Paskelbta: 2014-07-01 12:25:08 CEST
Lietuvos Dujos
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vilnius, Lietuva, 2014-07-01 12:25 CEST -- Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Bendrovė) Bendrovės valdybos sprendimu, 2014 m. liepos 22 d. 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).  

Susirinkimo darbotvarkė:

AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.  

Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. liepos 22 d. 9.00 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. liepos 22 d. 9.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. liepos 15 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2014 m. liepos 15 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Bendrovės valdyba 2014 m. birželio 30 d. sprendimu patvirtino siūlomą neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir  pasiūlė darbotvarkės klausimu šį sprendimo projektą:

AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

 Sprendimo projektas:        

I. Patvirtinti 2013 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą: Lt
I.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas  ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 0
I.2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 63 276 129
I.3. Nutrauktos perdavimo veiklos grynasis pelnas, perduotas AB „Amber Grid“ -9 996 143
I.4. Paskirstytinasis pelnas iš viso: 53 279 986
I.4.1. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 53 279 986
I.5. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 0

Su akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2014 m. liepos 1 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0145. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.

 

Priedai:

Balsavimo biuletenis (.pdf)

Įgaliojimo forma (.pdf)

Akcininkų teisės (.pdf)

 

Įgaliotas asmuo:

Justinas Stašinskas

Juridinio skyriaus viršininkas

tel. (8 5) 236 01 45


balsavimo biuletenis LT.pdf
akcininku teises LT.pdf
igaliojimas atstovauti LT.pdf