English Latvian
Publicēts: 2018-08-03 18:56:50 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu


Akciju sabiedrības “Olainfarm”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114, Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Olainfarm” Ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2018.gada 04.septembrī plkst. 11:00 akciju sabiedrības  “Olainfarm” telpās Olainē, Rūpnīcu ielā 5.

Darba kārtība:

  1. Statūtu grozījumi.


Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2018.gada 04.septembrī – no plkst. 10:00 līdz 10:45 akcionāru sapulces norises vietā.


Akciju sabiedrības  „Olainfarm” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.


Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2018. gada 27.augusts. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem uz ieraksta datumā piederošo akciju skaitu piedalīties akciju sabiedrības  „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē 2018.gada 04.septembrī.


Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

  •              akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
     
  •              akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.lv, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā: http://www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinošs dokuments.


Akcionāriem ir tiesības:

-        akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt akciju sabiedrības  „Olainfarm” Valdei papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildus jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt akciju sabiedrības  „Olainfarm” Valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus;

-        7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti;

-        ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz Valdei rakstveida pieprasījumu, Valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.


Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2018. gada 21.augusta līdz 2018. gada 03.septembrim, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 Olainē, Rūpnīcu ielā 5, akciju sabiedrības “Olainfarm” Juridiskajā daļā, iepriekš piesakoties pa tālr.67013870, vai akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.lv, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.


Lēmuma projekts par grozījumiem sabiedrības statūtos ir pieejams akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.lv, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” internēta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.Olainē, 2018.gada 03.augustā


Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde

Papildu informācija:

Salvis Lapiņš

AS „Olainfarm“ Investīciju un komunikāciju departamenta direktors

mob. tālr. +37126448873

e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv


Pielikums


Pilnvaras_veidlapa_04092018_LV.doc