finanšu koeficienti*

    2020 2019
EBITDA rentabilitāte3)   36 % 29 %
Neto aizņēmumi / EBITDA (koriģēts)4)   2,0 2,2
Neto aizņēmumi / pašu kapitāls (koriģēts)5)   26 % 25 %
Aktīvu atdeve (ROA)6)   3,2 % 2,5 %
Pašu kapitāla atdeve (ROE)7)   5,3 % 4,1 %
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) (koriģēts)8)**   4,2 % 3,4 %

3) EBITDA rentabilitāte = EBITDA / ieņēmumi (12 mēnešu periodā)

4) Neto aizņēmumi / EBITDA = (neto aizņēmumi 12 mēnešu perioda sākumā + neto aizņēmumi 12 mēnešu perioda beigās) * 0.5 / EBITDA (12 mēnešu periodā)

5) Neto aizņēmumi / pašu kapitāls = neto aizņēmumi pārskata perioda beigās / pašu kapitāls pārskata perioda beigās

6) Aktīvu atdeve (ROA) = peļņa / vidējie aktīvi ((aktīvi pārskata perioda sākumā + aktīvi pārskata perioda beigās) / 2) (12 mēnešu periodā)

7) Pašu kapitāla atdeve (ROE) = peļņa / vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2) (12 mēnešu periodā)

8) Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) = saimnieciskās darbības peļņa / (vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2) + aizņēmumu vidējā vērtība ((aizņēmumi pārskata perioda sākumā + aizņēmumi pārskata perioda beigās) / 2)) (12 mēnešu periodā)

* Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" 2020. gada nerevidētā saīsinātā finanšu pārskata sadaļā "Formulas".

** Izkļauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi) - sk. Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" 2020. gada nerevidētā saīsinātā finanšu pārskata 18. pielikumu.

 

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

 EUR'000

  2020 2019
     
Ieņēmumi 774 139 841 636
Pārējie ieņēmumi 28 732 25 863
Izlietotās izejvielas un materiāli (369 261) (477 660)
Personāla izmaksas (105 971) (101 349)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (48 809) (44 964)
EBITDA 278 830 243 526
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un  vērtības samazinājums (158 421) (143 161)
Saimnieciskās darbības peļņa 120 409 100 365
Finanšu ieņēmumi 2 125 1 187
Finanšu izmaksas (10 776) (9 480)
Peļņa pirms nodokļa 111 758 92 072
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (5 812) (7 945)
Pārskata gada pamatdarbības peļņa 105 946 84 127
Pārskata gada peļņa no pārtraucamās darbības 9 844 10 232
Pārskata gada peļņa 115 790 94 359
Attiecināma uz:    
  - mātessabiedrības akcionāru 113 994 92 660
  - nekontrolējošo pusi 1 796 1 699

* 2020. gada konsolidētie nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

 

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

EUR'000

    31/12/2020 31/12/2019  
         
AKTĪVI        
Ilgtermiņa aktīvi        
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi     2 885 396 2 764 507
Tiesības lietot aktīvus     8 253     5 522
Ieguldījuma īpašumi     512 301
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     40 39
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm         86 620
Citi ilgtermiņa debitori     429 433
Atvasinātie finanšu instrumenti     291
Pārējie finanšu ieguldījumi     2 693 16 885
Ilgtermiņa aktīvi kopā     2 984 234 2 787 687
Apgrozāmie līdzekļi        
Krājumi     68 754 104 927
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi     3 157 11 024
Parādi no līgumiem ar klientiem     108 648 111 530
Citi īstermiņa debitori     84 846 83 843
Nākamo periodu izmaksas     1 083 3 015
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums     43 140
Atvasinātie finanšu instrumenti     1 266 6 717
Pārējie finanšu ieguldījumi     14 143                   –
Nauda un naudas ekvivalenti     100 703 115 665
Apgrozāmie līdzekļi bez nodalīšanai turētiem aktīviem     382 643 436 861
Aktīvi turēti nodalīšanai                       –        640 393
Apgrozāmie līdzekļi kopā     382 643 1 077 254
AKTĪVU KOPSUMMA     3 366 877 3 864 941
PASĪVI        
Pašu kapitāls        
Akciju kapitāls     790 348 834 883
Rezerves     1 164 104 1 075 235
Nesadalītā peļņa     165 153 318 555
Rezerves, kas klasificētas kā turētas nodalīšanai            28 936
Mātessabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa     2 119 605 2 257 609
Nekontrolējošās puses kapitāla līdzdalības daļa     7 855 7 878
Pašu kapitāls kopā     2 127 460 2 265 487
Kreditori        
Ilgtermiņa kreditori        
Aizņēmumi     634 077 702 129
Nomas saistības     6 783       4 349
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības     5 980 8 327
Uzkrājumi     17 317 18 491
Atvasinātie finanšu instrumenti     9 672 6 149
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     139 613 143 330
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     170 413 194 033
Ilgtermiņa kreditori kopā     983 855 1 076 808
Īstermiņa kreditori        
Aizņēmumi     109 122 180 542
Nomas saistības     1 561           1 216
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem     100 912 115 708
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     14 343 13 764
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     24 799 24 857
Atvasinātie finanšu instrumenti     4 825 6 983
Īstermiņa kreditori  bez saistībām, kas attiecinātas uz nodalīšanai turētiem aktīviem     255 562 343 070
Attiecinātās saistības uz nodalīšanai turētiem aktīviem          179 576
Īstermiņa kreditori kopā     255 562 522 646
Kreditori kopā     1 239 417 1 599 454
PASĪVU KOPSUMMA     3 366 877 3 864 941

* 2020. gada konsolidētie nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.


02_Latvenergo 12M 2020_prezentacija_LAT.pdf
01_Latvenergo 12M 2020_LAT.pdf