Publicēts: 2020-08-31 13:59:40 CEST
VEF
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2020.gada 06.mēnešiem

AS VEF nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats par 2020.gada 06 mēnešiem.  

Neto  apgrozījums pārskata periodā ir 540 566  EUR, un tas ir par 11. %  mazāks  

nekā iepriekšējā pārskata periodā. Sabiedrība pabeidza 2020 .gada 06 mēnešu  

laika periodu ar nerevidētu  peļņu  37 304  EUR apmērā. 

 Papildus informācija :  

Tamāra Kampāne, valdes locekle ,  

e-pasts : kampane@vef.apollo.lv  

Pielikumā : AS VEF finanšu pārskats par 2020.gada 06.mēnešiem.    

 


AS VEF finansu parskats 2020.06.pdf