English Estonian
Avaldatud: 2022-11-15 07:00:00 CET
Coop Pank
Uute aktsiate emiteerimine

Coop Pank AS aktsiate täiendava avaliku pakkumise teade

Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, 15014, Tallinn, Eesti Vabariik; Coop Pank) kuulutab käesolevaga välja oma aktsiate täiendava avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Coop Panga poolt koostatud ning Finantsinspektsiooni (FI) poolt 14. novembril 2022 kinnitatud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teate kuupäeval Coop Panga ja FI veebilehekülgedel (Prospekt).

Pakkumise raames pakub Coop Pank kuni 7 610 348 uut emiteeritavat nimiväärtuseta lihtaktsiat (Pakkumise Aktsiad). Pakkumise ülemärkimise korral võib Coop Pank omal äranägemisel suurendada Pakkumise Aktsiate arvu kuni 2 536 783 Pakkumise Aktsia võrra, nii et Pakkumise Aktsiate koguarv on pärast seda suurendamist kuni 10 147 131 Pakkumise Aktsiat. Coop Pank võib tühistada Pakkumise vastavalt Prospektis määratud tingimustele. Pakkumise Aktsiaid pakutakse avalikult jaeinvestoritele Eestis ning mitteavalikult kutselistele investoritele Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses Eestis ja teatud valitud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides.

Pakkumise Aktsiaid pakutakse hinnaga 2,00 eurot aktsia kohta, millest 0,681455 eurot on arvestuslik väärtus ja 1,318545 eurot on ülekurss (Pakkumishind). Pakkumisperiood algab 15. novembril 2022 kell 10:00 ning lõppeb 29. novembril 2022 kell 16:00 (Pakkumisperiood). Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis.

15. novembri 2022 Eesti Väärtpaberiregistri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga Coop Panga aktsiaraamatusse kantud Coop Panga aktsionäridel on Pakkumise Aktsiate märkimise eesõigus võrdeliselt oma Coop Panga aktsiate arvestusliku väärtuse summaga.

Teatud Coop Panga aktsionärid, kellele kuulub kokku 56,94% aktsiakapitalist, on väljastanud Coop Pangale märkimisgarantiid, mille alusel on nad võtnud kohustuse märkida ja omandada Pakkumise Aktsiaid kokku summas 8 041 063 eurot. Lisaks on märkimisgarantiid kokku summas 500 000 eurot väljastanud ka kolm Coop Eesti Keskühistu liikmesühistut (Abja Tarbijate Ühistu, Hiiumaa Tarbijate Ühistu ja Tõrva Tarbijate Ühistu), millele hetkel ei kuulu Coop Panga aktsiaid. Eeldusel, et Coop Pank ei kasuta õigust suurendada Pakkumise Aktsiate arvu kuni 10 147 131 Pakkumise Aktsiani, on märkimisgarantiidega hõlmatud 56,11% Pakkumise mahust.

Coop Pank plaanib kasutada Pakkumisega kaasatavat kapitali tegevusmahtude ja turuosa kasvatamiseks vajalike esimese taseme omavahendite tagamiseks.

Coop Pangal on ühte liiki aktsiaid ning Pakkumise Aktsiad on sama liiki. Pakkumise ajal kannavad Pakkumise Aktsiad ajutist ISIN-koodi EE380G007850, mis muudetakse Coop Panga aktsiate alaliseks ISIN-koodiks EE3100007857 pärast Pakkumise arveldust.

Pakkumise ajakava

Pakkumisperioodi algus 15. november 2022 kell 10:00
Pakkumisperioodi lõpp 29. november 2022 kell 16:00
Pakkumise tulemuste avalikustamine 1. detsember 2022 või sellele lähedane kuupäev
Pakkumise arveldus 5. detsember 2022 või sellele lähedane kuupäev
Esimene kauplemispäev 7. detsember 2022  või sellele lähedane kuupäev

Märkimiskorralduste esitamine

Pakkumise Aktsiate märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohalduri juures.

Investor, kes soovib Pakkumise Aktsiaid märkida, peab pöörduma kontohalduri poole ning esitama Pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse Pakkumise Aktsiate ostmiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.

Märkimiskorraldus peab sisaldama järgmiseid andmeid:

Väärtpaberikonto omanik: investori nimi
Väärtpaberikonto: investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur: investori kontohalduri nimi
Väärtpaber: Coop Pank aktsia täiendav
ISIN kood: EE380G007850
Pakkumise Aktsiate arv: Pakkumise Aktsiate arv, mida investor soovib märkida
Pakkumishind (aktsia kohta): 2,00 eurot
Tehingu summa: Pakkumise Aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna Pakkumishinnaga
Tehingu vastaspool: Coop Pank AS
Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: 99102215403
Tehingu vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev: 5. detsember 2022
Tehingu liik: „märkimine“ või „ost“

Pakkumise Aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine

Coop Pank esitas 31. oktoobril 2022 Nasdaq Tallinna börsile (Börs) noteerimistaotluse Pakkumise Aktsiate noteerimiseks Börsi Balti põhinimekirjas. Eelduslikult algab Pakkumise Aktsiatega kauplemine Börsil 7. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval.

Kuigi Coop Pank teeb kõik jõupingutused Pakkumise Aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa Coop Panga Pakkumise Aktsiate noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti kättesaadavus

Prospekt on elektroonilises vormis kättesaadav Finantsinspektsiooni veebilehel (http://www.fi.ee) ja Coop Panga veebilehel www.cooppank.ee/pakkumine.

Huvitatud isikutel on võimalik Coop Panga veebilehelt Prospekti tasuta alla laadida või paluda Coop Pangalt endale dokumentide elektrooniliste koopiate saatmist. Paberkandjal Prospekt saadetakse huvitatud isikule vastavasisulise sooviavalduse saamisel. Prospekti ei saadeta jurisdiktsioonidesse, kus ei toimu Pakkumise Aktsiate avalikku pakkumist (st väljaspoole Eestit).

Enne Pakkumise Aktsiatesse investeerimist palume tutvuda Prospektiga tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.  

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 141 600 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Paavo Truu
finantsjuht
Telefon: 5160 231
e-mail: paavo.truu@cooppank.ee

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Coop Panga Pakkumise Aktsiate müügipakkumist ega üleskutset Pakkumise Aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospektiga ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga, et täielikult mõista Pakkumise Aktsiatesse investeerimise otsusega seotud võimalikke riske ja hüvesid. Coop Panga Pakkumise Aktsiate omandamiseks tehakse ning iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis. FI poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Coop Panga Pakkumise Aktsiate soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Coop Panga Pakkumise Aktsiad pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ja teatud valitud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ning Pakkumise Aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.