Avaldatud: 2019-06-28 15:30:00 CEST
Tallinna Sadam
Korporatiivne sündmus

Harju Maakohus võttis menetlusse Coal Terminali hagiavalduse Tallinna Sadama vastu

21. juunil 2019. a võttis Harju Maakohus menetlusse 20. mail 2019. a ASi Coal Terminal (pankrotis) (edaspidi „Coal Terminal“) ja tema pankrotihaldurite poolt esitatud hagi ASi Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) vastu Muuga sadamas asunud endise söeterminali ehitiste ja seadmete turuhinna ja viiviste hüvitamiseks seoses hoonestusõiguse lepingute lõppemisega. Hagis esitatud nõude suurus on 22,4 mln eurot, millele lisanduvad viivised.

Tallinna Sadama pikaaegse äripartneri Coal Terminali pankrott kuulutati välja 2. mail 2017. a. Kuna pankrotihaldurid keeldusid hoonestusõiguse lepingute järgseid kohustusi täitmast, anti need lepingud koos hoonestusõiguse lepingutega kaetud maa-aladele rajatud varadega Tallinna Sadama valdusesse tagasi. Tallinna Sadam peab lepingute alusel hüvitama hoonestusõiguste oluliseks osaks olevate ehitiste ja seadmete väärtuse, mille suurust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, sest tegemist on eriotstarbeliste varadega, mille jaoks ei ole tavapärast turgu ja mille väärtuse hindamise meetodite kohta on nii hindajatel kui ka vaidluse osapooltel vastandlikud seisukohad. 6. juulil 2018. a esitasid pankrotihaldurid Tallinna Sadamale varade väärtuse hüvitamise nõudekirja summas 22,4 mln eurot, mida Tallinna Sadam sellisena ei tunnistanud ja pankrotihaldurid pöördusid seejärel kohtusse.

Mitmed Tallinna Sadama valdusesse üle antud varad on 2018. aastal realiseeritud ja varade müügist on laekunud kokku 2,6 mln eurot. Tallinna Sadam on esitanud Coal Terminalile lepingute lõpetamisest tulenevate kahjude hüvitamiseks vastunõude summas 11,7 mln eurot.

Tallinna Sadama juhatuse hinnangul on hagiavalduse nõuded sellisel kujul põhjendamatud. Pankrotimenetluse lõplik rahaline mõju Tallinna Sadamale sõltub mitme paralleelse vaidluse tulemi koosmõjust, mille rahalist mõju ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, samuti ei ole kindel ka nimetatud nõuete ja kohustiste realiseerumise aeg. Seetõttu ei ole juhatus võimaliku nõude katteks eraldist moodustanud. Tallinna Sadam esitab hagiavaldusele vastuse kohtu poolt määratud tähtajaks.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a auditeerimata müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee