Published: 2019-09-23 08:50:58 CEST
Nordic Fibreboard
Erakorralise üldkoosoleku kutse

Skano Group AS erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Skano Group AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, edaspidi Selts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 14. oktoobril 2019. a. kell 11:00 Skano Group AS kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

  1. Nime muutus
  2. Põhikirja kinnitamine

Nõukogu ettepanek:

  1. Muuta Skano Group AS nimi Nordic Fibreboard AS-iks
  2. Kinnitada kontserni uus põhikiri

Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § 2931 lg 4 nimetatud õiguste kohta on avalikustatud Seltsi koduleheküljel www.skano.com

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on Skano Group AS aktsiakapital 2 699 436.60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 7. oktoober 2019. a. kauplemispäeva lõpu seisuga.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 10:45.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:

  • Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument
  • Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument
  • Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Skano Group AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 7. oktoober 2019.a.
  • Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionäril on võimalik teavitada Skano Group AS-i esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info Skano Group AS-i juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile Torfinn.Losvik@skanogroup.com või kirjalikult postiga Skano Group AS, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid isiklikult kohale Skano Group AS-i kontorisse eelpool nimetatud aadressile) hiljemalt 13. oktoober 2019 (k.a).

Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad Skano Group AS-i interneti koduleheküljel www.skano.com.

Torfinn Losvik
Juhatuse esimees
Telefon: + 372 56 99 09 88
E-mail: torfinn.losvik@skanogroup.com