English Estonian
Avaldatud: 2021-06-10 11:10:11 CEST
Nasdaq Tallinn
Esmane avalik pakkumine

AS Bercman Technologies aktsiate esmase avaliku pakkumise teade

Tallinn, Eesti, 2021-06-10 11:10 CEST --  

AS Bercman Technologies (registrikood 14134425, Teaduspargi tn 11, 50411, Tartu, Eesti, edaspidi Bercman) korraldab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Bercmani poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Bercmani kodulehel https://bercman.com/wp-content/uploads/2021/06/Ettevotte-kirjeldus.pdf. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 2,5 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti. Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Bercmani juhatuse liikme Mart Suurkase kommentaar:

Börsil kauplemisele võtmine aitab tähelepanu pöörata senisest enam liiklusohutuse temaatikale ning sellega seonduvatele arengutele. Olles Nasdaqil kauplemisele võetud ettevõte oleme usaldusväärsed tugevad partnerid B2B äris. Tahame jõuliselt kasvada ning kutsume üles kõiki märkijaid ja tulevasi aktsionäre meie kasvuloost osa saama.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

Avalikult pakutakse kuni 200 000 aktsiat, Bercman jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 40 000 aktsia võrra, kokku kuni 240 000 aktsiani.

Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 680 000 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 816 000 eurot. Bercman kavatseb pakkumise tulu kasutada kasvuks ja tootearenduseks. Täpsemalt kasutatakse tulu Nutika Ülekäiguraja optimeerimiseks, müügimeeskonna täiendamiseks, eksporditegevuste suurendamiseks, inseneri- ja tarkvaraarendusmeeskonna täiendamiseks ning rongide juhtimissüsteemide nõuetele vastava tootearenduse lõpuniviimiseks.

Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis.

Bercman on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse oma aktsiate, s.h pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate, kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. 

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 14. juunil 2021 kell 10:00 ning lõppeb 22. juunil 2021 kell 13:00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 3,4 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 3,3 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Jaeinvestor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Bercmanil on üks klass aktsiaid ja pakutavad aktsiad kuuluvad samasse klassi.

Olulised kuupäevad:

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

14. juuni 2021 kell 10:00 Algab pakkumisperiood
22. juuni 2021 kell 13:00 Pakkumisperioodi lõpp
28. juuni 2021 või sellele lähedane kuupäev Bercman avaldab pakkumise tulemused
29. juuni 2021 või sellele lähedane kuupäev Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine
12. juuli 2021 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev First Northil

 Märkimiskorralduse vorm:

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]
Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber: BERCMAN TECHNOLOGIES AKTSIA täiendav 4
ISIN-kood: EE3801076409
Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe aktsia kohta): 3 eurot ja 40 senti
Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]
Vastaspool: Bercman Technologies AS
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99103689847
Vastaspoole kontohaldur: LHV Pank AS
Tehingu liik: märkimine
Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

Enne Bercmani aktsiatesse investeerimist palume tutvuda ettevõtte kirjeldusega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.  

Lisainformatsioon:

Mart Suurkask

AS Bercman Technologies juhatuse liige

Tel: +372 5340 2902

E-mail: mart.suurkask@bercman.com

AS Bercman Technologies on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on innovaatiliste liikluse turvalisust suurendavate lahenduste arendus, tootmine ja müük.

 

Oluline teave:

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Bercmani aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Bercmani ettevõtte kirjeldusega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Bercmani aktsiate omandamiseks tehakse ning iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Bercmani ettevõtte kirjelduses.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Bercmani aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.