English Latvian
Publicēts: 2020-09-22 13:05:00 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības “Olainfarm”, reģistrācijas numurs 40003007246, kārtējās 2020.gada 22.septembra akcionāru sapulces LĒMUMI

Akciju sabiedrības “Olainfarm”, reģistrācijas numurs 40003007246, kārtējās 2020.gada 22.septembra akcionāru sapulces
LĒMUMI

  1. Valdes ziņojums par 2019. gada darbības rezultātiem

Lēmums:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes ziņojumu par 2019.gada darbības rezultātiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

  1. Padomes ziņojums par 2019. gada darbības rezultātiem

Lēmums:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes ziņojumu par 2019.gada darbības rezultātiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

  1. Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2019. gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšana

Lēmums:
Apstiprināt akciju sabiedrības „Olainfarm” 2019. gada konsolidēto un mātes sabiedrības gada pārskatu, ar peļņu 22 239 000,00 euro apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

  1. 2019. gada peļņas izlietošana

Lēmums:
4.1.  Izmaksāt akciju sabiedrības „Olainfarm” akcionāriem dividendēs 4 507 224,96 euro, kas veido 0,32 euro (trīsdesmit divi centi) uz katru akciju,
4.2. Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2019.gada nesadalīto peļņu novirzīt akciju sabiedrības „Olainfarm” attīstībai.

Noteikt sekojošo dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību:
4.3.  Noteikt par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2020. gada 7.oktobris, dividenžu ieraksta datumu 2020. gada 8.oktobris un par dividenžu maksājuma datumu 2020. gada 9. oktobris.
4.4. Dividendes izmaksāt ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumu 8. un 9. punktā noteikto kārtību.;

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

  1. Revīzijas komitejas nolikuma atcelšana un jauna nolikuma apstiprināšana

Lēmums:
Atcelt 2015.gada 11.jūnija normatīvo aktu “Akciju sabiedrības „Olainfarm” Revīzijas komitejas nolikums”.

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

  1. Akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes un valdes atalgojuma politikas apstiprināšana

Lēmums:
Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes un valdes atalgojuma politiku.

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

  1. Prasības celšana pret akciju sabiedrības “Olainfarm” iepriekšējiem valdes locekļiem

Lēmums: 
7.1.         Pamatojoties uz Komerclikuma 169.pantu, celt prasību par zaudējumu piedziņu, pret Olainfarm valdes locekļiem, kas bija amatā laikā kad tika noslēgts 2017.gada 2.janvāra līgums par pakalpojumu sniegšanu Nr.2-2017 (turpmāk – Līgums), kas noslēgts ar Kipras Republikā reģistrēto Banestar Management Limited, reģistrācijas numurs HE142944 (turpmāk – Banestar), un ir bijuši iesaistīti Līguma slēgšanā, turpināšanā (neizbeigšanā), tā faktiskās izpildes nepietiekamā kontrolē, un saimnieciskuma nenodrošināšanā, kā arī pret citiem valdes locekļiem, kas valdes locekļa amatā ir bijuši vēlākos laika posmos un saistībā ar Līgumu nav rīkojušies kā krietni un rūpīgi saimnieki.
7.2.         Papildus veikt izvērtējumu par trešo pušu, tostarp, bet ne tikai, apdrošināšanas sabiedrību, kas nodrošināja valdes locekļu, pret kuriem šī lēmuma 1.punkta ietvaros ceļama prasība, atbildības apdrošināšanu, piesaistīšanas nepieciešamību tiesvedības ietvaros un, ja nepieciešams, veikt šāda izvērtējuma ietvaros secināto trešo pušu piesaistīšanu šī lēmuma 1. punktā uzsāktās tiesvedības ietvaros.
7.3.         Atbilstoši Komerclikuma 172.panta trešajai daļai noteikt, ka prasību pret valdes locekļiem ceļ un uztur padome. 

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Citi lēmumi netika pieņemti, jo to pieņemšanai trūka akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu 6.3.punktā noteiktais kvorums.

Akciju sabiedrības “Olainfarm” valde

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com