Paskelbta: 2018-08-29 17:05:00 CEST
AB Novaturas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Update: Dėl Akcinės bendrovės „Novaturas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2018 m. rugsėjo 5 d., atšaukimo ir naujo neeilinio visuotinio akcininkų surinkimo sušaukimo 2018 m. rugsėjo 28 d.

Akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), valdyba priėmė sprendimą atšaukti 2018 m. rugsėjo 5 d. 9:30 val. šauktą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir sušaukti naują neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2018 m. rugsėjo 28 d. 9:30 val. (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo vieta – viešbutis Radisson Blu Hotel Lietuva, Konferencijų centras (Konstitucijos per. 20, Vilnius), Susirinkimo laikas 9:30 val. (akcininkų registracijos pradžia – 8.30 val., pabaiga – 9:15 val.)

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo data nukelta, atsižvelgiant į Bendrovės stebėtojų tarybos rekomendaciją ir Bendrovės akcininko Central European Tour Operator S.a.r.l, kurio iniciatyva buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 2018 m. rugsėjo 5 d., sutikimą atidėti neeilinį akcininkų susirinkimą ir pateiktą naują paraišką. Iki 2018 m. rugsėjo 5 d. sušaukto Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrovė nespės užbaigti kasmetinių derybų ir pasirašyti kiekvienais metais sudaromos sutarties su banku dėl trumpalaikės paskolos suteikimo, kuria dalinai turi būti finansuojamas Bendrovės 2019 metų apyvartinio kapitalo poreikis. Todėl Stebėtojų taryba rekomendavo Bendrovės valdybai, gavus Bendrovės akcininko, inicijavusio 2018 m. rugsėjo 5 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, sušaukimą, pritarimą, nukelti 2018 m. rugsėjo 5 d. sušauktą Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą į vėlesnę dieną po planuojamos sutarties dėl trumpalaikės paskolos suteikimo pasirašymo dienos.

Nurodomas Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tikslas – siūlyti Bendrovės akcininkams skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

Susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. rugsėjo 21 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba, kurios 2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu buvo patvirtinta tokia pati Susirinkimo, kaip ir 2018 m. rugsėjo 5 d. šaukto neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, darbotvarkė:

  1. Akcinės bendrovės „Novaturas“ tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., paskelbimas.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Akcinės bendrovės „Novaturas“ tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., paskelbtas Bendrovės akcininkams. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“

  1. Bendrovės audituotų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., tvirtinimas.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Patvirtinti auditoriaus UAB „DELOITTE LIETUVA” audituotą akcinės bendrovės „Novaturas“, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.“

  1. Dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.,  skyrimas akcinės bendrovės „Novaturas“ akcininkams.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti akcinės bendrovės „Novaturas“ akcininkams 0,77 Eur dividendų vienai akcinės bendrovės „Novaturas“, akcijai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.“

  1. Auditoriaus Bendrovės įmonių grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų 2018 – 2019 m. sąlygų nustatymas.

Siūlomas sprendimo projektas:

„Išrinkti audito įmonę UAB „DELOITTE LIETUVA” 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės įmonių grupės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti, kad už Bendrovės audito paslaugas būtų mokama ne daugiau kaip 85 000 Eur be PVM už 2018 m ir ne daugiau nei 95 000 Eur be PVM už 2019 m.“

Akcinė bendrovė „Novaturas“, pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2018 m. spalio 12 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos.

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,03 euro, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 7 807 000 akcijas.
Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000131872.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika) darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - atitinkamą paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku jos adresu A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas, Lietuvos Respublika. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu tomas.staskunas@novaturas.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais turi būti gauti Bendrovėje iki 2018 m. rugsėjo 14 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami Bendrovei raštu adresu A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas, Lietuvos Respublika, arba elektroniniu paštu tomas.staskunas@novaturas.lt ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, taip pat tuos atvejus, jeigu klausimai bus gauti Bendrovėje vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo.

Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu tomas.staskunas@novaturas.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. Bendrovė nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra pateikta Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas, Lietuvos Respublika, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti Bendrovėje iki Susirinkimo.
 Pridedama:
1.   Bendrasis balsavimo biuletenis;
3.   Audituotas tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys su tarpiniu pranešimu.

Priedai


NOVATURAS AB IFRS FS for 6 month period _ LT.pdf
AB Novaturas VAS 20180928 balsavimo biuletenis.doc